iemand Actie voor standbeeld M. VAN DORPEL M INT ORLEANSVLUCHT De Stem/De VrPe Zeeuw 3C Dimplex lUTOMAAT 6 VOOR 256,- FILMLIGA BEGINT SEIZOEN Sluiskil CREDA ERRES BAUKNECH1 MIELE TIJDELIJK NU VOORDEELPRIJS SPECIALE AANBIEDING (FZUIGKAP .DE SCHEPENTREKKER" stad Terneuzen Vergadering over vuile lueht Tenniskam p af gelopen Financiële commissie bijeen Waterschap Braakman heeft v batig saldo Terneuzen LF00N 01172-1450 kg-g '121 Taaie duif wint provinciale wedvlucht Terneuzen internationale zeehen- Strijd en de zeehengeuL Parelvissers uit WestelvH soudt eveneens een Woensdag 11 september 1974 Afscheid De Sterre café Atlanta wordt v-7 vond een afscheidsfeest"*' den voor het verplegenf c/~kTV£kO,l tran T\za Oi. soneel van De Stern; t 1 zelfde gelegenheid m 1 dag afscheid worden Se van de patiënten van De7 re. Zoals bekend zal dit' tla voor geestelijk gehandiJ Sluiskil verlaten en in ber rtin intrek nemen nieuw complex te Cling. Karabijnschleting rabijnclub Winnetou i zondag 15 septemöer schieting in het clublokaal I Cafe ^aonga' Begotwen wl om 19.30 uur. Belan lenden die lid van deS® willen worden kunnen opgeven bij W. jan Rosendaal, Middenstraat Sluiskil. Boogschietlng A._ handboogschieting in cafè Hnga namen 85 schutters De uitslag was als volgt- Hoogvogel: B. de Rooy penburg, le zijvogel: Q s fels, van Club Bonanza 2e vogel: A. Rogiest, Boueh» (B), meeste kleine vogels stuks): E. Fermont en E B enberg. 1 Ook buiten het stookseizoen kan het soms gemeen kil zijn. Neem daarom een Dimplex elektrische radiator (thermostatisch geregeld en met olie gevuld). Veilig en volmaakt regelbaar. En... de zuinigste! Komt u eens bij oi._ langs voor een deskundige voorlichting en dokumentatie. 2 jaar garantie 398,- 498,- CHT EN FRIS systeem es uit uw keuker u,den verdienen (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT Een 14 Men tellend comité - ge- vornid uit de Sasse burgerij - begint' tijdens de Expo Sas J.aü Gent een actie om gelden bijeen te brengen voor realise ring van een standbeeld dat jjl worden gemaakt door de Sasse amateur-beeldhouwer H. Bliek. Onderwerp en voorstelling aan het bewuste standbeeld, waarvoor men binnen een jaar let geld hoopt bijeen te heb ben, nin reeds jaar en dag I bekend. Het is „De Schepen- akker"- een ontwerp dat de keer De Bliek jaren geleden al inzond bij een wedstrijd voor Zeeuwse kunstenaars- die wa- ren uitgenodigd een stand beeld te ontwerpen voor de Harkt in Sas van Gent. Bij deze wedstrijd werden jjwel de eerste als de tweede prijs niet geschikt bevonden ep deze specifieke plaats een plekje te krijgen- Ten aanzien jan De Schepentrekker werd k.v. opgemerkt dat een derge lijk beeld eigenlijk op of aan jjet water thuishoort. Op verzoek van de Heem kundige Kring sas van Gent r3 de vereniging Sas Promoti on heeft een veertiental Sasse ingezetenen, onder voorzitster- achap van mevrouw T. Rade- niakers- zich over het idee ge bogen het bewuste beeld een plaats in de Sasse omgeving te geveu. 1 „Voor dit beeld komen twee plaatsen in aanmerking- Voor ie Rabobank op het Keizer Karelplein of in het oude ka- op een peller van de I oude brug, waarop thans een buiten gebruik geraakte een- I denkooi is gepdaatst", aldus I mevrouw Rademakers. Waar- chijnlijk wordt voor het laat- re gekozen omdat het Keizer Karelplein een druk kruispunt is, waar wandelaars niet veel genheid zullen krijgen het I beeld mettertijd te bewonde- I leu. De bedoeling is de sasse I bevolking wakker te maken voor dit idee. „Wij komen dik wijls negatief in het nieuws, later, we prooeren nu eens po rtel tevoorschijn te komen", aldus mevrouw Rademakers, ie zegt dat het beeld - ver vaardigd uit brons - twee- tneenhalve meter hoog zal wor- I on- „Wij vinden dat als het is I geplaatst het duidelijk herken- l baar moet zijn en dat er tegeh- I aangekeken moet kunnen I «orden". De kosten van ver- I vaardiging en plaatsing van het beeld worden geschat op 15.500.- gulden, die het comité middels acties etc. bijeen wil brengen. „Zo komen er b.v. '■«'eren lepeltjes, met afbeel- ding van De Schepentrekker, üe gekocht kunnen wor- I den". Het Sasse gemeenteDestuur I bleek bij monde van burgemees- Ier drs. W. Dusarduijn achter bet idee van het comité te taan. „De burgemeester be- tafde onze actie van harte i te bevelen", aldus een en- usiaste mevrouw Radema- kers. De stichtingsleden rondom het „modelbeeld", dat men eens in Sas van Gent hoopt te kunnen plaatsen. Voor het «amen mavo-4, tweede t ijd- afgenomen aan de afde- 8 mavo van de rijksscholen gemeenschap Petrus Hondius •o Terneuzen slaagden de vol- I pide kandidaten: Petra j-antsheer, Janet van Doese- J w, Rinie van Leuven, allen «neuzen en Anneke van «ik Hoek- Er werd een kan- nat afgewezen. ZELZATE Op uitnodiging van het Gewestelijk Komitee Leefmilieu Zelzate heeft de Belgische staatssecretaris voor Leefmilieu, de heer K- Poma een vergadering uitgeschreven 'over het probleem van de luchtverontreiniging in de Gentse Kanaalzone- Door het Belgisch Studie en Documentatiecentrum voor Wa ter te Gent werd een studie gewijd aan het probleem van de luchtverontreiniging in de Gentse Kanaalzone- „Deze stu die heeft", aldus de staatsse cretaris in een brief aan het Gewestelijk Komitee. „talrijke reacties uitgelokt in de be trokken streek. Ook verschei dene milieugroeperingen heb ben hun grote onrust kenbaar gemaakt- Ik heb daarom bes u- ten een inlichtingsvergadering te houden, waarop alle belan gengroepen uitgenodigd wor den"- De vergadering zal op dins dag -1 oktober 's middags om 15 00 uur beginnen in de raad zaal van het stadhuis in Gent. Uitgenodigd zijn om. verte genwoordigers van verschil lende Belgische ministeries, staatssecretariaten zoals die voor streekeconomie en ruim telijke Ordening en Huisves ting, de provincie Oost-Vlaan deren de stad Gent en de Kanaalzonegemeenten in Bel gië. Ook zul'en vertegenwoor digers van vervuilende bedrij ven worden uitgenodigd even- al' leden van diverse actieco mités en vakbonden. (Van een onzer verslaggevers; OOSTBURG In de twee achterliggende weekeinden zijn in Oostburg de jaarlijkse algemene kampioenschappen van de tennisvereniging Luctor et Emergo verspeelu- Dit ge beurde onder toeziend oog van de heer F.C. van Noorden- hierbij geassisteerd door Al- bert Hoitsiag, Paul de Bruijc- kere en Geert de Bruijckc- re. In het dames-enkelspel ging de titel naar Zeeuws kampioe ne Els Vogels, die in de finale Sane van Noorden met 6-1, 6- 4 versloeg. Bij de heren zorg de Robert Hoitsiag voor de verrassing van dit toernooi Joor zowel de le, als de 2e en 3e geplaatste speler te ve- slaan. In de kwartfinale won hij van J. Risseeuw (6-2 6-4) in de halve finale werd F Bouillaut met 6-1 en 6-4 aan de zegekar gebonden en in de finale werd de als eerste ge plaatste J. Wauters met 6-8, 6- 1 en 6-0 verslagen. Ook het herendubbel bracht heel wat sensatie met zich mee doordat het jeugdige duo Hein Kupfer-Paui de Bruije- kere het eerstgeplaatste kop pel J. Risseeuw-F C- van Noorden met 3-6, 6-4 en 6-4 versloeg. De laatste set bij de fina'e gemengd dubbel bracht de ontknoping van een spannende strijd Het duo Els Vogels- Hein Ku-pfei won met 7-5, 4-6 en 6-4 van het koppel Sarie van Noorden en de geblesseei- de Geert de Bruickere. Na afloop van het toernooi, dat veel tennisplezier heeft- gegeven, werd de prijsuitrei king verricht door de voorzit ter van Luctor et Emergo de heer J. van de Plassche. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De filmliga Teuueuzen begint op 12 sep tember aan zijn nieuwe sei zoen. Plaats van hanueling is het Luxortheater in Terneuzen waar cie voorstelling om 2Ü-0Ö uur begint* Hoofdfilm van deze eerste avond is Le souffle au coeui van regisseur Louis Malle, een film uit 1971- Schokte Louis Malle de Nederlandse film keuring in Les Amants met zijn kritiek op de bourgeois- maatschappij waarmee de meesten van ons zijn vei- groeid. in Le souffle au cuem (hartepijn) licht hij m een sprankelende komedie middels eer realistische familiekroniek de Franse bourgeoismaatschap- pij arho 19n4 door Aan de hoofdfilm, die onge veer twee uur duurt, gaan een vijftal korte films vooral, waaronder Motormania van Jack Kinney en Josef Suic van de Joegoslavische regis seur Predag Golubovic. waann de eew^ten «mood van ^en ge woon Duits soldaat uit de Tweede Wereldoorlog aan de orde wordt gesteld. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De financi- elu commissie die tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad van Oostburg is gevormd, komt op vrijdag 13 september in zijn nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen. Op deze vergadering, die om 17.00 uur in het gemeentehuis begint- zal een nieuwe veror dening op de heffing en invor dering van marktgelden wor den besproken. De huidige in vordering geschiedt op basis van een verordening die da teert uit 1949. Toch wil men de marktgel den niet drastisch verhogen om die niet van invloed te doen zijn op de markthandel. B. en W. wijzen er voorts op dat' de weekmarkt in Oostburg een toeristische attractie vormt er dat de middenstand van Oostburg er wel bij vaart. Verwacht wordt dat middels de nieuwe verordening onge veer 900 gulden extra in de gemeentekas zal vloeien (per jaar) De commissie zal zich ook buigen over een voorstel om 200,- subsidie te verlenen aan de Stichting Studie Centrum Wegenbouw in Arnhem. (Van een onzer verslaggevers) HOEK Voor het dienst jaar 1973 heeft het waterschap De Verenigde Braakmanpol ders zowel in de gewone dienst als in de kapitaaldienst een batig slot. Gaat om res pectievelijk f 44.528,51 en I 301.036,97. Het saldo in de gewone dienst is ontstaan door een aantal meevallertjes zoals ho gere geschotopbrengsten, hoge re subsidies en lagere dan de geraamde uitgaven voor be paalde werken- Daar tegeno ver stonden evenwel hogere uitgaven op het vlak van sala rissen en sociale lasten, kapti- taallasten en herstel van de stormschade in dat jaar. Al met al resulteert dit in een overschot van rond 13,500, dat - gevoegd bij de geraamde post voor onvoorzien van f 30.000,- - een batig saldo val» rond 44 mille oplevert. De leden van de Algemene Vergadering krijgen de reke ning 1972 aangeboden op vrij dagmiddag om 14.00 uur in het w-atersehapshuis te Hoek, wanneer zij voor hun vergade ring bijeenkomen. Op de agenda staan nog een aantal punten zoals het treffen v-an salarismaatregelen, het vaststellen van begrotingswij zigingen voor het lopende dienstjaar en het voorstel om een gedeelte waterloop in de Van Wuyckhuisepolder- dat is aangekocht door de heer Wol- tert in Hoeik te verlaten. Het betreffende stuk wordt door het waterschap niet meer ge bruikt. Hengel wedstrijd Zater dagmiddag wordt op het be kende parkoers nabij de Ter- neuzense watertoren aan de Westersehelde de jaarlijkse zeehengelwedstrijd om de NSM te Sluiskil (Nederlandse Stikstof Maatschappij) be schikbaar gestelde NSM-Tro- fee gehouden. Aan deze drie uur durende zeehengelwed strijd. die om 11.30 uur begint, wordt deelgenomen door leden van „ONI" uit Terneuzen, ZHC-Slu-isk.il en de NSM. Na bij de buurtschap De Griete, eveneens aan de Westersehel de houdt de hengela-arsvereni- ging „Sport en Ontspanning" uit Zaamslag, zondag voor haar leden een clubwedstrijd aanvang 12.30 uux. Oriëntatierlt De Zeeuws Vlaamse Automobielsport Club (ZEVAC) houd zaterdag 14 september een oriëntatderit, waaraan kan worden deelge nomen door leden van de per- personeelsvereniging van Dow Chemical en leden van de Ze vac. Voor deze laatste is een aparte klasse ingesteld en een ciger- prijzentafel. De uitzet ters van deze rit, de Zevac- leden en Haselager uit Koe wacht en IJsebaert uit Ter neuzen, hebben een eenvoudig regiement opgesteld en alle KNMV en NRB principes la ten varen. De inschrijving voor deelname Is in het kan toor van Dow Chemical Ne derland B-V te Terneuzen. En de start is op het parkeerter rein nabij de sportterreinen van het ZuidersportparK m Terneuzen. Na het eerste ge deelte zal de rit voor ongeveer een uur worden geneutrali seerd op de camping De Vogel te Hengstdijk- Na afloop vindt in he* sportcentrum Den Dul- laert in Hulst de prijsuitrei king plaats. I (Van een onzer verslaggevers) füRNEUZEN De afdeling Zeeland van de Nederlandse Wnd van Zaterdagvliegers met een deelname van jongt duiven een wed- I vanuit Orleans. De "Mende duif van dit con- j-Wfs, van tl. van de Dorpel ïerseke had een ruime ™°r$Mong van circa 25 meter I V*r minuut op zijn naaste ri- s, *en duif van A. Boueter- uit K(--'-,,.n opgebouwd in in"! f™ Ö25 kilometer Iangi 'Hdv'ueht Beide duiven stnn- echter niet gepoulcd. zo- t de winnaar van de derde i is J. iv-stdorr u!t Zierikzee Urvan profiteerde. De hoog- 'OHheio bedroeg 1150.84 r Pe>- minuut, de laatste ]I11SW "lende duif kwam tot j mpm Verdere uitslag 4 I,*?* "it Terneuzen 5 C Pnnl uit ïerseke. 6 A de "it Breskens 7 F. Bil Hemu'f Krobhendijke, 8 L. 9» w" ui» St.-Philipsland, 10 „'eerman uit Vlissinnen, O, tMderhnrst uit Kortge- - 11 1 van Es uit Goes, 12 I W JJ r ,v*°rins Vlissingën. 13 d* wïr*uit zier"™ep 'f j- kent L en 7am "it Bres- Verseitf van l'p Dorpel uit niet iet'r^p"nï vloog -veneens "■ft ppvv u -iniraio de dn,tn van 200 ou- n cen wedvlucht van- alt Orleans: 1 Gebroeders Iloute'iamer uit Wolphaarts- dijk, 2. M. van Reizen uit .^ene, 3 en 4 P. Loo u-l ohaartsdijk, 5 A. Verduyn uit Terneuzen, P. van sSeizei. uit Korigene, 7 K. Ver it age uit Goes, 8 J. Lin- debcg Mz 9 J. Verwei uit Kor tg ene, 10 Combinatie Van de Via as uit Kortgenc. De Concour? Bond Zuid-Be veland hield met 1551 duiven een wdv'u Doornik. 1 A. van Bremen uit 's Hee- renhoek. snelheid van de eerste prijswinnende duif 1660,32 mpm, 2 H Govers. 3 F. Mar tens, beiden uit Goes, 4 P. Schrijve* uit 's Heer Arenös- kerke 5 G. Verbart uit 's Heerennoek, 6 J. Hartman uit Goes, 7 S van F.ljkercn uit 's Heerenboek 8 en 9 W. Visser uit 's Heei Aren'lskerV 10 W. Raas uit 's Heerennoek 11 en i5 L) a uVvC uit io 12 P. Kaho uit Gors. 13 J. traas uit 's Heer Arenrt?'"°rke 14 A. Sorb ui» Goes ilo -*» te B;°rvliet met 112 oo-'M snelheid 1674,59 mpm. 1 en 6 P. Plad «let, 2 H e ere, 3 A. Naaye. 4 B Doens. 5 Joh. de Meiier 8 Dingemans'1 en zoon, 9 en 10 J i,ool-ï^o \ÏPf ffó oude duiven, 1 6 en 7 A. Si mon^ G751 7 X mnm) 2 P. Pladd.it, 3 A Neve. 4 II. Doh- belaere, 5 G. de Meijer, 8 A. de Putter, 9 A. de Boevere, 10 C. Brevet. P.V. Herleving te Klooster- zande met 94 duiven vanuit Quievrain 1 R Mahu (1695.5 mpm) k en 5 B.- van Waes. 3 en 9 S. Neeteson, 4 P. Laffeber, 6 Th. Voet, 7 R. van Goethem, 8 R, s^iiman, 10 C- Dobbelaar. Uitslag van het Kringeon- cours West-Zeeuwsch-Vlaande- ren- (Vaiciieren vanuit Orleans (24 augustus) Deelname 1789 •onge duiven, hoogste snelheid 1171.36 mpm. 1 G. van Belle- ghem, 2 W. Standaedt, beiden uit oastburg, 6 Ritico-Zegers, 7 Th. de Smit, beiden uit Breskens, 8 J. van de Plasse uit Cadzan-v l* J van Drie! uit Groe^°. 10 P de Poorter uit Sasput, 11 D. Ekkebus uit Groette 12 J Steiiaert uit Hoofdplaat 13 M. Prove uit Uadzunö, 14 H Ca*on uit Sohooodiike 15 L uit r ^"«uirsbond Zuid-Beve land wed,T|u°M vanuit Parke- stone met 313 duiven. 1 P. 'i/v-f 11 's H°er Aren'1c' mom), 2 A. V9R uit rV «-"♦ Klop. tinge, 4 P. Kuiiner uit Verse ';e. 5 I Pol*»»* or zoon uit KaP4*!!*4 «nhf'S-op Heer ^rep-'^'Prke 7 S van Fiiiror°n "«t 's Heerenb^oir g D. Rük uit Heinkenszand, 9 J. ter Bruggen uit Goes, 10 C. Dijl uit Kruinmgen TiüRNEUZLN De postdui venvereniging De Eendracht te Terneuzen nam met 234 dui ver* deel aan een wedvlucht vanuit Quievrain. De wed vlucht Kende eer zeer snel verloop en binnen de vijf mi nuten waren de prijzen dan ook verdiend. Uitslag 1, 3 en 10 Vroeg hoogste snel heid 1793.06 meter per mi nuut. w H f Koch en zuou, 4 en 6 J. Risseeuw, 5 en 7 M.A. de Roo. winnaar van de be schikbaar gestelde beker voor de eerste liefhebber met vijl duiven op ie uitslag, 8 H. de Boevere, 9 P.J Visser. Het rayon West Zuid-Beve land ïam met 603 duiven deel aan een wedvlucht vanuit Doo nik. hoogste snedieid 1660 32 mpm. 1 A. van Bre men nt 's Heerenhoek, 2 P. Schrijver uit 's Heer Arends- kerke 3 G Verbart. 4 Sj. van Eijkmen beiden uit 's Heeren hoek, 5 en 6 W. V;s-ser uit 's Heer Arend sk er kt, 7 W. Raas uit 's Heerenhoek. 8 J. Traas uit 's Heer Arende kerke. 9 J van Eiikeren uit 's Heeren hoek, 10 B. Poelman uit Hein kenszand St°eds Sneller te lJzendijke met, 198 duiven 1 H. Dellaert, 1729,- mpm, 2, 5 en 9 F. fle Smet, 3 A. Mussche, 4 L. van de Velde, 6 J. Deprez, 7 G. Claeys, 8 Putter en zoon, 10 O. de Mul. Concours Club Walcheren met 421 duiven. 1,5,6,10 en 12 R. van Herouls uit Middelburg (1710,- mpm), 2 L. van Wal- ienburg, 3 Ch. de Poorter, 4 C. Boogaard, allen uit Souburg, 7 en 14 O Beenman uit Middel burg 8 en 11 M. Jaspers uit Midelburg, 13 A. Sponselee, 14 J. Broeksma, beiden uit Sou burg. De srieivliegers te Oostburg met 200 duiven, hoogste snel heid 1729.69 mpm. 1 J. Bak ker, 2 A. Aaibregtse, 3 J. Ver- keste, 4 A van Hijfte, 5 P. Verdurmen 6 T. de Jonge, 7 L. Risseeuw. 8 1. Wage, 9 P. de Poorter 1*> P Barra. Wedvluchten vanuit Parke stone: Rayon West Zuid Beve- iand met 123 (Ju ven, hoogste snelheid 1250.87 mpm. 1 P. Goedcgf-bure uit 's Heer Arenlskerke, 2 en 7 A. van Bremen uit s Heerenhoek 3 P. Schrijver uit 's Heer Arendskerke. 4 en 9 D Riik uit Heinkenszand 5 Sj van Eikeren. 8 J. de Jonge, 10 G. Verbart aller uit 's Heeren hoek. Uoncours Club Walcheren met 133 duiven. 1 C. Terwijl uit Souburg, snelheid 1247,- mpm, 2 J. van Belzen uit Mid delburg, 3 en 7 Combinatie Riesen-Strijd, 4 R. Velthuizen beiden uit Souburg, 5 A. van Riel en zoon uit Middelburg, 6 en 8 Ch. de Poorter uit Sou burg, 9 en 13 J. Hierbrink uit Nieuw en St.-Joosland, 10 L. Janssen uit Souburg. 11 M. Jas pers uil Middelburg, 12 Gebrs. Korff uit Souburg, 14 C. Reynhoudt 15 J. van MaarCn, beiden uil Middelburg. De Snelvliegers uit Oostburg met 36 duiven. 1 B. van Vee- nendaal 1165.43 mpm, 2 R. Ver straeten. 3 W van Unen. 4 en 10 A. Aaibregtse. 5 T. de Jon ge. 6 A. Risseeuw, 7 J. Bak ker, 8 J. Wille. 9 J. Verkes te Eerste de Beste uit Schoon- dijke met 35 duiven. 1,4 en 9 Klaassen - Taille, 1258.60 mpm 2 en 5 R. Pijcke. 3, 7 en 10 J Toernooi en zoon, 6 G. de Dobhelaere. De Luchtbode uit Souburg vanuit Doornik met 172 dui ven. 1 L. van Wallenburg 1708. mpm, Ch. de Poorter 3 C Boogaard. 4 A. Vermen •**0, 5 A c-xmcioo 6 en 8 y Broeksma 7 en 10 J. Lens, 9 C. Terwiel. Zeeiandia te Middelburg met 249 duiven. 1 2 3 6 en 8 R. van Hercules 1710.- mom, 4 en 9 D Been m-mi 5 en 7 M Jaspers, 10 J. de Bel. BERGEN OP ZOOM Luxor, 2iO.OO uur: My name is nobody 14 jr. Roxy, 20.00 uur: The Sting 14 jr- Markiezenhof, expositie De Belgen in Bergen op Zoom, vlucht en verblijf 1914-1919, (t.m. 30 sept.) Tweede hal stadhuis, Grote Markt, kunst werk van de maand, schilderij Frans dorpje van mevr. W. Gieles Van - Giels, Bergen op Zoom (t.m. 30 sept.). Geopend ma. t-m. vrijd. van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uiur. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Een foutief aan het meldingscentrum in Schoondljke doorgegeven tijd stip van de aankomst van een Middelburgse duif, die zater dag jongstleden deelnam aan de provinciale wedvlucht uit Chateauroux, heeft tot gevolg gehad dat wij deze duif de provinciale overwinning heb ben toegeschreven. Gebleken is dat deze duif niet om 11.45 uur. is geklokt, doch pas om 11-23 uur- Hier door is de wedvlucht gewon nen door een duif van de heer J. van de Plasse uit Cadzand met een snelheid van 2090 meter per minuut- Het is de eerste grote overwinning die deze jonge Cadzandse liefheb ber op provinciaal nlvea-u heeft behaald, nadat hij reeds met zijn duiven dit jaar negen keer een verenigingsvlucht heeft gewonnen. Deze jonge duif, van eigen kweek en af komstig uit duiven, enkele ja ren geleden geikocht bij de Belgische liefhebber Braems uit Westkapelle, (België), werd in dit voorjaar tamelijk ernstig aan de borst gewond- Mede doordat de duif een zogenaamde derbyring droeg, heeft van de Plasse de open wond van zijn vogel dichtge naaid en moest de jonge vogel ae helft van zijn krop missen, maar het dier genas, en kon enkele weken later worden in gezet in de wedvluchten. In de Zeeuwse derbyvlucht voor Jonge duiven vanuit Orleans op 10 augustus werd de vogel opnieuw gewond terug op het hok gevonden. Maar ook dat kon deze taaie vogel niet weerhouden tot het enkele weken later behalen van hier boven gemeld resultaat- Reclasserlngscollecte ln samenwerking met alle andere kerkgenootschappen in Ter neuzen organiseert de afdeling Terneuzen van het Leger des Heils van 16 tot en met 22 september een reciasserings- collecte- De collecte wordt ge- houder 'onder het motto: sta achter hem, die er alleen voor staat. Hoewel de overheid het reeiassermgswerk subsidieert, vallen bijzondere activiteiten daai nog steeds buiten. Dit zijn o.a. begeleiding van jeug dige delinquenten via bizondere jeugdprojecten- preventie van crimineel gedrag door miiddel van opvang van jeugdigen, die "Ireigen te ontsporen, inscha keling van deskundigen bij de oplossing waarmee met name gezinnen van delinquenten wor stelen, gioepswerk met gedeti neerden en voorlichting over reclassering via onderzoek, publikaties, films, enz.: GOESs Grand, geen filmvoorstel ling. Museum voor N- en Z.-Be veland, expositie Met vlag en wimpel (t-m. 15 sept.). Geo pend van di. t.m. zat. van 13.30-17.00 uur. HULST Burgerzaal Stadhuis, exposi tie Sier in serie (t.m. 20 sept.) Open ma. tm. vrijd. van 9.00-12.00 en van 14 00- 17.00 uur. zat. van 15.00-17-00 uui. MIDDELBURG City. Geen filmvoorstel ling. Rijksarchief, St.-Pieterstraat 38, expositie Middelburgs mu ziekleven in grootmoeders da gen (tm. 9 nov.). Open van 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur, zat. van 9.30-12 00 uur. Vlees hal stadhuis, expositie wand kleden (t.m. 15 sept.). Open dagelijks van 10 00-17.00 uur, zond. van 14.00-17.00 uur. ROTTERDAM Schouwburg, 20.15 uur: Fons Jansen met „Kwartetten". Hof plein Theater, 20.15 uur: Jan Blaaser's cabaret. SAS VAN GENT Galerie Uilenspiegel, West- kade, expositie tekeningen van Zeeland, vervaardigd door W. Cremer (t.m. 21 sept.). Open dag. van 9.00-12 00 en 13.30- 18.00 uur, vrijd. tot 21.00 uur- Op zond. van 14-00-18.00 uur. Woensdagmiddag gesloten. SLUIS Raadskelder stadhuis, groeps tentoonstelling van de Lierse kunstkring Raymond de la Haye (t.m. 14 sept.). Open dag. van 10.00-12.00 en 14.00- 18.00 uur. ST-ANNA TER MUIDEN Voorm. Raadhuisje, exposi tie schilderijen en beeldhouw werken van Jos But en Ray mond de Meester de Betzen- brouck (t.m- 15 sept). Geo pend van 10.00-12.00 en 14.00- 17.00 uur- TERNEUZEN Luxor, 20.00 uur: Vrolijke ontucht in Tirol 18 jr. Voormalig Stadhuis, Noord- straat, expositie Diesbeth de Jonge uit Terneuzen (t.m. 21 sept.). Open da-gelijks van 10.00-22.00 uur, behalve op zondag en maandag. VLISSINGËN Alhambra Geen filmvoor stelling. IJZENDIJKE Streekmuseum. expositie Cadzandse kamer, landbouw, heemkunde en archeologie (t.m. 15 sept). Geopend werkd. van 10-00-17.00 uur. De Molen, expositie werken van Nederlandse en Belgische Kunstenaars en van een Oos tenrijkse kunstenaar (t.m. 17 sept-). ANTWERPEN Middclheimpark, expositie Belgische beeldhouwkunst met ca. 150 beelden van de voor naamste Belgische kunste naars, geopend alle dagen tot 1 okt. Museum Vleeshuis, Vleeshouwerstraat B-2000, ex positie Ruckers documenten, en Instrumenten. Geopend dag. van 10.00-17.00 uur. Op maand, gesloten (tot 1 okt.). BRUGGE Groeninghemuseum, exposi tie schilderijen u-iit Vlaanderen en Holland van tussen 1450 en 1750 afkomstig uit de Nationa le Galerie in Praag (t.m- 20 okt.) Uitgave- Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN: TERNEUZEN: Nieuwstraat 9, tel 01150-7920 (4 lijnen): HULST: Stepnstraat 14. tel 01140-3751 (3 lijnen); GOES: Klokstraat 1, tel 01100-8030 f3 lijnen). KANTOORUREN: Maandag t.m. vrijdag 8 15 - 12 30 en 13 30 - 17.00 uur. BUITEN KANTOORUREN: ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Breda: Maandag t.m. vrijdag van 19 00 -20 00 uur tel 01600 -22341, zaterdag van 10(10 -1100 uur. tel. 01600 49900, zondag van 20 00 -22 00 uur. tel 01600 22341. BEZORGKLACHTEN: Zeeuwsch-Vlaanderen: tel. 01140 - 3751 of 01150 - 6297, Midden- Zeeland 01100 - 4944. REDACTIE: HUISAANSLUITINGEN: Chef Zeeuwse redactie- S C. Augustijn, kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen. tel 01150 7920 privé tel 01150 - 5745: algemeen re dacteur Zeeland A F Koopman, kantnor Krumme Weele 4. Middelburg, tel 01180 764 privé tel 01180 - 7438: reda'*enr Midden-Zeeland drs .7 Bouwmans. kantoor Kn-kstraat 1. Goes, tel. 01100 8030 privé Zmdvlietstraat 53 Goes tel. 01100 - 8138; redacteur te Terneuzen en Kanaalzone- G var Berkel, kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen tel 01150-7920. privé tel. 01150- 4866- redacteur W 7-Vlaanderen- R van der Helm Meikwee 40. Oostburg, tel. 01170 - 3370; sportredactie Zeeland: T. Koomen, tel. 01155 2594. FOTOJOURNALIST ZEELAND: C. J de Bner. Trumanlaan 10, Axel, tel 01155 -2237. ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: P Konings, tel 01150-6297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: C Menu, tel. 01100-4316.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5