Bende vuurwapen handelaren gepakt KVP EN AR WILLEN VAN DER LOUW NIET Vier apotheekhoudende artsen declareerden te veel „PERSONEEL LEVENSMIDDELENHANDEL STEELT TWEE KEER ZOVEEL AIS KLANT" Vier Nederlandse clubs ronde verder v. femina Zeeland wijst Valkenisse- plan pertinent van de hand Duitsers binden in TWEE MANNEN IN ARREST NA BONTDIEFSTAL EU] SmiSIEiigillEïi]!!]®!!) NEGEN ARRESTATIES Contact met België en Engeland over optreden tegen Mi Amigo TENDIENST CTION AR| I LNTI-CLIMAX IEILZAAM vruchtenlimonade literfles defemina: altijd goed voor'n dagje uit. dit jaar helemaal. UIT BELGIË Haagse in gezicht geschoten Als burgemeester van Rotterdam Gesprek Niet uit op conflict Auto slipt tegen boom: Jongen uit Middelburg om het leven gekomen VRIJWILLIGE MELDINGEN BIJ UNIE VAN ZIEKENFONDSEN Zomer in Moskou Stagnatie Niet op tijd G.S. Zeeland willen meer gelijkheid tussen Belgische en Nederlandse diploma's ïkt opleiding heeft genoten ielbaar niveau, ympathieke wijze met rrj kan omgaan, ot zijn eer rekent mep<J ibjectieve wijze voor en, wd en ouder dan 25 jaar jositie met goede toekomJl den, tiende werkkring, honorering, van auto. ran zijn huidige werkkrit is ook de mogelijkheid aaj ronduren een aantrekkelijk werven. 6937 aan het Bureau van} teur: Dr. W. A. J. M. Harkx ifdredacteur: L. Leijendekker DONDERDAG 3 OKTOBER 1974 Redactie- en administratie-adres: Hieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 24,70 per kwartaal: 8,35 per maand. Losse nummers 45 cent. Htronummer 1114111 i.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, ■igerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW 27e jaargang Na 7466 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V V. 1 ■-) BOEREN ÜIIJGEN (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Bij „lekka ge" in de detailhandel verliezen door diefstal, fou ten, breuk, bederf, enz- wordt altijd het eerst ge dacht aan stelende klanten. Maar uit de cijfers blijkt, dat criminele handelingen van personeelsleden en leveran ciers samen tweemaal zoveel lekkage veroorzaken, als winkeldiefstallen door klan ten. Verder overtreffen alle niet-criminele vormen van lekkage ruimschoots het aan deel van de klantendiefstal- len. De heer HC. Weitje, hoofdredacteur van de vak bladen „Het levensmiddelen- bedrijf" en „Supermarkt", vertelde dit gisteren in Utrecht op een studiedag over lekkage van de uitgeverij Mis set voor ondernemers in de detailhandel. Men schat voor het levensmiddelenbedrijf de jaarlijkse lekkage op f 200 miljoen (en voor de totale detailhandel op f 1 miljard). Lekkage door diefstal maakt daarvan de helft uit. Perso neelsleden plegen zestig pro cent van de diefstallen, de klanten dertig procent. Voor de levensmiddelen handel zijn de mogelijkheden om aan de sterke kostenstij ging en de krimpende mar ges het hoofd te bieden zeer beperkt. Een van de weinige en volgens hem nog prak tisch braakliggende terreinen is volgens de heer Weitje de lekkaïebestrijding. (Vervolg op pagina 13) OCH VIJF PROCENT (Van onze redactie buitenland) U LUXEMBURG De Europese boeren kunnen genist zijn. Ze krijgen hun prijsver hoging van vijf procent, wel iswaar met enige dagen ver traging, want het pakket van maatregelen voor de Europese landbouw zal hoogstwaarschijnlijk op 6 ok tober van kracht worden in plaats van 1 oktober, maar het staat vrijwel vast dat de Speciale Europese minister raad, die woensdag in Lu xemburg bijeenkwam aan piet pakket als zodanig niet (leer zal tornen. Na een uur of vier verga- prd te hebben zijn de minis- prs gisteravond tegen half- cht uiteengegaan voor een Ui ze van een uur. Tijdens schorsing van het beraad reidt de Europese Commissie «en verklaring over de Euro pese landbouw voor, waarmee de ministers dan tijdens hun ortgezette beraad akkoord eten gaan. i Bij geen van de munsters istonid, op het moment dat ze een onderbreking van -hun overleg uiteengingen de rees dat men het over deze rklariiug letter op die avotnd liet eens zou worden. De speciale raadsvergade- ng van de ministers van Bui- ntendse Zaken en vam Land ouw, die bijeengeroepen gerd nadat vorige week grote in die EEG ont- toen de Duitse regering veto stelde tegen het in de ndbouwiraaid bereikte resul ts een beetje uitgelopen OP een ainti-ciiimaac. Diploma - verklaarden woensdag in nbuirg dat de problemen nog lagen, na de ver- iddelijking van het Duitse dpunt in brieven aan de liverse Europese hoofdsteden en na het drukke bilaterale •verleg, eigenlijk net zo goed per telefoon of per brief gere- haidden kunnen avonden, derrijds heeft het nieuwe erieg toch zijn nut gehad. Zo verklaarde de Neder- nidse minister van Land ouw, Van der Stee, desge- aagd dat het toch goed was lat het Europese landbouwbe- eid werd besproken. Volgens ordvoerders was iedereen bi de raad het erover eens dat er Waarheid dient te komen ver de kwestie van de natio- ale steunmaatregelen. Als die arheid er inderdaad komt, zo werd in Luxemburg ge zegd- hebben de Duitsers daar in ieder geval een -,heilzaam jjjohot voor de boeg" gelest. (Vervolg op pag- 13) (ADVERTENTIE) Sinas DE onderhandelingen met de ie* terroristen die al zes da gen de Amerikaanse diplomate "arbara Hutchinson en zes an- tteren ip het Venezolaanse con- ulaat in Santo DonRno-o giize- J.n> zijn gisteren opnieuw op biets uitgelopen. (Van een onzer verslaggevers) ROOSENDAAL - LEIDEN Bij een routine-onderzoek zijn gistermiddag in Rotterdam een 27-jarige ondernemer uit de Maasstad en een 45-jarige aan nemer uit Roosendaal aange houden., Bij de aanhouding waren zij in het bezit van een partij bont ter waarde van ruim honderdvijftigduizend gulden, die afkomstig was van een inbraak in de nacht van 22 op 23 september in Lei den- (ADVERTENTIE) H I i' _~i 1 Internationale consumentenbeurs Openingstijden: dagelijks varilO -17 en van 19 - 22.30 uur, 's zondags 10 -17 uur. Ahoy', Zuidplein, Rotterdam. ROTTERDAM (ANP) De Rotterdamse recherche heeft in samenwerking met de rijkspolitie van Goeree-Overflakkee een bende vuurwapenhandelaren opgerold. Tot nu toe zijn negen manen gearresteerd en werden 150 vuurwapens met 10.000 stuks munitie in beslag genomen. De Rotterdamse politie kwam de bende op het spoor via de 22-jarige Kouero uier (zonder beroep) die voor een klein vergrijp door de recher che werd gehoord. Bij l\em werd een vuurwapen aangetroffen. Via J. J. S. kwam de politie terecht bij de 24-jarige assura deur E. A. I. T. uit Rotterdam. In zijn woning werden 32 vuurwapens, omgebouwde ga- salarmrevolvers en een partij punt-22 munitie in beslag ge nomen. Verder speurwerk leidde op 17 september tot de arrestatie va-n de 25-jarige kraanmachi nist W. P. uit Sommelsdijk, de 24-jarige havenarbeider B. G. uit Melissant en de 27-jarige havenarbeider J. het J. uit Dirksland. Dit drietal voerde de gasalarmwapens in uit Bel gië om deze in de schuur van P. in Sommelsdijk om te bou wen tot vuurwapens. Vervol gens werden de wapens door verkocht aan handelaren in Rotterdam. Op 20 september sloeg de politie de grootste slag. Op die dag werden in een woning in Oude-Tonge ruim 100 revolvers, pistolen, geweren en ontstekingsmidde len met 10.00 stiuks munitie gevonden. Afgelopen maandag arres teerde de Rotterdamse politie vier mannen uit de Maasstad die de wapens afnamen en doorverkochten. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang. Moment uit de wedstrijd FC TwenteIpswich Town (11): doelman Henny Ardesch stompt de bal boven de aanvallende Mick. Notten, De Vries en Kick van der Vall kijken toe. BREDA De vier Neder landse clubs, die gisteren uit kwamen in de verschillende Europacup-toernooien reikten alle vier een ronde verder Van de vier hadden Feyen- oord en PSV het het gemak kelijkst. Feyenoorö won voor Europa Cup 1 met 1—4 van bet onbe tekenende Noordierse Coleral- ne, terwijl PSV in Europa 2 ook al in Noord-Ierland Ards met dezelfde cijfers versloeg. Belde vertegenwoordigers in het toernooi om Europa Cup 3 Ajax en FC Twente hadden het heel wat zwaarder tegen respectievelijk Stoke City en Ipswich. Ajax reikte niet ver der dan 90 terwijl FC Twente genoegen moest ne men met 11. Beide clubs stapten echter naar de volgen de rooide dank zij de regel, dat uitgescoorde doelpunten dub bel tellen. In Engeland scoorde Ajax twee weken geleden een maal en TC Twente twee keer. (Zie verder onze sportpagina's) DEN HAAG (ANP) De 20- ïarige mevrouw Y. de Nijs- Vissers ls in de nacht van flmsdag op woensdag in haar huis in Den Haag in het ge zicht getroffen door een kogel uit het pistool van een huis vriend, de 32-jarige Haagse glazenwasser R.P.H. De man zat in de huis kamer te prutsen met een om gebouwd alarmpistool, d>at hij juist geladen had, aldus de politie. Onverwachts ging daarbij een schot af. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamerfracties van ARP en KVP willen PvdA-voorzitter André van der Louw niet als burge meester van Rotterdam. Vanuit beide fracties is dat gisteren officieel verklaard. Deze verklaringen plaatsen het kabinet voor een moeilijke beslissing, omdat Van der Louw de enige kandidaat voor de havenstad is. Het kabinet, dat verleden week vrijdag al een „eerste ronde" aan deze benoeming besteedde zal er ko mende vrijdag opnieuw over praten. Nu de confessionele coalitiegenoten openlijk tegen zijn gaan liggen valt niet te verwachten, dat er vrijdag al een voordracht aan de konin gin uit dit kabinetsberaad volgt. Bekend werd gisteren, dat de beide fractieleiders hun standpunt in het kabinet heb ben vertolkt via de „eigen" ministers. KVP-fractiechef mr. Frans Andriessen zou boven dien met premier Den Uyl over de kwestie hebben ge praat. Andriessens woordvoer der wilde dat overigens niet bevestigen. Hij zei alleen: „Andriessen is tegen en gaat er van uit dat ook de KVP- ministers tegen zijn". Fractieleider Wim Aantjes van de ARP gaf gisteren toe, dat hij recentelijk een ge sprek over de benoemingspro- blematiek heeft gevoerd met minister De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken (ook ARP). Over de inhoud van dit als vertrouwelijk gekarakteri seerde gesprek wilde Aantjes echter niets vertellen. Wel liet hij zonder omwegen weten dat hij tegen de benoeming van Van der Louw is: „Minister De Gaay Fortman heeft des tijds zitting in het kabinet ge nomen om de impasse te door breken en de zieke politieke verhoudingen te helpen verbe teren. Ik kan me niet voorstel len dat de benoeming van Van der Louw een bijdrage tot de verbetering van die verhou dingen is". Aantjes ontkende uit te zijn o>p een conflict. Eveneens sprak hij tegen, dat het zich uitspreken tegen Van der Louw als diepere achtergrond heeft de stoel van de commis saris der koningin in Zeeland veilig te stellen voor een AR- (dan wel CDA-) kandidaat. „Ik ben tegen koppelverkoop", aldus Aantjes. (Van onze correspondent) KOUDEKERKE Gister morgen is op de Koudekerkse- weg te Koudekerke een auto met twee broers uit Middel burg in een slip geraakt en tegen een boom terechtgeko men. De naast de bestuurder zit tende dertienjarige Isaac Bas- sie overleed ter plaatse, zijn broer, de 19-jarige Slmon, de bestuurder van de auto, raakte levensgevaarlijk gewond en werd overgebracht naar het Gasthuis te Middelburg. De auto werd zo verwrongen dat de slachtoffers met snijbran ders uit de wagen moesten worden bevrijd. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Vier apotheek- houdende huisartsen hebben de Unie van Ziekenfondsen gemeld dat rij i" het verleden „vergissingen" hebben begaan hij hel indienen van declara ties voor uitgegeven medicij nen. Hiermee reageerden de artsen op een brief diè' de gezamenlijke zeikenfondsen on langs lieten uitgaan aan de ongeveer vijftienhonderd apo theekhoudende huisartsen, waarin werd gesteld dat men zich voor 1 oktober vrijwillig kon melden b'j het zieken fonds wanneer er onjuist was gedeclareerd. De betrokken ziekenfondsen zuilen nu na gaan in hoeverre in deze vier gevallen sprake is van syste matisch verkeerd declareren. Eventuee' zal de justitie wor den ingeschakeld. De ziekenfondsen zoeken in tussen naar mogelijkheden voor intensievere en perma nente controle op de declara ties die huisartsen indienen voor het Verstrekken van me dicijnen. Gedacht wordt aan de oprichting van een lande lijk bureau dat zich hiermee zou kunnen bezighouden. De wijze waarop de controle uit gevoerd moei worden is echter een struikelblok. De zieken fondsen hebben het recht de administratie van een apo- thc'houdende huisarts in te zien, maar er zijn, aldus een woordvoerder van een zieken fonds voldoende mogelijkeh- den voor „foefjes" die controle zinloos zouden maken. OPKLARINGEN Aan de kust hier en daar een bul. Maximumtemperatuur: Dertien graden. STAD EN STREEK Provinciale sroombootdiensten moeten weten waar ze aan toe zijn mei vaste-oeververbinding Pagina 3 Milieuvriendelijkheid van Eurobroom in 't geding Pagina 5 FINANCIËN EN ECONOMIE Zuidlimburgers voelen zich gedwongen ziek Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Deze week is voorbij Pagina 13 En toen waren er de nozems Pagina 15 RADIO EN TELEVISIE Boek voor Beatlefans Pagina 23 DEN HAAG (ANP) Ne derland heeft contact met Bel gië en Engeland over de mo gelijkheden van optreden te gen piraatzenders. Minister Van Agt van Justitie heeft dit gisteren geantwoord op schrif telijke vragen van het Twee de-Kamerlid Van der Sanden (KVP) over de voortzetting van de uitzendingen van „Mi Amigo" (radio Caroline). De bewindsman ontkende de vraag of het waar is dat voors hands van de zijde van het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van radio Caroline wordt overgegaan. MOSKOU (AFP) De herfst is dit jaar bijzonder zacht in de Sovjet-Unie. In Moskou was het dinsdag 23 graden, een temperatuur die nooit eerder op 1 oktober is voorgekomen. Ook elders in het land liggen de temperatu ren tot negen graden hoger dan normaal. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het Vai- kenisseplan, bedoeld als moge lijke vervanging voor de Rei- merswaalpiannen, wordt door G.S. van Zeeland ais onuit voerbaar van de hand gewe zen. Het Valkenisseplan kan niet worden uitgevoerd zonder Rilland en Bath geheel te slo pen. G.S. van Zeeland achten het onaanvaardbaar dat zoiets dan zon moeten gebeuren. Ook de werkgroepplannen Reimerswaal-Valkenisse, die werkte onder leiding van ïr. W.W. van Haersma-Buma. de voormalige hoofdingenieur-di recteur van de Rijkswater staat in Noord-Brabant, is in een nog geheim rapport tot de conclusie gekomen dat het Valkenisseplan niet kan wor den uitgevoerd. In de werk groep hadden voor Zeeland zitting de directeur van de provinciale planologische dienst, de hoofdingenieur-di recteur van provinciale water staat en een vertegenwoordi ger van het ETI voor Zeeland. De werkgroep heeft begin van dit jaar al rapport uitgebracht aan de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. De melng van G S. van Zee land over het Valkenisseplan treft men aan in de begelei dingsbrief bij de provinciale begroting voor 1975. In deze brief wordt ook gewezen op het feit dat in Zeeland nogal wat werk stagneert door het feit dat nog geen beslissing ls genomen over de vraag wat er met de Oosterschelae moet ge beuren. „Verschillende projec ten zullen daardoor in tijdnood geraken", is de verwachting van G.S. Voor het aanpassen van ha vens, met name die van Goes en Zierikzee aan een constant waterpeil als tot volledige af sluiting van de Oosterschelde zou worden overgegaan, moet nu snel een beslissing worden genomen. Anders komt men niet op tijd klaar. Andere pro jecten, die bij een voortduren de discussie over wat wel of niet gedaan moet worden, m liet gedrang komen, zijn de bouw van een gemaal tussen Poortvliet en Scherpenisse. de afwatering van St. Philipsland en het ruilverkavelingsgebied Kapelle-W emelddn ge. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Gedepu teerde Staten van Zeeland hebben de minister gewezen op de wenselijkheid om het onderwijs in België en Neder land wat meer op elkaar af te stemmen, zodat Nederlanders, die in België een diploma be halen, daarmee ook in Neder land wat kunnen doen. Het verzoek van G S. aan de minister is min of meer geba seerd op een onderzoek naar het aantal jongeren uit Zeeu wsch- Vlaanderen, dat naar Belgische scholen gaat. Het gaat hier om 215 jongeren. Wat aantal betreft is het niet veel, maar het is toch wel een omvangrijke groep als men bedenkt dat deze groep met name uit de dunbevolkte grensstreek komt. De resulta ten van het onderzoek zijin neergelegd in een rapport, dat door G.S. naar Den Haag is gestuurd. (ADVERTENTIE) TERNEUZEN NOORDSTRAAT 32 TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13 TEL.2772 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT 23 TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1