Regen zit suiker bieten oogst dwars Vandaag 2voorfl5r REL ROND TV-SERIE VADER EN ZOON" Invoering van verplichte autokeuring vertraagd Verhoging van veer- tarieven te verwachten ken \NK Het is goed leven in de Gouden Delta VW wil 6000 mensen kwijt mbank Boersma en Mertens krijgen hoge Belgische onderscheiding O oc Akker Eerste satelliet met infrarode telescoop okker en Philips bouwen nieuwe kunstmanen ONDERZOEK EUROPESE COMMISSIE: Selectieve groei leidt tot minder koopkracht Gekibbel over titellied ANWB investeerde bijna zeven miljoen Massale vogel sterfte rond Gent w.o. ikzaken Herdershonden bijten jongetje dood Vrij op 5 mei Arrestaties m moordzaak Gorinchem DEN UYL: Automobilist mag naar garage Vergoeding Minder passagiers Dow Jones onder de 600 ONDER Directeur: Dr. W A. J M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker ütedactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 „bonnementsprij s 24,70 per kwartaal; 8,35 per maand, ise nummers 45 cent. WOENSDAG 2 OKTOBER 1974 VoorDeeid II Wasaut 12 wasprogr. Adviespri|S f 799,- Korting f 230.- B -prijst 569, Gironummer 1114111 Ln.v Uitgeversmaatschappij De Stem R V, Reigerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW 27e jaargang Na T465 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Louter topmerken, Indesit, Philips Ruton Marijnen enz. enz aanderen. [MIDDELBURG/BREDA suikerbietencampagne .974-1975 die verleden week Ijdens mooi weer van start is gegaan, is thans ten ge- fvolge van de zware en lang- tdurige regenbuien van de laatste dagen aan het stag eren. Vooral op de zware klei- ■onden, die minder doorla nd zijn dan lichte, zandige ond, staan plaatselijk grote liassen water, waardoor de .ndbouwers met hun rooima- ines niet meer op het land niten komen. Volgens een woordvoerder an de Coöperatieve Vereni- jng Suiker Unie, die de fa- ieken Dinteloord, Groningen, itterehoek, Roosendaad en .evenbergen omvat en een 'oordvoerder van de n.v. Cen- 'ale Suikiermaatschappij, die Ie fabrieken Breda, Halfweg, f snbergen, Vierverlaten en t i van Gent vertegemwoar- d ït, draalt men thans gemid deld op slechts 80 pet. van de capaciteit. Wanneer de regens aanhou den. komt men vooral in het idwesten van ons land in lOeilijkheden. daar er nog gro- hoeveelheden aardappelen in de grond zitten, die voorlo- >ig nog niet geoogst kunnen orden. f Hij deelde mee, dat momen el nog gerooid wordt in het ■rden des lands. Limburg, elijk Flevoland en de foordoostpolder. In sommige lavens in het zuidwesten van s land liggen schepen te chten: de aanvoer van de ikerbieten is nihil. „Door s terug te draaien, hopen ij onze fabrieken draaiende te houden en de natte periode te kunnen overbruggen", aldus woordvoerder van de Sul- er Unie te Rotterdam. ectie uitgebreid EN en •y Goossens, Essenseweg- en teietoon (01656) 2 29 I Hingen zoweJ woningen als (Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM Het Ame ikaanse ruimtevaartinstituut NASA zoekt voor Fokker ei Philips een Amerikaans we 'enschappelijk bureau om een lieuwe Nederlandse kunst naan tot ontwikkeling te brengen De beide Nederlandse om- srnemmngen hebber een op- volger ontworpen voor de eer ste Nederlandse kunstmaan ,4ANS, diie op het ogenblik in de ruimte is- De nieuwe sonde zal IRAS heten, een afkorting Idie staat voor Infra-Rode- itronamische-Satelliet. Inder- Jdaad zal de IRAS de eerste "lunstmaam met een infrarode telescoop zijn die ooit gelon- ceerd zal worden. De vierhon- I derd kilo wegende satelliet zal in 1979 in een baan om de «arde worden gebracht. Daar- I naast werken Fokker en Phi- I lips aam een landbouwkundige 'kunstmaan ten behoeve van de oogstontwikkeling. Dit betreft een meerlandenproject. Een en lender is meegedeeld op het i internationale ruimtevaartcon- I gres te Amsterdam. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De bevolkin gen van de „kleine" landen in de EEG zijn gemiddeld aanzienlijk tevredener over hun leefklimaat dan de be volking van de „grote" lan den. Dat blijkt uit een on derzoek dat de Europese Commissie te Brussel, het dagelijks bestuur van de EEG, heeft uitgevoerd. Drie kwart van de hierover on dervraagde personen in de negen lidstaten van de ge meenschap beschouwt zich als zeer tevreden of vrij te vreden met hun algemene leefomstandigheden. Dit per centage, dat slechts 73 be draagt in de vier grote lan den (Duitsland, Frankrijk het Verenigd Koninkrijk en Italië), loopt op tot 92 voor alle kleine landen. In de ne gen landen zijn 13.000 Euro peanen ondervraagd. Onder meest „tevredenen" (met een percentage van 95 tot 100) vindt men in Neder land zes streken (van de tien), namelijk Drenthe, Utrecht, Overijssel, Noord- Brabant, Gelderland en Zee land. In Denemarken zijn het drie streken van de zeven, namelijk Funen, Zuid-Jut- iand, West-Jutland, en twee Belgisch-Nederlandse streken (van de negen), namelijk West-Vlaanderen en Limburg en dat alles bij elkaar wil zeggen 3,5 procent van de totale bevolking van de ge meenschap. Onder de elf minst tevreden streken be vinden zich vijf Italiaanse streken, namelijk het noord oosten, het noordwesten, het centrum, Sicilië en Sardinië en het zuiden. Vier Franse streken (van de zeven), na melijk de Parijse agglomera tie, het zuidoosten, het zuid westen en de omgeving van Parijs, een Duitse streek, het Saarland en een Britse streek, het noordwesten, d w z. alles bij elkaar 38 pro cent van het totaal van de gemeenschap- (Vervolg op pag. 9) OPKLARINGEN. Enkele buien Maximumtemperatuur: Twaalf graden. STAD EN STREEK Vuile lucht blijft in België bron van studie Pagina 3 Mol en Terneuzen sporten samen Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Voorzitter Christelijke werkgevers haalt uit tegen regering en vakbeweging Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND Hee, neem een kinderboek meel Pagina 9 Leiden al sinds het ontzet in last Pagina 11 DE KLEINE STEM Tassen voor een dagje uit Pagina 12 SPORT A|ax-spits Jan Mulder groeit naar grote vorm Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Magische waar voor uw kijkgeld Pagina 15 HERNE (Reuter) Op de oever van het Herner kanaal in Herne in West-Duitsland is gisteren het ernstig verminkte lijk van een elfjarige jongen gevonden. Bij het lijk zaten de twee herdershonden waarmee het jongetje was gaan wandelen. Er moest een deskundige aan te pas komen om de honden te grijpen- Men neemt aan dat de jongen dtoor de honden werd aangevallen en doodgebeten. DEN HAAG De dertigste verjaardag van de bevrijding zullen de rijksdiensten zoveel mogelijk gesloten zijn en het rijkspersoneel zal die dag voor zover de dienst het toelaat verlof krijgen. Dit heeft de ministerraad in een brief be kendgemaakt aan de colleges van B. en W, Het kabinet ver zoekt de gemeenten voor per soneel in gemeentedienst een ze.fde gedragslijn te volgen. Tijdens het aperitief kwam de Belgisch-Nederlandse verstandhouding al goed op temperatuur. Van links naar rechts staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, minister Boersma van Sociale Zaken, zijn Belgische ambtsgenoot De Paepe, staatssecretaris Mertens van Sociale Zaken en de Belgische middenstandsminis ter Olivier. (Van onze redactie binnenland) GORINCHEM In verbana met de op 17 september ge pleegde moord op de Indus trieel Courrech-Staal heeft de politie van Gorinchem in de nacht van maandag op dinsdag rivet arrestaties verricht, in tul belang van het onderzoek wil de oolitie nog geen nadere n"nf-p doen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Nederlandse minister van Sociale Zaken, drs. J. Boersma, en staatsse cretaris P.J.J. Mertens hebben gisteravond hotel Mastbosch te Breda mei een hoge Belgische onderscheiding verlaten. Die werd hun uitgereikt door de Belgische minister van Sociale Voorzorg De Paepe, die samen met zijn ambtgenoot van Mid denstandsaangelegenheden, Olivier, naar Breda was geko men Pm daar het vijfentwin tigjarig bestaan van het socia- le-zekerheidsverdrag tussen beide landen te vieren. Ook de staatssecretaris van Volksge zondheid, de heer J. Hendriks, zat aan de dis aan. Staatssecretaris Mertens verklaarde dat het jubileum juist in Breda wordt gevierd als vestigingsplaats van een verbindingsbureau voor de uitvoering van het verdrag. De directeur van het bureau, drs- A.J. van der Made, die zelf net zijn zilveren jubileum ach ter de rug heeft, was daarom mede van cte partij. Staatssecretaris Mertens herinnerde eraan dat 23000 in Nederland werkende Belgen en 3500 Nederlandse grens- gangers profiteren van een verdrag dat de inwoners van beide landen dezelfde sociale rechten en zekerheden garan deert. In 1971 werden in Bel gië aan bijna veertienduizend mensen Nederlandse pensioe nen verleend tot een bedrag van meer dan 20 miljoen gul den. In Nederland genoten vijfduizend personen een Bel gisch pensioen ter waarde van 67 miljoen gulden- IN samenwerking met de Am sterdamse politie heeft de Zweedse afdeling van Interpol maandag na lang schaduwen een jong Zweeds paar aange houden, behorend tot een in ternationaal net van drug smokkelaars, terwijl het 200 gram ruwe heroïne Zweden probeerde binnen te smokke len. iVan onze parlementaire redactie) NIJMEGEN Premier Den Uyl verwacht bij een selectie ve economische groei weinig ruimte voor meer koopkracht (reëel besteedbaar inkomen), uien.) Een pas op de plaats acht hij alleen haalbaar bij verklei ning van inkomensverscliillen en bij zeggenschap van de werknemers over investerings beslissingen, die momenteel uitsluitend bij de ondernemers liggen. Deze ideeën ontvouwde drs. Den Uyl gisteren in zijn rede „Socialisme en vrije onderne mingsgewijze produktie", die hij in Nijmegen heild tijdens de jaarvergadering van de Christelijke werkgeversorgani satie (NCW). (Zie ook pag. 11) (ADVERTENTIE) Acryl jersey blouses in de modekleuren. M: 34148 mantelspecialist Breda, Ginnekenstraat 29 (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM De lang verbeide televisieserie „Vader en Zoon", die vrijdagavond begint, is inmiddels ingezet met een rel over het titellied. Zoals wij al eerder schreven be staat de serie uit een aantal schetsen waarin Guus Hermus en Gees Linnebank als vader en zoon het eeuwige genera tieconflict uitbeelden. De vader is dan de oerconservatief, de zoon staat voor het „langharig werkschuw tuig". Goede verstaanders en intelligente kijkers begrijpen ook zonder tekst en uitleg wel dat hier een goedmoedige spot wordt bedreven met toestanden en toestandjes uit de hedendaagse samenleving. In dezelfde orde ligt ook de tekst van het opeiiingsliedje, waarin in dialoogvorm wordt gezongen: De wereld is nog steeds rechts, pa Vol met allemaal slechts, pa, want ga nou maar na, pa je geliefde Amerika, pa weet je wel, onze bevrijders, pa dat zijn klerelijers, pa die roven en moorden en luisteren af, pa De politici zijn toch allemaal maf, pa wat dat ellendige land zo maar doet, pa en jij vindt alles maar goed. pa Alsof het in China zo lekker is. Alsof die Mao niet nog veel gekker Is. Dus pak je boeltje, lazer op naar die gele spleetoog met zijn bolle kop. Maar de AVRO-leiding, die een traditie heeft op te houden in het schrappen van teksten, is zich kennelijk ka pot geschrokken van wat niet zulke goede verstaanders en minder scherpzinnige kijkers wel als een belediging van bevriende mogenndheden zouden kunnen opvatten. Geen „klerelijers" en geen „bolle spleetogen" dus. En in het tweede couplet moesten „ondernemers" door „kapitalisten" worden vervüftgcn en .Hiltermann" door „Wiegel". Want Hiltermann is een AVRO-medewerker en de VVD-fractie- voorzitter (nog) niet. Regisseur John van de Rest en tekstschrijver Peter van Straaten hebben niet willen meewerken aan het veranderen van een tekst welke precies de sfeer van de serie treft. Daarom zijn ze, zij het onder protest, ermee akkoord ge gaan dat het hele liedje uit de opname wordt verwijderd. Wie het in zijn geheel wil horen moet de grammofoonplaat maar kopen die er volgende week van verschijnt. DEN HAAG (ANP) De invoering van de verplichte auto keuring medio volgend jaar zal worden vertraagd. Minister Wes terterp (Verkeer en Waterstaat) heeft dit gisteren in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. De indiening van het wets ontwerp tot invoering van de verplichte autokeuringen was in het algemeen met instem ming in de Tweede Kamer ontvangen, maar ten aanzien van de wijze van uitvoering werden kritische vragen ge steld. Met name werd er be zwaar tegen gemaakt dat de keuringen uitsluitend door de ANWB zouden worden uitge voerd. In zijn brief aan de Tweede Kamer zegt minister Wesiter- terp nu er vajn ulit te gaan dat in het systeem vain periodieke keuringen een keuzemogelijk heid gelaten wordt tussen het verrichten van een periodieke onderhoudsbeurt in een parti- ouliiiere garage en een keuring bij een keuringsïnstantie. In zijn brief aan de Kamer la-at de bewindsman weten dat de ANWB inmiddels ten be hoeve van de keuring van lichte motorvoertuigen uitga ven en verplichtingen heeft (Van onze correspondent) BONN De Westduitse Volkswagenfabriek wil zijn personeel dit jaar nog eens met 6.000 man verminderen. De afgelopen maanden verlie ten er al 3.400 werknemers het bedrijf nadat zij met aan trekkelijke bedragen „vrijge kocht" waren. Op dezelfde wijze wil Volks wagen bereiken, dat nog eens 6.000 employés vrijwillig hnn ontslag nemen- Zelfs de ont wikkeling van nieuwe en niet onaantrekkelijke modellen heeft de situatie bij Volkswa gen niet drastisch kunnen ver beteren, maar voorlopig zullen er nog altijd 112.000 werkne mers in dienst blijven. De verwachtingen over de toe komstige afzet zijn echter al lesbehalve optimistisch, omdat de Duitsers wegens de ener giecrisis en de onzekere eco nomische vooruitzichten plot seling erg zuinig geworden zijn op wat men tot voor kort nog hun dierbaarste speelgoed noemde. Volkswagen zal de produktie daarom gedurende dit jaar nog meer reduceren. In november en december zullen alle bin nenlandse fabrieken van de firma twee keer een week lang stilgelegd worden. Er cir culeren zelfs berichten, dat VW zijn poorten gedurende de hele maand december gesloten wil houden, maar deze worden door de directie ontkend- gedaan re9p- aangegaan tot een totaalbedrag van f 6,9 miljoen. Deze investeringen en die verder nog voor de eerste fase waren voorzien bij de in voering van de verplichte keu ring zullen noodzakelijk zijn, aldus de bewindsman. Hij wijst de kamer erop dat de f 6,9 miljoen niet het bedrag weer geeft- dat het rijk a>am de ANWB zou moeten betalen wanneer het wetsontwerp on verhoopt geen doorgang zou vinden. Overeengekomen is, aldus minister Westerterp, dat in dat geval alleen de directe schade voor vergoeding In aanmerking komt Dit houdt in dat het rijk mdien de in vesteringen voor andere doel einden kunnen worden ge bruikt of zonder verlies kun nen worden verkocht, maxi maal alleen rente- afschrijving en onderhoudskosten vergoedt. In het andere geval- zo schrijft de bewindsman, moet het rijk ook verliezen vergoeden, bij verkoop of verder gebruik ge leden, waartegenover ook de mogelijkheid van compense rende winst staat. Hoe groot het bedrag is, dat het rijk zou moeten vergoeden, kan nu niet worden berekend- In ieder ge val, aldus minister Westerterp, zou dit slechts een klein deel van het. bedrag vam f 6,9 mil joen zijn. Hij wijst erop dat de ANWB met betrekking tot het aantrekken van personeel nog geen verplichtingen heeft aan gegaan en dat op zijn verzoek ook voorlopig niet zal doen- DE Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Die- trich Genseher, is gisteren in Hamburg op het partijcongres van de Vrije Democraten tot voorzitter van deze liberale partij gekozen. Hij kreeg 276 van de 362 stemmen. (Vam een onzer verslaggevers) MIDDELBURG -Het b vrijwel zeker dat de veer tarie ven van de provinciale stoom bootdiensten (P.S.D-) in Zee land binnen niet al te lange tijd omhoog zullen moeten. Gedeputeerde J. Stenvert, tot wiens portefeuille ook de zorg voor de Zeeuwse veren be hoort, deelde ons gisteren mee dat aan een verhoging van de tarieven waarschijnlijk niet aal zijn te ontkomen. Wanneer de verhoging In gaat en wa-t de passagiers van de veerboten meer zullen moeten gaan betalen, zei hij nog niet te kunnen vertellen, to Zeeuwse politieke kringen eeh-t men het waarschijnlijk dat de verhoging per 1 januari 1975 zal ingaan. trveilgens is de verhoging »«n de veertarieven een maat je gei, die niet uit kan blijven «Is men bedenkt dat de kosten van de provinciale stoomboot- diensten dit jaar oc* weer flink zijm gestegen, terwijl daar tegenover gieen forse ver- meerdeing van de inkomsten staat. Integendeel. In vergelijking met de eerste acht maanden van vorig jaar hebben de Zeeuwse veerboten vamaf be gin januari tot en met eind augustus van dit ja-ar minder passagiers overgezet. In de eerste acht maanden van 1973 werden er 4 929.147 passagiers vervoerd en de eerste acht maanden van dit jaar 4-659.490- Het aantal overge zette auto's nam dit Jaar ten opzichte- van dezelfde periode van 1973 ook wat af en daalde nameliik van 1.640.490 naaT 1-584.308. cv an onze correspondent» GENT In een groot ge bied rond Gent worden de laatste dagen honderden dode vogels aangetroffen. Er zijn tot nu toe alleen al 300 dode tazanten gevonden. Alle die ren vertonen vergiftigingsver schijnselen. Boswachter De Wilf, die in Wachtebeke woont, nam zon dag de eerste vergiftigingsge- vallen waar. Enkele van zijn kippen en vogels lagen lang zaam te creperen. Op dit mo ment vindt men overal in het gebied dode merels, postduiven en andere soorten vogels. In de magen van de dieren treft men vergiftigd graan aan, dat ook op velden en In bossen wordt gevonden. Doordat het kj aan over een groot gebied verspreid ligt, mag men aan nemen dat de omvang van de vogelsterfte nog zal toenemen en dat men nog wel geruime tijd dode vogels zal vinden. Het nationaal Belgisch insti tuut voor diergeneeskunde he-ett enkele exemplaren ln onderzoek. Doel van het on derzoek is het vaststellen van het soort gif. De politie neemt voorlopig aan dat de vogelvergiftiging in eerste instantie gericht op fazanten een wraakactie is tegen jagers, In België opent binnenkort de jacht op fazanten. (Van onze redactie buitenland) NEW-YORK De sterke koersdaling op de Amerikaan se effectenbeurzen houdt on verminderd aan. De Dow Jo nes index (het representatieve koersgemididelide van der tijg belangrijke indiustrie-aiandelen op de New York Stock Ex change, de grootste beurs ter wereld) daalde dinsdag tot on der de 600 punten- Dat was sinds eind 1962 niet meer voorgekomen. De beleggers in de V.S. ma ken zich zorgen over de ont wikkeling van de Amerikaan se economie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1