jen Franse ambassadeur pioudt de handen niet hoof VERRASSENDE ONTKNOPING GIJZELINGSDRAMA [japanners in handen Syrische gering ire GRATIE VOOR EX-SS'ER UIT WOUW Benzine op de bon in Frankrijk Halfvolle Koffiemelk nu Voor Zeeland 12 miljoen uit werkloos heidspot Prijsbesluit landbouw pas vandaag Vandaag JOPTIEK meinhardt DOELPUNTENFESTIVAL IN BEKERDUELS Losgeld afgegeven aan piloot Levensonderhoud 1,1% duurder door stijging BENNEN AFZIENBARE TIJD /jr^zóóó'n idee^ Toestand van gewonde agenten .goed' DOEL ONT a NT TROUWEN fles 1000 gram EXTRA POT ACHTENVIJFTIG JAAR MET KOGEL IN BORST i avondstudies mr/drs f rechten/economie/geschiedenis •erteur: Dr W A- J M Harkx -jofdredacteur: L. Leijendekker jiedactie- en administratie-adres: /jinvstraat 9, Terneuzen, tel. (01150J-79 20 jjoiuiementsprijs ;i."0 per kwartaal: f 8,35 per maand, ^se nummers 45 cent. ".ronummer 1114111 "A Uitgeversmaatschappij De Stem B 7, ■oerstraat 16, Breda DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7454 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V fr. (Van onze redactie binnenland) PEN' HAAG De Franse ambassadeur graaf Jacques Senard |riS dinsdagavond de enige gijzelaar, die niet met zijn handen in I je hoogte de Franse ambassade was uitgekomen. Gisteren daar- I par gevraagd, antwoordde hij: „Dat doet een ambassadeur van I frankrijk niet. Ik heb de leider van de terroristen dit meege- Ijeeld en hij had daar begrip voor I Voor de Franse ambassadeur kwam het keerpunt in de onder- llandelingen op dinsdagmorgen halfnegen, toen de Japanners I reiden akkoord te gaan met vertrek op voorwaarden van de INederlandse regering. Sierks v. d. Zwaai Knight DEN HAAG Hoofdcom missaris Peijster van de Haag se politie heeft gistermiddag gezegd dat de toestand van de bij de actie in de Franse am bassade in de borst geschoten politieagente Remmerswaal „goed" is. Dat geldt ook voor agent Koster, die door de Ja panse terroristen in de arm werd geschoten- Hij mag bin nenkort het ziekenhuis al weer verlaten. (Van onze verslaggevers) DEN HAAG/DAMASCUS Het gijzelingsdrama ii definitief ten einde. Hel kreeg in de Syrische boofihlad Damascus gistermiddag een verrassende int'- ug: de vier Japanse terroristen gaven zicli murw ii vermoeid over aan de Syrische autoritei ten. v liegveld bleef achter de Boeing-707 met een on- jerieci e Transavia-bemanning, aan wie "de Japanners hun tole en het losgeld van 300.000 dollar hadden afgestaan. Vo Je berichten uit de Syrische hoofdstad was dit een iet! va de overeenkomst tussen de Japanners en de Sy rische autoriteiten. anmiddag rond drie uur worden captain Sierks, co-piloot I -id van de Zwaai en boordwerktuigkundige Barry Knight t' nf ud terugverwacht op Schiphol, waar zij dinsdagavond lan hun onzekere en moedige tocht begonnen. Sta opgeluchte minister van ;r Stoel vertelde het goede ws -teravonid om zes uur .lens - n inderhaast belegde - nferentie. Hij had sinds avond half elf voortdu- Md in contact gestaan met pagvoerder Sierks. Voor Item en zijn mede-bema-n- [agsleden had minister van Stoel slechts grote lof: „Ik grote bewondering voor li wijze waarop zij hun taak prvuld hebben. Het was een :mgewoon moeilijke taak, a zij in grote rust hebben tracht en met inzicht hoe '- zon gevaarlijke situatie i ie' van een noodzakelijk 'act met de terroristen op bouwen. Een knap stuk h, waarvoor de regering t bewondering heeft- -chtkerels zijn hef'. i In Damascus vertelde cap- I A Sierks nog, voordat hij en twee bemanningsleden l^r een hotel waren gegaan, Ide Japanners op zijn ver- l!(ük het Losgeld hebben aeh- feelaten. De bemanningsle- jfcn zullen de 300.000 dollar ig mee terug brengen. J 'H: sier van der Stoel ont- I ren dat iemand Gt welk doel de terroristen •T-kozen hadden. ,Ze heb- -teeds geweigerd hun be- te noemen. Nadat toestel gistermorgen uit ••ten (na een oponthoud van I"3 uur) was vertrokken heb contact opgenomen met de |G";sche regering 0"m te vra- de terroristen in Dama- |^s over te nemen"- In Da s werd dat verzoek in- gd ".om mee te werken net redden van onschuldi- ly tneiisen. De Japanners stap le ^gewapend uit nadat wij l/J nodige garanties had- rn gegeven teneinde de be id. en het vliegtuig te *den voor een ramp", al- Jamascus. lens de vlucht blijkt i d! captain Sierks met de ;^nners een zodanig goed :'t te hebben opgebouwd .p '5 van elkaar wisten dat nd de ander plotselir.0 o-dongen feiten zou stel- Lr hebben zich volgens ,;r van der Stoel, die in -urend rechtstreeks con- I gestaan met Sierks moeilijke situaties voor- in het vliegtuig, in de de terroristen met hun •vers gedreigd hebben. de getankte brandstof waar schijnlijk contant betaald heeft. Hij had daarvoor geld bij zich. Tijdens de tocht van Aden naar Damascus moet het mo reel van de Japanners gebro ken zijn. Volgens min. Van der Stoel is de goede afloop vooral hieraan te danken. „Sierks heeft me verteld dat de heren steeds gedeprimeer der werden, vooral toen ze niet in Aden mochten blijven- Wij daarentegen werden steeds meer opgelucht. Dat ze in Aden niet van boord moch ten heeft er toe bijgedragen hun moreel te breken. Uiter aard speelt ook de vermoeid heid een rol". De vier Japanners leken evenwel goed gemutst toen ze per auto, voorafgegaan door een ziekenwagen, van het Sy- risch vliegveld wegreden. Volgens berichten uit Japanse bron zijn ze ondanks het feit dat ze zijn opgevangen door waarschijnlijk leden van het Volksfront voor de Bevrij ding van Palestina overge bracht naar een Syrische ka zerne. Van der Stoel wist niet hoe het met de gezondheidstoe stand van een van de terroris ten is gesteld. Intussen is be kend geworden, dat het feit dat deze terrorist een ernstige bloedvergiftiging heeft, mede aanleiding is geweest, dat de terroristen dinsdag zo snel mogelijk weg wilden. Bij de schietpartij vorige week vrij dag toen alle ellende begon, moet deze terrorist in de arm zijn geraakt door een schot dat een Haagse politie-agent loste toen hij de aftocht van zijn twee gewonde collega's dekte. (Zie verder pagina 15.) DEN HAAG (ANP) Vol gens minister Lubbers (Econo mische Zaken) zal de komen de aardgasprijsverhoging een stijging van de kosten van le vensonderhoud te zien geven van 1,1 procnet. Hij heeft dit meegedeeld in een overleg met de vaste com missie voor Economische Za ken- De plannen voor een ver dere wijziging van de prijzen na 1 januari 1976 zijn, volgens de minister, sterk afhankelijk van dé verbruiksontwikkeling, de herziening van de export- contracten en van gegevens over onder meer de aardgasba ten en -lasten- Minister Lubbers heeft een nieuwe regeling voor de ver deling v-an de aardgasopbreng sten gesloten met de oliemaatschappijen- Hierbij is een verhoging van het staats- aandeel tot stand gekomen Uitgangspunt voor het treffen van de nieuwe regeling is (zo als bekend) voor de minister geweest de meeropbrengsten van het gas bij de Gasunie, die voortvloeien uit de stijging v-an de olieprijzen, voor een zo groot mogelijk deel ten bate van de staat te laten ko-men- (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOMDEN BOSCH Koningin Juliana heeft de ex-SS'er Jan van M. (54) uit Wouw gratie ver leend. Van M-, die in 1947 door het bijzonder gerechtshof in Den Bosch bij verstek tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, hoeft maar twee jaar te zitten. Dit is de ex-SS'er, die in het Huis van Bewaring in Den Bosch verblijft, gisteren mee gedeeld. Zoals De Stem uit voerig heeft bericht, heeft van M., die zich 27 jaar in Frank rijk onder de naam Adriaan- sen schuil gehouden had, zich op 21 mei van dit jaar bij de Nederlandse justitie gemeld om, zoals hij zelf zei, „schoon schip te maken". Van M. nam in 1940 dienst bij de SS, die hem in de zomer van 1941 naar het Oost front stuurde- Na twee maan den werd hij gewond, en in een ziekenhui#1 in Duitsland opgenomen, van waaruit hij naar Wouw werd gerepatri eerd. Kort na de bevrijding van Zuidwest-Nederland arresteer de de politie hem. Van M. wist te ontsnappen en vluchtte I W|, nPlc' Koers ?ezet naar I "aar kreeg ten toe I,'"8 te landen om te tan- Ilt»,rvru'lkelijk is door dr I l!;i I clle autoriteiten ge- cr geen sprake van '"1 dat de toch' daar zou 'Welt te"1- "ren mee dat Sierks (Van onze correspondent). PARIJS Het is mogelijk dat in Frankrijk binnen zeer afzienbare tijd de benzine op de bon komt. Dc minister van Financiën heeft verklaard dat het stijgen van de aardolie- prijzen en de daardoor mede veroorzaakte tekorten op de betalingsbalans tot rantsoene ring van benzine en stookolie kan ie'tieu. Hij noemde dit een „ouder wetse maatregel maar vrees de er toe te moeten overgaan. De benzinebonmen zijn al ge drukt, en liggen klaar om op overneidsbevei uitgedeeld te worden indien inderdaad tol lantsoenering besloten wordt. Uit hangt volgens de minister ervan af, of de Fransen die nu niet oepaald om hun burger deugd beroemd zijn zichzelf vrijwillige beperkingen zullen Y'. opleggen. De resultaten van de afgelopen maanden zijn niet bemoedigend: in juli j-1. werd ondanks de bijna verdubbelde benzmepri.izen aanzienlijk meer motorbrandstof verbruikt dan in de overeenkomstige pe riode van verleden jaar. Men leidt daaruit af dat de Fransen Intussen aan de hogere prijzen gewend geraakt zijn en dat deze geen argument meer blij ken om zuiniger te zijn. naar Gouvieux, een voorstadje van Parijs, waar bij ging sa menleven met Marcelline Roussel. Uit die verbintenis zijn drie kinderen geboren, van wie er al twee volwassen zijn. Als de ex-SS'er nog vijf jaar in Frankrijk was geble ven zou hij vrij man zijn ge weest. In dit geval bedroeg de verjaringstermijn 32 jaar. Meteen op 21 mei diende de raadsman van van M., mr. Hans Vreyling uit Bergen op Zoom, een verzoek om gratie in. Gisteren zijn de Frangaise, en de jongste dochter, die in Bergen op Zoom wonen, van de gratieverlening op de hoog te gebracht. Evenals van M. waren zij geweldig blij. De twee andere kinderen van Van M-, die in Frankrijk zijn ge bleven, krijgen vandaag het nieuws te horen- Van M. heeft steeds op een aanzienlijke vermindering van de straf ge rekend. In mei verklaarde hij tegenover. De Stem: „er wei een paar jaartjes voor over te hebben om met zichzelf en de Nederlandse samenleving weer in het reine te komen". Van M. wil na zijn vrijla ting in ons land blijven Hij is van plan om nu spoedig met Marcelline Roussel te trou wen. (Van eeii onzer verslaggevers) BINNEN de PSP is verschil van mening ontstaan over de «enseli ikhehl van de voortzet ting van de progressieve sa menwerking- Dit heeft ertoe geleid dat de voorzitter van de partijraad. Peter Smulders, en enkele andere leden van het partijbestuur hun functie heb ben neergelegd. De thuis spelende Neder landse clubs hebben in de eer ste ronde van de diverse Euro pese bekertoernooien voor een doelpuntenfestival gezorgd. Landskampioen Feyenoord klopte voor Europacup 1 Cole- raine met 70, PSV bleef voor Europacup 2 met maar liefst 100 de baas over Ards Linfield en FC Amsterdam versloeg voor de UEFA-cup Hibernians Malta met 50. Op de foto een van Feyen- oords doelpunten: Schoenma ker stoorde. De andere twee Nederlandse vertegenwoordigers in het UE FA-cup-toernooi schiepen zich op Engelse bodem uitstekende vooruitzichten op het bereiken van de tweede ronde door ge lijk te spelen. Ajax bereikte een 11 resultaat tegen Stoke City en FC Twente dwong Ipswich Town een 22 pun tenverdeling af. (Zie verder onze sportpagina's! DE Turkse premier, Bulent EcCvit, heeft gisteren officieel bij president Koruturk zijn ontslag ingediend en is daarna meteen besprekingen begon nen over de vorming van een nieuwe regering. (ADVERTENTIE) fT. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Van de 600 miljoen gulden, die het kabi net heeft uitgetrokken voor de werkloosheidsbestrijding wordt 400 miljoen gulden verdeeld over de provincies. Brabant krijgt er 84 miljoen gulden van, Zeeland twaalf miljoen. Een en ander blijkt uit de gisteren gepubliceerde inte rimnota inzake de werkloos heidsbestrijding. De over de provincies te verdelen 400 miljoen is bestemd voor, zoals het in de nota heet: „concrete maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de bouw". Van de 400 miljoen gaat 150 miljoen naar arbeidsintensieve en matig arbeidsintensieve ob jecten. Op basis van werkloos- lïeidsgegevens krijgt Zeeland van die 150 miljoen drie pro cent ofwel 4,5 miljoen gulden en Brabant 21 procent ofwel 31,5 miljoen. De overige 250 miljoen moet de werkgelegen heid in de sectoren grond-, water- en wegenbouw bevor deren en zal verdeeld worden volgens vrijwel dezelfde per centages. Dit betekent dat Zeeland er 7,5 miljoen en Bra bant er 52,5 miljoen van krijgt. Totaal derhalve voor Zeeland twaalf miljoen en voor Brabant 84 miljoen gul den. Naast deze regionaal te ver delen 400 miljoen gulden be vat de werkgelegenheidspot nog 200 miljoen gulden voor algemene doeleinden, waarvan ook Brabant en Zeeland zullen profiteren. Deze worden als volgt besteed: 85 miljoen voor steun bij de herstructurering van industriële en dienstverle- (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De Europese boeren zullen vanmiddag op zijn vroegst pas weten of ze op korte termijn meer voor hun produkten krijgen en hoe veel meer dat dan zal zijn- De gehele woensdag hebben de landbouwministers in Brussel het onderwerp landbouwprij zen niet aangeroerd en ook gisteravond is er niet over ge sproken- De situatie is nog lang niet beslissinigsrijp, aldus raads- kringen in Brussel en er zul len nog heel wat bilaterale contacten en telefoontjes met de hoofdsteden nodig zijn voordat er een besluit kan vallen- De landbouwministers heb ben woensdag in Brussel de gehele middag besteed aan het bespreken van de suikersitua tie. De siiikervoorziening van de Gemeenschap dreigt name lijk in de nabije toekomst een probleem te worden. Dit jaar al is suiker, vooral in het Ver enigd Koninkrijk, schaars, maar volgend jaar zal dit voe dingsproduct nog schaarser (en duurder) zijn. De Gemeenschap heeft mo menteel zo'n half miljoen ton in de pakhuizen- De nieuwe oogst zal na-ar raming een op brengst hebben van negen miljoen ton. Dat alles bij el kaar betekent dat er volgend jaar 1,6 miljoen ton tekort zal zijn- nende bedrijven, 30 miljoen voor de confectie-industrie, 10 miljoen voor het plaatsen van o-verheidsorders, 25 miljoen voor het stimuleren van om en bijscholing en 50 miljoen voor de bevordering van her plaatsing van kwetsbare groe pen. (Zie ook pagina 13.) ZONNIG Maximum temperatuur: achttien graden. STAD EN STREEK ZVTM-service wordt niet minder. Pagina 3 Wanbetalende huurders in Terneuzen worden stevig aangepakt. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Britten binnen het jaar alweer naar de stembus. Pagina 13 DE KLEINE STEM Duveltjes uit een doosje. Pagina 21 RADIO EN TELEVISIE Laurie geeft zich bloot. Pagina 22 FINANCIëN EN ECONOMIE Somber perspectief voor het Verenigd Koninkrijk. Pagina 23 SUNDERLAND (UPI) Billy Wilson, een veteraan uit de eerste wereldoorlog, is nooit helemaal alleen geweest. Hij blijkt 58 jaar te hebben rondgelopen met een kogel in zijn borst. De kogel werd ontdekt door röntgenologen tijden-s een rou tine-onderzoek. De 76-jarige Wilson werd in 1916 aan het front gewond, „fk dacht toen dat ik maar door één (verwijderde) kogel getroffen was", zei hij. J door geheel nederiand I KUB Veemarktplein 35,Ulrecht030«940B 41 TERNEUZEN NOORDSTRAAT32TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13TEL.2772 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT 23 TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1