'eyenoord loot Barcelona Koud en nat VERWARMING [KOST GEZIN 'ER JAAR 175 MEER ^Aantijgingen Oosterschelde- plan kost Yh miljard meer ■Si Ham Lz-vi "i fell©l* keukenfabriek B.V. Vandaag Shell: winstmarge verdwijnt geheel STEM-LEZER WON EERSTE HOOFDPRIJS GS van Zeeland voor „open en bloot" in Hulst Geef een postzegel schandalig" kerstreizen red een heel leven met een deel van uw hobby [Door hogere aardgasprijs Pronken met troeteldieren in Hulst NIEUW! Keiler aanbouwkeukens ^^rodelT^-220O bove"ziide af9er°nci- j i iTCW GEVEN VOOR als de WD nü regeerde MELK MAANDAG DRIE GENT PER LITER DUURDER ga Keiier Keukens kijken postbus n,Ruc^en, 01654 658 Suikerbietenrooi door regen bijna tot stilstand Kalkar-weigeraars krijgen weer electrieiteit steun ons,word lid van de WD KN ÜYL: Aftrekbaar Extra-stormvloedkering komt er lage prijs Aulo stopt voor regenplas, negen wagens op elkaar Mexico 1126- Zuid-Afrika „1870,- r Ceylon rondreis 2195,- Turkije Mini-Trip sfe memisa defemirsa: altijd goed voor'n dagje uit. dit j?»ar helemaal. Jhrerteur: Dr. W. A. J. M- Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker jjHedactie- en administratie-adres: Hieurvstraat 9, Terneuzen, tel. (01150J-79 20 Sfconr.c-mentsprijs f 24,70 per kwartaal: f 8,35 per maand, nummers 45 cent. ■xonummer 1114111 t.n.v Uitgeversmaatschappij De Stem B v, Beigerstraat 16, Breda ZATERDAG 5 OKTOBER 1974 VRIJE ZEEUW 27e jaargang No. 7463 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze sportredactie! ROTTERDAM-BARCELO NA 't Rotterdamse Feyen- jïord ontmoet in de volgende ronde van het toernooi om de Europacup I de Spaanse kam pioen FC Barcelona. Dat was hes resultaat van de gistermid dag in Genève verrichte lo ting. Beide kampen zijn er niet erg gelukkig mee. Barce lona-trainer Rinus Michels drukte het zo uit: „Het is een slechte loting. Zowel voor Feyenoord als voor ons. Op die manier verdwijnt een van de kanshebbers al vroegtijdig uit het toernooi". Johan Cruyff vond het ook al niet leuk, dat zijn ploeg -Feyenoord als te genstander krijgt, terwijl Wlm van Hanegem eveneens zijn bedenkingen uitsprak. PSV lootte voor het Europese ïoer- nool voor bekerwinnaars tegen het Poolse Gwardia Warschau. Ajax, FC Amsterdam en FC Twente ontmoeten op 23 okto ber en 6 november, respectie velijk FC Antwerp, Inter Mi laan en RWD Molenbeek. (Zie verder pag. 27) Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De herfst is vroeg gekomen. Niet alleen de temperatuur ligt al enkele weken te laag, ook de regen stroomt overvloedig. Normaal zijn maxima van vijftien graden te verwachten maar de laatste dagen ligt het kwik drie tot vijf graden onder normaal. Een depressie die gisteren boven de Noord zee arriveerde gaf langdurig regen in de westelijke helft van het land waar in 24 uur plaatselijk veertig millimeter neerslag werd waargenomen. Ook vandaag valt er af en toe nog een bui, afgewisseld door opklaringen. Het weer wordt bepaald door lage drukgebieden doordat een hogedrukgebied zich boven Rusland bevindt en een an der zuidelijk van Groenland boven de oceaan- Hierdoor ligt geheel West- en Midden- Europa in lage druk waarbij de lucht tot op grote hoogte opvallend koud is. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De verhoging van de aardgasprijs kost een; gezin dat voor verwarming aardgas gebruikt, gemid deld j 175,per jaar meer. JDU heeft minister Duisenberg van Financiën gisteren meege deeld op schriftelijke vragen, die de Tweede Kamer stelde over de miljotuennota-1975. De vragen en antwoorden vormden de ■orbeieiding voor het algemeen politiek en financieel debat vpigende week in de Tweede Kamer Duisenberg zei dat d» be en, die AOW seme- i«i .ardgasprijsverhogmg gScoiiipenceerd krijsen iu de int; ixverhogingen van de uit- jbi DEN HAAG (ANP Tij dens een onderbreking van het overleg in de ministerraad heeft premier Den Uyl gister avond meegedeeld, dat er be- pa..id geern verschil van me- ninbestaat tussen hem en minister Lubbers (Economi sche Zaken) over het beleid ten: aanzien van de kemener- jBeentr.ilrs. De premier verweerde zich iel tegen de opvatting, als zou hij zijn brief aan dr. S.L. Mansholt hebben willen „ver donkeremanen"- Die opvatting noemde hij „godvergeten schadalig", eraan toevoegen de dat hij zich met slijk bo gooicl voelde. De overheid ontvangt vol gend jaar aan aardgasopbr :ng- sten: f 3.1 miljard niet-beUs- tins'middelen en f 2.2 miljaro vennootschapsl lasting. Hier van is f 2.5 ïnujard extra. Van deze f 2-5 miljard komt f l.i> miljard uit het binnenland en f 900 miljoen uit de export van aardgas. Minister Duisenberg gaf de volgende specificatie van de aardgasopbrengst van ie niet belastingmiddelen in 1975. af dracht staatsmijnen DSM f 885 miljoen (f 486 milj ;f' in 1974), ontvanSsten via Ne derlandse Aardoliemaatschap- pij (NAM) f 2.2 miljard (in 1974 f 400 miljoen) en divi dend Gasunie f 20 miljoen (in 1974 f 12.2 miljoen) De verhoging van de pre mie-grens volksverzekeringen heeft volgens minister Duisen berg tot gevolg dat loontrek kers en zelfstandigen met een inkomen van f 40.000 in 1374. in 1975 f 618 respeitievebjk f 847 meer aan premies v volksverzekering moeten beta len. Deze premies zijn aftrek baar voor de loon- en inkom stenbelasting. Het netto inko men va/n gehuwden met tv. ee kinderen daalt hierdoor per saldo met f 315 respectievelijk 431. DEN HAAG De con sumptiemelk-ondememingen mogen per 7 oktober de zgn. franco-delailhandelsprijs voor consumptiemelk en -melkpro- lukten met drie cent per liter ilncl. BTW) verhogen. De in dustrie en de detailhandel zijn vrij om de prijsverhoging door te berekenen. Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken vrijdagmiddag meege deeld. (Van onze parlemenatire redactie) DEN HAAG De afsluiting van de Oosterschelde door middel van een caissondam is niet een half miljard, maar anderhalf miljard duurder dan in juli was gedacht. Om die reden heeft het kabinet gisteren nog geen beslissing ge nomen, omdat minister Duisenberg (Financiën) daar eerst in gekend moet worden. Duisenberg zit op het ogenblik in de V.S. Werelddierendag is tra ditiegetrouw niet aan de scho len voorbijgegaan. In Hulst (op deze foto een klas van de Willibrordusschool) mochten veel kinderen een dagje met hun troeteldieren komen pron ken. Een kans waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. iet alle scholen deden dit iaar mee, hier en daar zegt men het gesjouw met dieren toch niet te zien zitten- Uit het fei-t, dat het pfan zoals dat nu op i Pc' ltét, an derhaif miljard guldien meer gaat kosten dan het oorspron kelijke DeltapG'i wordt afge leid dat de Rijksplanologische Commissie (die het kabinet heeft geadviseerd) de oouw van een extra stormvloedke ring een absolvoorwaarde vindt. Premier Den Uyl wilde daar gisteravond in de pauze van het kabineisboraad niet op ingaan. Hij zei alleen dat er nu een oplossn-.g op tafel ligt, „die één a an 1.-, half miljard gulden duurder is". (ADVERTENTIE) keiler een Nederlandse keuken- lfabriek biedt u nu keukens in i laae prijs elke prijsklasse (6 modellen) i ii vraag documentatie Uuuaiitait i ii vraa9 documentatie Kïï &nn*jn enkele districten dealers gevraagd bij één van onze dealers MIDDELBURG (ANP) - Dor de zeer langdurige regen val is het rooien van suikei- bieten in Zeeland vrijwel ge heel tot staan gekomen. De twee suikerfabrieken te Sas van Gent draait nog slechts op dertig procent van hun capaci teit. Als het blijft regenen moeien de fabrieken hun pro duktie nog verder inkrim pen. (Van onze redactie binneland) DEN HAAG Weigeraars van de Kalkar-heffing, die zijn afgesloten van elektriciteit, krijgen weer stroom, dit is het resultaat van een brief die mi nister Lubbers van Economi sche Zaken heeft geschreven aan de Verenigng voor Exploi tanten van Electriciteitsbedrij- ven in Nederland (de Veen). De minister heeft meege deeld, dat hij overweegt een regeling te bevorderen, waar bij degenen die weigeren de Knlkarheffing boven de kosten van het elektriciteitsverbruik te betalen, op andere wijze aan hun financiële verplichtin gen kunnen voldoen. De Vere niging heeft het voorstel van de minister overgenomen en de bedrijven die verbruikers hebben afgesloten, zullen van vrijdag af de levering van elektriciteit hervatten, aldus heeft de VEEN meegedeeld- Een aantal weigeraars wenst nog geen gebruik te maken van de elektriciteit, zij willen eerst weten wat Lubbers on der „op andere wijze" ver staat. j ZWAAR BEWOLKT Buien, later opklaringen Maximumtemperatuur: Twaalf graden STAD EN STREEK Waterschappen in Kanaalzone nog geen eenheid Pagina 3 Braakmanbekken krijgt betere toevoer Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Woonwagenbewoners stappen uit CRM-overleg Pagina 9 Toen we nog droomden van een 45-toerenplaten- wtsselaar Pagina 11 FINANCIëN EN ECONOMIE Auto's op water en alcohol Pagina 15 SPORT Gerben Karstens, rebel in het Europese wlelerpeloton Pagina 25 VR IJ-UIT Het gruis van onze wereld komt al naar beneden. Zeeuwen grondleggers van Suriname PEILINGEN Rölino contra Lüns KUNST EN CULTUUR Duitsers wisten niet omdat zij niet wilden weten. ROTTERDAM (ANP) Doordat een automobilist af remde voor een grote plas re genwater zijn negen personen auto's op elkaar gebotst. Het gevolg was grote materiële schade en drie lichtgewonden. Het gebeurde vrijdagmiddag op rijksweg 13 bij Rotterdam ter hoogte van de afslag naar Zestienhoven. (ADVERTENTIE) Vraag direkt onze katalogus bij een ANVR-reisbureau of ANWB-kantoor. internationaal toer centrum DEN HAAG (ANP) Door de jongste verhoging van de olieprijs raken wi; onze winst marge geheel kwijt. Dit zegt de Koninklijke Shell Groep in een reactie op deze maatregel van de OPEC-landen. De prijsverhoging bedraagt een halve dollar per barrel, precies evenveel als de winstmarge van de shell, van voor dezo prijsverhoging. De Shell wijst er bovendien op dat deze marge eigenlijk al te krap was 'o-m het bedrijf in stand te houden en ten enen male onvoldoende is om de omvangrijke investeringen te bekostigen nodig voor de energievoorzieningen in de toekomst'. Het is dan ook niet mogelijk, aldus de Shell, om deze prijsverhoging geheel voor de rekening van de olie maatschappijen te laten ko. men. In een mededeling aan het personeel van de Nederlandse Shell maatschappijen zegt het concern dat door de laatste kostenstijging, op basis van een productie van 30 mijoen barrels per daig, de verbrui- kerslanden aan de olielanden per vijf miljoen dollar zullen moeten betalen. Dit bedrag komt boven op de huidige be talingen van meer dan 100 miljoen dollar per jaar, aldus de Shell leven De eerste hoofdprijs van de puzzelactie Geven voor Leven is de ze week toegevallen aan een Stemlezer. De heei P. A. Mattijssen uil Breda kon gisteren eer Peugeot 104 in ont vangst nemen! Vorige week won een jeugdige inwoner van Prinsen beek al een hoofdprijs: een waardebon van dui zend gulden. Reden te over dus om geestdriftig mee te doen aan de actie. Dokter Hans van Swol oud-tenniscrack en re validatiearts in Amsterdam, doet trouwens ook mee. „En dat miljoenen Nederlanders eveneens gaan meepuzzelen voor het Koningin Wilhelminafonds lijkt me geen puz zei", zegt hij. De prijzenlijst van puzzel 2 op pagina 3. De nieuwe" 'puzzelpagina in Vrijuit. (Van een onzer verslaggevers) HULST/MIDDELBURG Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de zogenaamde uitslalverordening, die op donderdag 27 juni van dit jaar binnen vijftien seconden door de Hulster gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd, bij de Kroon ter vernietiging voorgedragen. (ADVERTENTIES) voor de "Memisa 50" postzegelveiling (24-25-26 februari 1975) en llUUll Postzegels, Rotterdam-3002, Eendrachtsweg 49, Tel. 010-144888, PG 1400 De verordening zou Burge meester en Wethouders de be voegdheid geven om winke liers in de gemeente Hulst aan te schrijven met de medede ling dat etalageruiten en het glas in de winkeldeuren „on doorzichtig" moet worden ge maakt. Hoewel het duidelijk was dat deze wijziging van de „algemene strafverordening" zich zuiver richtte tegen de praktijken van de Hulster sex-exploitanten, kon men dit uit de tekst van de verorde. ning niet opmaken. B. en W. stelden destijds in de toelichting' dat de verkeers veiligheid gevaar liep door „de aard van een aantal te koop aangeboden artikelen en de indringende wijze waarop hiervoor de aandacht wordt gevraagd". Het college van GS- zegt de uitstalverordening (waarover met name in mid denstandskringen nogal wat deining ontstond) in strijd te achten met het „algemeen be ginsel van behoorlijke be stuur". Op zuiver juridische gronden is, aldus de provincia le griffie, verzocht om vernie tiging door de Kroon. (Vervolg op pag. 3) 1 Dan werd de werkeloosheid grondig bestreden. Werd ons verzwakte bedrijfsleven weer gezond gemaakt. 2 Dan werd er niet aan "potverteren", socialiseren en nivelleren gedaan. 3 Dan gingen de overheidsuitgaven niet z'o schrikbarend omhoog en gingen de belastingen met ruim één miljard gulden omlaag. Het VVD plan wil daarom 100% inflatiecorrectie voor iedereen. Extra belastingverlaging voor de middengroepen. En daar bovenop speciale maatregelen voor middenstanders, boeren en tuinders. De VVD biedt een alternatief. Zegt niet alleen: "hoe het niet moet", maar vooral: "hoe het wèl moet". Daarvoor zetten wij ons in. WD, antwoordnummer 1877, Den Haag (geen postzegeltel. 070- 614121 - Zuidplein, kmina Rotterdam. ,nter lationaleconsumentenbeurs Openingstijden; dagelijks van 10 -17 en van 19 - 22.30 uur, 's zondags 10 -17 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1