Herdenking Axelse „AAN WELVAARTSVASTE PENSIOENEN NIET TORNEN Functies binnen Axels gemeentebestuur verdeeld JACHTHAVEN BRESKENS DUURDER ÉülFs VJV BEREIDT JEUGD- LEIDERSCÜRSUS VOOR Opbre laat t( Gaat'' opdelan amrobi 't 'ILL Beurskoersen MeneerS metuwspaai Cornelius- kermis in Lamswaarde 020-21171 PTT Rijden meteen Mercedes-Benz geeft u het gevoel van zekerheid en totaleperfektie. Wij zorgen er voor datdit zo blijft JCunstacat Geen hoge vc É|k„ stad Fietstocht rond „De Vogel'' Politierapport Sas van Gent Staatssecretaris: Café-Restaurant Koewacht Nieuw Namerv SHIRLEY VAN HOVE WINT BALLON- WEDSTRIJD Koosferzande Clinge HUISVROUWEN OOK WELKOM DISCUSSIE Axel -jyiDBiin Wisselvallig Vrijdag 20 september 1974 (Van een onzer verslaggevers) AXEL In het bijzijn van de commissaris der koningin in Zeeland, mr. J. van Aartsen, enkele tientallen Poolse oudstrij ders, waaronder generaal A. Grudzinsky (voorzitter van de bond van soldaten van de eerste Poolse pantserdivisie) en vertegen woordigers van diverse Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten, herdacht Axel gisteren op plechtige wijze haar bevrijding van de Duitse overheersing, nu dertig jaar geleden. Het lierd-enkingsprogramma dat werd samengesteld door het heriienkingscomité bevrij ding Axel en de vereniging Axel-Polen, begon met de ont vangst van Poolse oud-strij d-ers en genodigden in het stadhuis. Burgemeester A. de Kam van Axel verwelkomde de Boten en danifete hen niet alleen voor de bevrijding van Axel, maar vooral voor de wujze waarop dat gebeurde, Ode Poolse soldaten hebben vooral de burgerij ontzien). De heer De Kam stelde die aanwezigen voor een telegram te sturen aan luitenant-gene raal S- Maezek in Enigeland, destijds bevelhebber van de eerste Poolse pantserdivisie. De generaal was gisteren ver hinderd, maar liet zich door Poolse luitenant Deimei een brief voorleien waarin hij zei dat aijn hele hart tijdens deze herdenking naar Axel uit zou gaan. -,Ik dank de burgers voor wie wij een legende van het verleden zijn", aldus gene raai Maozek. De heer D- Oggel sprak als voorzitter van de vereniging Axel-Polen. Hij zette zich in zijn toespraak af tegen de Bussen, diie naar zijn mening onderdrukkers zijn van de vrijheid van de Polen. Ook hij dankte de Poolse be vrijders en met name hun commandant, kolonel Z.M. SzydlPwski- die vorig jaar overleed. Generaal Grudzinsky sprak met enige bitterheid vervolgens over de Poolse veohtro-ute richting Duitsland en Poten. „We gingen naar poien. maar dat hebben we niet gekregen en dat was niet onze fout. Overal langs die weg liggen de kerkhoven van onze kameraden". Tot slot werd nog een kort woord ge sproken door de voorzitter van de vereniging van Poolse oud strijders in Nederland, de heer B. Opolsky. In een stille tocht ging het gezelschap naar de rooms katholieke en da-arna naar de algemene begraaf plaats voor het leggen van kransen 'bij de graven van ge sneuvelde Poolse soldaten en omgekomen burgers uit Axel Vervolgens begaf men zich naar het Poolse monument aan omgekomen burgers uit Axel. Vervolgens begaf men zich naar het Poolse monument aan de Oranjestraat waar de wacht werd gehouden door leden van de Zeeuws-Vlaamse nationale reserve- Er werden kransen gelegd door mr. Van Aartsen burgemeester De Kam, de Poolse officieren, de vereni ging Axel-Polen en vertegen woordigers van talloze vereni gingen en organisaties. Ook veel schoolkinderen lieten zich HULST Morgen (zater dag) 21 september houdt de buurtvereniging Den Dullaert in Hulst een fietstocht rond „De Vogel". Deze ongeveer 2 uur durende tocht wordt ge leid door de bioloog dhr- Sponselee. Het vertrek is om 13.30 uur bij „Den Dul laert". hier bij niet onbetuigd. Burge meester De Kam ontstak de vlam van het monument. Het Poolse volkslied werd gezon gen door het Nederlands her vormd kerkkoor, waarna bege leid door de harmonie E.M.M.' uit Koewacht, het Wilhelmus werd gezongen. De herden kingsplechtigheid werd beslo ten met een herdenkingsdienst in de gereformeerde kerk. De heer P.L.D.J. van Oeveren, oud verzetstrijder, sprak een herdenkingsrede- Vandaag en morgen wordt er feestgevierd in Axel. De burgemeester opent vanochtend een foto ten toonstelling in De Halle. Vanaf 1-4.00 uur zijn er feestelijkhe den op het Szydlowskiplein. Om 14.30 uu ris er een bejaar- denschieting op de liggende wip op het Sxydlowskiplein, Om 14.30 uur is er een bejaar- schie-ting op de staande wip In Zuiddorpe en om 18.30 uur een schieting op het Szydlows kiplein. Om 20.00 uur begint Avro's Tip-Pop in De Halle. Dit evenement werd aangebo den door de stichting streek centrum. Volksdansliefhebbers kunnen om 20.30 uur hun hart ophalen bij een optreden van de volksdansgroep "Hava Na- guila" uit Vogelwaarde, even eens op het Szydlowskiplein- De avond wordt verder gevuld met een muzikaal optreden van de boerenka-pel E.M.M. HOEK In de nacht van woensdag op donderdag botste A. J. D. uit Oud-Wetering op het kruispunt Provinciale weg-Langestraat te Hoek, te gen een wegwijzerpaal van de ANWB- De auto en de paal werden beschadigd. De be stuurder verklaarde dat een tegenligger op zijn weghelft reed, ten gevolge waarvan hij diende uit te wijken. HOEK De bestuurder van een personenbusje PB. uit Breskens, botste op de weg nabij Boeregat (waterfa- briek) tegen een voor hem rijdend personenbusje. B. werd aan het gezicht gewond. Er ontstond enige materiële schade VLISSINGEN Een opva rende van het 9372 bruto e- gisterton metende Engelse vrachtschip S-heaffield, de 54- jarige Engelsman Stevens, is aan boord van het schip in een der ruimen gevallen en ernstig gewond. Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand in het Bethesdaziekenhuis opge nomen. SAS VAN GENT De her denking van de bevrijding van Sas van Geilt, gisteren op de kop af dertig jaar geleden heeft een zeer sober karakter gehad Het enige kenbare te ken was eigenlijk de Neder landse vlag, die van de over- Veel inwoners van Sas van heidsgebouwen wapperde. Veel inwoners van Sas van Gent vroegen zich af wat dat te betekenen had. De laatste Duitsers vertrok ken uit Sas van Gent o negen tien september 1944 rond half acht. Het aan Sas van Gent grenzende Zandstraat werd pas op twintig september be vrijd- Kranslegging bij het Poolse monument. (Van een onzer verslaggevers) HOEVEN „Met klem wil ik hier verklaren, dat welk systeem ook wordt gekozen, het systeem van welvaartsvas- te pensioenen niet zal worden losgelaten". Met deze verkla ring heeft staatssecretaris J. Mertens van Sociale Zaken gistermiddag op de viering van het 25-jarig bestaan van de katholieke bejaardenöond tn het bisdom Breda grote hij- val geoogst- Staatssecretaris Mertens leg de m de Bosbadhal te Hoeven, waar het jubileum gevierd werd, zijn verklaring af omdat onder de bejaarden in het land ongerustheid is ontstaan over het eventueel weer loskoppe len van AOW en minimum loon- De vraag die hl) zichzelf stelde „of ons doel met de huidige koppeling is bereikt", beantwoordde de bewindsman met „nee"- Hij betoogde, dat „overheid en bedrijfsleven ge zamenlijk moeten streven naar een bejaardeninkomen dat cir- ADVERTENTIE)' Bierkaaistraat 8 Hulst Telefoon (01140) - 3444 De zaak voor een gezellig dineetje - bijeenkomsten - vergaderingen. Keuken open tot 21.00 uur Dinsdag gesloten ca zeventig procent bedraagt van het laatstgenoten sala ris"- De ongerustheid over een eventuele loskoppeling van AOW en minimumloon werd 's morgens op ae jaarvergadering van de diocesanebond gedeeld door voorzitter J- de Jaeger Voorzitter mr- M- van Thiel van de landelijke unie van bejaardenbonden sprak tijdens de jubileumviering over dis criminatie van de ouder wor dende mens. Hij zei, dat de bejaarde mens zijn imago van hulpbehoevendheid moest ver anderen en pleitte voor een grotere medezeggenschap voor de 1,2 miljoen 6-5-plussers in Nederland. Vier leden van de diocesane hond viel gistermiddag een onderscheiding ten deel. Voor zitter De Jaeger ontving uit handen van bisschop H- Ernst de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, ter wijl de leden C- van de Eeden nlt Breda, J- Geerts uit Ulven- nout en C- van de Walle uit Hulst de gouden bondsspeld kregen opgespeld- Nieuwe badmeester Met ingang van 29 oktober wordt aan de heer A.A. van Poele eervol ontslag verleend als badmeester van het zwembad in, Koewacht. Tot zijn opvol ger (met ingang van 1 maart 1975) wordt benoemd de heer A. Hendrikse uit Middel burg. EHBO De EHBO-afdeling Nieuw-Namen start half okto ber met een nieuwe cursus Aanmeldingen kunnen ge schieden bij de heer A. de Deckere, Hulsterloostraat 95. (Van een onzer verslaggevers) HULST" De ballonwed strijd, georganiseerd door de carnavalsclub De Vossen, is gewonnen door Shirley van Hove. Haar ballon werd ge vonden in Hastings (Enge land) De verdere uitslag: 2- San dra Kerckhaert uit Hoek, Sta ples Fr-; 3- Mare Saman, St- M-artin; 4. Karin Blommaert uit St-Janisteen, Samer; 5- An- gelo Bruel, Longfossé; 6. Mar co Herrewegh, Desvres; 7- An ne Mieke Adam, Robert Ver biest, Frankie Verbiest, Lum- bres; 8. Marjon van Os, A- den Hollander, Emmie Biesbroeck, Voudrinighem; 9- Coosje van Eekelen, St.-Omer; 10 Ellen Joosten, St-Omer: 11. Evert Blommaert, St-Omer; 12- No- dine de Theije, Racquinghem; 13. Patrici-o Sturms, Lonque- nesse: 14- Jannie Lockefeer, Movin-ghem: 15- Petra en Mo nique, Cassel: 16. Marque Joosten, Cassel: 17- Moniciue Ferket. Coudekerque; 18. Pa trick de Witte, Arneke; 19 Barbara Sanders. Noordpeene: 20. Evert de Roeck, Le Vast- (Van een onzer verslaggevers). AXEL Het college van burgemeester en wethouders heeft leden voor de verschil lende gemeentelijke commis sies en vertegenwoordigingen benoemd. Tijdelijk voorzitter van de commissie gemeente fi nanciën is burgemeester A. de Kam. Wethouder P- Apers is voorzitter van de commissie voor onderwijs, culturele- en jeugdzaken en voorzitter van de commissie van toezicht op het gemeentelijk woningbe drijf. Wethouder M- IJsebaert be kleedt het voorzitterschap van de commissie voor gemeente bedrijven, waaronder het ge meentelijk grondbedrijf. Voor zitter van de commissie voor sport en recreatie en de com missie huurders en verhuur ders is wethouder Apers. Bur gemeester De Kam leidt de commissie voor de ruimtelijke ordening. Tevens is hij voor zitter van de commissie voor het georganiseerd overleg Vertegenwoordiger bij de ïn- tercommunuale ophaaldienst van nuisvuil cultureel centrum ls burgemeester De Kam. Ge meentelijk vertegenwoordiger bij het „regionaal woonwagen centrum Zeeuwsch-Vlaande- ren", is wethouder Apers. Plaatsvervangend vertegen woordiger is benoemd: raads lid J. Dieleman. Tot vertegen woordiger in de kringraad vleeskeuringsdienst Zeeuwsch- Vlaanderen is benoemd: wet houder IJsebaert. Als plaats vervanger is aangewezen: wet houder Apers. De burgemeester is verte genwoordiger bij de gemeen schappelijke regeling metmg luchtverontreiniging Plaats vervangend vertegenwoordiger is wethouder IJsebaert. Leden van de commissie verdeling woonruimte zijn: M. J. van den Berg uit Axel, A. van den Bos uit Axel, mevrouw L. Hoorman-Silvester uit Axel, J- J. van de Velde uit Axel, H. van üamrae uit Koewacht, J- A. Belaert uit Zuiddorpe. Als vertegenwoordiger in de adviescommissie Havenschap Terneuzen is benoemd, burge meester De Kam (zijn benoe ming vindt plaats door de raad van bestuur van het haven schap). Voorzitter van de marktcommissie is raadslid D J. Oggel. Tot plaatsvervangend voorzitter is het raadslid J. Deurloo benoemd. Vertegenwoordigend raads lid in de stichting Bejaarden centrum „Lindenhof" in Zuid dorpe is R. Janssens. Wethou der IJsebaert bekleedt het voorzitterschap van de com missie Rijksgroepregeling Zelfstandigen- Voorzitter van de commissie van advies Rijksgroepsrege ling Werkloze Werknemers is wethouder IJsebaert. Tevens is hij voorzitter van de com missie Wet Werkloosheids voorzieningen. De heer Apers ls vertegenwoordiger bij de stichting schoollandverzorging. De heer De Kam en bij diens afwezigheid', de heer Apers, ls vertegenwoordiger bij de stichting Axelse Boerenkamer. De heer Apers vertegenwoor digt de gemeente in de stich ting Zeeuwse Muziekschool. Zijn plaatsvervanger is wet houder IJsebaert. Van de stuurgroep recreatie is ambtshalve voorzitter, bur gemeester De Kam. Zijn plaatsvervanger is wethouder Apers. Leden van deze stuur groep zijn: ir. J. P. Bolk (ste- debouwkundige) ing. J P. C. Roeiands (directeur centrale alenst) H. J. M. Uoossens (bosbouwkundig hoofdambte naar staatsbosbeheer) en W- S A. Dieleman (secretaris plaat selijke VVV). Vertegenwoor diger bij de VVV is gemeente secretaris P. G. van den Bosse Tijdelijk vertegenwoordiger bij net subsidiëntenoverleg is ïeester- Zwembad De elfjarige Jeanien Cornelissen uit Lams- waarde is woensdagmiddag in het gemeentelijk zwembad De Sonte in Kloosterzande be groet als de veertigduizendste bezoekster van dit seizoen- Je anien zal van het gemeentebe stuur een gratis abonnement voor het seizoen 1975 aangebo den krijgen Duivensport Door de socië teit De Herleving werd een duivenwedstrijd gehouden naar Quevrin (Frankrijk). Er namen zevenendertig duiven aan deze wedstrijd deel. De uitslag was als volgt: 1 en 2 R. van Goethem, 3 en 9 C- Bisschop, 4 en 7 Th. Voet, 5, 6, 8 en 10 R. Mahu. (Van een onzer verslaggevers) LAMSWAARDE Tijdens het komende weekeinde, 21, 22 en 23 september viert Lamswaarde weer de traditio nele Cornelius-kermis- Het or ganisatie-comité heeft een uit gebreid programma samenge steld Zaterdag is gereserveerd voor voetbalwedstrijden. Om ^3-30 uur speelt het B-elftal- Om 14.45 uur speelt het A- elftal En om 16 00 uur is er een wedstrijd tussen S-D-O.- veteranen en Vogelwaarde Ve teranen- Zaterdagmiddag is er tevens een grote schieting bij P- Claessens. De schieting be gint om 14-30 uur- Het zondag- kermlsprogramma staat met een voetbalmatch tussen S.D-O-2 en Ria W-2 om 12.15 uur- Om 14-30 speelt S-D.O-1 tegen Hontenisse 3- Om 14-30 uur is er een grote scmeting op de liggendewip bij O. Claessens- Om 20 00 uur begint het grote kermisbal m ,JJe Luifel". Aan dit evene ment wordt meegewerkt dooi het orkest The Jankee Doodle Session- De entree is gratis. Op maandag wordt om 14-3U uur een schieting gehouden bij R- Hevens- De kermis wordt 's avonds besloten met dansen in de ca'fè's- Ook dan zal er een orkest aanwezig zijn- (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Gebleken is dat door onvoorziene prijsstij gingen van staal de kosten van de inrichting van de jachthaven in Breskens belangrijk meer zullen bedragen dan aanvankelijk is begroot (1,7 miljoen). Dit deelde gisteravond burgemeester A. Schipper mee tijdens de raadsvergadering in Oostburg. Door gebruik te maken van het bestaande steigermateriaal dat door de stichting jachthavenbelangen onder acceptabele voorwaarden is aangeboden, wordt getracht het werk op zo voordelig moge lijke wijze uit te voeren. Op een desbetreffende vraag van de heer T. Cambier (WD) maakte partijgenoot wethouder J- Barendregt dui delijk dat de hiervoor d or het deliijk dat de hiervoor door het den niet verhoogd zullen wor den omdat, zo zei hij, bij de beschikbaarstelling al reke ning was gehouden met even tuele prijsstijgingen. Over de grootte waarmee het beschikbaar gestelde kre diet verruimd moet worden werd gisteravond nog geen mededeling gedaan- In de vol gende vergadering zal de raad nadere voorstellen bereiken waarbij een uiteenzetting over het hoe en waarom van de kostenstijgingen. Verschillende bewoners van de Tragelwijik in Oostburg hebben PPR-raadslid R. Be rends ingelicht over klachten over die warmte-isolatie van deze in gietbeton uitgevoerde woningen. Nu de aardgasprij- zen belangrijk zullen stijgen; het rijk het isoleren van wo ningen subsidieert en er vol gende week dinsdag een sym posium over warmte-isolatie in Middelburg wordt gehouden, vroeg de heer Barends het Oostburgse college, contact op te nemen met het bestuur van de algemene woningbouwvere niging West-Zeeuwsch-Vlaen deren in Breskens teneinde te bereiken dat deze woning bouwvereniging, eigenaar van de woningen in de'Tragelwijk zich met deze problematiek gaat bezighouden en tracht de ze op te lossen, zo luidde de vraagstelling van de heer Ba- ren+s. De gemeente Oostburg is bezig met het voorbereiden van een rampenbestrijdings plan. Op een schriftelijk in gediende vraag van de heer L- Maas (D'66) bevestigde het college dat het initiatief moest nemen voor een dergelijk plan. Door mutatie) op de se cretarie was in de voorberei ding hiervan enige vertraging opgetreden zo deelde het col lege mee. Op de vraag wat voor soort plan wordt voorbe reid kon burgemeester Schip per geen antwoord geven. De raad nam zonder hoofdelijke stemming een motie aan waar in provinciale staten van Zee land wordt gevraagd een kre diet voor de aanleg van de nieuwe weg Breskens Nieuw- vliet te bevriezen en de plan nen voor deze weg te toetsen aan de hedendaagse inzichten- In dit verband wees de heer Boerinnenbond De afde ling Clinge van de Boerinnen- bond bestaat een kwart eeuw- Op dinsdag 24 september zal dit feit op bescheiden wijze herdacht worden. In de feest zaal van het gemeenschapscen trum Malpertuus wordt voor de leden een koffiemaaltijd geserveerd. Voor het opvrolij ken van deze feestdag is zus ter Josepha aangezocht. Zij zal met zang en schetsjes de avond vullen. De bijeenkomst begint om 19 30 uur. Barends erop dat kostbare landbouwgronden verloren zouden gaan en mooie kreken onherstelbaar vernield. De heer Cambier vulde hierop aan dat de verkeersprognose ook niet helemaal meer klop ten. „Zo is b.v het aanbod via de provinciale stoombootdien- sten teruggelopen", zo merkte hij op. De heer I. Huvlu (dorpsbelangen en toerisme) sprak de hoop uit dat niette min toch een oplossing voor het verkeer in die omgeving gevonden kaai worden. De hui dige weg Breskens Nieuwvliet via Groede is levensgevaarlijk, zo betoogde hij. (ADVERTENTIE) m De Amsterdamse Effectenbeurs 24 uur per dag nu van 20 naar 44 lijnen 10.05 uur voorbeurskosijj, i 11.05 uur voorbeurskoer!(, 11.45 uur openingskop,. I 12.05 uur koersen van 12.00 uj. 12.35 uur koersen eerste perin, I 13.45 uur slotkoerse- 16.45 uur nabeurs -t- NewYn 20.45 uur slot NewYtti Ook koersen Tokio, Londen 1 Zurich (Van een onzer verslaggevers) HULST De stichting Vor mingswerk Jonge Volwassenen (VJV) in Hulst, die zich voor namelijk richt tot werkende jongeren tussen zeventien en vijfentwintig jaar, maar ook tot scholieren en huisvrouwen in diezelfde leeftijdsgroep, heeft nu ook jeugdverenigin gen en vrouwenorganisaties in Groot Hulst aangeschreven. In samenspraak met de „jeugd raad" is voorgesteld om in het kader van het VJV een jeugdleiderscursus op te zet ten. De jeugdraad heeft het VJV gevraagd een globale op zet te maken van een dergelij ke cursus. Het VJV streeft er verder naar een groep huisvrouwen bijeen te krijgen, die met elk aar overdag of 's avonds aan één der activiteiten van het VJV deelnemen of als groep zelf een activiteit met een duidelijk programma ontplooi en. Het VJV wil jonge volwas senen een kans bieden om elk aar op ongedwongen wijze te kunnen ontmoeten in een ge meenschappelijke ruimte, die ook echt van henzelf is (Het Houtenkwartier in Hulst). Daarnaast wil men deze jonge volwassenen directer betrek ken bij de maatschappelijke ontwikkelingen, „zodat zij in solidariteit met elkaar zichzelf beter leren kennen en meer vorm kunnen geven aan de samenleving middels actieve deelname aan de vakband, actiegroepen, politieke partijen bezinnings- en creativiteits- groepen". Het VJV wil tevens jonge volwassenen sociale vaardig heden bijbrengen, zodat zij zich kunnen handhaven in een steeds ingewikkelder worden de samenleving en in demo cratiseringsprocessen van hun eigen leef-, woon- en werksitu atie". Bij tiet samenstellen van (ADVERTENTIE) Mercedes-Benz is de standaard waarmee andere auto's vergeleken worden. Dat geldt niet alleen voor de auto, dat geldt ook voor onderhoud en service. De hele levensduur lang. En daarvoor zorgen wij: de Mercedes- Benz dealers. Bij ons werken speciaal geschoolde professionals met liefde en feeling voor Mercedes. Hooggekwalificeerde technici, die uw Mercedes onderhouden alsof het hun eigen auto is. Met behulp van uiterst moderne, van fabriekswege voorgeschreven appara tuur. Met goede service en uiterste coulance. Daarom geven wij alleen, als Mercedes- Benz dealers, u de zekerheid dat uwperfekte Mercedes ookperfekt blijft. lerceaes- GARAGE 'T WESTEN B.V., Oostburg, Bredestraat 23a, tel. 01170 - 2255. een globare opzet voor i jeugdleiderscursus is het ïjj uitgegaan van een breed scaii van interessevelden, neeft vijf hoofdthema's duid. De inhoud van de cura kan door de deelnemers i worden aangevuld. Het eerste thema behandel de bestuurlijke kant van e!a vereniging. Men houdt ti| bezig met zaken als bet l van een vergadering, subsidi problemen, contacten met i overheid enz- Het tweede th) ma omvat de relatie naar i ten, inhoudende o.m. werving, contacten met l soortige verenigingen, relatie met landelijk overkoepelen)! organisaties en samenwerk.*! met andere verenigingen, derde thema behandelt de a tiviteiten van een verenigin! een behoeftepeiling, het opaa ten en organiseren van activil teiten en het rekening houia met wensen van deelnemer! zijn zaken die hierbij aan i orde komen. Het vierde thema gaat het begeleiden van een Het vijfde thema richt zich al de plaats van de veremgij In dit verband stelt men i gen als: wat doen en wil!) we eigenlijk? Waarom doe) we dit werk? Met welk i tief. Van welke betekenis) ons werk voor de tak maatschappij? Daarnaast oogt de jeugdleiderscursj zich bezig te houden met r derwerpen als: de rui'! waarin gewerkt wordt soholingsmogelij kheden. Het VJV suggereert hoeve van de huisvrouw groep een discussieprogramr dat kan worden afgew.ss met films, excursies en i werken met video. In het 4 cussieprogramma, dat door b VJV wordt voorgesteld, onderwerpen centraal als: r positie van de vrouw werkneemster en als »l vrouw, de consumenten^' lichting, de vrouwenbewepj gen, het gezinsleven, het f voeden van kinderen, school, verantwoord jufl schap (gezinsplanning, aWj enz.), het kiezen van een roep en de vrouw in de P tiek. Twee VJV-werkgroepen i reeds gestart met een P gramma. Het zijn de nan arbeid- en de deo"-groepen. Huisvrou j kunnen in groep: (minstens tien deelnemen aan de b VJV-activiteiten- Spreekuren wethouders - spreekuren van de wet 10 in Axel zijn als volgt ge 8 j wethouder M Usebaer - j elke woensdag spreeku 9.30 tot 11 30 uur en "era® telefonische afspraak der P. Apers heeft e» derdag spreekuur van 18.00 uur. Verder 's j ys der te spreken na telef<"» 'fsoraak. On dikt Bloemschikken - dag 24 september word oei a ardentrefcentrum in Axel de iaarlukse ch'kmiddas voor leorganiseerd. "et schikken begint om •- ,fl j Dm 19.01 'iur w er Bv, ïeid tot oezicht'ginE jemaakte "kstuW na deze voor wel"V„ cocht zr'len w®! In 11 inkosten te dekke f •entrum zullen te'' kende Trefpuntbolle» krijigbaar zijn. Vrijdag 20 september 1974 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG „Heeft 'n Zeeuwse school voor' kunst onderwijs zin?". In een con- jepl-nota stelt de sektie crea- tiviteitsontiyiklkeling van de 2eeuwse culturele raad het niet verantwoord te vinden, dat de totstand-koming van een dergelijke onderwijsinstelling jn de vorm van een kiunstaca- demie in Zeeland bevorderd wordt Ten eerste zou hierdoor jjet aantal beroepskunstenaars zonder mogelijkheden tot be- roepsnit061611™^ alleen maar groter worden. T>n tweede ontbreekt in Zeeland nog een cultureel basisklimaat, dat no dig is voor een goed functio neren van een kunstacademie. Met een andere dan de traditi- (ADVERj Bij deAmroBank' 'tnieuwe Spaar-Plus-Boekj Vooruitzichten voor zaterdag en zondag, opgesteld door het KNMI op donderdag om 18 00 uur: Wisselvallig en weinig verandering in temperatuur- Weersvooruitzichten in cij fers gemiddeld over Neder land- Voor zaterdag: aantal uren zon: U tot 6; min- temp: om streeks 10 graden; max- temp: omstreeks 17 graden; kans op een drexge periode van minstns 12 uur: 90 procent; kans op een geheel droog etmaal: 50 procent- Voor zondag: aantal uren zon: 0 tot man- temp: om streeks 10 graden: max- temp. omstreeks 17 graden; kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent; kans °P een geheel droog etmaal: hu procent. Konstanz 340 min 3, Rheinfel ben 228 plus 1, Plittersdorf 366 min 11, Maxau 416 min Jb. Plochingen 124 min 1, Mannheim 235 plus 1. Stein- bach 173 min 7, Mainz 239 Pils 11. Bingen 114 plus 4, ,aub 153 plu-s 3. Trier 247 Plus 17, Koblenz 156 min 2, keulen 101 min 7. Ruhrort 255 10, Lobith 898 plus 9, vannerden.se Kop 874 plus 7, Nijmegen 701 plus 10, IJssel- ijïï? plus 10, Eefde IJssel 673 plUs Deventer 250 plus Monsin 5464 plus 16. Borg- baren 3868 plus 58, Beifeld "65 min 3, Grave beneden de s'tes 501 min 1. hoogwater Morgen, zaterdag 21 sept. gergen op Zoom 7.01 en 19.15 «answeert 5.54 en 18.17 '■«•neuzen 5.23 en 17.45 yhssingen 4-55 en 17.17 wemeidinge 6.51 en 19.05

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2