5 Bouw kerncentrales overheidsmonopolie MINDER HAWKS TERUG UIT W.-DUITSLAND Duits veto op landbouwprijsverhoging: ALGESA1 RAADSELACHTIGE ARRESTATIE VAN DRIE LEIDSE STUDENTEN IN ISRAËL Leer slippen met De Stem Bochtafsnijding bij Bath bovenaan Belgische verlanglijst Sherry cAiRjekJ MINISTER LUBBERS IN ENERGIENOTA SLECHTS 3-1 IN HELSINKI helpt snel en brandt niet op de huid Pedro Ornella eet smakelijk! 5e Antiekbeurs EINDHOVEN spinazie oei goud". )peens ing, „iedereen krijgt I el of de n sfeeds ee wilde ophouden I e straten n. r. „Genoeg!" ïb genoeg goud". weer. n. Meteen stopten de its. Alle gouden gebreide >egon kleren zijn ie sjaalkraagvest intuur en zakjes, brede ribbels, kleur ecru. 50.- ■A\tooïcU£iye^ Vredeling: NAVO-druk PANIEK Legerkorps Mosselzaadvisserij verloopt gunstig Hölzenbein ontkent truc Minimumprijs melk omhoog avondstudies mr/drs de bekende fles 0,7 liter medium dry nu 750gr. van 139 voor Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Xieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 24,70 per kwartaal; 8,35 per maand. Dosse nummers 45 cent. Gironummer 1114111 !.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7460 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V IVan onze parlementaire redactie l DEN HAAG Minister Lubbers van Economische Zaken kondigt vandaag in de energienota de oprichting aan van 'n maatschappij voor energie-ontwikkeling- Deze maatschappij zal zich gaan bezighouden met de ontwik keling en toepassing van al ternatieve energiebronnen, waarvoor het particuliere be drijfsleven nauwelijks be langstelling heeft. Daaronder wordt ook verstaan de ver gassing van de steenkool. Tevens kondigt minister Lubbers aian dat de bouw van toekomstige kerncentra les in ons land een over heidsmonopolie zal gaan worden. De overheid wil hoe dan ook een grotere greep gaan krijgen in de produiktie van elektriciteit in ons land. Dp bestaande elektriciteits producenten- en distributie bedrijven zullen wonden be last met de exploitatie van de toekomstige kerncentra les. Minister Lubbers maakt in zijn nota duidelijk dat de opwekking wan elektriciteit door middel van kernenergie een nationaal belang is- De overheid wil daarin de be slissende stem hebben. In de energienota wordt niet meegedeeld, dat de bouw van drie nieuwe kern- eentrales (Borsele, Maasvlak te en Flevopolder) zal wor den uitgesteld- Wel worden de procedure en de inspraak voor de bouw van dergelijke centrales dusdanig ingewik keld, dat voorlopig van deze bouw geen sprake kan zijn- „De planning voor de bouw van deze centrales blijft be staan, maar het tijdstip waarop met de bouw zal worden begonnen staat op losse schroeven", aldus een mededeling uit regerings kringen. Het onderzoek naar Lubbers de veiligheid van deze cen trales zal de overheid door het oprichten van een or gaan, waarin ook het particu liere bedrijfsleven zal kun nen deelnemen stimuleren- In het kabinet bestonden aanvankelijk vrij sterk uit- teenlopende meningsverschil len over de toekomstige bouw van kerncentrales voor elektriciteitsopwekking- Vooral de PPR-ministers Trip en Van Doorn en de PvdA-minister Vorrink had den vele bezwaren hierte gen. Zij werden gesteund door een rapport van een groep deskundigen en politici uit diverse partijen, dat dezer dagen verscheen, en waarin bij de regering aangedrongen wordt op het in aoht nemen van een bezinningsperiode (5 jaar). Minister Lubbers is enigs zins aan dat verlangen tege moet gekomen. Van de ande re kant heeft hij de ministers Trip, Van Doom en Vorrink ervan weten te overtuigen dat het onderzoek en de eventuele bouw van dergelij ke oentrales moet worden voortgezet. „De standpunten lagen uiteen, maar er is in het kabinet door geen enkele minister gedreigd met aftre den", aldus een regerings bron. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het is niet onmogelijk dat het kabinet zal moeten besluiten minder Hawkraketten terug te trekken uit Duitsland dan de bedoeling was. De NAVO-bondgenoten hebben daar namelijk ernstige Bezwaren tegen en in bondge nootschappelijk verband wordt nu bekeken of het mogelijk is de in Duitsland achterblijven de rakketten voldoende op te vijzelen. Lukt dat niet, dan zou het onvermijdelijke gevolg zijn, dat er minder raketten teruggehaald worden, wat be tekent dat de bescherming van de Nederlandse vliegbases te gen luchtaanvallen waarvoor de Hawks gebruikt zouden worden) niet optimaal verze kerd kan worden. Minister Vredeling van De fensie heeft dat gisteravond in de Tweede Kamer meege deeld. Het opvijzelen van de achterblijvende squadrons in de rakettengordel zou overi gens in de huidige regerings- WEER CRISIS IN E.E.G. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG/BON1N BRUSSEL De vaste kamercommissie voor landbouw komt vandaag in spoedvergadering bijeen om met minister Van der Stee te overleggen over de jongste landbouwcrisis in de EEG. Ook de drie centrale landbouworganisaties staan vandaag al bij de minister op de stoep voor over leg. De Belgische minister van landbouw lieeft al om een spoed-landbouw- niinisterraad van de EEG gevraagd. De ernstige landbouwcrisis is ontstaan doordat de West- duilse regering gisteren ge bruik heeft gemaakt van haar vetorecht. De Duitsers gaan niet akkoord met de beslissing van de EEG-mi- nisters voor landbouw om met ingang van 1 oktober de gemeenschappelijke land bouwprijzen met 5 procent te verhogen. (ADVERTENTIE) gewrichtspijn, stijve nek, spit, zenuwpijnen, pijn in armen en benen tit heeft geen onaangename geul Verkrijgbaar in tuben van 40 en 100 gr. De Duitsers willen daaraan pas hun goedkeuring geven als alle nationale steunmaatrege len voor de landbouw die con currentievervalsend zijn, wor den ingetrokken- De Duitsers maken zich wat ons land be treft kwaad over het feit dat de regering aan de boeren en tuinders het aardgas goedko per wil leveren. Bij de Nederlandse regering is de beslissing van de West- duitse regering bijzonder hard aangekomen, omdat ons land na de acties van de boeren in augustus het initiatief heeft genomen tot het houden van een Europese ministerraad. Op die vergadering viel de beslis sing van een prijsverhoging van 5 procent. Nederland had om vier procent gevraagd Het bericht uit West-Duits- land bereikte gisteren in Den Haag de centrale landbouwor ganisaties tijdens een vergade ring over de jongste Neder landse steunmaatregelen aan de boeren en tuinders. De be slissing veroorzaakte paniek „Het bericht is ingeslagen als een bom, zei boerenleider drs. Rinse Zijlstra na afloop van de vergadering. „We zul len vandaag bij minister Van der Stee aandringen op een nieuwe spoedvergadering van de Europese ministerraad. De gevolgen zijn niet te overzien als West-Duitsland bij zijn standpunt blijft. Maar ik zie vooralsnog weinig kans dat de Europese raad er in zal slagen de Duitse houding om te bui gen. Drs. Zijlstra wees er op dat de steunmaatregelen van Ne derland door de EEG in Brus sel zijn getolereerd, „maar de levering van goedkoop aardgas aan de Nederlandse boeren en tuinders niet- En dat is nu juist een maatregel die de Duitsers als concurrentiever valsend zien. De Westduitse actie over schaduwde gisteren de kritiek, die de centrale landbouworga nisaties hebben op de maatre gelen voor de boeren zoals de regering die heeft aangekon digd in troonrede en miljoe nen-nota- „Deze maatregelen zijn beneden de maat, zeiden drs. Zijlstra en G. Mertene van de KNBTB. Onze correspondent in Bonn tekent hierbij aan Met haar weigering is de Bondsrepubliek die harde po litieke koers gaan volgen, die velen bij de vorming van het kabinet van Helmut Schmidt vier maanden geleden al voor speld hadden. Deze verwach ting vloeide voort uit de om standigheid dat in Bonn nieu we en jonge mannen, die door de tweede wereldoorlog volko men onbelast zijn, het heft in handen hadden genomen. Zij behoren tot de generatie die het niet meer nodig acht voor het Duitse image in het bui tenland onnodige concessies te doen. Cruyff (knielend) krijgt de gele kaart. (Van onze sportredactie) HELSINKI Nederland heeft gisteravond in Finland een matige prestatie ver richt- In de eerste wedstrijd voor het toernooi om de Europacup voor landenteams werden de amateurs van Finland met slechts 31, verslagen. De Fin nen namen zelfs door Rahja de leiding. Voor Nederland scoorden Cruyff (2x) en Nees- kens uit een strafschop. (Van onze Haagse redactie! LEIDEN „Het is een raadsel ik wist niet beter °f mijn dochter zou met va kantie naar Israël of Jorda nië gaan. Vorige week kre gen we bericht dat zij is gearresteerd" Dit zegt de doodongeruste vader van Paula Witkam, een zesen twintigjarige studente in de klassieke letteren in Leiden- Op 13 september werd zij in Israël gearresteerd op de Al- lenbv-brug die over de ri vier de Jordaan Israël met Jordanië verbindt. Haar vader is een bekende figuur in universitair Leiden: hij is er repetitor. Hij weet niets van eventuele anti- Lsraëlische activiteiten van zijn dochter. De Israëlische autoriteiten hebben de fami lie laten weten dat de doch ter op 13 september is gear resteerd wegens staatsge vaarlijke activiteiten. Op diezelfde dag ls tege lijk met Paula een andere Leidse studente gearresteerd: Marga Heynsbroek (26), die in Leiden op kamers woont. Haar familie woont in Krom menie. De Israëlische autoriteiten doen over de zaak zeer ge heimzinnig. Ook de Neder landse ambassadeur in Jeru zalem G. J. Jongejans, die de gevangenen bezocht heeft, kon niet meer vertellen, dan dat de Israëlische veiligheids politie de beide meisjes heeft gearresteerd om rede nen van staatsveiligheid. De zaak wordt nog gecom pliceerder door de arrestatie op vrijdag 20 september van de Leidse student Willem Thicrcns, die op 23 augustus naar Jordanië is vertrokken om daar met een Arabisch meisje te trouwen. Huisgeno ten van Willem Thierens, die in een studententehuis woont, zeiden dat zij op de hoogte waren van het voor nemen van Willem om met een Arabische te trouwen. Het ministerie van Buiten landse Zaken zegt: We doen er aan wat we kunnen; en heeft de advocate mevrouw Felicia Langer ingeschakeld. Buitenlandse Zaken bevestigt dat de drie gearresteerd zijn wegens anti-Israëlische acti viteiten. Het zusje van Marga Heynsbroek vertelt dat haar zusje met twee anderen een trektocht maakte door Liba non en Syrië op uitnodiging van de „Rode Halve Maan" (ons Rode Kruis). Zij had den van het Nederlandse (studenten) - Palestina-co- mité de opdracht gekregen om na te gaan of vanuit ons land gezonden goederen wa ren terechtgekomen en te kijken of er nog behoefte was aan andere goederen. perio de 40 mij oen gulden ex tra vergen, aldus de bewinds man De inkrimping van het Ne derlandse legerkorps zoals het kabinet die in de defensienota heeft geschetst, lijkt voor 197£ niet meer mogelijk. Zowel mi- nistei Van der Stoel (Buiten iandse zaken) als diens collegj Vredeling hebben dat gistera vond meegedeeld- De resulta ten van het Oost-West-gesprek over wederzijdse troepen ver mindering in centraal Europa zullen zo goed als zeker langer uitblijven dan was voorzien BEWOLKT MET BUIEN Maximumtemperatuur: twaalf graden. STAD EN STREEK Gedeputeerde Boersma optimistisch over Zeeuw se arbeidsmarkt. Pagina 3 Otheense kreek wordt ontspanningsoord- Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Wilson in verlegenheid. Pagina 13 De jaren vijftig: de huis bioscoop treedt aan. Pagina 15 SPORT Zeeuwse volleyballers zijn tevreden. Pagina 20 Ulvenhouts rondecomité gehalveerd. Pagina 27 RADIO EN TELEVISIE „Satan Claus" wil Wild Devils weer in actie zien. Pagina 21 FINANCIëN EN ECONOMIE Grote vrachtvervoerder tamelijk mild voor staats secretaris Van Huiten. Pagina 23 BRUINISSE (ANP) De mosselzaadvisserij op de Zeeuwse stromen die van 23 tot 28 september rnarg wordein uitgeoefend, heeft meer succes dan men aanvankelijk had ge dacht- Er werd mosselzaad ge vonden in het Volkerak en bij de haven van Stellendam. (Van onze sportredactie) FRANKFURT Bernd Hölzenbein, de Duitse vleugel speler, die zou hebben gezegd, dat de penalty, die hij kreeg toegewezen in de finalewed strijd West-Duitsland Ne derland, omdat Wim Jansen hem had neergelegd, een truc van hem was, heeft gisteren alle berichten hierover ont kend. „Als je twee man passeert, aldus Hölzenbein, „dan wil je ook nog wel doelpunten- Geen enkele speler laat zich dan exDress vallen RIJSWIJK (ANP) De minimumprijs voor verpakte volle melk gaat binnenkort met zeven cent per liter om hoog, van 77 tot 84 cent- Dit besluit van het produkt- schap voor zuivel behoeft nog wel de goedkeuring van de ministers van Economische Za ken en van Landbouw. Het natte, gladde seizoen staat weer voor d« deur. Hoewel slippartijen in voorjaar en zomer even veelvuldig voorkomen, zijn ze in het win terseizoen het meest gevreesd. Omdat een slip partij beslist niet hoeft te eindigen met dure brokken of nog erger lichamelijk letsel probeert DE STEM een bijdrage te leveren aar een slipveiliger verkeer. Daartoe stelt DE STEM haar lezers en zeker ook le zeressen in staat tegen een STERK GEREDUCEERI tarief een anti-slipcursus te volgen bij de door d KNAC en de ANWB erkende Antislipschool Koren man (expl. Ed Eliasar) te Deurne N.B. Een dag vrijuit slippen met DE STEM dient nie alleen Uw veiligheid in het verkeer, maar is ook no; een sportief genoegen dat geen automobilist maj missen. Zaterdag leest U alle bijzonderheden over Dl STEM-slipcursus in Uw krant. Dan ook een reportagi van een onzer redacteuren die U voorging en he KNAC-antislip-certificaat behaalde. (Van een onzer verslaggevers) SINT NIKLAAS De Bel gische minister van verkeers wezen, Jos Chabert, heeft gis teren in Sint Niklaas meege deeld dat de bochtafsnijding bij Bath hoger op de Belgische verlanglijst staat genoteerd dan de aanleg van het Baal- hoekkanaal. De minister ging overigens niet in op de vraag of de Belgische regering thans min der belang hecht aan het Baal- hoekkanaal dan enkele jaren geleden. Naar zijn mening worden de onderhandelingen over het Baalhoekkanaal tus sen België en Nederland nor maal voortgezet. De wens van de stad Gent om een nieuw kanaal naar Terneuzen te graven, waar schepen tot 125.000 ton door kunnen varen, staat echter bij de Belgische regering op een zeer zacht pitje. Pas als de onderhandelingen tussen Bel- t;ë en Nederland riin afge rond over zaken als het Baal- hoekkariaal, de boehtafsndjding bij Bath e.d- is er een kans dat de Belgische regering zich druik gaat maken om Gent een breder kanaal te bezorgen, zo liet minister Chabert duidelijk doorschemeren. De minister braoht gisteren een bezoek aan Antwerpen en Sint Nikolaas om daar van ge dachten te wisselen over hel verschil van mening dat tus sen Antwerpen en het Waas land bestaat over de vraag wie nu de baas is op de Linker- Scheldte-oever. Minister Cha bert heeft niu een ambtelijke werkgroep geïnstalleerd, die moet, uitmaken wat de beste oeheersvorm is voor dit indus trie- en havengebied en welke partijen bij dat beheer zullen moeten worden betrokken. (Zie ook pagina stad en streek) (ADVERTENTIES) f it no door geheel nederland I RllK Veemarktplein 35,Utrecht 030940641 Zaterdag 28 en zondag 29 september a.s.: k A* 1 Phl1 Philips Jubileumhal Frederiklaan zaterdag van 14 lot 22 uur zondag van 11 tot 19 uur

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1