Rammelden fabrieken iet geld- kamerleden VERGADEREN NU OOK PER TV KLM moet 500 man kwijt Elektriciteitsbedrijven van Brabant, Zeeland en Limburg waarschijnlijk 1 jan. samen Ethiopische leger onttroont Haile Selassie David Eisenhower: Nixon geen gebroken man V andaag Eerste deel van Vlake-tunnel op zijn plaals kamerleden Keizer in arrest, strijdkrachten aan de macht naar Minister Westerterp: sympathie voor vrijwillige beperking van liet autogebruik Nieuwe bevriezing olieprijs Vakbonden vrezen ontslagen DANKERTHET UT ER WEL IN Geen misverstand Vestdijk avondstudies mr/drs rechten/cconomie/geschicdenis Ortoli toch naar Parijs Fleur (Forsytli Saga) gescheiden Directie-functies Noodzakelijk Kernenergie Zonder ceremonie Misdaden Tanks Stroomloze uren op komst in Zwitserland hoeks h/. jijfdeur: Dr. W. A. J. M. Harkx j^jdredacteur: L. Leijendekker sedactie- en administratie-adres: j,e0wstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 ^unementsprijs ,iu per kwartaal; 8,35 per maamd. e nummers 45 cent. cjonummer 1114111 'v. Uitgeversmaatschappij De Stem B,V, Roerstraat 16, Breda ZEEUW VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7449 Uitgee: itgeversmaatschappij De Stem B.V i« 1 I L" iVan een onzer verslaggevers) JEN HAAG Terwijl een aantal leden van de vaste ka- uercomiMssie voor Defensie lici sisteravond nogal geërgerd loonde over haar ondervoorzit- ler Bas de Gaay Fortman (PPK) ■dat hij de commissie bijeen geroepen had over wat in de Ftanse krant Le Monde werd mseduid ais een Nederlands lomipti»" chandaal m.b.t. de wvanging van de Stari'ighter, Bot defensiecommissielid P. Dankert (PvdA) via de televisie teten dat er wel degelijk mo- jtiijkheden tot corruptie zijn geweest. Het verhaal in de Franse bant kwam er op neer dat Ne- èrlandse parlementsleden door buitenlandse vliegtuigfabrieken |(o,a Dassault) waren benaderd met fini nciële aanbiedingen in niilvor:' een zekere keuze met trekking tot de opvolging en de Slarfighter. Eenvoudi- ler gezegd: de vliegtuigfabrie ken zouden Nederlandse politici lebben willen omkopen. Ha afloop van de vergadering tin de defensiecommissie werd officieel meegedeeld dat i commentaar op het Le Sonde-artikel zou worden ge- Enkele leden zeiden in dat van omkopings- pogingen niets is gebleken. Ook de heer Dankert ver- in het NOS-journaal Ren concrete aanbiedingen te lebben gehad. „Er waren wel ities, maar die zijn bij mij in concrete voorstellen lat ik nooit op die en ingegaan", al ius de heer Dankert. Dit lid in de delensiecommissie uit Ie Tweede Kamer liet er ecb- t® geen misverstand over be ton dat, als het aan de vlieg- higenfabrieken gelegen had, f voor politici geld te verdie- was met de toezegging voor bepaald vliegtuig te zullen en. Volgens de heer Dan- «rt ontstond er vaak „een tor waarin je het gevoel iP'igt: als ik nu verder ga, dan t het er wel uit". 'Van onze parlementaire redactie) OEN HAAG Koningin 'bana zal in het komende «ementaire jaar regelmatig Sr??]?? kamerleden op paleis wstdxjk ontvangen om met volksvertegenwoordigers gedachten te wisselen r actuele problemen. Daar- y wordt een oud plan uitge- van kamervoorzitter ''deling. Deze deed twee ZL seleden al een suggestie een regelmatig contact U, vorstin en volksverte. ;i0*oor('igirig. Door de va) iiirt kabinet-Biesheuvel en Lh op volgende eindeloze "-"««formatie bleef de uit- ,'"■1 van het pian achter- "hans wordt tussen re- j'7 en kamerpresidium »aar fevoerd over de wijze. :v?n e eontacten op Soest- u"en plaatsvinden. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM De PTT is bezig met de bouw van te levisiestudio's in Amsterdam en Den Haag, waarin het vooi het publiek mogelijk zal worden via televisieverbindingen te vergaderen met Engeland en Zweden. Dit heeft de heer N. J. M. Biezen, chef marketing telefooncommunicatie van de PTT gisteren meegedeeld op een bijeenkomst In Am sterdam ter gelegenheid van de komende efficiencybeurs die van 8 tot en met 16 oktober in het RAI-gebouw wordt gehouden. Het betreft hier een proef, waarmee de PTT in novem ber hoopt te kunnen starten. Voor de verbindingen wordt voorlopig gebruik gemaakt van de reserve zendtijd van de Eurovisie. Orlandim (Van onze redactie binnenland) SCHIPHOL In een brief aan het bedrijfskader van zijn maatschappij heeft president directeur Sergio Orlandini (53) gistermiddag bevestigd dat de KLM dit jaar moet rekenen op een verlies van 80 tot 100 miljoen gulden. Ope ning van zaken gevend deelde hij mede, dat het personeels bestand van ongeveer 17.000 in de loop van het volgende boekjaar met 500 moet worden verminderd tot 16.500, dat en kele onrendabele lijnen zullen worden opgeheven en dat in het, kader van de dalende ver- voersgroei drie oude DC-8-ma- chines eerder dan oorspronke lijk de bedoeling was kunnen worden afgestoten, terwijl een vierde voor lange tijd is ver huurd. In zijn brief geeft drs. Or landini een reeks van aanwij zingen, waarmee gepoogd zal worden de KLM uit de rode cijfers te halen. Hij memo reert in het begin, dat de moeilijke situatie vooral aan externe oorzaken kan worden geweten en noemt het onaan vaardbaar als ook het volgend boekjaar, dus 1975-1976 nog verlies zou opleveren. Om tot een kleine winst te komen zal daarom ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen nog een verbetering in de exploi tatie van rond 60 miljoen gul den noodzakelijk zijn. Belang rijk uitgangspunt zo schrijft hij is daarbij dat de KLM in afwijking van de tra ditionele vervoersgroei van 10 tot 15 procent zich nu zal moeten baseren op een aan merkelijk lager percentage van 5 tot 6. procent. STROOMREUS IN HET ZUIDEN (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH/MIDDELBURG/MAASTRICHT De pro- vincir'e elektriciteitsbedrijven van Brabant, Zeeland en Limburg waar totaal ongeveer vijfenveertighonderd men sen werken, gaan naar alle waarschijnlijkheid een fusie aan. Dit samengaan maakt deel uit van een reorganisatieplan dat minister Lubbers in zijn binnenkort te publiceren ener gienota zou bekendmaken. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG (ANP) Mi- nister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat een campagne tot vrijwillige be perking van het autogebruik op een zondag per maand bij hem op sympathie kan reke nen. De autoloze zondagen in de afgelopen winter hebben voor velen een weldadige wer king gehad, zo meent hij. Hij zegt dit in antwoord op vragen van het WD-kamerüd Smit- Kroes- WENEN (ANP) —De minis ters van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (O- PEC) zijn in het in Wenen nagenoeg eens geworden "»ro op 1 oktober de olieprijs nog maals met drie maanden te bevriezen. Maar het is niet uitgesloten dat d-e internatio nale oliemaatschappijen hoge re belastingen en royalty's moeten gaan betalen. De ver gadering in het hoofdkantoor van de OPEC in Wenen wordt vandaag voortgezet. (ADVERTENTIE) iKllR ri°°r geheel nederland 'Mli veemarktp!eln 35, Utrecht 030 940641 BRUSSEL (ANP) Fran cois Xavier Ortoli. de (Fran se) voorzitter van de Europese Commissie, neemt zaterdag in Parijs toch deel aan het diner dat de Franse president, Gis- card d'Estaing, aanbiedt aan de Europese regeringschefs. Een woordvoerder van de Europe se Commissie in Brussel heeft dat donderdag bevestigd. LONDEN (DPA) Susan Hampshire de Britse film- en televisie-actrice, die door haar televisaerol van Fleur in de Forayth Saga grote bekend heid «.reeg, is gisteren in Lon den van haar man, de Franse regisseur Pierre Granier-De ferre, gescheiden. Susan, die eiseres is, zal de zorg voor hun vierjarig zoontje behou den. Gisteravond hebben de top mensen van de drie energiebe drijven een bespreking gehad waarop zij de mogelijke in vloed van de energienota op hun eige,H 7 .en voor sa menwerking hebben bestu deerd. Volgens Lubbers' plan zou het totaal aantal elektrici teitsbedrijven in Nederland worden teruggebracht tot vijf. In Zuid-Nederland wordt verwacht dat de fusie zal lei den tot ontslagen. Om hoeveel mensen het zal gaan is volgens vakbondskringen nog niet te zeggen- Aangenomen wordt dat vooral in Limburg en Zee land waar de werkgelegenheid groot probleem is, de klappen zullen vallen. Met na me bij het Zeeuwse bedrijf heerst reeds onrust onder het personeel. Er zou volgens insi ders al gesproken zijn over de verdeling van de directie functies van de zuidelijke st.roommaimmoet De huidige directie-voorzitter van de de PNEM, mr- J. de Roy van Zuydewijn, zou algemeen di- recteui worden. De directeur PNEM, mr. J. de Roy van van het Zeeuwse energiebedrijf, ir. M. D. Dalebout, wordt ge noemd als directeur-produktie. Den Bosch wordt genoemd als de centrale vestigingsplaats van de administratie van het nieuwe bedrijf. Naar verluidt zou er naar gestreefd worden de fusie op 1 januari 1975 te laten ingaan maar dit wordt tegengespro ken door de directeuren van de drie energiebedrijven. De beslissing over de fusie moet genomen worden door de betrokken provinciale bestu ren. In directiekringen is vol gens ingewijden echter reeds vastgesteld dat het samen gaan op technisch en econo misch gebied een goede, en zelfs noodzakelijke zaak is. De bestuurlijke en sociale aspec ten leveren problemen op. Wat betreft de bestuurlijke problemen speelt met name een rol de vraag in hoeverre er nog controls door de pro vinciale volksvertegenwoordi ging op een dergelijk gigan tisch bedrij, mogelijk is. Ook de gedeelde zeggenschap vap de drie provinciale besturen over een gezamenlijk elektri citeitsbedrijf schijnt moeilijk te liggen. De op gang zijnde discussie over het al dan niet uitbreiden van het aantal kerncentrales ligt politiek moeilijk. De toe passing var kernenergie is eveneens een zeer belangrijk aspect dat een rol speelt bij ie fusie. Onlangs bepleitte PNEM-direoteur ir. J W. M van Rooij uitbreiding van het aantal kerncentrales- Bekend is dat vooral de progressieve politieke partijen zich hierte gen verzetten. (Van onze redactie buitenland) ABBISARiiBA Het Ethiopische leger heeft gisteren de vreedzame revolte tegen het corrupte feodale regime, die zes maanden lieeft geduurd, afgerond met de afzetting van keizer Haile Selassie (82) foto hiernaast Het land heeft nu een militair bewind. (Van onee correspondent) SCHOORE Rijkswaterstaat is donderdag de gehele dag bezig geweest met het afzinken van het eerste tunnel element van de Vlake-tunnel. Donderdagavond rond half tien hing de kolos nog op een hoogte van 30 centimeter en een afstand van 40 centimeter boven zijn fundering. Vooral dat laatste deel van het afzinken vergde enorm veel precisie. De spanning op de richttorens waar de mensen van rijkswaterstaat bevelen gaven, was de hele dag te snijden. Twee duikers onder zochten steeds de positie van het tunnelelement- Pas toen hèt element in zuivere positie was gemanoeuvreerd kon be gonnen worden met het laatste stuk van het afzinken. De Vlake-tunnel vormt het sluit stuk van. de nieuwe rijksweg 58. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Directie Sluizen en Bruggen van rijks waterstaat. Donderdagochtend begon men het element vanuit het bouwdok naar de plaats van afzinken te brengen- Dat heeft tot drie uur in de mid dag geduurd. Daarna trokken de lieren die op de heftorens geplaatst waren het gevaarte op zijn plaats- Rond elf uur 's avonds werd het segment tegen de tünnelafrit aangedrukt, waar na direct begonnen werd met het verankeren, het dichten van de naden en het verzwa ren van het element met ce ment. De duikers maakten on dertussen een van de richtto rens. die met vier moeren op het element bevestigd was, los. Daarna kon de toren naar de wal gesleept worden- De richttoren stond nl. tijdens de 24 uur durende afzink- werkzaamheden midden in het vaarwater- Vandaag om vijf uur zal het kanaal door Zuid-Beveland weer openge steld worden voor het scheep vaartverkeer- Het tweede en tevens laatste 'tunnelelement zal ook nog deze maand wor den afgezonken. Het coördinerend comité van de strijdkrachten heeft laten weten een voorlopige militaire regering te zullen vormen tot dat de nieuwe grondwet van kracht is- De nieuwe grondwet voorziet in vrijheid van me ningsuiting, landhervorming, scheiding van kerk en staat en de verkiezing van een burger regering. Het comité heeft via de ra dio aangekondigd dat het par lement naar huis is gestuurd en dat de oude grondwet niet meer van kracht is. Stakingen en anti-militaire demonstraties zijn verboden. Volgens de be richten zal de zieke 58-iarige zoon van Haile Selassie, kroonprins Asfa Wossen van uit Zwitserland naar 'Ethiopië terugkeren en tot koning wor den gekroond. De Ethiopische radio beves tigde gisteravond dat minister van Defensie Aman Michael Andom (52) officieel is be noemd tot hoofd van een voor lopige militaire regering. De burger Michael Imru, tot dus ver minister-president, is be noemd tot minister van voor lichting. Het comité van de strijd krachten heeft verder bekend gemaakt dat Ethiopië een niet- gebonden buitenlandse politiek zal gaan volgen, de internatio nale verplichtingen van het land respecteren en streven naar versterking van de ban den met de Afrikaanse buur landen zoals Soedan, Egypte. Kenya en Somalië. Ethiopië en Somalië waren 10 jaar geleden verwikkeld in een korte woes tijn-oorlog. Het geschil ging over het aardgas dat in Oga- den in oostelijk Ethiopië werd gevonden. De afgelopen maan den is dit conflict weer naar de oppervlakte gekomen- Voor keizer Haile Selassie, die eens 3-000 gasten op een koninklijk banket onderhield en veel ruzies in Afrika bij legde, kwam het einde zonder enige vorm van ceremonie. Volgens ooggetuigen werd de (Van onze correspondent) WASHINGTON Over de geestelijke en lichamelijke ge zondheid van ex-president Ri chard Nixon bestaat verwar ring maar David Eisenhower, zijn schoonzoon, zegt dal Nixon niet een gebroken man is- Andere vrienden van de voor malige president hebben ge suggereerd dat Nixon. voordat hem door Ford gratie werd verleend, op het punt van geestelijke ineenstorting stond- Bovendien zou Nixon aanzien lijke pijn lijden als gevolg van een aderontsteking in een vai zijn benen- Het been zou tot twee maal ae normale propor tie zijn opgezwollen en het is onmogelijk voor Nixon golf te spelen of zich op andere wijz- te ontspannen- David Eisenhower zei, dat Nixon zwaar belast was door de beschuldigingen die tegen hem worden aangevoerd en dat hij slechts bij tijd en wijle depressief is, „zoals iedereen". Eisenhower was van oordeel dat Nixon op den duur voor de Amerikaanse natie van grote betekenis kan zijn Hij geloofde niet dat Nixon een gebroken man was, zoals hij door sommigen is afgeschil derd Zijn kluizenaarschap in San Clemente is, zo suggereer de Eisenhower, normaal voor een man die zijn hele leven naar eenzaamheid heeft ge zocht. oudste monarch ter wereld uit zijn paleis (dat thans is gena tionaliseerd) gehaald en in een kleine Sedan overgebracht naar het hoofdkwartier van de vierde legerdivisie in Addis Abeba. Daar voegde hij zich bij bijna 290 goede vrienden ten familieleden, die al door het leger waren gearresteerd op beschuldiging van onver schilligheid ten opzichte van het lot van de armen en van verduister.es; van miljarden dollars. Het coördinerend comité heeft reeds laten weten dat deze groep door een militaire rechtbank zal worden berecht. Het leger dat al drie burgerre geringen heeft afgezet, kwam in februari van dit jaar met looneisen. De acties voor hoge re lonen ontaardden langza merhand in een revolutie- Aanvankelijk hadden de le gerleiders gezegd de positie van de keizer niet te zullen aantasten. Sinds kort leidde het leger een openbare campagne tegen Haile Selassie, kennelijk om het volk op zijn arrestatip voor te bereiden- Volgens waarnemers is het mogelijk dat Haile Selassie samen met andere aristocraten terecht zal staan- Het leger zei de keizer te hebben' afgezet omdat hij misdaden heeft begaan tegen het Ethiopische volk en omdat hij te oud en te zwak is. zowel fysiek als mentaal. De voormalige keizer wordt ervan beschuldigd met de wet te hebben -'emanipuleerd ten gunste van de heersende klas se en Ethiopië in een economi sche chaos te hebben ge bracht. De soldaten beschuldigen Haile Selassie er ook van 10 miljard dollar naar het buiten land te hebben gestuur^, ter wijl hij tegelijkertijd had ge probeerd te verdoezelen dat 100.000 Ethiopiërs als gevolg van honger en droogte waren omgekomen. Voor zonsopgang reden gisteren de tanks naar het oaleis en later verschenen ook jeeps met machinegewe ren op strategische punten in de hoofdstad Vanaf donderdag is een avondklok van kracht. De keizer werd om half elf olaatselijk- tijd gearresteerd. Zijn aftreden werd later door tiet leger op de radio bekend gemaakt. In de hoofdstad Ad dis Abeba was het gisteravond rustig. In de tweede stad van het land Asmara trokken de mensen de straat op om de afzetting van Haile Selassie te vieren- De luchthavens zijn voor het internationale lucht verkeer gesloten- Wisselvallig Zonnige perioden maar plaatselijk ook een bui. Matige wind uif zuid west tot zuid. Maximum temperaturen rond 19 graden- STAD EN STREEK Commissaris J. van Aarf- sen kijkt instemmend te rug. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Nederland telt 43 omzet- miljardairs. Pagina 9 BINNEN- EN BUITENLAND Veel nadruk op werke loosheid in miljoenenno ta. Pagina 13 De autorubriek vandaag op pagina 17. SPORT "Heel elftal eredivisiespe- lers geschorst. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Sonnevelds oeuvre op elf langspeelplaten. Pagina 21 BERN (Reuter) De elek triciteitsvoorziening naar hui zen en fabrieken in Zwitser land zal mogelijk gedurende de winter in de komende jaren in Zwitserland met 20 procent worden beperkt. Dit heeft de regering donderdag meegedeeld Ook bestaat de mogelijkheid dat de stroom gedurende en kele uren geheel zal worden afgesneden De regering publi ceerde een wetsontwerp dat haar de bevoegdheid geeft alle nodige maatregelen te nemen om elektriciteit te besparen. (ADVERTENTIE) Bij weer en wind" gezellig en gezond zonnen. Het hele jaar door vakantie- bruir. met een Weinsberger Solarium (v.a. 835,-). Even kontakt opnemen met Burg. Jansenstraat 59. Tilburg, tel: 013-681176

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1