VOND den aigt Dacte line! ilarde eisen aan Gentse milieutop Zwembad in Hulst minder bezocht dan vorig jaar >rt Rabobank Q De Stem De VrPe Zeeuw RMIS ia COMITÉ LEEFMILIEU autokeuringen n Modehuis -i Raes 50 jaar BRUIDSKLEDING IN MODESHOW 21A extra rente met het Spaar-Premie-Boeide van de Rabobank. En de Rabobank noemt niet alleen de voordelen! Met het Spaar-Premie -Boekje maakt cle Rabobank méér wat ze belooft Plattelandsvrouwen luisterden naar ing over hart en vaatziekten [weden .Sïtee? VLAANDEREN stad streek lopende SING" net alle nachine! rvrij! hine: Hoe denkt u over dat andere pak...? Terneuzen BEU Tevredenheid in Sint Jansteen middelburg FLINKE SCHADE BIJ AANVARING MIDDEL ln zeeland Westdorpe 00 uur. ession" Vrijdag 20 september 1974 5 ■SLAG konsumenten- oritakt. Juist daarom leb je belangstelling misschien een leuke >ei bijv. kunnen wij lie steun van ons bij ialen te Middelburg, e vooruitzichten dui- lit VRIJBLIJVEND op aanwezig zijn in: BURG igen zijn wij bereik- maandag t/m vrijdag e naaimachine yes? JA/NEE HUSQVARNA (EDEN op? JA/NEE pas weet u zeker dat (ADVERTENTIE) U bent altijd welkom in onze speciaalzaak... Al is het maar om gewoon wat rond te kijken of voor dat geurige kopje koffie...! Of hebben wij vergeten u dat aan te bieden? Onze excuses daarvoor, maar ja, soms is het nogal druk. Heel druk hebben wij het de laatste tijd bij de kostuums... Géén wonder... want het zijn pakken, zoals u ze graag draagt, gemakkelijk van pasvorm en toch heel perfekt van coupe, fraai van dessin en uitstekend van kwaliteit. Prijzen...? Voorzo'n 350 - heeft u reeds zo'n verantwoord ander pak... Maar er zijn eveneens top klasse kostuums van zes- of zevenhonderd gulden. Interessant voor u om eens te komen kijken... (Van onze correspondent) OOSTBURG De christe lijke bond van plattelands vrouwen afdeling West Zeeuwsch-Vlaanderen is voor ie eerste maal in dit seizoen bijeen geweest. Dat gebeurde in de hervormde kerk te Oost- burg;. Er bestond voor deze bijeenkomst veel belangstel- Dokter M. Schullte, internist van het St.-Antoniuszieken- huis te Oostburg hield een inleiding over hart- en vaatziekten. Mevrouw Quaak presidente van de bond van plattelandsvrouwen heette ook ie vele gasten welkom, af komstig van andere organisa ties en vele andere belangstel lenden uit de omgeving- Hij deed een beroep op de aanwe nen om het werk van de hartstichting te steunen. Ver volgens werden twee films vertoond en wel „Uw hart is kostbaar" en „Levenslijden". De aanwezigen stelden veel vragen Aanvaring In de Noor- derkanaalhaven heeft de sleep boot Nieuwland van de sleep dienst Muller te Terneuizen, die een kraan van de firma Aug. de Meijer versleepte, het Nederlandse motorschip (354 ton) aangevaren, ten gevolge waarvan schade aan het bin nenschip ontstond. Er deden j zich geen persoonlijke onge lukken voor. (Van een onzer verslaggevers) ZELZATE GENT (B) Het comité Leefmilieu in Zelzate zal op de vergadering die op zijn Initiatief op 1 oktober op het Gentse stadhuis wordt gehouden, keiharde eisen op tafel leggen. „Wü willen voorkomen dat deze milieutop, waarop ministers, professors en vertegenwoordigers van provincie en kanaalge meenten en bedrijven aanwezig zijn, zal ontaarden in een aca demische zitting waarop iedereen zegt wat hij ai eens gezegd heeft. „Geen woorden, maar daden, daar streven wij naar", al dus de voorzitter van het comité, de heer Leon Laureys. Het comité heeft enige tijd geleden bij de staatssecretaris voor het leefmilieu iin België aan de bel getrokken. Geëist werd dat de staatssecretaris uiterlijk op 1 oktober een ver gadering bijeen moest roepen, waarop spijkers met koppen geslagen kunnen worden. „Het ministerie heeft gehoor gege ven aan ons verzoek, het is alleen jammer dat ook de ver tegenwoordigers van de be drijven aanwezig zijn. Wij hadden die liever gezien als bepaalde wettelijke eisen ge realiseerd zouden zijn", zo zegt Leon Laureys. Op de ver gadering zal het comité zich tot de bestuurders richten met de opmerking dat ondanks datgene wat de overheid heeft gedaan tot beteugeling van de luchtverontreiniging, de situa tie in de Gentse kanaalzone op dit moment tienmaal erger is dan een jaar geleden. „Dat komt door de geweldige vraag naar kunstmest. De bedrijven in de kanaalzone produceren momenteel boven hun capaciteit, wat door de verontreiniging tot uitdruk king komt"- De aanwezige professors van de Gentse universiteit zal ge vraagd worden de problemen niet alleen te onderkennen en (Van een onzer verslaggevers) ij keuze uit sskr* ja/nee een goede kunnen antwoorden» Tel. 1212? ERKEN (Van onze correspondent) AXEL Het Nederlandse binnenschip Wega, dat aan de Axelse Sassing graan loste, wrd door de duwcombinatie aan de Hoop B.V. te Terneu- tijdens het voorbijvaren jjij ernstig beschadigd- De ,-'ega kreeg over de gehele ®ngte eendiep deuk, maar werd niet lek. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor- Bij deze aanva llig werd ook een aldaar ge werd zeiljaohtje van de heer 'crbrugge, wonende aan de ™afjansdijk, zodanig bescha aft dat het zonk. (Van onze correspondent) Ier NEUZEN De AN.Wb. verzorgt in Zeeland 'ader kwartaal mobiele au- '"keuringen. Op maandag 23 'Ptcmber is er een keurings- ™Se!iikheid te Breskens, 'isdag 24 september te Oost- °Ur| en op 25, 26 en 27 sep- ember te Terneuzen. rin raPP°rt dat na de keu wordt verstrekt is tevens hl r6para':io-advies. Ook bij et kopen van een gebruikte hi», 'S 1161 belangrijk op de te zÜn van de conditie JJ de auto yeel van deze BrÜ en geschieden helaas Az «mder keuring, aldus de 'V B De kosten van een ihig bewragen f 65,-. HULST Het zwemseizoen in Groot Hulst is voor de twee bestaande openluchtbaden niet onverdeeld gunstig verlopen. Het niet verwarmde bad in Hulst aan de Zandstraat heeft het dit seizoen moeten stellen met net iets meer dan veertig duizend bezoekers. Vorig jaar lag het bezoekersaantal ver boven de zestigduizend. De belangrijkste spelbreker was uiteraard het slechte weer en daarnaast de handicap, dat het water niet verwarmd kan worden. Een positief resultaat werd wel geboekt met het diploma- zwemmen. Van de driehon derd schoolzwemmers, behaal den veertig kandidaten geen diploma. Van de drieënzestig KNZB-diplomakandidaten haalden allen de volle buit binnen. Volgens de beer J. Bakx, badmeester in Hulst, waren er dit jaar wel wat minder KNZB-kandidaten dan vorig jaar. In 1973 werden nogal wat diploma-zwemmers afgewezen. Hoewel de discussies over de mogelijke bouw van een nieuw overdekt verwarmd in- structiebad naast het huidige openluchtbad nog in een „poli tiek" stadluim verkeren, zegt de heer Bakx wel te menen dat aan een dergelijk nieuw bad behoefte bestaat. Voorna melijk door het groot aantal schoolzwemmers. Het openluchtbad van Sint- Jansteen aan de Wilhelmina- straat. heeft een beter seizoen achter de rug. Daar is bet water echter wel verwarmd Dit jaar, zo wordt gemeld is ongeveer een gelijk aantal be zoekers geboekt als vorig jaar, namelijk rond zeventiendui zend. Reden voor tevredenheid bij de leiding van het bad. Uit veel van de omliggende ker nen komt men naar Sint-Jan steen voor instructie. Talloze scholen ook, maken van deze accommodatie, die aanmerke lijk kleiner is dan het bad in Hulst, gebruik. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Modehuis Raes n.v. in Oostburg viert op 24 september zijn 50-jarig be staan. In die achterliggende halve eeuw is het bescheiden hoedenwinkeltje dat mevrouw O. Raes-Fierens begon in het pand van haar vader op de hoek van de Nieuwstraat- Zuidzandsestraat uitgegroeid tot een moderne speciaalzaak voor dames - en herenmode. Met vestigingen in Oostburg en Sluis. Verkocht de opricht ster, toen nog mej- O- Fierens, in 1924 alleen hoeden, later kwamen daar tassen en kou sen bij- wetenschappelijk te bediscus siëren, maar van de actiecomi tés, die door geheel België zijn gevestigd, als instrument gebruik te maken om hun ideeën om te zetten in wette lijke bepalingen. „Al het ge praat zijn we beu. Er is maar een middel om de lucht- en kan-aalvervuilmg de kop in te drukken, en dat zijn keiharde exploitatievergunningen, ge- ruggesteund door keiharde boeten. Dat is de enige taal die de kapitaalverstrekkers van de kanaalzonebedrijven ver staan. Momenteel wordt iedere frank die wordt uitgegeven aan verbetering van het milieu als verspilling gezien. De di recties zijn met handen en voeten aan hun geldverstrek- kers gebonden, hun enige op dracht is winst te maken", al dus Leon Laureys, die op merkt dat de bevolking van de Belgische kanaalzone de overlast van ducht- en kanaal- verontreiniging meer dan zat- is. Hoeden werden in die tijd nog met de hand gemaakt en daarvoor had de winkelierster een opleiding gevolgd in Gent- Een kasboek uit die dagen, een der weinige archiefstuk ken die bij het bombardement in 1944 op Oostburg gespaard bleven, toont aan dat het alle maal niet om zulke grote be dragen ging- Een hoed kostte 2,50, een stukje elastiek om die hoed op het hoofd te ho-i- den 2 cent- „Kom daar nu eens om", aldus de heer Emile Raes, directeur van het jubile rende modehuis. In 1933 werd een woonhuis aan de Nieuwstraat in Oost burg gekoohx, dat tot winkel werd omgebouwd- Onder die naam Raes-Fierens - mejuf frouw Fierens was inmiddels in hert huwelijk getreden met de heer A. Raes - werd in 1935 begonnen met de verkoop van dames-, heren- en kinderkle ding en woninginrichting. Bin nen korte tijd bleek een nieu we verbouwing noodzakelijk en kon in 1937 verder worden verkocht, n-u onder d-e naam Magazijn Nederland. Het pand - voor die tijd zeer modern - overleefde de oor- logsnandielinigen van 1944 na genoeg niet. Het werd voor 80 procent verwoest en vanaf 1944 ging de verkoop door in een verbouwd noodpand tot in I959 een nieuwe zaak aan de Bu-rchtstraat 17 - waar men thans nog gevestigd is - kan worden betrokken- In 1962 trokken de heer en mevrouw Raes-Fierens - die beiden het halve eeuwfeest zullen meemaken - zich uit het bedrijf terug en werd de lei ding overgenomen door hun zoon Emile, die thans met zijn echtgenote Modehuis Raes runt- Op 24 september houdt het jubilerende bedrijf van 14- 19 uur open huis in de Oost- hurgse vestiging aan de Burchtstraat- Aan de vertegenwoordigers van de vakbonden in Gent zal op 1 oktober worden gevraagd nog meer dan tot nu toe het geval is, die diverse comités voor het leefmilieu te steunen. „Wij willen duidelijk stellen dat wij geen aantasting van de werkgelegenheid willen, maar wel een beter milieu. Wij steunen al op een groot deel van de bevolking. Met de steun van de vakbeweging kunnen wij massaal optreden, en dat is tenslotte ons enige middel". Voorts wil het comité proberen op de vergadering van 1 oktober de aanwezige gemeentebesturen voor te stel len een soort milieu-ombuds man aan te stellen- Een ecolo gisch deskundige die als alarmpost kan dienen. „Dat kan eventueel ook per groep gemeenten, zodat de mensen dan weten waar zij met hun klachten heen kunnen. Hoofd zaak is en blijft echter een strengere wetgeving, met hoge boeten voor overtreders. „Een andere oplossing zie ik niet", aldus de heer Laureys, die nogmaals benadrukt dat het comité zich in Gent zeer hard zal opstellen. Het voeren van demonstraties op 1 oktober achtte hij dan ook niet uitge sloten. (Vian onze correspondente TERNEUZEN Bruidshuis „Fiesta" uit Middelburg liet deze week in de foyer van het Zuidlandtheater in Terneuzen de nieuwe wintercollectie zien voor de toekomstige bruid en haar gevolg. Dat de hang naar vroeger ook in de bruidsmode doorwerkt was duidelijk merkbaar. De „echte" bruid zal weer in het wit gaan, de rok van de japon niet al te wijd, compleet met sleep en sluier. Oo k champagnekieur en tere pasteltinten blijven in de trek. Als garnering wordlt veel gewerkt met ruches, naald plooitjes, plissées en mara- boerbont- Over het algemeen zijn de japonnen eenvoudig; het accent ligt meestal op de mouwen, die soms ware kunstwerken zijn. Wijde bal- lonmomven met een lang strak manchet met veel kleine knoopjes of plissée-cirkelmou- wen. Een voorbeeld hiervan was de lange witte japon met kor te sleep. De capuchon en lange mouw geheel o-pgewerkt met ruches. De champagnekleurige japon met kanten tussenstuk ken en wijde plissée-ïnouw verdiende ook veel bewonde ring. Heel anders, maar beslist niet minder fraai was de jurk met Oostenrijks borduurwerk en aangeknipte korte sleep. De meer progressieve bruid, dit beslist niet in het wit wil, kan kiezen uit pastelkleurige granny- en westernlook japon nen met bijpassende hoeden. Voor de bruidsmoeder en de rest van het vrouwelijk gevolg was er voldoende te genieten; japon met tot in de taille val lend jasje, ensembles van rok en blouses en pakjes, waarvan het zwart wollen georgette mantelpak met getailleerd jas je en klein schootje een mooi voorbeeld was. Wie in' het lang wil en toch geen jap-on of rok met blouse verkiest, kan nu kiezen uit heel wijdvallende broekrok ken. Erg opvallend van dessin wa's zo'n broekrok in Jugend stil! met prachtige wiltte blouse met kant en naaldplooi- en. Kapsalon Christian uit Middelburg verzorgde de fees telijke kapsels van de manne quins, die alles- voor een he laas wat klein publiek lieten zien. (ADVERTENTIE) Als U spaart op een Spaar- Premie-Boekje krijgt U een basis rente van 7'/4%. Daar staat tegen over dat U 1% aan de bank .betaalt over geld dat U tussentijds van Uw spaarrekening afhaalt. Het zou daarom niet eerlijk zijn te verzwijgen dat het Spaar-Premie- Boekje voor een zeer wisselvallige spaarder best eens niet zo inte ressant zou kunnen zijn. Bent U wel een „trouwe" spaarder, dan is het Spaar-Premie-Boekje zonder meer alleen maar voordelig voor U. 't Is maar dat U weet waar U aan toe bent. U kunt op vele manieren sparen bij de Rabobank. Met renten tot 11%. AXEL Szydlowskiplein 13.30 uur: Scihet in voobgeaeanjdrr uur: Schiertinig voor bejaarden op de liggende wip. 18.30 uur: Schiieting liggende wip. BERGEN OP ZOOM Luxor 20.00 uur: My na me is nobody, 14 j- Roxy 20.00 uur: The Sting, 14 j. Etcetera, Molstraat 10a, ex positie van schilderijen en te keningen van W. van Dort jr. uit Halsteren (t.m. 26 sept.). Geopend dagelijks van 13.30- 17.00 uur, op vrijdag ook van 19.00-21.00 uur, zat. en zond. van 13.30-18.00 uur. Markiezen hof, expositie De Belgen in Bergen op Zoom vlucht en veriblijf 1914-1919 (t.m. 29 sept.;. Tweede hal Stadhuis, Grote Markt, kunstwerk van de maand, schilderij Frans dorpje van mevrouw W. Gie- lis-Van Giels, Bergen op Zoom (t.m. 30 sept.). Geopend ma. t.m. vrijd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.30 uur. GOES Grand 20.00 uur: High plains drifter, 14 j. 23.00 uur: Meisjes, die denken dat alles mag, 18 j. Binnenstad Braderie met tal van festiviteiten, van de jazz-pianist Rob Ager- Goese jazzclub Optreden van e jazz-pianist Rob A-ger- beék. HULST Petit-Parijs 20.00 uur: Dynamite Jack. Basiliek 20.15 uur: Con cert door Jo Ivens (orgel) en J-ohn Bröchieter (bas). Burgerzaal Stadhuis, exposi tie Sier in serie (t.m. 20 sept.). Open ma, t.m. vrijd. van 9.00-12.00 uur en van 14.0-0-17.00 uur. Zat. van 15.00- 17.00 uur- Galerie Van Geyt, Steenstraat expositie werken van negen Nederlandse kun stenaressen onder de titel „Joffers '74" (t.m. 8 okt.). KLOOSTERZANDE Krokodilbar „The Willi ams". MIDDELBURG City 20.00 uur: De kanon n-en van Navarone. Rijksarchief, St. Pieterstraat 38, expositie Middelburgs mtu ziekleven in grootmoeders da gen (t.m. 9 nov.).; open van 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur, zat. van 9-30-12.00 uur. Galerie „Sixtand Six", Noordstraat 56, expositie schilderijen en beeldhouwwerk van Ga-ra Hauvillier (t.m. 20 seot.). Onen ma. t.m. zat van 9 00- 12-00 en van 13.00-18.00 uur. OOSTBURG Ledel Theater 20.00 uur- In de klauwen van Dracula, 18 j- ROTTERDAM 20,15 uur De Doelen (grote zaal) 20.15 uur: Westlands Mannen koor o.l.v. Piet Struyk. Hofplein Theater 20.15 uur. „Het hemelbed" van Jan de Harto-g met Kitty Jan sen en André van den Heu vel. De Lantaren 20.30 uur: Rob van Reyn met „Exege se". In den Twijfelaar 12.45 uur: Lunchtheater. SAS VAN GENT Galerie Uilenspiegel, West kade, expositie tekeningen door W Cremer (t.m. 21 sept), open dag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-18.00 uur, vrijd. tot 21.00 uur. Op zond. van 14.00- 18.00 uur. Woensdagmiddag gesloten. sluiskil R K. Antoniuskerk, expositie „75 iaar Capucijners Sluiskil" (t.m. 6 okt.). Geopend op zat. en zond. van 15.00-17.00 uur en na de kerkdiensten. TERNEUZEN Luxor 20.00 uur: Vrolijke ontucht in Tirol, 18 j. Voormalig stadhuis, Noord straat, expositie Liesbeth de Jonge uit Terneuzen (t.m. 21 sept.). Open dag. van 10.00- 22.00 uur, behalve op zondag en maandag. VLISSINGEN Alhambra 20.00 uur: De karatekoning van Hong Kong, 18 j. 23.00 uur: Pornografie in Denemarken, 18 j. WESTDORPE Galerie Troutzaerte, exposi tie schilderijen en tekeningen van Paul Citroen (t.m. 12 okt.). Geopend di. t.m. zat. van 9-00-18.00 uur, zon. van- 14.00-18.00 uur. Op maandag gesloten. ZIERIKZEE 't Lange Uus, Havenpark 28, expositie Henk van der Horst, olieverven (t.m. 26 sept.). Ge opend di. t.m. zat. van 9.00- 12.00 uur en van 13.30-1800 uur. Bovendien do. van 19.00- 21.00 uur. ZUIDDORPE M. de Cock 17.30 uur: Bevrijidingssohieting. Café Centraal 19.30 uur: Bevrjjdingskaarting. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 19.30 uur: „Tan-nhaser". Kon- Ned. Schouwburg 20.00 tuur: „Ma-at voor ma-at" van Willem Shakespeare.. Fakkel theater Mutsaertstraat, 20.30 uur: „Liefde half om half van Alan Ayotóbourn. Prov. centr. Arenberg 2-0.15 uur: „Viermaal anders" van Barillet en Grédy. Zaal Kon. Elisabeth, Kon. Astrid- plein 20.30 uur: Opera Italia. Hoogtepunten uit het belcanto door Italiaanse solisten- Middelheimpark, expositie Belgische beeldhouwkunst met ca. 150 beelden van de voornaamste Belgische kunste naars, geopend alle dagen tot 6 oktober. Museum Vleeshuis, Vleeshouiwerstraat B-2000, ex positie Ruckers documenten en instrumenten. Geopend da-g. van 10.00-17.00 uur: op maan dag gesloten (tot 1 okt.). BRUGGE Groeninghemuseum, exposi tie schilderijen uit Vlaanderen en Holland van tussen 1450 en 1750 afkomstig uit de Natio nale Galerie in Praag (tjn. 20 okt.). GENT Kon. Opera 20.00 uur: „Die Lustige Witwe" van Le- har. Schouwburg 2000 uur: „Richard II" van William Sha kespeare d-oor Ned. Toneel Gent. De Flamingo's Het drum- en majorettenkorps „de Flamin go's" uit Westdorpe, zal vrij- d-ag 20 september een optre den verzorgen tijdens de be vrijdingsfeesten te Axel. Om 19 uur start het drum- en ma jorettenkorps met een rondgang door de gemeente. Na afloop van deze rondgang zal er een show gegeven worden op het Szydlowskiplein. Op zaterdag 21 september maken de Fla mingo's een rondgang door Westdorpe- Tijdens deze rond gang zullen enkele majoretten ballpoints te koop aanbieden. De ontvangsten hiervan zijn bestemd voor het uniformen- fonds- Op zondag 29 septem ber gaan d-e Flamingo's naar het Brabantse Huybergen «m daar een jubileum op te luis teren. Belangstellenden voor dit reisje kunnen zich nog op geven bij de heer E. Scet- haert, Molenstraat 50 en de heer A. ten Berge, Graaf Jans- dij-k B 48 te Westd-orpe. Uitgave- Uitgeversmaatschappij De Stem B V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN: TERNEUZEN' Nieuwstraat 9. tel 01150-7920 (4 lijnen): HULST: Steenstraat 14. tel 01140-3751 (3 lijnen); GOES: Klokstraat 1, tel. 01100-8(130 (3 lijnen). KANTOORUREN: Maandag t m. vrijdag 8 15 - 12 30 en 13 30 - 17 00 uur. BUITEN KANTOORUREN: ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Breda: Maandag t.m. vrijdag van 19 00 - 20 00 uur tel. 01600-22341, zaterdag van 10(10 -1100 uur teL 016UU 49ÜU0, zondag van 20 00 - 22 00 uur. tel 01600 22341. BEZORGKLACHTEN: Zeeuwsch-Vlaanderen, tel. 01140 - 3751 of 01150 - 6297, Midden- Zeeland 01100 - 4944. REDACTIE: HUIS AANSLUITINGEN: Chef Zeeuwse redactie- S C. Augustijn, kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen. tel 01150 7920 privé tel 01150 - 5745; algemeen re dacteur Zeeland' A F Koopman kantnor Kromme Weele 4. Middelburg, tel 01180 1764. privé tel 01180- 7438: redan'pnr Midden-Zeeland drs J Rnnwmans. kantoor Klokstraat 1, Goes, tel. 01100 8030 privé Zmdvlietstraat 53. Goes. tel. 01100 - 8138; redacteur te Terneuzen en Kanaalzone- G van Berkel, kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen. tel. 01150-7920. privé tel. 01150- 4866: redacteur W Z-Vlaanderen- R van der Helm, Melkweg 40, Oostburg, tel. 01170 - 3370: sportredactie Zeeland: T. Koomen, tel. 01155 2594. FOTOJOURNALIST ZEELAND: C. J de Bner. Trumanlaan 10, Axel, tel. 01155-2237. ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland, P Konings, teL 01150 - 6297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: C Menu, tel. 01100 - 4316.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5