Actie rebellen Mozambique zonder succes Duizenden doden door junta Chili Nogmaals: Passende arbeid „MINITOP" VAN BENELUX IN DEN HAAG fOORD NU AAN LISSABON I Proces- verdaagd Goed sparen is: hoge rente en betere voorwaarden. Proefvaart Romeins galjoen IEMELK 0,5 liter 129 93 BH AL F 1 liter 179 139 BANGE1 ,iterVai5913j UP ,82 liter 109 8S ^LPUREEpa'k'ArlOS VIP0ER pot 132100/ EK 5 smaken per pak 65 39] Morany wit/rood 1 365 3051 pak110gram 142 13111 it per fles 495 439# L NENi/ibiik 2051351. XI EN 3/4 pot 132IÖ9 JM 79 #S ANTI ,s,132#EKLABII u 73# TOILET?! «199 J PAGE LU p,.,,,,99# CEYLON T| 86 f MOSTERD ,2,99# T0MATENX 158 jf MAYONAISE 277#FRITESAUS EvanLanschöt Nicuw-Dennendal tegen advies Agent riep tien keer: Sta of ik schiet binnenland buitenland 1mrnmm mi—winii Stereo apparaten »s 49|WA!| Controle »r109f JUSD1 Kaarten op tafel Leiders Amnesty International Verkiezings manifest Britse Tories Zuidmolukkers betreuren uit latingen Vondeling DAF - Born werkt weer normaal Prof. Van Luijk Maak van ontslag geen halszaak J Kritiek CNV defensienota Boete geëist voor discriminatie rijksgenoten Woensdag 11 september 1974 Ogram 98 l Complete Philips Ster Hifi Set f 53,50 per maand 1014,— 24 x (P-1-) SAS VAN GENT Tel. 01158 - l988 Gentsestraat 4 waarom adverteren voor onze lezers u ziet ze toch graag m uw zaak f 3 telt u weer meer i? Wie maakt er korte^ iR krat 24 flesjes 928 04 undvlees rokken blik 215 It)!)! Ogram 115 84 >en Visser "IOC K? Cl 1 blik 249 laO öP gram en J? narg /puur 75 3«S Èïjfill Iy10stuks 95 75# KOR BERLIJN (DPA, UPI) In I ivest-Berlijn begon gisteren jet proces tegen Ulrike Mein- Jof, 39-jarige leidster van de inmiddels onderdrukte anar- cliistische Baader-Meinhofbe- weging. Enkele minuten na de I opening van het proces onder I strenge veiligheidsmaatrege len, werd de zaak verdaagd omdat de verdachte niet wilde meewerken maar wel bereid Heek te zijn vrijdag een ver- I Uiring; af te leggen. Het Ulrike Meinhof stond te- I recht de 35-jarige Hans I Jsrgen Baecker en de 38-jari- ;e ex-advocaat Horst Mahler, drietal wordt ervan ver te in mei 1970 de 31-jarige mannelijke leider van de be ing, Andreas Baader, met eld uit het buis van bewa- I !:ng te hebben bevrij d en I daarbi.i een ambtenaar levens gevaarlijk te hebben gewond. Het proces was al een half- I uur overtijd begonnen omdat I Mahler de hem van rechtbank- II de toegewezen verdediger :1e lichte klappen op het I llóofd had gegeven. De rechter verzocht de advocaat buiten het bereik van zijn cliënt-te- ïen-wil-en-dank te gaan zit ten. LOURENCO MARQUES (AP) De acties van de Be weging voor vrij Mozambique leken gisteren te verzanden nadat de rebellen het radiostation van Lourenco Marques aan de Portugese politie hadden overgedragen. Zowel Frelimo, de opstandige kolonisten, als het leger wachten nu op initiatief vanuit Lissabon. De leiders van de beweging voor Vrij Mozambique die het radiostation eerder deze week bezetten en het „Radio Vrij Mozambique" noemden, hebben verklaard te zijn gecapituleerd vanwege het geweld in de buitenwijken van de hoofdstad. Volgens legerleiders waren de troepen erop voorbereid het radiostation binnen te vallen. De rebellen deden via de ra dio toen zelf al een beroep op de Portugese strijdkrachten om mee te hlepen de orde in de zwarte sloppenwijken te herstellen- De overdracht van het radi ostation aan het leger ge schiedde zonder bloedvergie ten en na overleg tussen de legerleiding en de rebellenlei ders. Of met de overdracht van het radiostation een einde is gekomen aan de blanke agi tatie tegen deelname van Fre limo aan een tussentijdse re gering is nog niet helemaal duidelijk. De autoriteiten lijken de si tuatie in Lourenco Marques weer onder controle te heb ben. Gisteravond werd in en kele delen van de stad nog sporadisch gevuurd. Het do dental als gevolg van de onge regeldheden die vijf dagen hebben geduurd is betrekke lijk laag. Volgens een onoffi ciële telling zijn er tien dode lijke slachtoffers gevallen. In de tweede stad van Mo zambique Beira is de rust nog niet teruggekeerd. Voor de derde achtereenvolgende dag bezetten demonstranten het voornaamste plein in het een- allen 98.79#SE7zN iger' tAMSDONKSVEER, Hoofi ir woensdag tot 21 uur, Tiet is duidelijk! De Rotterdamse Erasmus Universiteit en de 11 Brabantse hogescholen zijn concurrenten. Ze betwisten elkaar de zevende letterenfaculteit. Alle tactische opstellingen en ogenschijnlijk wat indirecte benaderingen in het zeer be knopte rapport van de Rotterdamse academici kunnen dat niet verhelen. Vestiging van de drie nu gevraagde Alpha-siudie- richtingen aan de Erasmus Universiteit zal snel leiden tot de letterenfaculteit in veel uitgebreider niet de uitgebreidste tin van het woord. Ze zal bovendien Brabant voor tienta'len I jaren op dit gebied van wetenschappelijk onderwijs buitenspe' I ietten. Terecht wordt daarop al gewezen in een eerste korte reactie van veel leden van het college van bestuur van de Tilburgse Hogeschool. Ook terecht, dunkt ons, wordt vanuit Tilburg dat a! lang opteert voor de zevende Nederlandse letterenfaculteit, He nadruk gelegd op het feit dat de Rotterdammers gemaks halve het toenemende tekort aan capaciteit op het gebied van verschillende afdelingen in de letterenstudie negeren. Reeds I nu zijn er studentenstops voor geschiedenis, Nederlands en (hier en daar) Engels. Het domme lot heeft ook voor deze uni- I versitaire studierichtingen het ideaal van gelijke kansen ver- "angen. Het lijkt niet goed mogelijk een beslissing over de stichting hn een nieuwe (beperkte) letterenfaculteit nog veel langer tit te stellen. Met het oog op een groeiende studentensiroom eneen daaraan gelijke tred houdend tekort aan plaatsen. Het Hoor de Rotterdammers gehanteerde achterdeurtje van een zo- 9snaamde heel nieuwe aanpak in die studierichtingen is in dit verband wel erg tochtig. De kaarten liggen nu op de Haagse Nitieke) tafel. De troef moet daar getrokken worden. (ADVERTENTIE) Vraag onze brochure over alle spaarvormen. bankiers 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Vught trum van deze stad. In de straten wordt door Portugese militairen gepatrouilleerd. Over het lot van de leiders van de rebellie, die drie dagen lang hebben gedreigd een Vrij Mozambique uit te zullen roe pen, was niet onmiddellijk iets bekend. De rebellie ontstond nadat zaterdag Portugal en Frelimo waren overeengekomen dat Frelimo nog deze week het feitelijk bestuur over Mozam bique goeddeels zou overne men en dat het land volgend jaar onafhankelijk zou wor den. De Portugese regerings woordvoerder verklaarde dat het radiostation het enige actieve centrum van het ver zet was geweest en dat de opstand voorbij was toen het station was ingenomen. Radio Lourenco Marques is direct begonnen met het uit zenden van oproepen aan de menigte van blanken in de straten van de hoofdstad „Verspreidt u en gaat naar huis, zo luidde de bood schap. iü 'f kort •V HET BRITSE BLAD „The Gu ardian" schreef gisteren, dat Jordanië in het geheim Zuid- Afrite luehtdoelraketten en tanks heeft verkocht, die door Enigeland aan Jordanië waren geleverd- Deze verkoop werd mogelijk gemaakt door Ameri kaanse militaire hulp aan Jor danië- EEN MERCEDES waarin rijksmaarschalk Hermann Goering heeft rondgereden is in de Verenigde Staten voor 445.500 gulden van de hand gedaan. EEN DEEL van de Kees Boe- ke school in Bilthoven is maandagavond door een felle brand in de as gelegd. Ten minste doe klassen brandden geheel uit. De andere lokali teiten liepen aanzienlijke wa terschade op. IN TOTAAL is er nu 30.000 ton ruwe olie uit de in Straat Magelhaes op de rotsen zitten de Shelltankor Metula gelekt. De Argentijnse tanker Harvel- la ligt momenteel weer langs zij de Metula en is bezig olie over te nemen. DE HAAGSE POLITIE heeft deze week vier jongemannen aangehouden, die hebben be kend de afgelopen weken in totaal 60 inbraken in de resi dentie te hebben gepleegd. De jeugdige Hagenaars (leeftijd 15, 16 en 17 jaar) stalen voor 75.000 gulden bij elkaar. LONDEN Een jaar na de staatsgreep tegen het be wind van president Allende in Chili duren de martelin gen en het doden van bur gers nog vrijwel onvermin derd voort, zo constateert Amnesty International in een uitvoerig rapport over de si tuatie m Chili. „De lijst van doden is on geëvenaard -in de recente ge sohiedenis van Latijns-Ame- rika. Er zijn nauwelijks aan wijzingen dat er verbetering komt in de situatie of dat men voornemens is terug te keren naar een normale situ atie", aldus Amnesty-secreta- ris-generaal Martin Ennals in zijn voorwoord. De junta handelt nog steeds alsof „Chili in staat van oorlog en in staat van beleg ver beert". Het Chili-rapport is geba seerd op gegevens van Chile- nen en onafhankelijke bui tenlandse waarnemers, waar onder een miissie van Am nesty. Het afgelopen jaar zijn naa>- schatting tassen de 5.009 en 30.000 mensen ver moord si Chili. Amnesty schat dat 6.000 a 10.080 men sen zonder proces gevangen zitten. Duizenden mensen zijn om bet leven gekomen door te rechtstelling zonder vorm van proces, of vrijwel zonder vorm van proces zijn zoge naamd op de vlucht doodge schoten, pleegden zogenaamd zelfmoord en stierven als ge volg van doorstane folterin gen, aldius het rapport. De meeste slachtoffers vielen die eerste maanden na de staats greep, maar ook dit jaar nog zijn mensen ge-cbod. „Offi ciële executies worden niet leniger bekendgemaakt, maar er blijven nog steeds mensen verdwijnen". Met de publicatie van dit rapport hoopt Amnesty fei tenmateriaal te leveren voor voortgezette programma's voor hulp aan slachtoffers van de staatsgreep, en voor een hernieuwde campagne van internationale druk op de Chileense regering voor het henstiel van d* rechten van de mens. De PvdA, PPR, PSP en D'66 hebben gisteren in een verklaring met afschuw ge constateerd dat een jaar na het ten val biengen van de democratisch gekozen rege ring van president Allende van Chili en het vestigen van de militaire dictatuur, de onderdrukking van het Chi leense volk steeds meer bar baarse vormen begint aan te nemen. De vrogressi-eve par tijen roepen met klem op tot massale deelname aan de grote protestdemonstratie te gen de Chileense dictatuur, die vandaag in Amsterdam wordt gehouden. Het wordt voorts steeds duidelijker, dat de Ameri kaanse regering een zeer ac tieve rol heeft gespeeld bij de val van de regering Al lende, zeggen de progressie ve partijen. Zij veroordelen deze inmenging ten zeerste, alsook de nog steedis voort durende actieve steun die de V.S. aan de militaire dicta tuur in Chili geeft. De Twee de Kamertecten Van Thijm en Ter Beek (beide PvdA) hebben minister Van dier Stoel gevraagd fel te protes teren bij de regering van de V.S. LONDEN (UPI-DPA) De Britse pers heeft gisteren uit treksels gepubliceerd uit het nog niet officieel gepubliceer de verkiezingsmanifest van de Britse Conservatieve partij. Uit het manifest blijkt dat de conservatieven van mening zijn dat de crisis waarin de natie verkeert, partijverschil- len moet doen wegvallen. Politieke waarnemers zien dit als een uitnodiging aan de socialisten en liberalen met de conservatieven plaats te ne men in een coalitiekabinet als de uitslag van de komende verkiezingen even onbeslist zou zijn als die van 28 februa ri. DEN HAAG (ANP) De Zuidmoluikse re-gering in bal lingschap, heeft in een com muniqué de verklaringen van dr- Vondeling na zijn bezoek aan Djakai-ta ten zeerste be treurd- Onnodig heeft de heer Vondeling de Zuidmolukse ge meenschap in Nederland in haar diepste en heiligste ge voelens gegriefd. Na een voorbereidings periode van drie maanden is op een werf in Muiden in twee weken dit Romeinse galjoen gebouwd. Gisteren ging het voor zijn eerste proefvaart het IJsselmeer op, waar opnamen op het programma stonden voor de serie Herodotus-verhalen van de VPRO-televisie. BORN De DAF-personen- wagenfabriek werkt weer nor maal. Van gisteren af is de vijfdaagse werkweek weer van kracht. De werktijdver korting heeft van december af geduurd omdat de vraag naar personenauto's door de oliecri sis sterk is afgenomen. Bij DAF liepen de voorraden toen zo onrustbarend op, dat de produktie moest worden inge krompen. Voor dit jaar ston- den 120.000 auto's op het pro gramma, maar het zullen er nu niet meer dan 75.000 worden. Hoewel de werktijden bij DAF in Born weer normaal zijn, staat men daar nog niet te juichen. Nog steeds ligt de verkoop tien tot vijftien pro cent lager dan gedurende de zelfde periode van het vorige jaar. „Wel houden we nu ge lijke tred met de markt", al dus een woordvoerder van DAF. De werktijdverkorting heelt ervoor gezorgd dat de DAF-voorraden nu weer nor maal zijn. AMSTERDA M (ANP) - Prof- dr- H- van Luijk wil niet de inzet worden van een red dingspoging, nu deze priester dreigt ontslagen te worden, omdat hij binnenkor t gaat trouwen. In een brief aan de algemene vergadering van de Katholieke Theologische Hoge school Amsterdam (KTHA) schrijft hij, dat hij „de primi tieve gunst van eeny^nelle executie" wenst en dat hij zich daiarna tot de rechter zal wenden, „de enige plek waar ik nog -denk recht en fatsoen aan te treff-en". In een ultima- nis, bisschop van Rotterdam, het ontslag geëist van Van Luijlk, zidh beroepend op de Romeinse voorschriften- DE TWEEDE-KAMERLEDEN Ter Beek en Roethof (beiden PvdA), Van Eisen (KVP), Joekes (VVD) on Van Mierlo (D'66), zullen deelnemen aan de eerste Europees-Arabische parlementaire conferentie, die van 14 tot 17 september in de Syrische hoofdstad Damascus wordt gehouden. DE SOVJETRUSSISCHE kos monaut Wladimir Sjatalow. die momenteel de Verenigde Staten bezoekt, heeft gezegd diat de missie va-n de Sojoez 15 een mislukking is geworden. Het Russische ruimteschip keerde vorige maand na een verblijf van slechts twee da gen in de ruimte op aarde terug. De Brabants-Zeeuwse Chris telijke Werkgeversvoorzitter ir. J- van Rooy is het, zoals hij ons meedeelde, niet eens met de interpretatie, welke wij in een commentaar in onze krant van zaterdag gegeven hebben aan zijn woorden, gesproken tijdens een ledenvergadering in Moerdijk, over de sociale uitkeringen en de aanvaarding van passende arbeid. Met name onze conclusie, dat hij, tussen de regels door, gepleit had voor verlaging van de werkloosheidsuitkering, is volgens ir. Van Rooy onjuist. Wel is juist, dat hij aange drongen heeft op de verrui ming van het begrip „passen de arbeid". In de praktijk wil dat zeggen ,dat een werkzoe kende minder gemakkelijk hem aangeboden werk zou kunnen weigeren op grond van het feit, dat het voor hem geen passende arbeid zou zijn. In zijn reactie op ons artikel haalde ir- Van Rooy o.a. het voorbeeld aan van iemand die werkloos geworden is als op perman-steigermaker- Toen de man werk als steigermaker werd aangeboden wees hij dat als niet-passend af. Volgens ir. Van Rooy ten onrechte. Maar die afwijzing gebeurde op grond van het feit, dat de man als steigermaker minder ging verdienen dan als opperman- steigermaker. Dat houdt het risico in van nog eens een imkomensverla- ging als de man onverhoopt opnieuw werkloos zou worden. Volgens ir. Van Rooy zullen werkzoekenden, die op deze wijze weer aan de slag kun nen, dat risico moeten aan vaarden Waarbij hij desge vraagd zei, dat hij een bijpas sing van het verschil in salaris mogelijk achtte, hoewel daar op het ogenblik geen enkele maatregel voor is- Maar dan een tijdelijke bijpas sing. die geleidelijk aan weer wordt teruggenomen- Ir. Van' Rooy: „Anders krijg je de si tuatie dat twee mensen het zelfde werk doen tegen een verschillende beloning. En dat is iets waar de vakbonden ze ker geen genoegen mee zou den nemen". De vraag is maar, of werk nemers genoegen (moeten) nemen met een aangeboden baan, in de zekerheid, dat hun gezinsinkomen binnen afzien bare tijd met enkele tientjes per week omlaag zal gaan. Ir. Van Rooy benadert deze kwestie van de andere kant. Hij zegt: „Met name mensen die in de bouw hebben geze ten, hebben het altijd beter gehad dan anderen, bijvoor beeld door reisurenvergoedin- gen". Met andere woorden, dat „beter" is iets wat ingeruild kan worden voor het comfort van werk dichter bij huis met alle voordelen daarvan. Ak koord, maar aan het einde blijft staan een reële inko mensvermindering en daar gaat het om Ir- Van Rooy wijst ons als voorbeeld op enkele door hem genoemde bedrijven, die grote orders niet zullen kunnen ac cepteren door gebrek aan per soneel. Dat is in een tijd van werkloosheid een nauwelijks of niet verteerbare zaak. Daar zal iedereen het met iedereen over eens zijn. Maar als de oplossing voor dit probleem gevonden moet worden in het verruimen van het begrip „passende arbeid" dan houden wij het er voorlopig bij, dat het de werknemers zijn die het gelag moeten betalen. (ADVERTENTIE:) Arts die verbonden is aan een tandheelkundige in richting te Rotterdam zoekt contact met een TANDARTS/ TANDHEELKUNDIGE om in onderling overleg te komen tot een bepaalde vorm van samenwerking en/of medewerking. Wij verzoeken u uw brief, die strikt vertrouwelijk zal worden behandeld, te rich ten aan het bureau van dit blad onder nummer 26873. Merijn had een snipperdag. UTRECHT (ANP) - „Als de staatssecretaris blijft vast houden aan het advies hoeft het voor ons niet meer". Aldus Jan Mulder, voorzitter van de stichting werk- en leefge meenschap "Nicuw-Dennen dal", over het advies dat de ziekenhuiscommissie (de voor loper van het college voor zie kenhuisvoorzieningen) vorige maand aan staatssecretaris Hendriks t volksgezondheid) heeft uitgebracht over een ex perimentele inrichting van Nieuw-Dennendal. Als mogelijke vestigings plaatsen voor Nieuw-Dennen dal noemt bet advies, alleen de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen- De Nieuw-Dennendallers willen liever niet ergens zitten waar nog geen zwakzinnigeninrich tingen zijn, omdat ze een ex periment alleen mogelijk ach ten als de ouders hun kinde ren niet noodgedwongen in Nieuw-Dennendal plaatsen, maar als ze er vrijwillig en gemotiveerd voor kunnen kie zen. DEN HAAG (ANP) De premiers en minsters van bui tenlandse zaken der drie Be neluxlanden komen woensdag 18 september in Den Haag bij een voor een „Benlux minitop- conferentie". Na het aantreden van nieuwe regeringen in de Beneiuxlanden is het gebrui kelijk, dat beleefdheidsbezoe ken worden afgelegd. Premier Den Uyl en minster Van der Stoel maken van de komst van de Belgische pre mier, Renaat van Eisiande, en de Luxemburgse premier Gas ton Thorn (ook minister van buitenlandse zaken) gebruik om van gedachten te wisselen over bilaterale vraagstuk ken. Het is niet uitgesloten, dat de premiers en ministers een ontwerp-agenda opstellen voor de grote Beneuuxconlerentae met deelneming van talrij ke andere ministers waaro ver reeds lang wordt gespro ken. Dat reeds volgende week een datum voor deze grote top zal kunnen worden vastgesteld is weining waarschijnlijk. Maar mogelijk zal in beginsel worden besloten, deze volgend iaar te houden De Nederlandse regering acht het van zeer veel belang, dat de voorzitter van de Europese Commissie, Francois-Xavier Ortold, aanwezig is bij het di- UTRECHT (ANP) De verbondsraad van het CNV is er teleurgesteld over dat mi nister Vredeling van defensie geen overleg heeft gepleegd met de vakbeweging en ande re personeelsver'tegenwoordi gers over de sociale en econo mische aspecten van de defen sienota. Het CNV had graag met de minister van gedachten gewisseld over zaken als werkgelegenheid, taakaanpas- singen, overplaatsingen e.d., zo schrijft de verbondsraad van de Christelijke Vakcentrale de Tweede Kamer. Het is de ver bondsraad niet duidelijk in hoeverre de directe cn indi recte gevolgen van de perso neelsvermindering voor de werkgelegenheid in Nederland zullen worden opgevangen. DEN HAAG (ANP) De officier van justitie bij de rechtbank in Den Haag, mr. S- Schimmel, heeft gisteren een boete geëist van f 5.000,- sub sidiair twee maanden hechte nis alsmede een maand gevan genisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar te gen de Hagenaar Joop Glim merveen. De officier achtte bewezen dat verdachte als lijsttrekker van de Nederland se Volksunie bij de gemeente raadsverkiezingen pamfletten heeft opgesteld en verspreid die discriminerend en beledi gend zijn voor de Surinamers en Antillianen als bevolkings groep. ner dat de Franse president, Valea-y Gisoard d'Estaing, de Westeuropese staats- en rege ringsleiders zaterdagavond in Parijs aanbiedt. Het is dan nog niet bekend, of de voorzitter van het „da gelijks bas-tuur" van de ge meenschap aan het diner in de Franse hoofdstad zal aanzitten. Nederland acht het van groot bel-ang dat Ortoli „ook bij djt soort informele en onverbin dende samenkomsten aanwezig is", aldus is in Haagse kiungen vernomen. De Griekse vdce-eerste mi nister en minister van buiten landse zaken, Mavros is gister middag in Brussel geariveerd voor een bezoek van ruim een dia-g. Mavros legde een verkla ring af waarin hij er aan her innerde dat zijn bezoek het eerste contact is dat de nieu we Griekse regering legt met de Euromiarktlanden. Hij voeg de er aan toe dat het de be doeling van zijn land is te bewerkstelligen dat Grieken land zo spoedig mogelijk lid van de EEG wordt. (Vervolg van pagina 1) Met een ambulancewagen is hij vervoerd naar het Diaco- nessenziekenhuis, Een geluk kige omstandigheid was, dat in deze kinderrijke buurt op het moment van de schietpartij zich bijna niemand op straat bevond. Volgens de politie heeft er niemand buiten L. in de schietrichting van de agent gestaan. Wrn. camimiissiaris van poli tie F. Verhagen en mr. K- Thijssen stelden gistermiddag nadrukkelijk, dat het onder zoek van de Rijksrecherche tot dat moment geen enkel feit ten nadele van de schie tende agent had aangetoond. „De agent heeft zeker niet te gen de geweldsinstructies ge handeld. maar vanwege de ob jectiviteit en de deskundigheid heb ik de Rijksrecherche ge vraagd de zaak wat de schiet partij betreft uit te zoeken", aldus mr- Thijssen. De Bredase politie zal een uiftvoerig onderzoek instellen naar het doen en laten van L. sinds hij uit het ziekenhuis vluchtte. Wat betreft de drei gende houding van L. gedu rende de laatste dagen wens de politie geen inlichtingen te verstrekken. „De man was ge vaarlijk en mede in zijn eigen oelang mogelijke tegenac ties van de bedreigden kunnen wij u niets meedelen", aldus de heer Verhagen. Wan- ~ieer L. gehoord zal worden is rijig niet bekend. De politie wacht daarmee tot het me disch verantwoord is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9