l „Regering handhaafde eisen tot elke prijs" CAPTAIN SIERKS ENTHOUSIAST INGEHAALD „Band van vertrouwen met Jap anners Als u het er écht goed van neemt* laat u een heleboel staan» Stap over op pijp Eet minder maar lekker. Echte boter jj Israëlische kranten verontwaardigd r op wielen Iv-J \l J| jkenstraat 134 el. 01600-34666 Man liet pony auto trekken: Eis vrijspraak Menigte Applaus Gerucht Verzekerd ^sssam VNO: Gevaar voor versnelde nivellering Van der Stoel Rechtsstaat Bonn bezorgd over soft drugsbeleid in Nederland /RIJDAG 20 SEPTEMBER '91 Vrijdag 20 september 1974 reowielen.da104Coiipê. rnkcrterdandal04Sedan. il2opziicn1achferJ. ibclo zitpfacjlsen. lerbonk op, dan krijgt u jeruimte. molorisch iuweeltie leconslrueerde, dwars Jaalsto motor, ir.st landrijving). Jig en wendbaar (ideaal rerkeer). verking is op geen enkels abeld; hij is even compleet wagen, alleen compacter, eeltjeomtezien. 595,-. 1 kent u ol, de 104 Sedan. en 1.39 m hoog. ,1. iben alle redenzichte ruimte die ze hebben (die voor menig grotere wagen!. :t vaste als met opklapbare iverbaar. lotorisch juweeltje (speciaal erde.dwarsvooringeplaatste itvoorwielaandrijvingl. ifort en z'n wegliggingzijn ijk. tomplete comfortabele ikiende wagen en [eveno's de iét Is hi| voordelig in id en de kosten per km zijn acr laag. a. f9.295,- N.V. Antwoorcfno.2Q4, Utrechf.Ter.03G-44?7li( 130 18 \9 oes. Tel. 01100 *7930 19211 59211 Tel. 01640-34775 .01680-3751 gratis ingen Ir» eergetegentieid I den HAAG De re gering heeft onvoor waardelijk vastgehouden aan haar eisen, dat de japanners geen gijze laars mee zouden mogen nemen. Ook mochten de japanners geen handgra naten en explosieven meenemen. Aan die ei sen heeft de regering in ruil voor een vrije af- ocht vastgehouden, „ook als dit de dood van de gijzelaars zou hebben betekend". Dit zei premier Den Uyl gisteren in een ver klaring voor de Tweede Kamer. De premier zei, dat de regering geen ■erantwoordelij kheid kon aanvaarden, dat „door het meenemen van wapens elders in de we reld opnieuw slachtof fers zouden vallen". „In 100 uren van handelen en onderhandelen heb ben wij dit bereikt". De minister-president deelde mee dat de Tweede Kamer vandaag een uitvoerig schriftelijk verslag zal krijgen over de gebeurtenissen. Hij zei dat in de 100 uren durende onderhandelin gen vele moeilijke be slissingen zijn genomen. Hij dankte eveneens de Egyptische ambassa deur en andere leden van de Japanse ambas sade, in het bijzonder ambassaderaad Kondo, die als woordvoerder van de regering met- ,een onvoorstelbare be kwaamheid, geduld en menselijkheid" in 100 uren de onderhandelin gen voerde. Hij dankte ook de Franse regering, de politie voor het voor- aeeldig optreden, tien tallen ambtenaren, voor „wie de tijd stilstond" m alle mensen die „veel begrip en medeleven hebben getoond". Hij dankte ook de mi nisters Van Agt en De Gaay Fortman. „We wis ten ons gedragen door een verenigd volk", zei de premier. ,,De terreur is een daad tegen de mensheid. In dit geval heeft de menselijkheid toch overwonnen", zei hij tenslotte. Kamer voorzitter Vondeling sloot zich bij de woor den van de premier aan, dat „het drama geen mensenlevens heeft ge kost". De voorzitter noemde in het bijzonder de chauffeur van de bus voor wie hij een diep respect uitte. Hij sprak tenslotte de hoop uit, dat ie zieken spoedig beter rullen zijn. (ADVERTENTIE)1 SCHIPHOL De bemanning van de Boeing 707, die de vier Japanners naar Damascus heeft vervoerd, heeft tijdens de vlucht alle kans gehad om de terroristen te overweldi gen. „Maar we hadden een band van vertrouwen, toen we boven de Rode Zee vlogen, lagen ze alle vier op de grond te slapen, maar we hebben er geen moment over gedacht om ze te overvallen. Als je met z'n zevenen in een vlieg tuig zit op een hoogte van 39.000 voet, dan moet je binnen goed met elkaar kunnen omgaan. En we hadden ons ere woord gegeven". Dit verklaarde gistermiddag een laconieke Pim Sierks, de piloot van de Boeing bij de triomfale aankomst van de be manning op Schiphol- Captain Pim Sierks, tweede piloot Ruud van der Zwaai en de Britse boordwerktuigkundige Barry Knight beleefden een ontvangst die slechts door die van het Nederlands elftal is overtroffen. HAARLEM (ANP) De officier van justitie bij de rechtbank in Haarlem heeft gisteren in hoger beroep vrij spraak geëist tegen de 44-jari- ge timmerman J. W. van D uit Zaandijk, die zich wegens mishandeling moest verant woorden. De man had op 4 november (de eerste autoloze zondag) zijn T50 kilo wegende auto laten teekken door een pony. Hij zou volgens de dag vaarding in Wormerveer het dier nodeloos pijn hebben ver oorzaakt door het werk boven zijn krachten te laten doen. In de auto zaten de verdachte en vijf kinderen, waardoor het totaalgewicht 1050 kilo was. Als getuige-deskundige ver klaarde drs. Bouwman, werk zaam bij het wetenschappelijk bureau van de Rijksuniversi teit te Utrecht, dat de pony het gewicht van meer dan dui zend kilogram kan trekken. Ook meende hij dat het dier niet werd gekweld, hoewel het niet goed was aangespannen. Duizenden hadden zich opge steld langs de pier toen kwart voor twee uit het niets met oorverscheurend lawaai de Boeing uit de wolken dook en vlak boven het publiek naar het einde van de horizon raas de. Maar de normale vliegver- keerswetten galden niet voor het bejubelde trio, dat werd opgewacht door die ministers Van der Stoel en Westerterp en dat na vijf uur door de koningin in paleis Huis Ten Bosch werd ontvangen en on derscheiden. Pim Sierks taxiede zijn impo sant vehikel vlak bij de pier- Hij had het raampje open en zat in zijn overhemd terwijl hij los met zijn handje naar het publiek zwaaide. De eer sten die aan boord gingen wa ren weer rechercheurs, die de twee revolvers en enkele mes sen van de Japanners in een zwart koffertje stopten en toen het vhegliuig weer verlie ten. uitstapten gaven ze ons een hand en zeiden ze dat zij ons als wij moeilijkheden zouden krijgen, waar ook ter wereld, zouden beschermen", aldus Pim Sierks dde zijn respect voor de Japanners niet onder stoelen of banken stak. De ministers Westerterp en Van der Stoel gingen toen de trap op en hielden zich onge veer tien minuten met de be manning beziig. Maar toen was het zover. Onder luid applaus en een spervuur van camera's er. blitslaimpen, kwam de be manning, nu officieel in het groene uniform, naar buiten. De hieropvolgende persconfe rentie werd door captain Sierks even rustig doorstaan als zijn benarde vlucht- Hij beantwoordde viertalig de vragen die met mitrailleur- smeïheijd op hem werden ge richt. Tot stomme verbazing van de pers onthulde hij dat er een uitstekende verhouding was geweest met de vier ter roristen- „Ze waren overbe leefd en toen ze in Damascus Sierks: „Het enige moment waarop i-k bang was, was toen ik die menigte hier zag. Had ik dat geweten dan was ik naar Rotterdam uitgeweken" De piloot verklaarde dat hij geen moeilijkheid met de Ja panners had gehad. „We spra ken over van alles. Over koet jes en kalfjes, het weer en dat soort dingen. Ze waren lang niet de hele tijd in de cockpit De revolvers hadden ze "losjes in de broekzak en ze hebben ons de wapens in Damascus overhandigd. Maar ze waren toch diep teleurgesteld dat ze niet in Aden mochten uitstap- j>en. En ze hadden het gevoel dat hun missie mislukt was."- „De boordwerktuigkundige Barry Knight heeft nog het meeste met hen gepraat, hij heeft ze bewogen het losgeld terug te geven". Sierks beves tigde dat het losgeld in Damas cus is achtergebleven. Hij overhandigde een recu aan mi nister Van der Stoel, ners waren hielden ze ook voor de bemanning geheim- Captain Sierks mocht in het Nederlands zich met Schiphol onderhouden. „Maar ze hadden toch niets kunnen volgen als lk rad Engels had gesproken. Ze spraken zelf in steenkool engels, nee, iets beter, een huisbrandolie-engels Zoals ze daar zaten, leken het net vier Japanse toeristen op weg naar het oosten. Voordat we opste gen controleerden ze het hele vliegtuig. Het zijn echt geen kleine jongens en niemand had zich kunnen verstoppen. Je maakte ze niets wijs''- „rk ben er niet helemaal ach ter wat ze nu eigenlijk hebben bedoeld. Ze gingen heel goed met elkaar om, ook met Foe- roeya". Hiermee ontzenuwde Sierks het gerucht dat ze de uit Parijs gehaalde Japanner op de nominatie hadden staan om geliquideerd te worden Tijdens de vlucht had de Boeing alle medewerking. Gezagvoerder Km Sierks temidden van zijn gezin op het platform. Sierks: '„We mochten flinke stukken afsnijden, wat anders nooit is toegestaan". De cap tain had als souvenir een zak mes van de Japanners gekre gen. Voordat de piloot zijn re laas vertelde, bracht minister Van der Stoel de dank van de regering over. Hij roemde niet alleen de vliegvaardiiglheid van de bemanning, maar ook diens menselijk inzicht. De persconferentie -kreeg een merkwaardig slot toen de trendgevoelige Pierre Kartner, alias vader Abraham een staandebeens geschreven lied op de bekende wijs ten gehore bracht. „Bedankt stoere jon gens, bedankt voor het leven, dat jullie aan de elf weer hebt gegeven"- Enkele uren later werd de bemanning ontvangen door de koningin, JAN KOESEN Gevraagd waarom hij zidh vrijwillig had -gemeld, ant woordde Sierks: „Ik zag geen enkele intelligente reden om te weigeren". Hij onthulde dat hij voor één miljoen was ver zekerd. Toen de Japanners af scheid namen, trokken ze zak ken over hun hoofd- Reden waarom ze nog steeds niet zijn gefotografeerd. Boordwerktuigkundige Knigiht: „Toen ze weggingen zeiden ze heel vriendelijk dat ze ons spoedig weer hoopten te zien". Wie de drie Japan- l Zwaaien op de trap van de Boeing 707 na aankomst uit het Midden-Oosten. V.l.n.r. co-piloot Ruud van der Zwaai, gezagvoerder Pim Sierks en boordwerktuigkundige Bering Knight. Het is bijna ongelooflijk wat je allemaal met plastic pijp kunt- doen. Dit materiaal wordt in allerlei maten ge maakt: van heel dun tot erg dik. Want niet alleen de af voerpijpen van de goot, de wastafel enz.worden van plas tic gemaakt, ook hele riole ringsstelsels. Het is altijd wel mogelijk om aan stukjes afval te komen. De ronde vorm leent zich tot het maken van talloze voor werpen. Neem b.v. een stuk plastic pijp met een doorsnede van 30 cm. zo n 90 cm. hoog. Zaag er aan twee kanten een ovaal gat uit, precies tegeno ver elkaar. Tussen beide gaten moet natuurlijk wel zo'n 10 cm. materiaal over blijven. Zaag van spaanplaat een ronde schijf, die precies (klem) in de pijp past, en bevestigd die met schroefjes door het plas- tich heen aan de bovenkant van de pijpopening. Zo'n zelfde schijf in het midden (die dan dus door de twee ovale gaten heen goed bereikbaar is) en je hebt een leuk bijzettafeltje- Kan ook als telefoonzuil wor den gebruikt. Een helemaal dicht gelaten pijp van b.v. 40 cm. hoog kan als onderstuk dienen voor een leuke tuinta fel. Plastic is weer- en wind- echt. Als de tuintafel een vaste plaats heeft, kan de plastic pijp in de grond wor den ingegraven. Wat beton er in storten en hij zit muurvast. Een rond blad erop, als dat van hout is, deugelijk schilde- ren of lakken. Korte stukjes plastic pijp, van b.v. 20 cm. doorsnee, kun nen aan de wand of tegen het plafond als simpele, maar aan trekkelijke behuizing dienen voor lampjes. Het bevestigen kan een probleem zijn. Maar een zelfde ronde schijf als hierboven genoemd, klemvast en met enkele schroefjes, geeft de mogelijkheid om het zelfgemaakte spotje vast te zetten. Daar kan dan aan de binnenkant meteen de fitting aan vast. Zet er echter geen al te sterke lamp in- De warmte zou het plastic kunnen vervor men. Er zijn heel wat dingen te bedenken: een box voor een luidspreker kan ook heel goed van plastic pijp worden ge maakt. Of een flessenrek, van een heel stel aan elkaar ge lijmde stukken pijp (diameter 11 cm). Plastic pijp kan heel goed worden gelijmd met lijm voor hard-pvc. Daarmee kun nen echter geen andere mate rialen aan de kunststof wor den gelijmd: alleen pvc op pvc, zoals dus b.v. voor het flessenrek. Hout aan pvc lij men kan wel, maar dan met tweecomponentenlijm (ook metaallijm genoemd). Schilde ren van plastic pijp is ook geen probleem: eerst goed schoonmaken met thinner, eventueel met fijn schuurpapier het oppervlak wat opruwen. Direct met lak (twee lagen) afwerken. DEN HAAG (ANP) Het verbond van Nederlandse On dernemingen betreurt dat mi nister Boersma van sociale za ken m zijn memorie van toe lichting op zijn begroting op merkt aat een nivellering van uit die nominale sfeer een bij drage zou kunnen leveren tot rechtvaardiger verhoudingen. „Met dit standpunt van de mi nister zijn wij opnieuw aange land bij de discussie over een aantal aspecten van inkomens nivellering waarover, zoals be kend, in 1973 zulke grote con flicten zijn gerezen", aldus het VNO. paplar oor uw pen Brieven voor deze rubriek moeten met volledige naam en adres worden ondertekend. Bij publikatte zullen deze vermeld worden. Slechts bij hoge uit zondering zal van deze regel worden afgeweken. Naam en adres zijn den bif de redactie bekend. Publikatle van brie ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het In alle gevaflen eens is met inhoud, c»q. strekking. Naar aanleiding van uw re dactioneel stukje iz. min. Van der Stoel het volgende, ik zou zeggen de stumpers in Grie kenland weten niet beter. Hier in Nederland zijn zelfs straten naar Stalin genoemd en ieder een weet wat die in eigen land heeft uitgevoerd- En over dat weghonen dacht u dan dat de man met zijn uitlatingen Nederland goed deed? Ik ben er namelijk wel van overtuigd dat men in Nederland geen straat naar hem zal noemen. OOSTERHOUT G. M. WOORTMAN Blijkens een summier pers» bericht dreigt het creëren van beroepsrebht tegen be schikkingen van lagere over heidsorganen bij de raad van State in het slop te geraken. Minister Van Agt heeft ge dreigd het wetsontwerp dat reeds vier jaren in de Kamer rondslingert in te trekken, wanneer de kamer voet bij stuk houdt, om ook niet-jiuris- ten in het beroepscollege te benoemen. Het belang van het te creëren beroepsrecht is om gekeerd evenredig aan de aan dacht, welke publiciteitsmedia aan het onderwerp schenken. Het is dan ook verwonderlijk, dat een volk, dat niets nalaat om zich te omringen met ze kerheden bereid is om de rechtszekerheid aan zijn laars te lappen. Een rechtsstaat kan slechts bestaan, wanneer deze gedragen wordt door het volk, dus door de democratie. Dit beroepsrecht beoogt, om het laatste restje vrijheid wel ke de wet aan de burger toe kent te waarborgen en te be schermen tegen krachten, die erop uit zijn dit aan te tasten en te vernietigen, wanneer hun dit goeddunkt. Laat ons derhalve hopen dat de Kamer dit wetspntwenp erdoor sleept, desnoods middels het rechit van initiatief en het heenzen den van minister Van Agt. BERGEN OP ZOOM P. BROUWER BONN (DPA) De West- duitse regering is ongerust over de tolerante houding van de Nederlandse regering tegen over het gebruik van soft drugs". Bonn wil deze kwestie ter sprake brengen in het ka der van de Europese samen werking. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde rege- ringsantwoord op vragen van het CDU-bondsdaglid Dietrich Rollmann. Volgens de regering to Boran is Nederland van plan het ge bruik vam henmepprodotkten te legaliseren, maar voorlopig zou dat vanwege internationa le verplichtingen niet mogelijt» zijn. Bonn vreest een aanzien lijke toeneming van de drug smokkels naar West-Duitsland als het gebruik ervan in Ne derland wordt toegestaan. De Westduitse regering zal ach dan ook verzetten tegen ver andering van de internationale verplichtingen. Volgens Bonn hebben onderzoekingen uitge wezen dat ook soft drugs schadelijk voor de gezondheid rijn. WAARSCHIJNLIJK om streeks maart-april volgend jaar zal een Benelux-rege- ringsconferentie worden ge houden. Dit heeft premier Den Uyl meegedeeld, na afloop van de eendaagse „Benelux mini- top" in Den Haag. (Van onze correspondent) TEL AVIV De Israëlische pers heeft gisteren scherpe kritiek uitgeoefend op de knieval van Nederland en Frankrijk voor de terroristen van het Japanse Rode Leger. De bladen leggen de nadruk op de nieuwe zege van „het internationale terrorisme" en hekelen de ontvangst die de vier Japanse soldaten van het Rode Leger in Damascus heb ben gekregen. „Het toegeven aan terreur lokt nieuwe terreur uit" is het hoofdthema van de hoofdarti kelen. Het blad Davar heeft er echter begrip voor dat Frank rijk en Nederland voor het redden van onschuldige men senlevens aan de eisen van de Japanse terroristen tegemoet zijn gekomen. Dezelfde krant merkt echter op, dat het de Nederlandse regering moeilijk zal vallen de volksvertegenwoordiging in Den Haag ervan te overtuigen dat de nodige maatregelen te gen terroristische aanslagen in Nederland waren genomen. „Het blijkt", schrijft Davar, „dat zelfs in Nederland Is raels waarschuwingen geen voldoende gehoor hebben ge vonden". Dezelfde krant prijst pre mier Den Uyl voor zijn voor stel een internationaal hoofd kwartier ter bestrijding van het terrorisme in het leven te roepen. Hei ochtendblad Haaretz wijst er in dit verband op dat ook dit een oude Israëlische suggestie is. Deze krant hoopt dat het nu eindelijk eens tot het Westen zal doordringen dat terrorisme niet alleen het Israëlisch-Ara- bisch geschil begeleidt maar een internationaal verschijnsel is. Ten tijde van de vlucht van het Franse vliegtuig met de vier Japanse terroristen boven het Midden-Oosten werden op het David Ben Goerion vlieg veld bij Tel Aviv voorberei dingen getroffen ln het geval het vliegtuig daar zou willen landen. Nog steeds zit Kozo Okamo- to, wegens zijn aandeel in het bloedbad in de hal van het vliegveld, in Israël een levens lange gevangenisstraf uit. Ook deze „soldaat" van het Japanse Rode Leger zou wet eens op spectaculaire wijze door zijn kameraden uit het gevang bevrijd kunnen woe den.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 11