België - uitzendingen van MO VAM HOREN EN ZIEN Per jaar bedrijfsoi in de lai Suske en Wiske straks t.v.-sterren w radio radio televisie Bewust Vlaamse journalisten voelen zich aangevallen Afleveringen ONTDEK DE VERSCHILLEN SUSKE EN WISKE: De nare varaan Amsterdai Vrijdag 20 september 1974 VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1974 DE STEM André Hendrickx heeft van alle figuren vijf verschillende koppen gemaakt. (Van een onzer verslaggeefsters) BRASSCHAAT - Suske en Wiske: via strips werden ze dierbare vrienden van velen, anderen bewaren herinnerin gen aan een poppenkast in Vlaanderen, waarin ze het tweetal zagen en een enkeling zag een mislukte poging om de twee figuurtjes op een andere manier bekendheid te geven. Wies Andersen, die als ac teur bekendheid kreeg en nu de man is achter Andersen Films N V. in het Belgische Brasschaat is van plan Suske en Wiske op nog een andere manier voor het voetlicht te brengen. Hij dacht aan het medium televisie In Neder land was de omroep de TROS, zoals wij al eerder schreven, direct enthousiast over de plannen en in België lijken de onderhandelingen met de BRT gunstig te verlopen Het idee om iets meer te gaan doen met de stripfiguren Suske en Wiske is al een dik jaar oud. Alleen wist Wies An dersen nog niet precies m wat voor vorm hij het wilde gaan geten. Om de zaak rond te kunnen krijgen stapte hij naar Willy Vandersteen, die de schepper is van Suske, Wiske, Jerom, Sidonia en Lambiek Deze was direct voor de plan nen te vinden en na lange ge sprekken werd besloten uit te gaan van een poppenkast. Wies Andersen kwam tot een akkoord met de Standaard uitgeverij, die de rechten van Suske en Wiske bezit. Besloten werd, dat Willy Vandersteen de verhalen zou schrijven en de decors zou maken, aan André Henderickx uit Schie dam werd gevraagd de poppen te maken. Bij Andersen Films worden ze vervolgens aange kleed en hier worden ook de films opgenomen De keuze van Wies Andersen voor de figuren Suske en Wiske was bewust. Hij speelde al lang met het idee er iets mee te gaan doen. Natuurlijk had hij ook nieuwe figuren kunnen creëren maar hij had nu een maal de bekende personen in zijn hoofd en bovendien hoefde hij hen geen bekend heid meer te geven. Hij gelooft niet. dat een eventuele slechte ontvangst van de films de Suske en Wiske van de strips schade kan aandoen. Die zijn volgens hem al zohekend dat er heel wat moet gebeuren wil len ze uit de gratie raken bij het publiek. Ook Willy Vandersteen is trouwens met een gerust hart aan het werk begonnen. Hij heeft al een paar verhalen klaar. De werkwijze is wat an ders dan voor zijn boeken Verhalen waarin veel perso nen voorkomen of waarin bij voorbeeld grote natuurram pen gebeuren moest de schrij ver vermijden. Alles moet im mers binnen het kader van de poppenkast realiseerbaar zijn. Toch zullen de poppen niet direct doen denken aan de tra ditionele modellen André Henderickx uit Schiedam maakt gladde koppen in kunststof Omdat hij nog niet zo lang geleden de opdracht kreeg, heeft hij in een record tempo moeten werken Willy Vandersteen leverde hem te keningen van Suske, Wiske, Jerom. Sidonia en Lambiek. André Henderickx maakte deze stripfiguren driedimen sionaal. Omdat ze in de verha len niet altijd even blij of treu rig kijken heeft de kunstenaar van alle personen maar liefst vijf verschillende koppen ge maakt (Van onze R.T.V.-redactie) BRUSSEL - De VPRO-radio gaat met ingang van 4 oktober wekelijks uitzendingen verzor gen die onder de naam „Radio Vrij België" de lucht ingaan. De Belgische VPRO-medewerker Walter Slosse, verklaarde tij dens een persconferentie in Antwerpen, dat deze uitzendin gen een tweeledig doel hebben: dienstverlening aan de Vlamin gen en de Nederlanders beter in formeren over België. „Radio Vrij België" zal op 4 oktober om 19.30 u. over Hilver sum II voor het eerst te beluiste ren zijn. De eerste uitzending wordt er een uit Baarle-Hertog. Volgens Walter Slosse zal „Radio Vrij België", soms een zijdig, onderwerpen aan de orde stellen die in België niet aan bod komen of niet „aan bod kunnen komen". De uitzendingen, aldus Slosse, zijn ook bedoeld als steun voor Belgische journalis ten die zich willen afzetten tegen censuur of zelfcensuur Er klonk geen luid applaus voor het VPRO-initiatief van de verzamelde Belgische (en enkele Nederlandse) journalisten tij dens de persconferentie De aankondiging van „Radio Vrij België" dat elke week aan dacht besteed aan feiten en ge beurtenissen in België, die in de Belgische media niet die aan dacht krijgen, die zij zouden moeten krijgen, werkte min of meer als een lap op een rode stier De aanwezige journalisten voelden zich duidelijk aangeval len Van zelfkritiek wilden zij dan ook niet veel weten Ze wer den in hun mening gesterkt toen Slosse als voorbeelden van on derwerpen. die in België niet de aandacht gekregen hebben die ze verdienden noemde de PTT- affaire (een hoge ambtenaar van de PTT die zijn positie verloor omdat hij zich ten koste van de gemeenschap verrijkt heeft) en de affaire Verschaeve, de rellen rond de opvoering in Antwerpen van een toneelstuk over Cyriel Verschaeve, welke opvoering verhinderd dreigde te worden door extreem nationalistische Vlaamse organisaties Beide onderwerpen zijn na melijk wel uitvoerig m de Belgi sche pers aan de orde geweest. Al zullen ze wellicht op een an dere manier behandeld zijn, dan de VPRO dat zou hebben ge daan. „Wij benaderen de zaken van ons (VPRO)-standpunt, en dat is eenzijdig Wij houden ook niet van die klassieke objectiviteit, want daaraan lijden nu juist de Belgische media" In de studio van Anderson Films zullen de poppen worden aan gekleed en krijgen ze allemaal een eigen stem. Wies Andersen kan voor wat die stemmen be treft nog alle kanten op. Nie mand heeft Suske en Wiske im mers al horen praten. Ze vertel den alles tot nu toe in de vorm van wolkjes en geschreven tekst. Wat voor tonatie er in de stem men komt moet nog worden af gewacht, maar het staat wel vast dat het Nederlandse stemmen zullen zijn Wies Andersen be seft wel, dat dit van Vlaamse zijde protesten zal uitlokken en dat sommigen het als een ver raad aan Vlaanderen zullen zien Hij gaat er echter vanuit, dat hij het in dialect moet opne men als hij met mensen uit Vlaanderen zou werken. Vraag is dan welk dialect hij zou moe ten kiezen en bovendien moet er dan voor Nederland een aparte, Nederlandse versie komen. Laat hij de Vlaamse acteurs neder- lands praten dan wordt het vol gens hem te gemaakt en komen bepaalde woordspelingen niet goed tot uiting. De films zullen in totaal honderd minuten duren. De TROS zal ze uitzenden in afle veringen van 25 minuten. Als er een akkoord komt met de BRT zullen de Belgische tele visiekijkers Suske en Wiske iedere avond vijf minuten op het scherm zien Waarschijn lijk zullen ze dan aan het begin en het einde van iedere uitzen ding Lambiek het een en ander horen zeggen Deze stukjes worden voor de langere Neder landse afleveringen weggela ten Kinderen, maar ook volwas senen, die hun vrienden Suske en Wiske graag op de televisie willen volgen zullen nog even geduld moeten hebben. Met het filmen wordt nu wel be gonnen, maar men denkt toch niet voor volgend jaar met de uitzendingen te kunnen be ginnen. NEDERLAND I NOS/NOT Schooltelevisie. NOS 18.45 Brigadier Dog. 18.55 Journaal. VARA 19.05 Met de muziek mee. NOS 20.00 Journaal. VARA 20.20 Open en bloot. 20.55 Daar komen de schutters, tv-serie. 21.25 Chili: Moord met voorbe dachte rade, documen taire film. NOS 22.25-22.30 Journaal. NEDERLAND II NOS 18.45 Brigadier Dog. 18.55 Journaal. TROS 19.05 Levende wildernis, na tuurserie. 19.25 Boter, kaas en eieren, vraag- en antwoordspel. NOS 20.00 Journaal. TROS 20.21 Gunman's walk, een dramatische Western. 21.55 Andy Williams voor UNICEF: showpro gramma. 22.20 TROS-Sport. NOS 22.50-22.55 Journaal. DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actualiteiten en muziek. 10.25 lm Schatten, tv-spel. 11.45 Sandburgen, internatio nale korte film. 12.05 Cultureel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.20 Journaal. 15.50 Journaal. 15.55 Amusementsprogramma. 16.40 Kinderprogramma. 17.10 Technisch-wetenschap magazine. 17.55 Journaal. (Regionaal programma: NDR: 18.00 Sportjournaal. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Zandmannetje. 18.55 Nordschau-magazine. 19.26 Der Fall von nebenan. 19.59 Programmaoverzicht. WDR: 8.05-8.35 Zwischen den Schlagzeilen. 8.55-9.25 Informatief pro gramma. 10.05-10.25, 10.40-11.10 en 11.15-11.45 TV- cursussen. 18.05 Der Fall von nebenan. (vervólg). 18.40 Actualiteiten. 19.20 Es ist noch was zu retten, tv-spel. 22.00 Het zevende zintuig. 22.05 Reportage uit Bonn. 22.30 Journaal en weerbericht. 22.45 Fisch zu viert, misdaad blijspel. 0.15 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Sportinformatie. 17.00 Journaal. 17.10 Jeugdmagazine. 17.40 Actualiteiten en muziek. 18.25 Vater der Klamotte, tv- serie. 19.00 Journaal. 19.30 Buitenlands journaal. 20.15 Die Strassen von San Francisco, tv-film. Aan sluitend: tekentrucfilm. 21.15 Journaal. 21.30 Der Mann, der mir ge- fallt, speelfilm. 23.15 Journaal. BELGIË (Nedert.) 14.00-14.30 Schooltelevisie. 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Kiri de clown. 18.05 Canadese tekenfilms. 18.15 Instructief programma. 18.55 Documentaire. 19.25 Programmaoverzicht. 19.38 Mededelingen en weero- verzicht. 19.45 Journaal. 20.15 De familie Ashton, tv- feuilleton. 21.05 Enquête. 21.50 Kortweg. 21.55 K.T.R.C.-Kruispunt. 22.25 Journaal. 22.35-23.10 Documentaire film. BELGIË (Frans) 14.00, 14.30, 15.00 en 17.40 Schooltelevisie. 18.10 Kieuterprogramma. 18.30 Kunstoverzicht. 19.00 Godsdienstige uitzen ding. 19.30 Regionale actualiteiten. 19.40 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20.15 Documentaire serie. 21.05 Angoisses, tv-spel. 22.20 Journaal. FRANKRIJK (Rijssel) 12.30 Miditrente. Gepresen teerd door Danièle Gil bert. 13.00 Journaal. 13.30-13.35 Beursberichten. 18.20 Au-dela des faits. 18.45 Voor de kleintjes. 18.55 Uitzending voor de jeugd. 19.20 Regionale actualiteiten. 19.45 Journaal. 20.15 Entranger d'oü viens-tu? Aflevering 19. 20.30 Cimarron (5). Chasse a l'homme. Film van Cal vin Cléments.. 22.00-22.35 Journaal. De NOS heeft een compositie-opdracht gegeven aan Robert Heppener Het gaat om een quadrafonisch koor werk. •De pianist Marvin Hamlish, beroemd geworden dankzij de muziek voorde film „The sting", komt in oktober naar Neder land Hij zal optreden in „Music all in" „Moord met voorbedachte rade" heet de film die de Vara van avond uitzendt over de gebeur tenissen voor en na de staats greep in Chili, nu een jaar gele den. Ben Eikerbout en Ludi Boeken, die het programma sa menstelden hebben gebruik ge maakt van een documentaire van Oostduitse filmers en wat eigen materiaal. De Oostduitsers laten zien hoe de grote Westerse concerns Chili economisch kapot maakten, totdat de bevolking zo verdeeld was, dat het land rijp was voor een fascistische staatsgreep, die ook nu nog de meedogenloze vervolging van alle linkse en progressieve krachten betekent. manistisch Verbond: 16.45 Laat je niks wijsmaken. VPRO: 17.00 VPRO-vrijdag: rechtstreekse magazine over politieke, sociale en andere zaken. 17.55 Medede lingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Vandaag dit, morgen dat. 18.20 Politieke Partijen: Uitzending van de Christelijk Historische Unie. 18.30 VPRO-Vrijdag: commentaar en analyses. KRO: 19.00 Kanjer Koning Competi tie. 19.05 (S) Voetlicht op caba ret, show en musical. 19.30 Mens, daarheen!: nabeschou wing over het Landelijk Pasto raal Overleg. 19.45 Bijbellezing. 20,00 (S) In antwoord op uw schrijven. 22.00 Reisoogst: toe ristisch magazine. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Hits. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II. KRO: 7.00 Nieuws. 7 02 Het le vende woord. 7.07 (S) Badinerie: klassieke en amusementsmu ziek. (7.30 Nieuws. 7.41-7.50 Echo.) 8.24 Overweging. 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw 8 45 Moeders wil is wet. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Aubade: klassieke muziek. (10.30 Nieuws.) 11.00 Gebakjes en een beter leven - verhalen van wel en wee. 11.55 Medede lingen. 12.00 (S) Van twaalf to twee: KRO's pauzeprogramma. (12.22 Wij van het land. 12.26 Mededelingen. 12.30 Nieuws. 12.41 Echo. 13.00 Raden maar.) 14.00 (S) Licht orkest. 14.15 Schoolradio. 14.45 (S) Interlo kaal op vrijdag. (15.30 Nieuws.) 17.00 Zonder grenzen; rubriek over missie en zending. 17.10 (S) Country en Western muziek. 17.30 Nieuws. 17.32 Echo. 18.00 (S) Verkenning: informatie op sociaal-maatschappelijk ter rein. 18.58 Marktberichten. VPRO( (S) Tahiti FM: leugens, verwarring, strijd en goed nieuws. 20.00 Nieuws. 20.05 Vandaag dit, morgen dat. 20.15 (S) Tahiti FM - vervolg. NOS: 20.50 Den Haag vandaag. VA RA: 21.00 (S) Radio Symfonie Orkest Frankfurt met solist klassieke en moderne muziek (22.03-22.13 Tijdschriften, nieuws.) 22.35 (S) De Staal- kaart. 23.20 (S) Hedendaagse muziek van Nederlanders 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III Ieder heel uur 2 minuten nieuws E O.7 02 (S) Gospelsoud. 8.02 (S) Tussen thee en koffie. 10,03 (S) Drie draait op verzoek. 12.03 (S) Drie tussen de middag: B11 Barend. 13.03 (S) Drie tussen de middag: Ontroerend goed. NOS 14 03 POP-kontakt I: De Meur- ders Methode. AVRO: POP. kontakt II. 16.03 De Hitmeesters I, met o.a. Soultime USA. 17.06 De Hitmeesters II, met o.a. de Duitse hitparade. NOS: 18.02 Joost mag niet eten. 19.02 Drie loopt achter. 20.02 (S) Gevol machtigd: verzoekplatenpro- gramma. VPRO: 21.00 VPRO- Vrijdagavond Show. 21.02 Han Reiziger. 22.02 Rik Zaal. 23.02 Wim Noordhoek. 24.02 Jan Donkers. 1.02 Diep in de nacht- Geef me nog een kusje voor het slapen gaan. NOS: 2.02 Het donker lacht. 4.02 De Satésaus Show. 5.02-7.00 Adje's Show. BRUSSEL (Nederl.). 12.00 Nieuws, mededelingenen S.O.S.-berichten. 12.08 Swing en Soul (12.50 Binnenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws,ac tualiteiten, mededelingen en to neelagenda). 13.55 Beursberich ten. 14.00 Nieuws. 14.03 Mo derne muziek. 17.00 Nieuws en mededelingen. 17.10 Big Band Battle. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nieuws. 18.05 Uitzending voor de soldaten. 18.30 Wegwijs we ten. 18.45 Sport. 18.55 Taai- wenken. 18.57 Orkest van de week. 19.00 Nieuws en actuali teiten. 19.30 Moderne muziek (19.40 Keurig Engels). 19.45 Boekbespreking. 20.00 Gevari eerd programma. 20.30 Nieuws. 21.00 Splinternieuws. 22.00 Nieuws. 22.05 Jeugd '74 (23.00 Nieuws. 23.20 Jazzl HILVERSUM L AVRO: 7,00 Nieuws, 7.11 Och- tengymnastiek. 7.20 (S) Dag met een gaatje, met om 8.11 Radio journaal en om 8.00 Nieuws. 9.00 Schoolradio. NOS: 9.20 Wat heeft dat kind?: pedagogi sche rubriek. AVRO: 9.35 Wa terstanden 9.40 (S) Omroep Or kest: moderne muziek. 10.00 (S) Voor de kleuters. 10.10 (S Mo no) Arbeidsvitaminen: populair verzoekp latenprogramma (11.00 Nieuws; 11.03-11.05 Ra diojournaal.) 11.30 (S) Harpre- cital klassieke muziek. 11.55 Beursberichten NOS: 12 00 Toensmo: toeristische informa tie 12.30 Overheidsvoorlich ting: Uitzending voor de land bouw 12.40 (S) Lichte grammo- foonmuziek. 12.50 Recht en slecht, praatje. 13.00 Nieuws VARA 13.11 Dingen van de dag NOS: 13.25 Spiegel van België 13.50 Internationaal spectrum moderne muziek. 14.30 Blik op de derde wereld. 14.45 Blik op Europa. 15.00 Zoeklicht op Ne derland. (16.00 Nieuws.). Hu- •jnnui ui uaajs 'qqn uba sep 'auiep uba JBBq 'uftproS ubb 8uij 'jauiumustnq 'auiep uba sbj 'puoq uba puBqs]Bq 'map do iBApueq 'uiBBuapjaii 'jfoi( uba sjnpd DE BLAUWVOETEN OP OORLOGSPAD (Van onze sociaal- economische medewerker) De Nederlandse eco nomie lijdt aan onderbeste-l ding. In leite betekent dil dat wij te weinig groeien Economische groei geeft on<f nieuwe mogelijkheden voo werkgelegenheid. Willen we de werkloosheid effectieil kunnen bestrijden dan zal de economische groei moeten worden gestimuleerd. Het so-l ciale en politieke klimaal met betrekking tot de doel stelling van optimale econo mische groei is echter de laatste jaren verslechterd! Vooral de aandacht voor de nadelige effecten die aan de| groei verbonden zijn. hebben twijfels opgeroepen inzake] de wenselijkheid van een groot mogelijke groei. Wel hebben hier te maken met een fundamenteel probleem. Willen we de werkgelegen heid veilig stellen en dit is kennelijk een wens waar alle sociale partners achter staan dan zullen we er voor moeten zorgen dat ons groeipotentieel in tact blijft.| De overheid moet hierbij een belangrijke taak vervullen-, Zij dient er zorg voor te dragen dat de negatieve ne-l venwerkingen van de groel| beperkt blijven en in geva (Van onze redai BIDDINGHUIZEN Mini heeft donderdag in Biddingl dat in de Nederlandse land! drijfsongevallen voorkomen, jaar 47 doden. De mechanisering in de landbouw heeft veel zwaar in spannend en soms geestdodend werk van de mens overgeno men, maar zij eist ook haar tol, aldus de minister. „De prijs van de vooruitgang kan men nuchter stellen, maar we!|j een hoge, een trieste prijs". Twintigduizend ongevallen per jaar betekent bij een ge middeld ziekteverzuim van II zestien dagen al gauw een in komensverlies van tien mil joen gulden en dat alleen in de naar verhouding kleine I DONDERT le kolom slotkoersen vor Actieve aandelen Handel en industrie AKZO 1 ABN 100 AmKo 20 A dam Rub 750 Dell-MJj t 75 Dordtscbe f 20 Dordtsche Pr Heineken f 25 Helneken H f. 25 H.A.L. Hold t 100 Hoogov. f 2 HVA VJJeo KNSM eert f 100 KLM f 100 Kon. Olie 2 Nat.Ned. 10 Ommeren Cert Philips 10 Robeco f 50 Rollnco f 50 Scheepv ll f 50 Unilever f 20 51,50 212,00 52,50 205,00 93,50 87,00 134,00 129,50 67,50 63,50 55,10 111,50 40,20 67,60 53,50 272,00 23,70 147,20 92,60 115,00 74,00 53,70 216,00 52,90 211,00 95,80 90,00 88,30 135,20 131,00 69,50 66,00 56,80 115,50 41,20 68,90 56,80 280,00 25,30 148,50 93,50 116,20 76,30 Actieve obligaties staatsleningen 10.50 Ned. 74 100.80 00,75 8.00 ld 69 82,90 83,10 8.00 ld 70-95 82,80 82.95 8.00 ld 71-96 81,70 81,90 8.0° id 701 92,20 92.50 8.00 ld 7011 86,60 86.80 8.00 ld 70111 86,40 86.60 8.00 ld 69-76 99,60 99,70 8.00 ld 70-77 97,60 98,30 7.75 ld 71-96 80,00 80,20 7.75 ld 73-98 79,10 79,30 7.75 ld 70-78 96,40 96,50 7.50 ld 69-94 79,90 80,20 7.50 ld 71-96 78,40 78,70 7.50 ld 72-97 77.50 77,90 7.50 ld 71-81 90.70 90,80 7 0 ld 72-97 76.20 76,40 7.0*1 ld 661-91 80,20 80,40 7.00 ld 6611 79.70 79.90 7.00 ld 69-94 77.00 77.20 6.50 ld 681-93 75,20 75,40 6.50 ld 6811 74.90 75,00 6.50 ld 68111 74,40 74.50 6.50 ld 68IV 74,20 74,30 6.25 ld 66-91 79,00 79.40 6.25 ld 67-92 74,00 74,40 6.00 ld 67-92 73.20 73,50 5.75 ld 651-90 76.40 76,90 5.75 ld 6511 77.20 77.90 5.25 ld 641-89 74,90 75,50 5.25 ld 6411 76.00 76,60 5.00 ld 64-94 70,20 70,60 4.50 ld 58-83 82,20 82 70 4.5' ld 59-89 72,90 73,20 4.50 ld 601-85 79,20 79,50 4.50 ld 6011 70,70 71,20 4.50 ld 63-93 68,60 69,10 4.25 ld 59-84 79,70 80,50 4.25 ld 60-90 70,20 70,50 4.25 ld 61-91 69,40 69,70 4.25 ld 631 67,10 67,40 4.25 ld 6311 66,50 66,80 4.00 (d 61-86 75,00 75,80 4.00 ld 62-92 67,31) 67,80 3.75 ld 53-93 65,80 66,20 3.50 Id St. 47 62,40 62.40 3.50 ld 51-76 94,80 94,80 7.50 ld 7111 81,50 82,20 3.50 ld 53-83 75,5( 76,20 3.50 |d 56-86 58,40 58,60 3.25 ld 48-98 64,60 64.70 3.25 ld 50-90 64.30 64,40 3.35 ld 54-94 63.30 63,50

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 18