ZELDZAME ONDERSCHEIDING IVorstin verrast ministers Twee maanden korter dienen landbouw ministers zoeken compromis UITKERING VAO GELIJK AAN AOW yaitdaag Fonds slachtoffers terreurdaden Demonstratie tegen Bergse abortuskliniek Schadevergoeding voor f 60 miljoen NEDERLANDERS ZONDER ONDERSCHEID GERIDDERD agenten I Directeur: Dr. W A. J. M. Hark* I Hoofdredacteur: L. Leijendekker I factie- en administratie-adres: lyeuwstraat 9. Terneuzen, teL (01150)-79 2U I 24,70 per kwartaal: 8,35 per maand, ie nummers 45 cent. EGYPTE EMOTIE Vragc ^en over stroomfusie Niet afhankelijk van troepengesprek Sclieepson geluk bij Ban glades j: 250 doden avondstudies mr/drs Improvisatie MBFR Eén dode en vijf gewonden bij botsing te Schoondijke I itoonaementsprijs Gironummer 1114111 |ln.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, lagerstraat 16, Breda VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1974 VRIJE 27e jaargang No. 7455 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze parlementaire redactie)' DEN HAAG Bij de be handeling van de begroting van Justitie zal da Tweede Kamer minister Van Agt van I Justitie vragen zijn medewer king te geven aan de oprich ting van een fonds voor slacht- offers van terreurdaden. Deze gedachte is gisteren I ontwikkeld tijdens een geza menlijke vergadering van de commissie van Justitie en van middenstandsaangelegenhe den van de Tweede Kamer. De commissie midldenstandsza- ken van de Tweede Kamer heeft reeds bij herhaling ge wezen op de toenemende ge welddadigheden tegenover winkeliers. Een toeneming die vooral te constateren is in gro te steden. Vele winkeliers die al slacht offer zijn geworden lopen ge vaar, dat zij bij geen enkele verzekering meer schade kun nen claimen. Bij herhaling worden zij door de verzeke ringsmaatschappij en uitgeslo ten. In overleg met de com missie van Justitie zal de re gering verzocht worden een fonds voor deze slachtoffers in het leven te roepen. Uit dat fonds kunnen uitkeringen ver strekt worden aan degenen, die als gevolg van terreurda den geen verzekeringsuitke ringen meer ontvangen. Het bedrijfsleven zou eventueel aan dat fonds moeten deelne men. LOS ANGELES (AFP) De actrice Doris Day heeft ruim 60 miljoen gulden aan schadevergoeding en interest toegewezen gekregen die zij in een gerechtelijke actie van vijf jaar tegen haar voormalige advocaat, Jerome Rosenthal, had geest- Zij had hem beschuldigd van on eerlijkheid en misbruik van vertrouwen- Rosenthal had als financi eel adviseur en vertrouwens man het geld van zijn cliënte geïnvesteerd in bedrijven waarvan hij de enige begun stigde was (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De huldiging door de koningin van allen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de redding van de elf gijzelaars in de Franse ambassade is tevens de ge- I ruisloze oplossing geworden van een reeds lang slepend vaderlands probleem: dat van het rang- en standsverschil dat tot nu toe werd gemaakt bij de toekenning van konink lijke onderscheidingen. Drie agenten van de Haagse politie, een officier, een opper wachtmeester en een wachtmeester van de rijkspolitie en de drie bemanningsleden van ïransavia, die 's middags bij hun terug keer met de overjarige Boeing 707 van Air France op Schiphol al ovationeel waren verwelkomd, verlieten het gazon van Huis Ten Bosch allen als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maar koningin Juliana gaf ook nog op andere wijze aan deze hulde een persoonlijke toets Geheel op eigen initia tief verraste zij minister-pre- s.dent drs J- den Uyl, minis ter mr M- van der Stoel van Buitenlandse en zijn ambtge noot mr. W F- de Gaay Fort man van Binnenlandse Zaken met de grote, puur gouden medaille die behoort bij de Huisorde van Oranje-Nassau- Deze onderscheiding staat ge lijk aan die van grootofficier van Oranje-Nassau en is in haar bijna zeventigjarig be staan slechts acht keer uitge- mikt. Ze is speciaal bestemd I mor Nederlanders die blijk nebben gegeven van voortva rendheid en vernuft- Prof- J. Tinbergen. Albert van Dalsum, I A. Philips sr. en jr., A. Ples- I aan en Anthony Fokker be- hoorden tot degenen die haar I sekregen hebben. schap dat haar kamer binnen drong, waarin zij aanvankelijk een onbescheiden poging zag om haar te fotograferen- Ook werden drie leden van de Egyptische ambassade on derscheiden die zich hadden ^gespannen bij de onderhan delingen met de teiroristen, waaronder de ambassadeur- De vier leden van de Japanse ambassade, waaronder ambas sadeur Hirahata, waren wel aanwezig maar bleven wat op de achtergrond. Zij hadden onderscheiding geweigerd, °mdat zij zich schaamden voor dun landgenoten die het leven van elf mensen inzet hadden gemaakt van hun doeleinden- {Je Japanse premier heeft de Nederlandse regering telegrav ksch bedankt voor haar in spanningen- Wie niet aanwezig kon zijn 1,1 de tuin van het Hsagse («eis was de agente mejuf- '•-'■iw J M- Remmerswaaldie Goor een terrorist in de borst »'as geschoten- Zij werd in het hekenhuis aan het Westeinde fl-or minister De Gaay Fort- tan op baar bed gedecoreerd, '"•otgeen met een excellente omhelzing gepaard ginig, nadat bewindsman enige verwar had moeten ophelderen ombat mejuffrouw Remmers- »aal eerst enig bezwaar had 8®iaakt tegen het hele gezel Intussen gingen de gesprek ken in de paleistuin, door champagne en andere verver singen geanimeerd, nog gerui me tijd door. Agenten en pilo ten wisselden hun ervaringen met de terroristen uit- De ko ningin toonde zich zichtbaar ontroerd toen zij de handen van de Egyptische ambassa deur schudde. En ook gezagvoerder Sierks keek niet zo vanzelfsprekend toen hem de versierselen wer den opgespeld- „U ken ik al, want ik heb u daarstraks op de televisie gezien", zei de koningin- Drs- Den Uyl verbong zijn emotie achter eep paar grap jes Toen de koningin nem de versierselen had omgehangen zei hij: „Dat hebt u met voort varendheid en vernuft ge- daan"- De lengte van de mi nisters Van der Stoel en De Gaay Fortman leverde enige hindernissen op voor de vor stin die taak had vervuld. (Voor commentaar zie pag- 9) (Voor verslag van de aankomst van de Boeing op Schiphol zie pagina 11) Nadat koningin Juliana alle onderscheidingen had uitgereikt, bracht zij een dronk uit op de goede afloop van het gijzelingsdrama. (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL Niet eerder dan gisteravond tien uur zijn de ministers van landbouw van de EEG begonnen ie pro beren een compromis te berei ken over nieuwe landbouw prijzen. Tegen die tijd had de Euro pese Commissie nieuwe voor stellen op tafel gelegd, overi gens gebaseerd op haar om streden oorspronkelijke voor stellen die zo ais bekend een verhoging van de produ centenprijzen in de landbouw met vier procent inhouden- Vrijwel de gehele avond hebben de ministers gebruikt om met elkaar te spreken of hun regeringen thuis te raad plegen. Daarna zijn zij voor een korte pauze uiteenge gaan. I Premier Den Uvl werd „met voortvarendheid en ver- ,jft' onderscheiden. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Drie Bra bantse statenleden, de heren B- Kok, H. Rigter en A. van Mierlo van de PvdA-PPR- fractie hebben Gedeputeerde Staten nadere informatie ge vraagd over de publikaties in De Stem van 13 en 14 septem ber over een mogelijke fusie tussen PNEM, PLEM en PZEM. Zij willen weten of het juist is dat de studie over samen werking' is uitgemond in een studie over fusie- of de toepas sing van kernenergie daarbij een zeer belangrijke rol speelt en, zo dat inderdaad j-uist is, waarom deze kwestie niet op de geëigende wijze met Pro vinciale Staten is overlegd. (Van een onzer verslaggevers) BIDDINGHUIZEN De uitkering van de volksverze kering tegen arbeidsonge schiktheid (VAO) die per 1 juli 1976 van kracht wordt, is bij volledige arbeidsonge schiktheid voor een gehuwde man gelijk aan een aow-uitke- rlng voor gehuwden. Sedert 1 juli jl- bedraagt deze aow-uit- kering f 863,- per maand- De VAO-uitkering voor ongehuw- den zal gelijk zijn aan de aow-uitkering voor ongehuw- den (nu bijna f 610,- per maand)- Dit heeft minister Boersm-a (Sociale Zaken) gisteren mee gedeeld op de demonstratie- en conferentiedag over veilig werken in de landbouw in de Flevohof te Biddinighuizen Ook nog andere tips van de sluier over deze volksverzeke ring waarnaar vooral de zelf standigen reikhalzend uitzien, lichtte de bewindsman op: D-e VAO krijigt het karakter van een bodemvoorziening- Alleen recht op uitkering bij een inkomensverlies, dat min stens een jaar of langer heeft geduurd als gevolg van ar beidsongeschiktheid Tevens zullen zij die voor de invoering van de VAO ar beidsongeschikt zijn gewor den, een uitkering krijgen, wanneer deze volksverzeke ring van kracht wordt. Voor waarde blijft dan dat deze zelfstandigen tenminste één jaar niet hebben kunnen wer- NA REGEN OPKLARINGEN Maximum temperatuur: zestien graden. STAD EN STREEK Bietencampagne voor de deur. Pagina 3 Actiecomité Leefmilieu trekt van leer. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Breda zou goede Casinostad zijn Pagina 9 Vijfenzeventigjarige ds. Buskes heeft nog veel te doen. Pagina 13 SPORT Knobel nodigt geen PSV'ers uit. Pagina 15 RADIO EN TELEVISIE Belgen zullen ophoren van hun vrije radio. Pagina 18 FINANCIëN EN ECONOMIE Veel slachtoffers door landbouwmachines. Pagina 19 DACCA (RTR) —Bij een scheepsongeiuk dat zich giste ren in de Golf van Bengalen heeft voorgedaan zouden 250 mensen zijn verdronken. Een plaatselijk blad meldde donderdag dat van de 252 op varenden van een bark slechts twee zijn gered. Het schip kapseisde tijdens de oversteek van het eiland Char Jabber naar Sandwip. ken als gevolg van ziekte en- of invaliditeit. Ook wordt het mogelijk dat de uitvoeringsor ganen van de VAO naast de geldelijke uitkeringen in be paalde gevallen revalidatie en voorzieningen ter verbetering van de levensomstandigheden bieden aan zelfstandigen, die niet meer aan de slag kun nen- DE rijkspolitie in Diemen heeft in de nacht van woens dag op donderdag verkeers controle gehouden op rijksweg 1 van Amsterdam naar het Gooi. In drie uur tijd werden er 225 auto's gecontroleerd, waarbij een 80-tal overtredin gen aan het 'icht kwamen. (ADVERTENTIE) recKten/economie/geschiedeiüs door geheel nederland KOR Veemarktplein35,Utrecht030-940641 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De diensttijd zal hoe dan ook worden verkort met twee maanden. Daarmee wordt volgend jaar geleidelijk aan een begin gemaakt. Deze diensttijdverkor ting kan onafhankelijk van het eventuele resultaat van de internationale besprekingen over wederzijdse troepenver mindering (MBFR) worden doorgevoerd, aldus minister Vredeling (Defensie) in antwoord op één van de 564 vra gen die de Kamer hem stelde over de defensienota. Vol gende week wordt over deze nota in de Kamer gedebat teerd. Het eigenlijke voornemen ver in 1'976 een akkoord be- van het kabinet is de dienst- reikt kunnen worden- Hij acht tijd te verkorten met vier het echter waarschijnlijker dat maanden. Dit is echter afhan- dit later gebeurt, kelijk gesteld van de' resulta ten van de besprekingen tus sen Navo en Warschau Pact over de vermindering van troepen in Centraal-Europa. In de eerste fase waarover moge lijk volgend jaar overeenstem ming wordt bereikt, gaat het overigens alleen om verminde ring van Amerikaanse en Rus sische troepen. Pas in een volgende fase kan worden ge praat over troepenverminde ring in de wederzijdse part- nerlanden. Hoewei het er eerst naar uitzag' dat elke vorm van diensttijdverkorting zou staan of vallen met de resultaten van deze MBFR-besprekingen is na veel plussen en minnen uit de verf gekomen, dat een diensttijdverkorting met twee maanden bij de landmacht hoe dan ook kan, omdat dit geen invloed hoeft te hebben op de omvang van de huidige troe pensterkte. Wel vergt het de nodige improvisatie bij de op leidingseenheden. Met een voorlopige diensttijdverkorting van twee maanden wordt de diensttijd voor landmacht dienstplichtigen terugge bracht op veertien maanden. Over de onderhandelingen tussen Navo en Warschau Pact zegt minister Vredeling dat deze tot dusver op constructie ve wijze zijn gevoerd. De uit voerige besprekingen, waarbij over en weer de posities zijn uiteengezet hebben geleid tot beter wederzijds begrip, waar door de voorwaarden zijn ge schapen om verdere vooruit gang te boeken. Vandaar ook dat minister Vredeling zo opti mistisch is (wat hem door de Kamer werd verweten) te ho pen dat er volgend jaar een overeenkomst uit de bus rolt voor de eerste fase. De rege ring zal er naar streven de tweede fase zo'spoedig moge lijk te doen volgen, maar qegt hij, op z'n vroegst zou daaro- (Van een onzer verslaggevers) SCHOONDIJKE Bij een botsing op de kruising van twee polderwegen bij Schoon dijke is gistermiddag om kwart over vijf het veertienja rige meisje Johanna Roest uit Schoondijke om het leven ge komen. Vijf andere peronen, ondei wie twee van haar zusjes, werden gewond. Het ongeluk ontstond volgens de politie doordat mevrouw B.C.-P. (38 jaar) uit Schoondijke die met haar zoon Rudi over de Gatte- nisse-weg reea geen voorrang verleende aan de auto be stuurd door matroos J.V. (19 Jaar) uit Breskens, die over de Tragelweg kwam aanrijden. In d-e auto van V. zaten de drie zusjes Koest. Johanna overleed na de botsing ter plaatse- Haai zus Rosetta (20 jaar) en ver loofde van de bestuurder en haar 18-jarige zus Maaike werden allebei zwaar gewond. De bestuurder zelf kreeg een shock en een lichte hersen schudding. Mevrouw B.C.-P. liep ook een shock en een lichte hersenschudding op. Haar zoon kreeg slechts wat schaafwonden. Hij was de eni ge die na behandeling in het ziekenhuis te Oostburg naai huis kon terugkeren. IN Israël is de Franse advo caat van de Parijse balie mait- re Dumas aangekomen, die zich ter beschikking wil stel len van mgr. Hilarion Capucci, de Melchitische bisschop die in Israël moet terechtstaan wegens wapensmokkel voor Palestijnse bevrijdingsbewe gingen- (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Aanhangers van Stirezo, de stichting voor recht zonder on derscheid, demonstreren sinds gistermorgen voor de abortus- künieknaan de Stationsstraat in Bergen op Zoom. Vanmid dag om vier uur is de demon stratieve bijeenkomst afgelo pen. De demonstratie van giste ren had een vreedzaam karak ter. Een stek of acht leden van de stiohtëng posteerden zich met borden waarop anti- aibortasteksten voor de kli niek. Zij begonnen folders uit te delen aan de voorbijgangers waarin wordt uitgelegd waar om Stirezo tegen abortus pro vocates is. De groep stond on der leiding van pater Koop man. Hij vertelde ons dat het vorige week in Arnhem aan gekondigde kort geding tegen de Neu.rlanidse regering waar schijnlijk het eind van dit jaar plaats zal vinden. Volgens de Stirezo heeft de regering d« universele verklaring van da rechten van de mens geschon den. f

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1