Busritten voor dorstige Zeeuwsch-Vlamingen VECHTPARTIJ TIJDENS VREDESFEEST Tehuis in cle maak voor gehandicapten Vj.J4.Sd Zeeuwscli-Vlaamse Regio-Visie heeft geld nodig Lan< vaa kwe mn lli MAGNUS EN DE WAAL: „ER KOMT NOG VEEL MEER TRAMMELANT' Senator blijft vechten voor schone Schelde Initiatief van horeca in Kloosterzande stad streek „Topmensen moeten vierkant verdwijnen' Hulst Nieuw-Namen Sas van G<?nt POLITIE Axel Graauw Koewacht St.-Jansfeen Politierapport Vooeïwaarde RIJKSGEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER reuró Oudelande RIJKSWATE HUlSlI HET ADRES A rrner Woensdag 11 september 1974 L (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW „Het staat voor mij als een paai boven water, dat we donkere kerst dagen tegemoet zullen gaan en voor die tijd zal er nog veel trammelant komen. De meeste mensen in de agrarische sector zijn nu veel meer open en zich meer bewust van de situ atie- Men praat ook gemakke lijker. Alles is in beweging. Men moet zich er goed van bewust zijn, dat dit op korte termijn kan leiden tot enorme storingen en een geweldige explosie. De demonstraties die nog zullen komen zullen nog veel harder zijn dan de eerste betogingen. De mensen voelen zich beetgenomen. Aldus de Oost-Zeeuwscli-Vlaamse land bouwer A. Mangnus uit Graauw, NCB'er en lid van de centrale actiecomité's binnen de Nederlandse agrarische sec tor. Hij en ziin collega G. de Waal (ook lid actiecomités) uit Graauw tonen zich verbit terd over de wijze waarou de Nederlandse agrariërs naai hun mening, door de eigen or ganisatie-bestuurders in de kou zijn gezet Vorige week werd in Graauw door de NCB een ae- tieveraadering belegd- Men stuurde een harde brief (voor de tweede maal) naar bet NCB-hoofdbestuur in Tilburg. Het eisenoakket van de actie comités dat veel verder gaat dan de basiswaarop door de leiders van de drie landbouw- organistaties naar lotsverbe tering van de Nederlandse boeren en tuinders wordt ge- Boottocht Zes patiënten uit de gemeente Hulst hebben deelgenomen aan de door het Nederlandse Rode Kruis geor ganiseerde boottocht met het hospitaalschip J. Henri Du- nant. In totaal maakten 72 pa tiënten, allen afkomstig uit de provincie Zeeland en twee Belgische patiënten, deze reis mee. Allen waren zij onder de indruk van de plezierige reis, waarvan zij erg genoten. De verzorging geschiedt telkens door een team van vrijwilli gers van het Nederlands Rode Kruis- Dit jaar was de route van het hospitaalschip als volgt: de inscheping was in Wolfaartsdijk, waarna de na volgende plaatsen als anker plaats dienden Moerdijk, Am sterdam, Utrecht. Schoonhoven en terug Wolfaartsdijk, waar weer werd ontscheept- Jubileum Bejaarüenüona Deze maand is het tien jaar geleden dat de Nieuw-Namen- se bejaardenbond is opgericht. Dit heuglijke feit wordt ge vierd op dinsdag 10 septem ber. Om 11.30 uur is er een eucharistieviering in de St.- Jozefkerk. waarna een geza menlijke koffiemaaltijd in het parochiehuis plaats vindt Om 15.00 uur is er een korte ver gadering en een tombola. Om 18.00 uur wordt in café Thille- man een warme maaltild aan geboden. Daarna is er een ge zellig samenzijn, met voor dracht muziek en zang. Postzegeltentoonstelling Op 11. 12 en 13 oktober wordt in lJt Vlaanderenhal te Sas van Gent een postzegelten- toonstelling gehouden- Dit jaar wordt de tentoonstelling geor ganiseerd door de gezamenlij ke Zeeuwsch-Vlaamse postze gelverenigingen. „Zeeuwsch- Vlaanderen", Land van Hulst. Philatelica Land van Cn-i'ind. Philatelia Terneuzen en de club. vai Dow en Philips uit Terneuzen Verzamelaars uit gehee Zeeland. West-Brabant, Flakkee en Belgisch Vlaande ren, zullen de ruim 400 expo- sitieramen met een glasopper vlak van 425 m2 vullen. De inzendingen worden door een jury, met ruime internationale ervaring, beoordeeld. slreefd (vier Dercent prijsver hoging), staat in de brief cen traal. Morgenavond zal de NCB in Hulst een informatieve verga dering houden voor alle Zeeuwsch-Vlaamse boeren- Er zal worden vergaderd over het eisenpakket van de actiecorru tés. George de Waal stelt: „We willen de achterstand vanaf 1970 inhalen- We willen niet vertrekken van 1971 of 1972. In 1970 was er al een achter stand. Ook wij hebben recht op sociale voorzieningen als kinderbijslag, ziektekostenver zekering en dergelijke. Als dat niet kan, dan moet dc zaak maar plat waar dat mo gelijk is" Tijdei aatste afdelings vergader /an de NCB in Graauw s.-.aKen de leden zich unaniem uit voor een soorl fusie van alle landbouworgani saties, zodat uiteindelijk een centrale organisatie overblijft. Mangnus en De Waai onder schrijven deze gedachte. De voorzitter van deze organisatie zou volgens hen zo goed be taald dienen te worden, dat niemand in staat zal zijn hem in te palmen of te „konen"- Het zou bovendien een oraktiik-boer moeten zijn, die op geen enkele manier binding heeft met een politieke partij. De kritiek op de landbouwtoo van vandaag is hevig: ..Tot nu toe ziin er nog geen bereke ningen op tafel gelegd van de werkelijke achterstand in dc landbouw. Je kunt zien dat de mensen die door en over d e rug van de agrariërs, eenmaal od hun zetel, afstand hebben genomen van de agrariërs. Het is onbegrijpelijk en onverteer baar dat die mensen de agrari sche sector vertegenwoordigen, die ze in zo'n dieD treurige achterstand hebben gemanoeu vreerd. Ze willen de cijfers niet geven, want dan zouden ze hun gezicht verliezen. Dan zou de publieke opinie erken nen dat geen vier, maar veer tig percent meot worden geë ist. Als we met deze mensen blijven modderen, zijn we over tien jaar nog aan het modderen, ze moeten vierkant verdwijnen", aldus de heer Mangnus. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE De horeca in Kloosterzande meent de oplossing te hebben gevonden voor de problemen die mogelijk kunnen ontstaan als de niet meer nuchtere cliënt na 1 novem ber (meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed wordt dan als strafbaar beschouwd) zich toch wenst te verplaatsen. Tien exploitanten van café's en bars hebben met elkaar een plan ontworpen, voor een spe ciale oost Zeeuws-Vlaamse bus dienst, waarvan de klant op vrijdag, zaterdag en zondag gebruik kan maken. Met de busonderneming Cito is over eenstemming bereikt voor liet inzetten van autobussen, die 's avonds twee maal dezelfde route zuilen rijden. Er komen twee verschillende lijnen. Glo baal is reeds uitgestippeld dat de eerste lijn loopt over: Axel, Heikant. Koewacht, Heikant St. Jansteen, Hulst, Graauw, Lamswaarde en Kloosterzande. De tweede lijn doet Terneu zen, Zaamslag, Boschkapelle Rapenburg, Hengstdijk, Osse- nisse en Kloosterzande aan. Of men uu ver wenst mee te rijden of niet. de ritprijs zal voor 'edereen gelijk zijn, na melijk drie gulden. Om er zeker van te zijn dat de bus op de juiste momenten rijdt en daarnaast de meest gewenste route volgt, gaat dc horeca in Kloosterzande eerst een enquête houden in eigen klantenkring. Daaruit hoovt men voldoende gegevens te kunnen destilleren, om straks een zo goed mogelijk functio nerende busdienst te exploite ren. Men wil de dienst voorlo pig drie maanden in stand houden, daarna zal opnieuw worden bekeken of het een haalbare kaart is. Volgens de horeca-onderne- mers in Kloosterzande kon men bij Cito gemakkelijk te recht voor de bussen. Wel rij den de bussen in zogenaamd „serie groepsvervoer", hetgeen inhoudt, dat op gezette tijden wordt gereden. Deze vorm van groepsvervoer wordt reeds lang toegepast ten behoeve van bedrijven Hoewel de huurprijs nogal hoog wordt geacht, denkt de horeca het toch te kunnen bolwerken. Eventuele tekorten worden be taald uit een gezamenlijke pot, die reeds langer bestaat. Het autobus-plan werd gis teravond doorgesproken met het hoofd van het corps rijks politie in Hontenisse. Ook zijn er contacten met Veilig Verkeer Nederland. Volgens Toine Raes. één der initiatief nemers, kan de horeca van Kloosterzande de sympathie van genoemde instellingen goed gebruiken. „Aanvankelijk werd door één van de collega's het plan geopperd om een bus te ko pen, maar dat was natuurlijk niet haalbaar. We zijn toen naar Cito gestapt en het id.ee van een pendeldienst bleek toen mogelijk", aldus de heer Raes. De ondernemers tonen zich blij over het feit dat op tijd een oplossing werd gevonden voor het dreigende probleem. Toch acht men de datumkeuze voor het in werking treden van de nieuwe wet niet erg gelukkig. „Het is het begin van een moeilijke tijd. In de winter is er altijd veel te doen. De horeca zou er flink van te lijden kunnen hebben. Als de wet voor de zomer ingaat, dan heb je tot de win ter de tijd om de zaak aan te zien", aldus' Toine Raes. Hoewel Kloosterzande nogal ver verwijderd ligt van plaat sen als Terneuzen en Axel, zijn beide gemeixiten toch in dc routes opgenomen. Volgens de horeca in "osterzande ongeveer zestig procent van de cliëntele afkomstig uit Ter neuzen en omgeving. AXEL Aan de christelij ke mavoschool in Axel slaag den voor het mavo-3-examnn Addy de Ruyter. Axel en Mo nique de Vos, Zuiddorpe. Een kandidaat mavo- 4 werd afge wezen. Ossewei De K-P.J. afde ling Graauw heeft de dertigste verjaardag van Paul Verhae- gen. de „eeuwige" vrijgezel, niet onopgemerkt voorbij laten gaan De jarige Vernaegen kwam in de ossewei terecht, waar de voorzitter van de KPJ-afdellng Zeeland hem de bekende sleutel overhandigde. Vergezeld van die sleutel was er voor hem ook een fles drank. (Van een onzer verslaggevers) SINT NIKLAAS De vre desfeesten in Sint-Niklaas zijn tijdens het afgelopen weekein de niet zo vreedzaam verlopen als de organisators zich dat hacictn gewenst. Elf leden van hei Vlaamse „taalaktieeomité", T.A-K., hielden een stille de monstratie op hot moment dat genodigden een olechtigheid bijwoonden aan de voet van het monument voot de geval lenen. De TAK-leden droegen spandoeken mee en deelden pamfletten uit, waarin om am nestie voor gevangenen werd gevraagd. De stoet officials verliet na afloop van de plech tigheid het plein waar het mo nument staat en op dat ogen blik stormde een Engelsman, Jie de stoet hs.d meegelo pen op de demonstranten af en verscheurde een spandoek. Daarop mengde een groep deelnemers aan de plechtig heid zich onder de leden van het taai-actiecomité en begon de f AK-leden af te ranselen. De TAK-demonstranten trók- Ken zich toen terug. Tijdens het gebeurei weigerde de po litie dt demonstranten te hulp 'e komen, zo wordt door waar nemer- gemeld. Eer slecht weekeinde was het overigens ook voer de bal- lonvaarders- die zaterdag en zondag van de grote markt van Sint-Niklaas zouden op stijgen voor een ballon-compe titie met als gepland hoogte punt, het Belgische kampioen schap voor warme lucht-bal- lons De windkracht (90 tot 120 km. per uur) was te groot voor de ballons. De grote in ternationale wedstrijd voor gasballons van zaterdag ging de mist in, de ballons bleven onuitgepakt. De Belgische 'Pi loten". die zondag aan het kampioenschap zouden deelne men, waren het niet eens met de aanvankelijke beslissing van de organisatie om de wed strijd van zaterdag naar zon dag te verschuiven. Tot ruzie kwam het evenwel niet, omdat de weersomstandigheden zon dag niet verbeterden. Voor het talrijke publiek bleek het een grote teleurstelling. Ook vorig jaar gingen de wedstrijden om precies dezelfde reden niet door. Hoogmis Op zondag 22 september wordt er in Koe wacht een speciale hoogmis gehouden ter gelegenheid van het nieuwe schooljaar- De ou dervereniging heeft de hoog mis samen met het personeel van de school samengesteld Het thema van de mis is vre de. Het jongererLorkest uit Overslag zal haar medewer king verlenen- Hengelen Maandag werd op de ijsbaan in Axel het scholen hengel-kampioenschap 1974 gehouden. Er namen niet minder dan 78 kinderen aan deze wedstrijd deel- De orga nisatie was in handen van de Axelse hengelsportvereniging GO-A. Het kampioenschap werd behaald door de r k ba sisschool uit Koewacht. De tweede prijs ging naar de Wa- randeschool in Axel. De derde prijs was voor de Antonius school in Axel- Vierde prijs: Marij-kesohool Axel- Vijfde prijs: prot-ehr school uit Spui. Zesde prijs: Casnar v.d- Heij- denschool Axel. Zevende orijs. Canisiusschool uit Zuiddorpe- Volgend iaar wordt het scho- lenhengelkamnioenschap ge houden op de konijnenputten in Koewacht. Muziekvereniging De harmonie Sint-Jan zal zondag aanstaande een bezoek bren gen aan de Belgische gemeen te Stekene. De vereniging neemt deel aan de internatio nale muziekfeesten, die daar tar gelegenheid van de kermis worden gehouden- De toekomstige behuizing voor gehandicapten. BRESKENS - Dinsdagmor gen omstreeks kwart over tv/aall kwam bij de rijkspoli tie te Breskens melding bin nen dat de drie-jarige V. M. uit Breskens zoek was. Na enig speurwerk werd de kleu ter teruggevonden op de Mid- denhavendam te Breskens. GROEDE Op de Buien- dijk is A. P. uit öostburg door onbekende oorzaak de macht over zijn stuur van zijn auto kwijtgeraakt. Hij kwam tegen een A.N.W.B.-bord tot stil stand, die geiveel vernield werd. De auto liep eveneens schade op- IJZENDIJKE Op de weg Ijzen-dijke - Biervliet i6 J-A.D uit Sluis met zijn personenau to tegen een geparkeerde auto gereden van W. R de V. uit Aardenburg. Materiële schade aan beide voertuigen was het gevolg hiervan. KRUININGEN —Op rijks weg 58 ter hoogte van Krui- ningen gebeurde gisterochtend een ongeval, waarbij de be stuurder van een personenauto A.O. uit Ridderkerk lichte verwondingen opliep. Zijn au to werd geheel vernield. Het ongeval ontstond door onbe kende oorzaak. De bestuurde'r raakte met zijn personenauto v-an de weg af en kwam ver volgens in aanrïjdng met een lichtmast- TERNEUZEN Bij een frontale botsing op de verbin dingsweg tussen de midden- en westsluis in Terneuzen raakten gistermorgen om tien over halfacht twee bestuurders van de daarbij betrokken per sonenauto's licht gewond. De beide auto's waren total-loss. Het ongeluk gebeurde -door dat C.A.H. uit Terneuzen, die op de verbindingsweg richting Terneuzen reed foutief inhaal de, waarna hij botste op M.H.L uit Terneuzen, die op de verbindingsweg in de rich ting Hoek reed. TERNEUZEN Gistermor gen om 04.29 uur meldde de bedrijfsbewaking van Dow Chemical in Terneuzen aan de plaatselijke politie dat een kleine gasontsnapping had plaatsgevonden. De bedrijfs brandweer was uitgerukt en had zes minuten later de zaak ondcr controle. De Terneuzen- se politie stelde een onderzoek in en kwam tot de conclusie, dat verdere maatregelen niet nodig waren. TERNEUZEN Gisteren verleende mej. H. de H. op de fiets komende vanaf de AI- varezlann geen voorrang aan automobilist J.G., die komende vanaf de rotonde op de Guido Gezellelaan reed. Bij de aan rijding, die daarvan het gevolg was, liep mej. De H. een pijn lijke heup op. Medische hulp werd ter plaatse verleend door dokter van Herk. De fiets van mej. de H. werd beschadigd en de auto kreeg een krasje op de bumper. (Van een onzer verslaggevers) SCHOONDIJKE Gisteren is het Bredase aannemingsbedrijf Sprangers begonnen met de verbouwing van hotel De Zwaan in Schoondijke tot gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehan dicapten in West-Zeeuwscli-Vlaanderen. De verbouwing, die ruim een miljoen gulden gaat Kos ten, geschiedt in opdracht van de stichting sociale voorzienin gen in West-Zeeuwsch-Vlaan- aeren. Bedoeling is reeds in november-deeember. wanneet net eerste deel van de verbou wing achter de rug is, te star ten met een groep van 6 pu pillen - Het gezinsvervangend tehuis is bedoeld voor geestelijk ge handicapten die overdag werkzaam zijn, het zij in het vrije bedrijf, het zij bij de sociale werkplaats. In het te huis wordt hen dan de verzor ging gegeven die zij thans of bij ouders of andere familiele den genieten, maar waarvoor deze zorg een te zware belas ting wordt In totaa! zuilen 24 pupillen onderdak in het gezinsvervan gend tehuis kunnen krijgen- Groter mag een dergelijke in stelling niet zijn omdat an ders meer de sfeer van een lnrirhling wordt verkregen- Aan het tehuis zullen naast Collecte Ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds werd in Vogelwaarde een huis- aan-huis collecte gehouden Er werd een bedrag van f 729.- opgehaald- directeur en kok, 6 verzorgen ae personeelsleden waaron der een verpleegster met Z- diploma worden verbonden. De pupillen krijgen de be- scnikking over een eigen Ka mer, die zij met eigen spullen mogen meubileren, dit om zo veel mogelijk een voor nen vertrouwde omgeving te scneppen- Beneden in het voormalige hotel zullen een keuken, een gezamenlijke eetzaal en een recreatiezaal worden ingericht. De verbouwing zal volgend Jaar juni zijn beslag hebben gekregen- Een team van des kundigen, waarbij een arts, een sociaal-pedagoog en een maatschappelijk werkster, zal over toelating van aangemelde pupillen adviseren Thans zijn 6 aanmeldingen binnengeko men f De heer G van SchaicK. voorzitter van de afdelin Zeeland van de genandicapten organisatie, toonde zich giste ren zeer verheugd over ai start van de verbouwing. „Dit tehuis is voor de streek een dringende noodzaak en ik ben e- erg blij mee Het is even wel ook een belangrijke zaa-k dat een dergelijk gezinsver vangend tehuis ook gesticht wordt voor lichamelijk gehan dicapten. Naar mijn mening bestaat hieraan eveneens be hoefte"- (ADVERTENTIE) CATHARINASTRAAT 36-42 BREDA 0160» - 3 90 24 FRANSE COMTOISE KLOKKEN van het jaar 1750 tot 1880 Alléén originele (geen nieuwe) met garantie Restauratie van en handel in ANTIEKE KLOKKEN Altijd in te ruilen voor dezelfde prijsI bij aankoop van een andere. PRIJZEN VANAF 400,— (Van onze correspondente) MIDDELBURG Als de Stichting Regio-Visie i.o. in Zeeuwsch-Vlaanderen een jaarlijkse subsidie krijgt van 1 20.000,- dan zou er bijna met onmiddellijke ingang begon nen kunnen worden met het maken en uitzenden van regi onale t v.-uitzcndingen- Dit stelde de heer H- A. van den 3erg, directeur van de Sociaal Culturele Stichting in Terneu zen. dinsdagmiddag tijdens de vergadering van de Zeeuwse Culturele Raad, afdeling infor matie. De heer Van den Berg zette namens de werkgroep Regio visie uiteen hoever men al ge vorderd is met de voorberei ding' en met welk enthousias me de medewerkers bezig zijn met het plannen maken. Ook van de zijde van de BRT olijkt belangstelling te bestaan voor dit Zeeuwsch-Vlaamse nitiatief- Deze Belgische om roep organisatie heeft zich be reid verklaard de Zeeuwsch- Jlaamse Regio-visie met raad -n daad terzijde te staan. Daarnaast heeft de Acade- nie in Zelzate laten weten in :e willen spelen bij dit experi ment. De werkgroep heeft ook aan de NOF verzoeken gericht tot hulp bij de opzet van de plannen. Maar van die zijde is er nog steeds geen medewer king toegezegd. Terwijl het ministerie van CRM de twee jaar oude aanvraag van-uit Zeeland om Regio-visie aan te wijzen tot regionale omroep niet heeft gehonoreerd. In feite is deze gang van zaken niet reeël, liet de heer Van den Berg de leden van de Zeeuwse Culturele Raad we ten- Er blijkt wel degelijk grote behoefte te bestaan aan deze regionale activiteiten. Dat bewijst de grote belangstelling die de jaarlijks terugkerende audio-visuele activiteiten tij dens de Expo-Axel en de uit zendingen van de opening van het gemeentehuis te Terneu zen. het verpleegtehuis Ter- schorre en het gemeenschaps centrum Den Dullaert in Hulst hebben getrokken. De werkgroep, bestaande uit negen personen, en de grote groep actieve medewerkers. staan te springen van onge duld om te kunnen starten. Financieel kunnen wij ons nooit zelf bedruipen, liet de heer Van den Berg weten. Met een eenmalige subsidie van de provincie van f 20.000,- kun nen we ook niet starten. Wil je nl. de continuïteit in je pro gramma's houden, dan heb je toch een goede financiële basis nodig. Voorlopig zal er dan ook uitgezonden worden via de gesloten kabelcircuits- Vooral in Terneuzen, wa,ar men bezig is met de stichting kabel-tv zal dit geen moeilijk heden opleveren. Ter wij! uit zendingen vanuit Den Dullaert met behulp van de PTT zo versterkt kunnen worden, dat de programma's in heel Zeeuwsch-Vlaanderen ontvan gen kunnen worden- De Zeeuwsch-Vlaamse ge meenten hebben tot nu toe nogal de hand op de porte- monnaie gehouden. Toch zal ook van die zijde financiële steun moeten komen, wil de regionale omroep een succes worden. De Zeeuwse Culturele Raad toonde zich wel gevoelig voor de argumenten van de heer Van den Berg- Bij monde van gespreksleider H. Koch liet men de heer Van den Berg weten dat de raad positief zal adviseren als GS een verzoek doen tot advies. Vooral omdat men van mening is dat de regionale omroep de zelfwerk zaamheid tussen Belgische en Nederlandse medewerkers zal bevorderen. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggever TEMSE De Belgische! siator Van der Aa heeft voj de derde maal bij de ministj van volksgezondheid aan bel getrokken in verband n de nog steeds niet ingedam erntige waterveronfrein# van de Westerschelde I Temse en de aangrenzen! Scheldegemeenten De senat dringt bij de minister aan l onmiddellijke maatregels omdat hij vindt dat de vil tienduizend Temsenaren tftf kelijk worden geteisterd" Volgens senator Van der 4 is er sprake van „directe W dreiging van het leefir.i.:«j in het gebied Waar de st vervuilde en vervuilende 1 pel de Schalde in stroomt, fl senator wendde zichi thansj de minister omdat hij van ir ning is, de ministeriële 31 woorden op door hem eera gestekte „harde1' vragen, ij afdoende waren. Hij zegt de bevolking van Temse enj omliggende gemeenten S verder uitstel van noodza Hjk geachte maatregelen doogt. De heer Van derjj vroeg de minister o.m „»0i maatregelen worden m weging genomen op korte tj tmijn de geschetste noodsj! J atie te verhelpen?'De 7J ter antwoordde hierop dot bijzonder reglement in voo rei ding is, waarmee net van „afvalolie" efficiënt worden tegengegaan. De s tor vroeg de minister voo. de bedrijven langs de ti met onmiddellijk kunnen J den gedwongen zich te rn" aan wettelijke bepaling' aanzien van het vervudej oppervlakte water. De YJj ter antwoordde dat de ven die de Rupel v.er™ wellicht op korte terrmjr nen worden gedwongen houden aan de bepahn! J als die gesteld zijn in J zingsvergunning De lie der Aa vroeg vervolgens» regelmatig controle wol geoefend op de mate v vuiling in wateren ais i pel, het kart aal van i broen. do Nete- de Dijlee' I Zenne Ook vroeg hij °jj het ogenblik al riooiwa^ j veringsinstallaties 'an^s i Rupe er het. ka naai y lebroek worden Se-° ,t| minister gaf te kenneri I laatste nog niet het J maar dat men vel al i-J J met de instelling van tomatisrb control ener- collecte - Ï)e collet"Cjj net Koningin WiLhe- .leeft te Oudelande een bedrag van f 'in bracht. Woensdag 11 september 1 P V- 'i-L— Jjüii voor een goede bril Leverancier voor alle ziekenfondsen fmui Vooruitzichten voor doderda en vrijdag opgesteld door h< KN11I oj) dinsdag om 18 uui droog, vrij zonnig en warme Weersvooruitzichten in cijfei semiddeld over Nederland. Voor donderdag: aantal ure 9 z°n: 3 tot 10. Min. temp.: orr streeks 12 graden, max- temp omstreeks 21 -graden. Kans o een droge periode van mir stens 12 uur: 95 procent. Kar "P een geheel droog etmaa Procent- ïoor vrijdag: aantal ure jon: 3 tot 10. Min. temp.: orr reeks 13 graden, max. temp omstreeks 22 graden. Kans o een droge periode van min ens 12 uur: 95 procent- Kan P een geheel droog etmaa «0 procent- waterhoogten van dins temorgen, meegedeeld doq C'«waterstaat: Konstanz 36 Sti- ,^-'leirifelden 243 plus te'^'^urg 230 plus 6, Pli' bin, -r Plus 9, Maxau 42 K u 'ochingen 135 plus 239 min 13, Steir 10 n °nv Mainz 245 mi 16fi Wen 126 min 8, Kau Ke„i™ln,„8- Trier 232 plus I o u= in m'n 5- Ruhrort 2f ben, Lobith 907 Plus 9. Par meoe"se„i°P 881 plus 9. Ni 841) i 07 Plus 7, IJsselko Plus v si,4' Eefde Ussel 3' Monsit' SfYenter 248 Plus reri jak Plus 30, Borgh Pills 7 !>lus 61- Belfeld 10S| SOOonv e beneden de slu Be; li"' d°nderdag 12 sept. I Hanoi °P Zo°m H-97 u-03 en 23-54 VlJY** 10-33 en 23.22 I ^enJjfen 10 08 en 22.52 I Weidinge 11.47

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2