Landbouwschap wil vaart achter kwelwaterclaims Zien we u vandaag? ftp Omer Rodts een eenvoudige keizer Senator blijft vechten voor schone Schelde ,Op visite" Meneer van Soest met uw spaarboekje. I jensdag 11 september 1974 stad streek 1 l5#<iW4N«| HULST I HET ADRES Oudelande RIJKSWATERSTAAT: MOEILIJK Sr Lal farmer Bijdragen Juliana Fonds hoog Rode Kruis tocht Radio- ui tzendin g Eucharistievieriii g vanuit Hulst door NETTY VAN ZALINGE Strijd Demonstratie 2 (ADVERTENTIE) voor een goede bril Leverancier voor alle ziekenfondsen (Van een onzer verslaggever! TEMSE De Belgische nator Van der Aa heeft vo de derde maal bij de minis! van volksgezondheid aan bel getrokken in verband i de nog steeds niet ingedamd er>i-tige waterverontreiniguj van de Westerschelde M Temse en de aangrenzend Scheidcgemeenten De senate dringt bij de minister aan onmiddellijke maatregel® omdat hij vindt dat de vij| tienduizend Temsenaren wer kelijk worden -,geteisterd Volgens senator Van der. is er sprake van „directe 1 dreiging van het leefmihe in het gebied waar de s" vervuilde en vervuilende pel de SeheJde in stroomt. senator' wendde zich thans de minister omdat hij van m ning is, de ministeriele aR woorden op door hem eera gestelde „harde" vragen, i afdoende waren. Hij eegt de bevolking vtn Temse en omliggende gemeenten S verder uitstel van no-odza lijk geachte maatregelen doogt. De heer Van der vroeg de minister o.m- maatregelen worden 'n weging genomen op korte mijn de geschetste noodafl 'atie te verhelpen? ue "3 ter antwoordde hierop aaig bijzonder reglement in v J reidine is, waarmee het van „afvalolie" efficient öj worden tegengegaan, t) tor vroeg de minister v00„ J ie bedrijven langs de JJ niet onmiddellijk kunne jl den gedwongen zich te aan wettelijke bepaling aanzien van het vervuilen oppervlakte water, ue ter antwoordde dat de -en die de Rupel wellicht op korte teim J nen worden gedwongen J houden aan de bepaling als die gesteld zijn zingsvergunning De der Aa vroeg ver7° ge,,rnt regelmatig controle WO geoefend op de mate g, vuiling in wateren ais j pel, het kanaal van broea., de Nete- de Djlle Zenne Ook vroeg hij ot het ogenblik al ri00'wa„ veringsinstallaties >aJ> Rupe er- het banaat j lebroek worden Se^ j minister gaf te ken"e" va1 laatste nog niet het maar dat men wel a alu met de instelling van I tomatisrb rnntro enet- collecte - De;collectefon net Koningin Wilh'ch {otal .loeft te Oudelande 0pgi bedrag van f 751,80 bracht. hLiir Ai-. "'09? -.. w)... v*if ■lo«ruitzichten voor doderdag I' vrijdag opgesteld door het |®II op dinsdag om 18 uur: llttog, vrij zonnig en warmer- I tr,vooruitzichten in cijfers luidde ld over Nederland. 'oor donderdag: aantal wen 3 tot 10. Min. temp.: om- Seks 12 graden, max- temp.: streeks 21 graden. Kans op droge periode van min- 112 uur: 95 procent. Kans - een geheel droog etmaal: procent vrijdag: aantal uren "3 tot 10. Min. temp.: om- eeks 13 graden, max. temp.: Weeks 22 graden. Kans op droge periode van min- s 12 uur: 95 procent- Kans :e» geheel droog etmaal: "procent- waterhoogten van dins- rnorgen. meegedeeld door j yyaterstaatKonstanz 360 Rheinfelden 243 plus 6, latsburg 230 plus 6, Plit- 'yf 374 plus 9, Maxau 429 5- "lochingen 135 plus 9, anheim 239 mm 13, Stein- -18 onv Mainz 245 min 13 ngen 126 min 8, Kaub t min 8, Trier 232 plus 3, Jf> 127 min 5, Ruhrort 280 ,;s 1 Lobith 907 plus 9. Pan- jr-nse-kop 881 plus 9. Nij- EF1 '87 plus 7, IJsselkop Pus 4, Eefde IJssel 370 Honsin ^Yenter 248 Plua 2. l ioc 4 Plus 3°. Borgha- J 4 rplus 61- Beleid 1092 |5iK) onv V8 ^enec^en slu^s li-i"' iond«rdag 12 sept. lit'f> "P Zoom 11.57 lieert 11.03 en 23.54 ■r ;J2«n 10.33 en 23.22 lQ?en 10.08 en 22.52 "t'dinge 11.47 (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG De bijdrage van Zeeland aan het Koningin Juliana Fonds, dat maatschap pelijk werk en maatschappe lijk opbouwwerk bevordert, is de laatste jaren sterk geste gen- Bovendien ligt het be drag, dat Zeeland per hoofd van de bevolking geeft, een stuk hoger dan in de andere provincies- In 1968 zorgde Zeeland voor een bijdrage aan het fonds van 29-920 gulden. Na een ge ringe daling in 1969 steeg het bedrag in 1970 tot maar liefst 1-32-850 gulden- Het jaar daar op gaf Zeeland slechts 25.800 gulden- In 1972 steeg de bij drage tot 65.000 gulden en in 1973 tenslotte tot 84.350 gul den Zeeland, dat 2,4 procent van de landsbevolking telt, gaf over al deze jaren in totaal 3,7 procent van de bijdrage, die de provincies in totaal gaven. Ter vergelijking: Noord-Bra bant, dat 13,4 procent van de Nederlandse bevolking telt, droeg 12,4 procent van de to tale opbrengst bii, Noord-Hol land met een inwöneraantal va-n 17.2 procent 17,7 procent en Groningen met 4 procent gaf een bijdrage van 5,2 pno cent- WOSTBURG Het Roöe Kruis houdt op 21 september een wandeltocht in Oostburg. De te lopen afstanden zijn 5 en 15 km en voor de deelne mers die deze tochten volbren gen stelt het Rode Kruis, af deling West-Zeeuwsch-Vlaan- deren een fraaie medaille be schikbaar. Gestart wordt om 13-30 uur voor de 15 km en om 14-00 uur voor de 5 km. Plaats van vertrek is het parkeerterrein van garage 't Westen aan de Bredestraat in Oostburg. .iliic. Het water, dat onder de dijk doorkomt beschadigd de landbouwgewassen. De ze foto is in Westdorpe ge nomen. (Van onze correspondent) HULST De KRO-radio zendt zondag om 10 uur een rechtstreekse eucharistievie ring uit vanuit de basiliek in Hulst- Kapelaan A. Verheyden gaat voor in een viering rond het thema „de verloren zoon". De Nederlandse gezangen worden verzorgd door de Can- torij van de Basiliek, terwijl het orgel wordt bespeeld door de heer Jo Ivens- De Cantorij werd enige ja ren geleden op Initiatief van pastoor Verdurmen opgericht en staat onder leiding van Ah ton de Kort. In haar -nog prille bestaan verzorgde dit kleine gezelschap dames en heren reeds meermalen eucharistie vieringen in de volkstaal- Op het repertoire staan werken van o.a. Pirenne, Huybers, Vermulst en Strategier. (Van een onzer verslaggevers) GOES De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap wil op kor te termijn een gesprek aan vragen met de hoofdingeni eur-directeur van Rijkswa terstaat in deze provincie over het afwikkelen van schadeclaims, die reeds van af 197U zijn ingediend door landbouwers langs het Ka naai Gent-Terneuzen. De claims werden ingediend wegens schade aan landbouw gewassen door kwelwater uit het kanaal. De raad heeft tij dens zijn laatste vergadering zijn teleurstelling uitgespro ken over het feit dat hierom trent nog steeds geen beslis sing is gevallen. De heer Verhage van het Landbouwschap in Goes zei dat ongeveer drie jaar geleden door een ingestelde commissie Waterbeheersing en Ontziltini was aangetoond dat de kwel len steeds groter werden door de verbreding van het kanaal. „Er is toen contact met Rijks waterstaat opgenomen maar tot op heden hebben wij nog niets gehoord Inmiddels drin gen de kwellen steeds verder het land in." Een der getroffen landbouw bedrijven is dat van de ge broeders Goethals in Westdor pe. „Momenteel trekken de kwellen wel 300 meter het land' in. Doordat zout water in de grond dringt komen gewas sen niet op en wordt boven den doordat het water-regel matig boven de grond staat de structuur van de grond aange tast." De grondwaterstand is volgens de heren Goethals zo'n 3D centimeter verhoogd door binnendringend water vanuit het kanaal. „Het waterbergend vermogen van de grond ver minderd eri de kwellen wor den elk jaar groter", zo zei een van hen. Het gevolg is dat op ae betreffende percelen bepaalde gewassen niet geteeld kunnen worden, zoals aardappelen en bieten omdat ook het opbren gend vermogen van de grond verminderd. „Niemand wil zulke grond huren", zo zei men gistermorgen- Gevraagd naar de schade zei men dat het om tienduizenden guldens ging Ir. J. Zuurdeeg, h.i.d. vari Rijkswaterstaat in Zeeland, was met het bestaan van de schadeclaims op de hoogte- „Er is een onderzoek inge steld, er moeten nog taxaties worden verricht, waarvan wij de uitslagen nog niet binnen hebben". Onderzocht moet worden ol er al dan niet sprake is van een onrechtmatige overheids- ctaad. „Afgezien daarvan, dat ls een juridische kwestie, is het een moeilijke zaak. De exacte schade is erg moeilijk vast te stellen"- Als mogelijke oplossingen zag de heer Zuur deeg twee mogelijkheden. „Of je koopt de betreffende land bouwers af, of je gaat onder zoeken welke maatregelen ge troffen moeten worden om het verschijnsel kwelwater terug te dringen. Dat laatste is over igens bijzonder ingewikkeld. Wij zijn echter van de klach ten op de hoógte en er gaat zeker wat komen", zo zei de heer Zuurdeeg. (ADVERTENTIE) Bij de Amro Bank krijgt u 2% méér op 't nieuwe Spaar-Plus-Boekje. In Eede mogen ze hun borst wel vast nat maken, want in oktober staat er een daverende huldiging op stapel van de krulbolkeizer 1974, Omer Rodts, lid van de Grens bolders in Eede. Voorwaar een groots gebeuren, een groot keizer waardig. De keizer Omer staat ons lank moedig een audiëntie toe. 's Morgens om tien uur wor den we verwacht. De fotograaf mag ook meekomen. En dat is nou niet omdat de keizer zo graag op de foto wil, want bij nadere kennismaking blijkt hij een bescheiden, rustige man van zestig jaar te zijn. Hij wil de audiëntie en de foto slechts toestaan tot meerdere eer en glorie van de krulbolsport. Eerbiedig en toch een beetje beschroomd beireden ISuSTSSn wij via het grote hek, het erf van de keizer. Links van ons staat een kolosale stier, die wat loenzig naar ons staat te kijken. Gelukkig blijkt hij bij nadere inspectie aan een stevig touw vast te staan. „Loop maar door", hoor ik van het belendende land roe pen. „Omer is binnen". Het blijkt een broer te zijn van de keizer, die waarschijnlijk tengevolge van dit inter view een paar taken van zijne majesteit moet overne men. Het kleine vrouwtje Marie, een zus van de keizer doet na enig duw en trekwerk de grote voordeur open. Ze no digt ons uit naar binnfen te komen. En daar is hij dan, de keizer. Met uitgestrekte hand komt hij ons halverwe ge de gang tegemoet. Na de eerste kennismaking begint hij bezielend te vertellen over de krulbolsport, zijn krulboltitel en zijn eigen krulbol en daarin verraad zielf de echte keizer. „De mensen denken wet eens dat krulbollen een sport is voor uitsluitend oude men sen, maar dat is een hele verkeerde gevolgtrekking. Krulbollen is juist een sport die door iedereen gedaan kan worden. Het hangt van de concentratie en de vastheid van je hand af, of je veel punten scoort". De keizer blijkt geen bol voorhanden te hebben, terwijl ook de tegelvloer in de kamer geen geschikte krulbol-baan blijkt te zijn- Maar, omdat ik als leek toen een demonstratie wil zien, legt hij zijn brillen- koker op de grond als „stao- ke" en moet de asbak dienen als krulbol. „Vroeger speelden de men sen het ook wel thms, maar meestal is dat krulbollen verbonden aan een café. Er moet minstens een twee keer per week getraind wor den, wil d^ krulboller zijn routine niet verliezen. Het leuke van die krulbolsport bij zo'n café is wei, dat de bezoekers bijna nooit te veel drinken en de sl'eer altijd ontzettend gezellig blijft". Bij de Grensbolders in Ee de gaat het helemaal bijzon der t°e> want daar nemen de bolers liever zo'n grote tuut ijs dan een biertje, dat is namelijk beter voor de con centratie. Je moet er eigen lijk om lachen, als je die grote kerels ziet lopen, met in de ene hand een ijsje en in de andere de krulbol. Er wordt fanatiek aangemoedigd en gemeten, maar onderwijl wordt het likken aan het ijs je niet vergeten. „Ik ben de enige in de familie die de sport nog in tensief beoefent", laat Omer ons weten. „Mijn vader was vroeger ook een liefhebber. Mijn andere broers kaarten liever". Omer niet, die gaat zaterdag 's avonds na de mis naar het café van de wedu we De Geeter precies op de grens, waar zoals hij zegt: „Twee schone binnenbanen liggen". Niemand had eigen lijk verwacht, dat Omer de keizerstitel in de wacht zou slepen. Hij was weliswaar koning van zijn eigen club De Grensbolders, maar het was nou niet zo'n man die opvallend op zijn borst liep te rammen. Toch versloeg hij tijdens de spannende krul- bolfinale in Oostburg zijn grote rivaal, de keizer van voorgaande jaren, Piet Baert uit Sas van Gent. Aan die keizer krulbolling na men 9 koningen uit heel Zeeland deel. De heer Ou- wendijk van de Oostburgse VVV die de hele finale heeft bijgewoond, vertelt nog na trillend van de emoties: „Het was een ontzettend spannen de strijd. We dachten alle maal dat Baert de titel weer in de wacht zou slepen. Die was namelijk tot op het al lerlaatst ijzig kalm- Toch wist Omer met subiem spel de titel naar zich toe te trek ken". Nou en bij de clubge noten in- Eede is het kampi oenschap van de keizer inge slagen als een bom. Er zijn al heel wat pintjes op de nieuwe keizer gedronken, maar in oktober wil Els de Geeter, de waardin en eige naresse van de café en bol banen van De Grensbolders een grote boiling met daar aan gekoppelde grote huldi ging opzetten. Omdat je alleen op de bol baan zelf de sleer kunt proe ven, voert Omer ons naar zijn geliefde clublokaal. Een verbouwde garage naast het café. Er liggen twee bolba nen naast elkaar. De vloer van een hard scort zand is juist door middel van steen- slijpsel en een natte dweil wedstrijdklaar gemaakt. De kast waarin de bollen zijn geborgen wordt van het slot gehaald. De keizer pakt zijn eigen bol liefkozend in de hand. Weegt hem goedkeu rend op gevoel en gaat aan- het begin van de baan staan. Dan bukt hij door een knie en rolt de bol, die er uit ziet als een afgeplatte edammer kaas met grote precisie in een vraagteken vorm naar de „staoke" toe. In gedachten hoor ik een donderend ap plaus en zie ik ijslikkende clubgenoten in extase naar de bol staren, die heel pre cies vlak tegen de paal tot stilstand komt. Als of het de gewoonste zaak van de we reld is zegt hij: „Kijk zo gaat dat nou". Ik kan me voorstellen, dat de vijfenzestig leden van de club de keizer een warme bewondering toedragen. Krulbollen is een sport die geen rangen en standen kent. De dokter staat er te bollen naast de boer en de bakker naast de vrachtrijder. „Dat maakt die sport nu juist zo fijn", zegt Omer- En dat het niet uitsluitend een sport voor ouderen is bewijst de vijftienjarige zoon Raoul van de caféhoudster. Binnen een paar jaar bolt hij de gerouti neerde boilers allemaal van sokken, zegt men. Misschien wordt hij nog eens de jong ste krulbolkeizer van Neder land. In België zijn ze helemaal gek van de krulbolsport. daar wordt het toch nog weer veel meer gedaan dan in Nederland. De VVV in Oostburg is in 1964 onder de bezielende leidirtg van de toenmalige directeur de heer M. Aalbrechtse begonnen met het organiseren van krulboltoernooien. Nu wor den er interlands gespeeld eri vele onderlinge clubwedstni- den. Het is ondoenlijk om U in dit stuk de spelregels uit de doeken te doen. Ik zou U aanraden ga het zelf eens spelen. Voor de kosten hoeft (J het niet te laten. Want een krulbol kunt U op de baan altijd wel van iemand lenen sn er is ook altijd wel ie mand aanwezig die U ondei het genot van een pint bier d- beginselen van de eeuwenou de krulbolsport wil bijbren gen. i Eindredactie Rein van der Helm I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3