Cacao- en chocolade-industrie blijft sterk Belastingontvangst valt wat tegen Veiligheidsweek voor landbouw KSB amno-piersn economie snten in ihal ITSLAGEN rAN 1CHIETINGEN Kettowinst Hunter Douglas 13% omhoog GROOTSTE RECORD we-pisrsiinfGiid Amsterdamse effectenbeurs anp-beurs overzicht Woensdag 11 september 1974 financiën .Tenslotte zijn voor rew— i ivelijk 30 november en ia 1 leember een kinder- en Irsoneelsfeest gepland R,n i ►(matig vinden in de Vla» Irernhal sehietingen op de lij" Inde wip en bowlin2wJ"| Vrijden plaats. 0jy HAAG De opbrengst (1j' de niet-kohierbelastingen L in de eerste helft van dit jaar ongeveer anderhalf mil- S-HEERENHOEK De Ver- nigde Schutters van 's-Hee- Jenhoek gaven een demonstra- leschieting op de liggende I Vip, er waren 32 schutters al-1 bn uit 's-Heerenhoek. Dezè chieting ging op punten. D, I iitslag: 1. P. de Jonge met lunten, 2. H. v. d. Dries van l Toncordia met 8 punten, 3 k.A. Martens van Vlos mét 7 tunten 4. J. Boonman van Vi- - met 6 punten, 5. C.P. Tim- nermans van Vios met 6 pun- len, 6. F. Koens met 5 punten t. B. v.d. Dries van Eensge- I lindheid met 4 punten, 8 L. f Ie Kraker van Vios met. punten, 9. C. Boonman van I Vrijs Schutters met 4 punten. [O. A. v. d. Dries van Vrije Schutters met 4 punten. Metl prijsuitreiking en een nonstratde voor en door de leugd werd deze middag be-1 lloten. [S-HEERENHOEK De ïandboogvereniging „Vios" gaf 1 sohieting op de staande I 'ip. Van 12 verenigingen wa-l ben 53 schutters aanwezig, f oor deze schietimg waren 261 oularden beschikbaar. Uitsla»! ran de eerste wip hoofdvogel I T. Koens van Victoria uit'f Cwadjendamme; 1ste zij vogel L Beulens van Victoria uit Cwadendamme; 2de zijvoge! V. Voet van Soranus uit Hein-I renszand; 1 .-te bovenkal B. I '-.ooy van Victoria uit Kwa-1 |dendamme; 2de bovenkal P.l de Baar van Willem-TeH uitj lOvezamde; 1ste onderkal J.l Iv.d. Dries van Vlos uit 's-1 lHeerenhoek; 2de onderkal R. Iv. Kempen van Spes-Nostra| luit Ovezande: 1ste kiep J. iRijke van Edele-Bandboog uit lOudeiande: 2de klep C. West- |dorp van Eensgezindheid uit] ['s-Heerenhoek; 3de klep J. |Platsehorre van Zorgvliet uitl JEllewoutsdijk. Meeste kleine! jvogels J. v.d Dries van Viosl luit 's-Heerenhoek, zes vo-| |gels. Uitslag van de tweede wip:l I lste noofdvogel J. Boonman! |van Vios uit 's-Heerenhoek; I |2de hoofdvogel B. de Jonge I [van Concordia uit 's-Heeren- I hoek: lste zijvogel C. v.d. I Guchte van Spes-Nostra uit I Ovezande; 2de zijvogel W. Voet van Soranus uit Hein-1 kenszand; 3de zijvogel G. Ver- heyke van Zorgvliet uit Elle- I woutsdijk: 4de zij vogel W. de Jonge van A.D.L.M. uit Kwa- dendamme; lste kal J. de Rij ke van Edele-Handbooï uit I Oudelande: 2de kal W. Voet van Soranus uit Heinkenszand: I 3de kal. A. Boonman van Vrije I Schutters uit 's-Heerenhoek. 4de kal S. Beulens van Victo ria uit Kwadendamme. Meeste I kleine vogels C. Timmerman van Vios uit 's-Heerenhoek I acht vogels. VLISS1NGEN De hand boogvereniging „Eendracht" I gaf een schieting op de liggen de wip. door het slechte weer was men genoodzaakt om de I sohieting van de staande wip-1 pen binnan te houden. Het pas I gebouwde clublokaal op het terrein te Rithem kwam daar-1 bij goed van pas. Er waren sleciits 21 scnutters, er werd I op één liggende wip geschoten I op twee stel hoge vogels. De uitslag: hoofdvogel A. de J®1' ge-Rijk van Willem-Teil u» Ovezande, 2de hoofdvogel (-• van t Westeinde van Soranus I uit Heinkenszand, bij loting, lste -uivoge! J. de Box van Doel naar Hoger uit "0l- phaartsdijk; 2de zijvogel I Ossewaarde van Doel naar no- ger uit Wolphaartsdijk zij vogel F. Koens van Spes- Nostra uit Ovezande; 4de 01" vogel D de Pauw van Doe naar Hogei uit Wolphaa"*' dijk, bij ioting lste kal C. va 't Westelnde van Soranus I Homko"S7and 2dp kal j Martens van Vios uit s" renhoek; 3de kal E. Engles va Eendr.cnt uit Vlissmgen: kal J. de Box van Dofj n Hoger uit Wolphaartsdijk. de taatsten bij lotinE- n kleine vogels A. Martens Vios uo »-Heterenhoek. I vogels. De vliegendevoge pn;s wa.- voor A. de J Rijk van Willem-Teil uit zande Sluiskil Kaa.-on - Aan de Kaart™Ü gehouden m café Atlanta me n 50 kaarters deel. ipeeid werd om vieesP en de u'tslag was ais vo'Skil 1. de he- Vermes Slu» 50 p.. V. G van Asse' ^t, heke (B' .18 p. 3 Ds M ayei ir»kïl 14 P- m/i gulden achtergebleven bij je helft van de jaarraming, !0J|s (i:-ze in de voorjaarsnota gepresenteerd. Eind juni was niui 16 procent van die raming ontvangen. In de voorgaande j,ren was dit percentage gemid- deld niim 47 Ofschoon bijzondere omstandig heden in de eerste maanden 0ii (lit jaar tot de huidige opbrengstontwikkeling heb ben bijgedragen, moet op jtond van de stand van de opbrengsten op 30 juni j.l. porden aangenomen, dat de in je voorjaarsnota gepresenteer de jaarraming inzake de niet- hohierhelasting iets te opti- mistiseh is geweest, aldus het ministerie van Financiën. In Je eerste heift van 1974 hebben de belastingontvang sten top kasbasis) 20,9 miljard gulden bedragen, wat een stij ging van 12,3 betekent ten op zichte van het bedrag van 18,6 miljard gulden, dat in de eer ste helft van het vorige jaar werd ontvangen, aldus een overzicht van het ministerie van Financiën. De belastingen, die op een aanslag moeten worden vol daan (de kohier-belastingen) hadden een ongeveer twee maal zo grote opbrenigstgroei als de niet-kohierbelastingen. De kohierbelastingen stegen 20,3 procent van 2,8 tot 3,4 miljard gulden en de niet-ko hierbelastingen stegen 10,9 procent van 15,8 tot 17,5 mil jard gulden. Het achterblijven van de niet-kohierbelastingen ligt o.a. aan de omzetbelasting. De ont vangsten vanwege de omzet belasting beliepen in dé eerste helft van dit jaar 5,8 miljard gulden of drie procent meer dan de 5,6 miljard, die in de eerste helft van het vorige jaar werden ontvangen. Zij beliepen ongeveer 46 procent van de in de voorjaarsnota ge raamde jaaropbrengst van 12,5 miljard gulden. Mede gelet op het seizoenpatroon van de ont vangsten in het verleden moet In het bijzonder bij deze be lasting betwijfeld worden of de thans bestaande achter stand in de tweede helft van 1974 geheel zal kunnen wor den ingelopen. In de eerste- helft van dit jaar is een ach terstand van ongeveer een half miljard gulden ten opzichte van de voorjaarsraming ont staan. De oorzaak van deze ontwikkeling kan volgens het ministerie gevonden worden in het feit dat de nominale bestedingen minder groeien dan bij het opstellen van de voorjaarsnota werd verwacht. Deze geringere groei is mede een gevolg van het meevallen van de prijsstijging. Het gedaalde gebruik van Denzine en de daling van de autoverkopen hebben de fiscus eveneens parten gespeeld. De ontvangsten aan loonbe lasting hebben in de eerste helft van dit jaar 7,5 miljard gulden bedragen tegen 6,1 miljard in de eerste helft van 1973. BRl'SSEL (ANP) De Euro pese Commissie, het dagelijks J bestuur van de EEG, organi- seert, samen met de lidstaten ,j de sociale partners, een I veiligheidsweek voor de land- bouw. Deze zal gehouden wor- Jen van 15 tot 22 september. I Het hoofdthema van die week I is veilige landibouw in Europa- I Doel van deze actie is een I extra dimensie geven aan maatregelen die in de EG-lan- den al getroffen zijn voor de persoonlijke veiligheid en ge zondheid van de landbou wer». Drie jaar lang hebben werk gevers en werknemers in de landbouw een studie gemaakt van de problemen die in de landbouw samenhangen met veiligheid en gezondheid. Daarbij bleek dat in alle lan den de snelle mechanisatie van de landbouw oorzaak was van veel ongevallen en ziek ten. Xn Italië b.v- werden m 1969 een 349 mensen gedood bij het gebruik van landbouwtrek kers. In 1970 werden in Duits land fei de landbouw 22.030 ongevallen geregistreerd, waarvan 1379 met dodelijke afloop. In 1972 werden in Groot-Brittannië in deze sektor 621-2 ongevallen genoteerd, waarvan 120 met dodelijke af loop In Brussel aeht men het van essentieel belang dat de ge bruikers van landbouwmachi nes (zo'n 12 miljoen mensen) attent gemaakt worden op ge varen die niet altijd duidelijk zijn. In alle EG-lidstaten zul len acties gevoerd worden om het aantal ongevallen te be perken. (Van onze redactie binnenland). ROTTERDAM De inter- I atonale industriële groep Hunter Douglas heeft in het eerste halfjaar van 1974 een netto-omzet geboekt van f (116 min. in dezelfde periode van 1973. wat een stijging met 11 pet betekent. De netto winst (na aandeel derden en belasting) ging niet 13 pet. omhoog van 1' 11,7 min. naar f 13,2 min. aldus een tussentijds bericht. De winst per aandeel, berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in de eerste zes maanden, reke ning houdend met de in 1973 en 1974 uitgekeerde stockdivi denden, ging eveneens omhoog met 13 pet van f 1,83 tot f 2,06. Door het laatste keuzedi vidend nam het aandelenkapi taal toe met ongeveer 3 pet. Het grootste deel van omzet en winst worden bij Hunter Douglas in het tweede halfjaar geboekt en het is te verwach ten dat dit ook nu weer het geval zal zijn. Ondanks de on zekere wereldeconomie en problemen in sommige groeps activiteiten blijft de directie optimistisch en verwacht zij dit jaar een hogere omzet en winst te behalen. Het gunstige resultaat van de groep in het eerste halfjaar is vooral te danken aan de voortdurend stijgende vraag naar haar pro- dukten. De omzetstijging komt voornamelijk voort uit interne groei. Aandelen Hunter Doug las worden genoteerd aan d las worden genoteerd aan de Toronto. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM De Nederlandse cacao- en chocolade industrie heeft haar vooraanstaande positie in de wereld huishouding ook in 1973 kunnen handhaven. Na de V.S. West-Duitsland en de Sovjet-Unie bleef Nederland de vierde plaats innemen op de wereldranglijst van verbruikers van cacaobonen, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Cacao- en Cacaoprodukten Ver eniging. Een voordurend hoger veroruik van cacaobonen en een tegenvallende oogst ver oorzaakten medio 1973 een on gekende prijsstijging, die zich in 1974 onverminderd heeft voortgezet. De stijging van de lonen en sociale lasten, voort durende prijsstijgingen van grond- en hulpstoffen, gepaard gaande met een stringent prijsbeleid, hebben repercus sies gehad voor het bedrijfsle ven. Daarnaast bracht de interna tionale monetaire instabiliteit de ondernemingen grote onze kerheid. Monetaire maatrege len en scherpe internationale concurrentie bemoeilijkten de uitvoer van oacao- en chocola- deprodukten, aldus de vereni ging. Het wereidverbruik van cacaobonen steeg met 40.000 ton tot een recordhoogte van bijna 1,6 miljoen ton. Hiervan nam Nederland 122.600 ton (vj 124.400 ton) voor zijn reke ning. De toeneming van het wereldverbruik ging niet ge paard met een grotere op brengst van de prodiuktielan- den. Als gevolg van ongewoon droge weersomstandigheden viel de oogst met name ln Ghana en Nigeria aanzienlijk tegen. Nederland voerde in 1973 ruim 119.000 ton (ruim 122.000 ton) cacaobonen ln of wel ruim 8 pet. van de wereld oogst. Het grootste deel hier van werd uitgevoerd in de vorm van half- en eindfabri- katen. Ook in 1973 bleef Nederland de grootste exporteur van ca caoboter, cacaopoeder en cho- coladeprodukten. Vorig jaar werd in totaal 221.000 ton (195.000 ton) aan cacao- en chocoladeprodukten uitgevoerd met een exportwaarde van f 712 min. (f 573 min). Het transitoverkeer voor cacaobo nen vond bijna geheel via Amsterdam, de grootste cacao- haven van Europa, plaats. Het zichtbaar aandeel van Neder land in de wereldhandel van cacaobonen kan volgens de vereniging geschat worden op bijna 14 pet. van de wereld oogst, een waarde vertegen woordigende van ca. f 40U min. Nederland beeft een over heersende positie in de uitvoer van cacaoboter. Vorig jaar be reikte de Nederlandse export een recordhoogte van 57.600 ton, een stijging van ca. 10 pet. vergeleken met 1972. De waarde steeg van f 225 min. tot f 318 min. Nederland neemt voorts ca. 50 pet. van de totale werelduitvoer van cacaopoeder voor zijn reke ning. Aalsum 9 rede Port Welter, Algol 9 280 zzw Kp. Vera. eil. nr Rotterdam, Alkmaar 9 10J zzo New Orleans nr New Or leans, Amstelland 9 vn Forta- leza nr Hamburg, Amstelpark 10 t.w.v. Torresstraat na Ku wait, Antilla Cape 9 60 ozo Gough eil. nr. Western Point, Area 10 vn Geelong nr Mac- kay, Atlantic Crown 9 vn Sou thampton nr Rotterdam, Banda 9 480 ozo Daressalaam nr Bar celona, Biiderdijk 9 480 nno Azoren nr Savannah, Blitar 10 vn Rotterdam nr Jakarta, Ca- piluna 9 vn Kharg eil nr Du bai, Capulonix 9 vn Botany bay nr Perz. Golf, Castilla 9 50 zo Keywest nr Baltimoi-e, Ceres 10 vn Arica nr Valpa raiso, Chevron Kentucky 9 p Easülondon nr Perz. Golf, Che vron Nagasaki 9 p Soeotra nr Teeport, Chevron The Hague 9 165 zw Goa nr Bandarmah- shahr, Choluteca 9 vn Arinuel- le nr Charleston, Docklift-1 9 1000 w San Salvador nr Bal boa, Docklift-2 9 1101 o Ber muda ni Montreal, Dosina 9 350 ono Mogadiscio nr Abid jan, Eemhaven 9 vn Santos nr Montevideo, Eemland 9 480 zw Kp Verd. eil nr Santos, Esso Europoort 9 80 w Lourenco Marques nr Perz. Golf, Gaas- terdijk 9 270 w Kp Finisterre nr Bermuda, Hercules 9 800 w Cabo Verde nr Trieste, Kapel- Ie 9 660 o Ascension nr Kaap stad, Kelletia 9 95 n Soerabaja nr Gladstone, Kennemerland 9 25 zzw Wight nr Santos, Ker- mia 9 vn Curasao nr New York, Khasiella 9 vn Larne nr Whitegate, Kylix 9 vn Mil- fordhaven nr Reykjavik, Lely- kerk 9 315 wzw Walvisbaai nr Londen, Loirelloyd 9 800 ozo Bermuda nr Cristobal, Lovellia 9 290 wnw Port of Spain nr Forcados, Maasbree 9 780 wzw Luanda m Landsend, Madison- ADVERTENTIE) lioyd 9 450 no St.-Helena nr Rotterdam, Marisa 9 165 zzw Dakar nr Rotterdam, Mecr- drecht 9 vn Avonmouth nr Ca sablanca, Neder Elbe 9 400 o Zanzibar nr Muscat, Neder Rhóne 9 p Dakar nr Kaapstad, NedUoyd Delft 10 vn Ham burg, NedUoyd Katwijk 9 325 wzw Walvisbaai nr Kaapstad, Ondina 10 360 zzw Adelaide nr Sydney, Onoba 9 vn Cura cao nr St.-James, Philidora 9 600 zo Bermuda nr RoUeraam, Rotte 9 260 ono Beira nr Lou renco Marques. Rijnborg 9 vn Mantyluoto nr Vaja, Aafeocean Adelaide 10 te Durban, Straat Algoa 3 vn Santos nr Riogran- dediosul. Straat Clarence 9 240 w Thursday eil nr Suva, Straat Franklin 8 vn Freetown nr Abidjan, Straat Magelhaen 9 p Kp Agulhas nr Kaapstad, Straat Nagoya 9 vn Santos nr Rio Grande, Streefkerk 9 400 nw St.-Hélena nr Rotterdam, Tanamo 9 135 zo Jamaica nr Manzanillo, Thurcdrecht 10 245 nw Dakar nr Valencia, Tjitarum 10 630 nw Kaapstad nr Rio de Janeiro, Trident Amsterdam 10 vn Manacaibo nr Elguamache, Trident Rot terdam 9 te Santa Marta, Wes- terkerk 10 483 nno Midway nr Balboa, Wieldrecht 9 62 zo Se ven Is! nr Montreal, Wisse- kerk 9 110 wzw Port Eliza beth nr Smgapóre. Bastiaan Broere 9 te Rotterdam, Dutch Spirit 9 v Teesport n Antwerpen. (ADVERTENTIE) Een op researchfaciliteiten en know-how van beide banken gefundeerd beleggingsfonds. Waarbij de belangen internatio naal gespreid zijn. En de beleggers participeren in het totale pakket van hoogwaardige, zorgvuldig geselekteerde aandelen. solide vermogensbeheer. DiJNSDAG 10 SEl 1wEH 1974 le kolom slotkoersen vorige beurs Ze kolom koersen 2e tijdvak beurs Actieve aandelen Handel en Industrie AKZO i n 52,50 50,90 AUN 100 210.00 204.00 ArnKu 1 n 54 .m 53,40 A daal Bub f 35C 212,00 - Deb Ml-1 15 100,20 100,00 DorüLicüe i SI 94,OU 92,00 Dordwch» 92,81) 91,50 Heinekeo l 25 147 51' 143,10 Beinehen HJ 20 147,00 137.00 H.A.L.HOI0 1 100 69,00 87.00 Bougov 1 20 66.80 66.10 HY& Mijes BVA 4 plu» Rcc 58.10 57,00 LNsM eert M00 115.00 107.00 KLM r UW 42.00 42.50 Eoo UUe i 20 73.00 72,40 Nil.Nea 1 10 56,30 54,70 Ommeren Gert 309,00 296,00 Pbliip» i ld 24 40 23,60 Kobecc i S0 153.00 151.60 Roliiicc. i 50 97.50 9600 Scbrep» l i 50 123.20 12200 tnileve? 20 82.00 Actieve obligaties staatslening en 10.50 Ned 74 100,50 i00,40 8.00 id S9 83,2(i 83,30 80(1 UI 10-95 83,00 83,20 8.0C id 11-96 81,90 82,00 8 00 id JUJ 11,70 91.90 8.00 id J01I 86.70 86,70 8.00 id 70111 86.30 86.70 8.00 ld 1)9-76 98.20 98.80 8.U0 id JO-77 97,20 97.40 7.75 id 71-96 79,80 80.00 1.15 ld 73-99 79,00 79,40 7.15 ld 70-78 96.40 96,20 1.50 ld 09-94 80.00 80,20 1.50 ld 71-96 78,80 79,20 1.50 ld 72-97 78.00 78,00 1.50 id 71-91 90.00 90,10 1^0 ld 72-97 76,00 76.10 1.00 ld OKI-91 80.20 80.30 7.00 ld tiOll 79.51 7 9.80 1.00 ld 09-94 77.10 77,20 8.50 id 0X1-93 75,05 75,20 6.50 id 09U 74 70 74,90 6.50 id 091(1 74,20 74,50 6.50 ld 091V 74.00 74.20 6-i5 ld 06-91 79.00 79,10 6.25 ui 61-92 74.00 74,10 6.1X1 id 01-92 73.30 73,30 615 id 651 90 76.60 76.70 5.15 ld 0511 77.40 77,50 8.25 id 041-99 75,20 75,20 S.25 ld 0411 76.10 76,00 6.00 id 04-94 70.20 70,30 4-50 59-93 82.20 82,20 6.50 m 72.70 72.90 4-50 ld 601.83 79.00 79.20 4 50 id 6011 70.80 70.90 4.50 td 63-93 68,60 68,60 4.74 ld 59-94 79,30 79,40 4.25 lo 00-90 70,30 70,30 4 !d 61-91 69.50 69.50 4-25 ia njn 67,20 67.20 4-25 ld 6311 66 70 66.80 4-01 ld 01 96 74.90 74,90 4.IK. ia Oï-93 67.40 67.40 3.15 ld 53 '»3 66.20 66,20 8.50 ld «t r 61,90 61,80 3.50 ia 51 1| 95,40 95,40 1.50 ld 7111 81,00 81,00 3.50 10 53-93 75,20 75,20 3.50 »d Sft-Xb 59,00 59,00 3-25 ld 49-96 64.8( 64,80 3.25 ia Ml-Mi 64 30 64.3» ld 54 94 63,80 63.80 a s laten es claim e ij» ui tt-tta sj&ia as uft 10 iir& m u> tf-tf i.oc io urt>40 i.ütf va .1» N.luOJtf li .00 BNU M UNO J4-JB 10.50 */c BNO 4.15 UNO 10 4.36 IC 30-95 S.5t ld 10-85 HM ld 10-95 SM ld 33-98 0 A'dam4? 1.60 ld «8 9.36 u dam 05 IJS6 ld 52 BngriU-85 8.25 ld 10-98 4.08 ld 49-36 4.08 ld 49-94 ld 11-98 5.08 id n-tn 4.08 ld 73-39 1.75 ld 70-39 3.75 ld 72-41 7.60 ld 73-98 1-50 ld 22-93 iJtó UI 71-39 7.25 ld 73-98 7.01 ld 481-91 7 .IK lt> 4811 2.88 td 481V i.Ot ld 72-97 7.88 ld 73-83 4.35 ld 43-92 4.7r ld 48-93 4.7 ld 72-82 5.6*- ld 41-92 4.25 ld 43-92 4.80 ld 53-82 4.88 ld 451-9*' H.IHI ld 45li S.7C ld 451-98 5.13 ld 4511 5.5< ld 65-98 5.25 ld 54-83 -5.25 10 64-89 -5.25 ld 65-98 5.U8 ld 54-88 5.1H lu 64-89 4.7; ld 54-88 1.58 ld 58-89 4.5* ld 59-84 4.5U ld 68-85 *M ld 62-92 4.58 ld 42-93 4.2f ld 52-73 b bieden dividend 78.30 *2.41 86.80 Ki.OI 90.20 '00,90 99,80 96,00 95,70 >>8,70 87,60 88,20 86,00 84,50 91.20 90.50 75,30 81.00 87,00 83,50 97,90 82.80 81.70 81.40 89.00 92,10 91,20 77,80 77.80 89 20 75.10 81,90 79,70 79.20 74.50 85 40 77,50 75.50 85,60 75.90 74.10 87 50 77.40 78.00 76.50 76,00 76.20 83,30 75.50 74.80 75,15 74.80 73.50 73.10 79.20 77.50 68 70 68.70 78,3< 85,20 90,20 100.90 99,80 96,00 95,80 88.80 87,60 88,40 86.00 84,80 91,00 91,00 76,30 87,10 83,50 97,40 82,90 81,60 81,40 89,30 92,10 91,20 77,90 77,70 89.20 75,30 81,90 79,70 79,10 74,50 85,50 77,50 75,60 85,80 75,90 74,10 87,80 77.40 78,00 76,40 76,10 76,10 83,40 75,50 74,70 75,10 74,70 73,80 73,40 79,50 77,80 69,10 69,20 92,90 6,75 NMB 14 S.WJ ld 70 75 ld Rap 33 i/li NOU 13 7.1*1 id M 4.00 td 64 4.00 Wat.MCb 4.&0 Kljniin» 8.00 SlavB 71 98,60 9f ,20 78,00 79.m 76,60 82,30 83,60 83,00 95,20 77,80 75,30 78,80 81,00 83,50 83,00 «7.60 75.50 71.50 65.50 68.50 99.0 87.2 84,5 90 M 69 20 98.00 91, - 82.50b 88 00b industrie eo dl» Obligaties Danken 10.50 ABN 74 99.90 99,90 8.25 ld 70-76 97,70 97,50 8.00 ld 10-76 96,50 97,00 8.00 id 71-86 85,90 85,70 8.00 ld 73-88 83,00 83,00 10.50 Amro 74 98,90 98,40 8.75 id 73 87,00 86,50 8.50 ld 73 88,60 88,40 8.25 ld 6» 98.60 98,40 8.00 ld 69-76 96,50 96,10 8.00 ld 70-18 95.50 95,40 7.75 id 71-76 96,60 96,60 7.15 id 71-86 85,30 84,90 7.50 Id 73-88 80.50 80,70 7.00 id 73-80 88,80 89,00 7,50 Mee» f Ik 81.50 81,50 BNG resp. 52 247,00 247,00 9,50 CRBoerl.bk 90,80 90,80 7.50 ExpFTnöö 8.00 l/etwe PI 90,50 90,00 75 n tiuMidd 65 88,35 87,80 if. inv 74 93 50 1.00 ld 72 85,50a Hy i»iiteebbanker 9.01 Krtif.ttB 7.0. ld 32 7.0" 10 U (j.O» «d UW 71,50 4.11 U) V JU! 65,90 Ut 68.80 11.00 Haiti. 74 19,00 liairt n 87,10 7.&0 ld 73 84.00 4.0, Went' U2 8.0» Id X 9.Wt ld pbr 98 00 4.50 W ütr 74 100 00 4-51; W Utt. 14 91,10 HJUl ld 70 91,00 4-5. td 10 85.50 8.00 ld 71 84.30 83,8 1.75 UI 72 - 73.00 7.50 ld 11 1 80.60 1.50 ld 7111 85.00 7.01 ld 73 75.00 74,80 ö.iM M pbr 97,10 97 70 10.00 Scft UN 74 91.90 - tf.oo acb.Ned 5.00 scb.Ned Handel 4,00 Aiiold 4.50 Msu, 4.50 Ak70-Pb 8.50 BU2 6.i» Id 8.85 tired Vli 4.00 ld Vb 73 7JH ld 4.25 ld VB 4.00 Ur^etT 7 M 10 66 7.25 ld 72 00 10 65 8,51' Ceeboro 1.25 UVU 72 6.7o ld 87 8.00 fclsevler 9.00 beider 71 1.01' Hem.Bier 8.00 Hongov 71 8.00 ld 72 6.5, ld 66 5.50 Indnla 6.00 Kon £oul 4.75 KuudJji 5.50 KKH85-80 4.50 KSH83-7V 9,50 (Vfaae V.O.T. 9.5» Maasc. UT 5.00 Nederb 8.50 GHU 15 jr 8.50 lias U 7 ]r 6.50 ld I5j 8.25 ld 70 6.00 ld 71 8.0(1 ld 72 7.7ld 72 7.50 ld 69 7.25 ld 66 7.25 ld 73 6.5t ld 66 6.50 ld 68 5.75 ld 65 6.50 Staatsm 7.00 Oriag D> x 75 Pakb.70 7' Irt 73 j.UO ld 68 88.30 88.30 - 83 40 77 50 77.50 79.00 79,00 71.50 77.00 86.50 88.50 80.50 88.00 89,20 7.00 w n IJ' ld ttlMG 4.50 10 Wi 'JM ld 44 4.75 10 fl .75 eecnuwf 4.00 Pee» UI 4.00 f mil pp a ui tl >.75 pom a .0i) Pefeot 11 ld ,01 ld 55 .01' PbfcJVJ f7 Ut ld «4 AldU 1.75 Holt.Aal U-K Pijp ld 55 1.15 ld Si •W Kijnocb SeWp DOJ HM Shell U 7b ld 73 44M iHV 72 "JtO *HV 73 4.75 td 70 6.00 smilNtt 1.76 I HV 72 Jjtó lotaJ 72 loUflTl 5.00 ld m ).(J0 VMF 6» 6.50 IC 6» 1.01 10 58 5.0> ld 63 6JU Wljer» 64 I.Ot Dorp <7 Luchtvaart 3.00 KLM 63 5.01 ld 60 4.7* 10 59 4.50 NJS. 70 7-25 ld 72 4.75 ld 57 ÏM ld 55 80.50 84,00 87.10 85.70 85,50 86.00 91.00 88,00 90.30 85 80 90.10 90.00 80.00 "0,50 93.80 98.50 90,20 90,20 16.50 86,50 84,70 80,30 82,70 84,30 83,20 76,50 89,45 76,25 71,00 96,50 78,00 76,50 86,50 88,60 80,25 88,50 89,00 68.00b 85.00b 80.50 84.00 87.00 «5.50 85,50 86,00 91,30 87.70 90.30 85.80 90.00 86.40 88,50 84.70 80.20 83,3 84,50 83,30 76.50 80,50 76,00 71,0 78.00 76,50 24,20 16,00 86.00 84,N f8.61 74.60 84.70 87.60 86.20 79,40 77.00 74.001b 82,75 76.50 75,00 88,60 77,50b 93,40 80.00 67.00 72,10 16.50 79,00 94,20 94.20 'KJ ,30 78,00 73,00 79.25 98,70 76.20 65,00 74.50 84.90 fö.UO A6JL «4,00 14.3 83,10 88,00 85,20 79,60 77.00b 74.00b 83.0 TIJ0 75,2 88,50 77.50b 93 05 80.05 67, 72, 86,5 79.0 94,10 94.1 V, 78.2 72.50 79 50b 96.2 78 J 64,5 91,10 91.10 78.50» 77.50a 78.00 76, 64.00 64. Spoorwegen 76.20 75.80 95.50 95.50 86,00 88,10 75,50 86,00 88,10 75 60 4.14 AAM 44.01 06,00 (MNi .tt.fi. 8540 tlo,50 uil AniKwH VHM 7840 >41 Amh< 126 01 122,00 \JA ttdUXed. 82.01 82, (JO BOZ 852.0 86.00 i,ib tm&r.l 8240 82,21 U; ëJteriet 118.00 118,00 1» lm n 86.20 85,20 4.15 Oeida 91.00 91,00 j.i6 Gttt-m 87.00 87,30 UfUlM 97.60 97,50 IjA u OHOJM 85.50e 84.50 741 Hotet 133,00 ijtb HougOV. 1M UK H»0 105,00» 98,00 5.78 lodolM 81.90 81,90 745 Kspp» 93,00» (L50 Klow« 102,00 5.16 KLM 51,00 7.16 K-N J*»p. 145,00 142.50 746 K»H 74 83,00 83,80 1.00 Lyo» N 68,00 68,50 iJ6 M tnumb 70.20 70,20 9.1* Mcoea» 90.00 89.50 1.W NBM-B 7jb Neoerb 67,00 66,80 640 NMB 167.25 166,00 1.16 N 01(101» 92,00 89,50 X.IW Nljverd, 81.00 81.50 6.50 Phlllfw 98.50 98,45 4.75 PbUlp» 74,00 72,75 10.00 Poot 98,00 97,50» 740 rtowiJ 85,10 6.50 ROUDOO 58,00 «40 (O 1000 60,20 K.IH Handera 91.20 91,20 7.00 Skol Br. >2,9(1 81,00 5.50 lllbWat 98,80 98,80 8.00 VlUamlj 86,20 86.30 845 VUt-BoL 85.50 85.00a 7.Kt Waanen 77,50 78,80 82.00 82,00 94,80 94.80 PremJe-obngattes 4.50 Alkm 56 3,54. A dam 51 3.50 ld 581 '4M ld 5811 3.50 ld 58UI 3.50 ld 59 5 pet BJ..U 3.50 Breda 54 ai Dordi. 56 3.50 Klbv 54 3.S0 Unscb. 54 3.50 traag 531 3.50 Id 52U K.KriUe 3.50 Kdam 531 3.50 Id S3U 3.50 ld 57 3.50 1/tT. 53 3.50 Z.HoU.57 3.50 ld 59 58,90 60,00 58,10 66,00 64,00 60,00 95,80 58,10 57,00 62,00 56,10 67,60 69,60 86.00 68.30 67,80 63,95 88.00a 65,95 67,70 56,70 60.90 58,2 64,10 ;!4,90 60.00 95,80 58,5 61,70 56.05 67.50 67.60 84,00 68.05 68.00 64,95 9.00 65.95 66,00 Buitenlandse obligaties 7.75 EurlnvTt 5.75 ld 64 5.75 ld «5 8.00 Int.AmU 7.00 ld 68 8-35 Int»k71 4.5< ld 61 4.50 ld 62 3.50 IJ 55 3.75 KSL 64 5.75 ld 65 4.75 ld 63 7.50 Petro 83 7.00 All.Brew 3.50 Eng. W L 11.25 Reeds I 5.25 Kothm. Cc franc 5 00 Plpe-L. 4.35 Nonrw.SS 4.0b Nor.Hyd. 83,00 80,00b 73.00b 84.80 76,20 83.30 85.00 75,00 99.00 81.20b 79.55 82.00a 128,00 80.00 24.00 95,90 83,00b 80.00b 73,00b 85,00 76,30 84.00 84,50 75,00 99.00 81,20 79,55 81,50 130,00b 80.00 23,80 95,90 93,50 92,80 - 86.50 93,50 93.80 49,00» Convert ohtlratto* Aandelen banken versekertneen AMEV 47.00 47,10 Am/a» 73.00 71,00 Aas. St. R'dam 83.00 81,50 t&nnl» 108,00 105,00 Mee» Ai Hop» 107.00 105,50 Ned. Credletb 32.70 31,50 NMB 129,50 128,00 Slavenb. Bn» 214Ö00 2130,00 ld Cert 214 00 213,00 FT.Gr Hyp. ok 72,00 70,60 TUb Hyp bk 97.00 95,00 WeatUtr. Hyp. 255.00 247,00 Scheepshypb. 2540,00 2500,00 Handel en Industrie 255.50 35.30 44.50 28.50 122,00 133.00 21,50 130,00 800.00b 185.00 135,00a 1090 00 31,30 66.60 680 00a 219,50 114,50 64.20 87.00 235 00 131.00 595 00 185,00 250,00 35,00 43.10 28,30 121,00 133,00 21,60 130,00 780,00 182,00 1080,00 29,10 66,00 660,00* 220,00 110,00 64,00 87,00 225,00 129,50 570.00 180.00 Bob Borxumlj VI Boa Kali* IH ff Hraat Bouw Bieder» VG 95,00» 90,00» 79.50 78.50 81,00 78.00 307.00 302,00 341,00 335,00 1520,00 td «art 1460,00 1406,00 Bredere VB 467 00 383.00 unrmao-1 - >«i aan 696.0b 66.80 ui*( O oan 104.00 103,00 m o pc oen 1U51 00 1052,00 a*ui ttnikn 665 00b oan 665 00b 159.00 156,20 u oen 159.00 156,30 jiaioott» 51,00 51,00 jndoKey 80.20 50,20 'jaai or Br Iran 11.50» 11,50a CnoÊ Ned 080.00 680,00 I Nawee ai 66.20 64,10 (Nkkcn 44,00 40,00 Ur. O*. Hoetb. 210,00 205,00 Urög* 1300 00 1330,00 imifcet App 390 00» 385.00 «onooitO 40.00 39.00 t. lm* «ter 401.00 390.00 ld eert 399.00 388.00 ILMÜA 229.00 222,00 Krke» 63.00 61,50 Fokker 30 00 29,90 F WO AOtO 370.00 370,00 Farnea* 82.50 82,50 Gamma H 44,70 43,30 ld 6 pet PB> 16.20 16,30 uei^jelti 122.00 120,50 Geldei cert 86.00 87,50 Gerofabr 61.50 61,00b iteasen 491.00 485.00 Gta. Broe 68.70 67,50 to ten 68.70 67,50 Gondamlt 102.00 100,00 Graaas 118.00 115.00 Groten 172,00 167,00 urofamed. 125 00a 125.50 Hagemetjer 95,00 93,00 Hambro (ni Hellingman 37.50 36,00 Hero Cone. 137 00 Hey broek 237.00 237,00 Hoek'» Mach 77.10 76,00 Holer 213.00 205.00 Hull. Beton 45.50 44,00» HoU. Betoa cert 44,50 43.50 ICH eert. 59.50 59.00a iHt Holiand 21.80 21.20 lod. Maatsch 187.00 IBB Kondor 42.00 41,50 loterlaa 120.00» 115,00a InternatloM 50,20 50,00 loventum 720.00 700.00a Kippa 195,00 179,00 Kempen en B Key Houth. Kiene 8 235,00 212.00 Klnoe 114.00 108 20 Kiower 85,00 83,50 Kon. Bijenkorf td cert 68.50 67.90 td cum 11,30 Kon Ned. Pap 72,00 70 80 Kraaoapolaky 107.00 98.00 KSH 56,00 55,00 K VI 51,00 51 60 K watts 21,00 22.50 Laodr Sc Gl. 139,00 139 00 LeldMbe Wol 170 00 167.00 l.lodet.Jacob 259.50 259 00 Mactntotb 59,20 58 20 M ene ba 70,00 69 00 MetL Verb '2230 00 2230.00 Molakache 81,00 80,10 Mljnb W 1080,00» 1050.00b Naarden 52,00 51,50 Naeft 110,00 110,00 Nat. Uvoodhtv 49,50 49,00 NMB-Boaw 68.50 67,00 Nedap 385,00 386,00 Neder borst 22,80 22,00 Ned. Boatw 330,00 319.00 Ned. Oagbl 173,00 170,00a NeU» 432,50 425,00a ld eest 300,00 291,00 Netam 90,00 17,00 Ntai 1430.00b N teretram 1900.00a 1820,00 Norit 86.20 85,00 vacneta UB 67.50 64,00 Nutrtet» VB 61.50 64,00 Njrtna 43.00 42,00 NtjverdaJ 75,80 75.00 (juKM bolding 23,00 22,30 OrrortelD 240,00 238,00 Using 1MI 192.00 190,00 Pabfioed H 127.00 125.00 td een 126,50 124,00 l'alembaag 75.30 75,50 PaJtbe 100,00 98,00a Chili p» gb Pont Hunt 233,00 225,00 Coreei Plea 93.00 91,00 ProostArBt 194.00 189,00 Roermaker» 370,00 375,00 hetw Ink 119,00 118.00 Keet. wijk 57.00 55,00 Kela&Co 84,80 83,00 Ktv> 187,00 183,00 ld cert 177.00 176,00 KnttoeAJisk 47.00a 45,00 KommenhnUc* 581.00 580,00 Rijn-scheld» 220,00 Sander? 225.50 225,50 se he*. Exp 11,40 10,90 scbokheton 820,00 800,00 scbul tem» 75.00a 67,00 Scboppeo 247.00 245,00 Scbuttersreld 107.00 Sterta Gr 69.00 67,00 Stoomsp, Tw 110.30 110,00 i'abtnd. PhU. 126.00 126.00 Telegraaf 82.30 77,00 THV intern 250.00 248,00 TUb. Watcrl 333,00 325,00 IN». Kabelf. 345.00 340,00 Ubblnk 140.00 135.00 Umkap 276,00 271.00 Ln» cert 83,00 79,80 ld 1 pet 70.10 70.10 ld b pot 60,10 60,00 V.d. Vliet-W 108,00 10,00a Veneta 48,00 48.00 Ver. Glaaf 115,00 110,00 Ver. Hand. Sch. 501.00 500,00 VMF 141,30 139,00 Ver.N. Lltgmlj 69.00 65,50 Ver.Toowfabr ld »ert 55,20 54,80 Vexelverw. 505,00 503,00 Vihamij Butt 78,00 74.00 VRG Papier 748,00 738,00 Vnlcaansoord 66,00 67,00 Wegener G ld vert. 55,00 55,00 Wessanen 88,80 87,80 Wyer» 121,00 121.00 Wijv en Her 812,00 816.00 Zaalberg 85,00 87,00 IK/ Bel egg Nnfo Ubam Kul loco bol-lnvest Wereldhaven .averaged loKvo Pa« H. Tokyo Pac. H. Mijnbouw/Petroleum Maxwell Petr Moeara knira ld 1-10 ld M Sarakreek 90,00 89,50 161,00 164,00 2100 00 2070,00 2180,00 2175.00 38.50 38,50 Diversen tield. Tramweg Aot Brouwerij Abt. Verffabr. KI MO Aruba S»r Brouwerij Hauler Uoagl 123.10 122.00 140.00» 30,00 30.00 Participatlemijen Al*. Pondsenb. Amrr a Pond And Bel egg1). Cenvart» 85.50 85.00 130,00 126.00 11800 116.00 445,00 440.00 Holland f id a Inter bood* BlDO.Betf.VG Breevasl Ned Vastgoed uuteb Int. 223.00 220.00 127.00 126.00 635.01 628.00 484.00 484 00 101. Ui 101.00 95.20 95.00 499 00 495 00 89.00 88.00 Belegglngsmijen 115,00 115.00 61.40 61 90 58.80 63.00 75.00 15.60 17.40 73,80 58.00 55.20 63.OU 74,00 15,75 17,50 23,50 Buitenland Concentra Kuinpatonds (JnJfoDds Kurunion b ui an et Do Va-europ i.bemical P Lol («ruwtb Urevfus P Fidelity F Investors M Japan Plind Lehman Lorp Madison P Manhattan Massaebus Uppenbeimer Stead man Technology F Viln» Line Vance Bandera (ievaert Photo Petroflna Solvay Va. Mlnière Hoechst Hoescb Mannesmann All.Breweries Br. Petrol Imp. Chem. Pye Hold Dal-lchl Bonk Nippon elctr. Pioneer El. Sanyo Electr. Sony Corp 179.00b 172,00 364,00 362,00 958,00 959,00 182,00 182,00 492,00 492.00 6.45 6,40 3.20 8,00 10.00 6.20 6,10 9,25 6,50 1.60 7.40 4.00 1.65 3.80 1,70 4,10 3.15 8.00 10.00 6.20 5,80 9,20 6.50 1.70 7,30 4,00 1,60 3,70 1,70 4,00 73 10 73,00 160,00 160,00 780,00 780.00 115,00 117 00 54,50 54.00 172,00 170,00 263.00 259.00 200,00 196.00 116,00 120,00 120.50 120.00 260.0C 265 00 29.00 28,30 21.00 21,25 11,90 11,90 Canada Aleao 29.00 29.00 Bei Tflepb 42 50b 43, Bovls Corp 1,20 1.5 Can Brewer 12.60 11,5 Can.Pacific - 2,5 Gull OU 25.50 25 50 Husky OU 14.15 14,30 Imperial OU 26 75 26,6 Inald Nat.G 7 80 7,8 Int.Nickel 26 75 26.7 Shell Canada 12,10 11.75 V.S van Amerika Admiral Corp Akzona 15.00 15.10 Am cyanaro 20 5C 20.25 Am Metal 36 00 35. Am Motors 6 45 5.85 Am Smell e. 18 90e 18.25 Afli.SUnüarr 10,50 1,75 Am.Tel&iel 42.75 42,25 Ampex Corp 3,60 3.70 Am*ted Ind 36.50 36.50 Anaconda 19,00 19. Apeco Corp 1,95 1,5 Ark. l/OUla 18,25 17,5 AH. Richf. 80,50 80,0 BethL Steel Boeing kAïrp Burluigtun Burroughs Leionesr (Jiad buurn jhawpratit i bryalei LU tie- serv Colgate LoiumbiB (ia» (ions. Ldlson /ont t jtQ. mmtroi U, Curtis» W Dow. Chem lh) Ponl Kastm Kod fclxxon Corp Ptr-i N C. Ford Moior li co Lable (Jeu Ugar Gen P-lectrlc Gen Food Geu Motors Gen lelepb (il lette Goodrich Goodyear Greyhound Gull Gil Honeywell IBM Int.F'lavors Int. Mta Kennei-olt Kroger Leasco D Ijng-lemco Litton Ind. Lttttng Innd. Marcor Martin Mar McOrnnaU Minnesota National Can NaiJ-ash Reg Nat.Dist.&C. N.A. Philips Occidental I'enn c.entr Pepsi Co Philips P. Polaroid Pror»er&G RCA Corp Rep-Steel Reynolds Ind Sear» Shell UU South Pac Sperry Rand standard Br Sterling Ur studebaker sur. Oil (iOmp landy Corp Texaco ltxa> Instr. I ransain.» orp IJu Carbide Lnlon Pac Ü.S steel We^lingliuuse Woulworth 29,00 17,50 81.0b 29 15 13.25 38 00 22. oU 16,30 7,75 2) 50 9.00 59 8( 122,50 73.1b 68,25 28.60 41 10 7.90 17.00 37.50 17,40 39,40 20.00 25.3C 13,00 14.50 11,25 37.50 27,35 17,5 77,0 28.05 12,75 36.70 21,10 17.20 7.5 2.00 8.4 58.10 121, 75.5 66,00 25.10 40.00 8.80 11,75 36.00 17.05 38,10 19.00 24,50 19,00 14,50 11,40 17,10 35.50 188 00 185,00 30,00a 29,50 18.25 29.00 16.00 7,50 4.80 4 75 9.25 18,35 10,00 59.51 7.50 265V 12,90 14,50 9,00 2,25 44.75 39 75 26 5o 82 70 13.25 22 00 50.00 39 20 28.00 30,35 43.75 20,00 17.25 28 50 15,80 7.20 4,65 4,76 9.10 18,00 14.25 10,00 I 57,50 1 7,00 25,50 12,60 j 14,00 9.00 2.25 44,00 39,00 25.40 81.00 21,10 57.50 38.25 27,50 28.50 43,75 19,00 23,50b 24.00 36.25 36.25 14,60 24.00 79.00 6,40 38.00 62,50 44.60 11,2») 11,75 13.95 23.00 78,25 6.25 17.75 44,00 11,05 11,25 (Obligaties; L1.50 Pr.2H.Harl7* 99,50a Claims, Scrips, Stockdiv e.d.) ACF Hold AMKV F.lnevler m mow Hagemeijet 12,65 12,50 AMSTERDAM - Op de Amsterdamse effecten beurs hebben de meeste fondsen bij aanvang van de handel een forse Koers daling te zien gegeven, als gevolg van klein, hoofdza kelijk, locaal aanbod in een vrijwel lege maikt. Dit aanbod werd veroor zaakt mede door de flau we stemming van Wall Street, waar men met ge lukkig is met het besluit van president Ford om Nixon amnestie te verle nen. Op de Amsterdamse beurs speelde tevens het gestegen werkloosheidscij fer van Nederland in au gustus een negatieve rol, aldus beurskringen. De Internationals waren bij opening flauw, waarbij het koersverlies van Kon. Olie meeviel ten opzichte van het voorbeurs ver keer. De gemelde aankon diging van het interim-di vidend op donderdag trok wat kopers aan. De ope ningskoers kwam 50 cent lager op f 73.50. Bij de overige Internati onals had Akzo te lijden van aanbod van arbitrage zijde en opende f 1,80 la ger op f 50,70. Aanbod van het publiek deed de koers van Unilever met f 2 dalen tot f 80,00, ter wijl Philips om dezelfde reden 60 cent verloor op f 23,80. Hoogovens open-de onveranderd op i 66,80. In de banksector was de stemming al niet beter. Het grootste verlies was weggelegd voor ABN met f 5 op f 205, Amrobank verloor 60 cent op f 53.40 De cultures lagen even eens zwak in de markt. De scheep vaarthoek opende zeer flauw als ge- voig van locaal aanbod waartegenover zich geen kopers bevonden. KNSM noteerde f 8 lager op f 107 en van Ommeren t 9 op f 300. NSU daalde f 1,20 tot f 122 en Holland Amenka-Lijn f 1,50 op f 67,50. Heineken zette de daling met f 3 verder voort op f 144,50. De staatsfondsen gaven bij iets meer activite:ien dan maandag een licht technisch herstel te zien. De beurs durfde zich niet uit te spreken over het slagen van de f 60 min 11-pet lening ten laste van de Nationale Investenngs Bank. waarvoor de in» schrijving dinsdag open stond.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7