Vijf jaar stop op kerncentrales Voortgezet onderwijs krijgt de ruimte MD ZORGT VOOR NIEUWE DEINING Rijksrecherche onderzoekt neerschieten vluchteling V andaag met- Vijftig mille voor goed idee IN 10 JAAR: 26.000 NIEUWE LOKALEN Meer gratieverleningen? Geven voor leven leven ÉMt y«* fcr m Kamer stemmers tellen niet mee VOORSTEL AAN REGERING r ASTRONA UTEN-ONTMOETING Gedeeltelijke werkloosheid Philips-Hasselt v nka-besetting was rechtmatig In bouw vaccinatie tegen griep ZES SCHOTEN IN BREDA akkoord: ERASMUS-UNIVERSITEIÏ WIL NIEUWE STUDIERICHTINGEN mÈÊtëmm °eld e kollektie: und nappa, dat soepel di gemakkelijk liet en tot een modieuze anen, 'n vlotte ii tuur en royale kraag, tglanzend zwart o donkerbruin. 4 350: h Ruilverkavelings- wet herzien I ir!§ Ian meer ^an *wee "ül- CIRCULAIRE Stopwetje op gemeente- poliüp verworven DE GAAY FORTMAN: VERZOEK VIER SCHOTEN ee! propos nog iets iders te reinigen? ok voor al uw tapijten, kens, slaapzakken, Jède-jasjes, reparaties, c. kunt u in de althenette terecht. I pjfecteur: Dr. W. A. J. M. fïarkx I jjjjfdredacteur: L. Leijendekker I Redactie- en administratie-adres: ijsêuwstraat 9, Terneuzen, teL (01150)-79 20 I itöfflementsprijs I (24,10 per kwartaal: 8,35 per maand. e nummers 45 cent. rjjoniiminer 1114111 I ,lV. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, lagerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW .WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7447 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Twee de Kamer gaat in grote lijnen akkoord met de voor- jestelde wijziging van de riiilverkavelingswet. Dat I Heek gisteren bij de aanvang 1 un de discussie met minis- ter Van der Stee (Land touw). In afwachting van een, door vrijwel iedereen noodzakelijk geachte, land inrichtingswet stemt de Ka- mer in met wetswijziging die in hoofdzaak neerkomt ip deze nieuwe regels: (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT In de nog niet gepubliceerde energienota van minister Lubbers zou worden voorgesteld drie nieuwe kern centrales in ons land to bou wen: in Borsele, op de Maas vlakte en in de Flevopolder. In verband hiermee heeft een aantal wetenschapsmensen en politici de regering in een „bezinningsnota" geadviseerd de eerstkomende vijf jaar geen kerncentrales te bouwen. In die periode zou diepgaand onderzocht moeten worden op welke wijze de energievoor ziening het best kan worden voortgezet. Het verzoek om uitstel van nieuwbouw van kerncentrales wordt onderschreven door om. G- A. Sanders uit Dongen, dr- ir. E. T- Ferguson, dr. A. H. van den Heuvel, A. K- Kloos, dr. S. L. Mansholt, prof. dr. E. Schillebeeckx en prof. dr. J- Verkuyl- Zij voeren aan dat op dit moment de beschikbare kennis over het kernenergiesysteem op vele gebieden te kort schiet Bovendien zijn de prognoses voor energieverbruik „uiterst onzeker" geworden nu wordt gezocht naar besparingen op energie, terwijl ook gepro beerd wordt nieuwe methoden voor energievoorziening te ontwikkelen- Ook wordt aan gevoerd dat de publieke opi nie verdeeld en verontrust is. Wanneer nu nieuwe kern centrales gebouwd gaan wor den zal dit, naar de mening van de ondertekenaars, een definitieve keus voor kerne nergie zijn. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) zal morgen 50.000.uitreiken voor een goed idee aan de hoofdwaterbouwkundige J. A. Kant (59). die een methode ont dekte om de grindlagen op de taluds van waterwegen vast te leggen. Zijn idee komt erop neer over het grind een speciaal ge mengd hechtmiddel uit te giefen. Hierdoor ontstaat een con structie die het grind tot een diepte van 15 cm vastlegt. De constructie blijft poreus, zodat het water dat zich achter de deklaag verzamelde, weer naar buiten kan vloeien. De heer Kant deed zijn idee op, toen hij al een tijd geieden met deze methode proeven nam langs de boorden van het Hartelkanaal. Inmiddels is zijn methode ook toegepast bij de aanleg van de Schelde-Rijnverbinding en bij de bouw van di verse sluizen. Ook buiten Rijkswaterstaat vond zijn idee toe passing. Rijkswaterstaat heeft op de vinding van de heer Kant octrooi aangevraagd en verkregen De toepassing van de „methode- Kant" heeft het rijk veel geld bespaard. II De slemprocedure wordt I veranderd. Thuisblijvers zul- I len niet langer tot de voor- I aimers gerekend worden iaisblijvers stemmen ni; I mee. rdenj 11 D. ïuilverkavelingsrente |r dt verhoogd (is 5 procent, :cll 6 procent) en d-e afbeta- Igstermi.in wordt terugge |b...ht tot 26 jaar (is 30 I jaar). Ll Gmn (gebruikers dia fier zijn in de zin van de [Pachtwet krijgen ook stem- Sbt. Nu zijn alleen grond-ei- maren stemgerechtigd. Van verscheidene kanten, Int name door Voortman IWA) en WaaLkens (WD) kritische kanttekeningen gemaakt bij de feitelijke ver van de ruilverkave- ïte. Zij wezen erop, dat I it toch weer een extra last op I agrarische bedrijfstak legt. I Voortaan: „Wij kunnen in re- I «ikheid geen bezwaar ma- I iïn tegen deze aanpassing van I beperkte omvang. Toch delen l»ïj de zorg dat de stijgende I'Stestanden ook langs deze I-eg een bedrijfstak treffen, I le op dit punt toch al kwets- I tat is". Waalkens: „Ik ben I'm mening, dat alles moet gedaan om beperking de ontwikkelingsmogelijk- 1 "Men van landbouwbedrijven - voorkomen. Voortzetting ruilverkavelingsactivitei- I1® is van eminent belang de inkomenspositie van 14 landbouw in de komende Kritiek kwam er vanuit de totter op de bepaling in het Ddsontwerp dat de grondeige- aan de pachter de kosten ruilverkaveling „geheel of dele" avn de pachtprijs in I "taling kar brengen. Met l'ïtte Berger (DS '70) wilde "rover duidelijkheid. Hij be- I'Ito een gulden middenweg: procent van de kosten voor Pachter, 50 procent voor de r-lfflaar. CANADESE POLITIE heeft I si teren de directeur gearres- 1van een f>ank in Toronto I j VOl'denking van verduiste- I j n nollar (ongeveer 5,4 mil- |fn ffQlden) ten nadele van bank, een filiaal van de van Montreal. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Veerman van Onderwijs zal van het kabinet de kans krijgen om de scholenbouw voor het voortgezet onderwijs in de komende jaren zeer sterk op te voeren. Alleen al daarvoor zal het volgend jaar rond een half miljard gulden beschikbaar worden gesteld. Een deel daarvan zal besteed worden in het kader van de werkloosheidsbestrijding. Enkele cijfers: in de komende tien jaren zal het voortgezet onderwijs dat is alle onder wijs tussen de lagere schooi en de universiteit 26-000 nieuwe lokalen nodig hebben. Het voortgezet onderwijs zal in die jaren een toename te zien geven van 239.000 leerlin gen- Pas na 1982 zal dit aantal door de daling van het -geboor- tencijfer gaan afnemen- „Dan zal de scholennood door de pil worden opgeheven", zei de staatssecretaris gisteren in Den Haag- In de afgelopen jaren zijn on geveer duizend nieuwe lokalen per jaar geproduceerd. Dat is voor de komende jaren veel te weinig. Tot 1983 zullen er 14-000 nieuwe lokalen nodig zijn ter vervanging van verou derde lokalen en bovendien nog 12-000 nieuwe lokalen ter opvang van het toenemend aantal leerlingen- Dat komt neer op 26-000 lokalen, waar van 17.000 in de eerste vijf jaar- Alleen al in het komende jaar zouden 5.500 nieuwe lokalen nodig zijn. Dat aantal is niet haalbaar- De staatssecretaris hoopt echter met enig kunst en vliegwerk op het gebied van lesroosters en schooltij den, maar vooral door een sterk versnelde scholenbouw toch alle leerlingen onder dak te krijgen- Ook de huiur van tijdelijke lokaliteiten zal daar bij een belangrijke rol spelen- Bovendien zullen de schoolbe sturen deze week van het mi nisterie van Onderwijs een coir- culaire ontvangen, waarin wordt meegedeeld, dat er weer ruimte is voor de zoge naamde kleinere bouwkundige projecten, zoals uitbreidingen van bestaande scholen. Die ruimte is gevonden in het ka der van de werkloosheidsbe strijding, omdat zij doorgaans zeer arbeidsintensief zijn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gemeenten wier inwonertal groeit tot bo ven 25.000 krijgen weer auto matisch gemeentepolitie. Zes jaar lang is dat niet mogelijk geweest omdat bij wet deze be paling uit de politiewet buiten werking was gesteld. Gisteren strandde in de Tweede Kamer definitief de poging van de ministers Van Agt (Justitie) en De Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken) om' nog eens vijf jaar met dit stopwetje te werken. De Kamer zei in grote meerderheid neen tegen dit pl-an. Alleen de PPR- fraetie en acht leden van de KVP-fractie stemden vóór het wetsontwerp. HASSELT (ANP) De di rectie van het Philips-bedrijf in het Belgische Hasselt heeft de ondernemingsraad meege deeld dat er half september 160 tot 200 medewerkers van het bedrijf gedeeltelijk werk loos zullen worden en wel voor ongeveer drie maanden. De voorraad bij het bedrijf is namelijk te hoog opgelopen en daarom moet de produ-ktie be perkt worden- 'Van onze redactie binnenland) I !ei, *4AG Minister de I ïakLi tman (Binnenlandse i, gr jtan de Enka-bezetting zien". Bij deze eer- dan I ''thtrn "met anders »tmatis zien" Bij deze SttifJ"san'seerde bedriji'sbe- "aten 1972) in ons land SsLiZeer wezenlijke ar- I ^«langen in het spel De <ilvo„n<>or<'el'jkheid voor de li,,. J"[' 'as bij de vakvere- it en aan de zijde van •avow ""emer was duidelijk doende bereidheid tot overleg en onvoldoende open heid geweest. De wijze van uitvoering is onomstreden voorbeeldig geweest, aldus de Gaay Fortman. De bewindsman voor zijn ministerschap hoogleraar aan de vrije universiteit te Am sterdam, heeft deze mening neergelegd in een wetenschap pelijk artikel in de bundel „Verzekeringen van Vriend schap" aangeboden aan prof. mr. T. J Dorhout Mees (U- trecht) bij diens 75-ste ver jaardag- Voor de rechtmatigheid van een bedrijfsbezetting moeten volgens De Gaay Fortman wel zwaardere eisen gelden dan voor een staking. Maar als uiterste middel, met name waar het gaat om het behoud van de werkgele genheid in de eigen onderne ming, kam zij echter in het huidige maatschappelijke be stel niet als bij voorbaat on rechtmatig worden aange merkt, (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON President Gerald Ford van de Verenigde Staten heeft gisteren, voor de tweede maal binnen enkele dagen, voor een enorme dei ning in zijn land gezorgd door aan te kondigen dat hij een generaal pardon overweegt voor alle betrokkenen bij de Watergateschandalen. Terwijl van alle kanten protesten te gen zijn besluit om Richard Nixon van vervolging te vrij waren binnenstroomden (o.m. tienduizenden telegrammen), deelde de plaatsvervangend woordvoerder van het Witte Huis John Hushen mee dat de president de mogelijkheid be studeert van een dergelijk pardon. Hij waarschuwde de aanwe zigen dat de uitslag van het onderzoek niet valt te voor spellen", maar van vele ziidp meende men dat Ford de be schuldigden en reeds veroor deelden wel zal begenadigen nu hij Nixon elke vervolging bespaart. Van verscheidene zijden in het Congres riep men dinsdag om alsnog een politiek debat EEN TSJECHOSLOWAAK- SE parlementaire delegatie zal van 12 tot 19 september een bezoek aan Nederland bren gen, en ondermeer aanwezig zijn bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar, op 17 september in de ridder gaal. te houden over Nixons rol in Watergate nu gerechtelijke vervolging door het besluit van de president niet meer mogelijk is. Sommigen zeiden zelfs dat, door Fords besluit Watergate eerst goed in de doofpot is gestopt Over het hoe en waarom van Fords besluit om Nixon te vrijwaren werden ook dinsdag nog allerlei veronderstellingen gedaan. Zo schreef de Chicago Sun-Times dat Ford zijn be sluit had genomen tegen het unanieme advies van al zijn raadgevers en zich had laten leiden door de waarschuwing dat Nixon voor een geestelijke instorting stond. Nixon zou reeds in het laatste jaar van zijn regering aan ernstige de pressies hebben blootgestaan en vaak zo door zijn persoon lijke moeilijkheden in beslag zijn genomen dat hij zich niet met regeringszaken bezig kon houden waardoor in feite zijn chef van de staf van het Witte Huis, generaal Haig, had gere geerd. Dinsdag had de echtgenote van Nixons vroegere juridische adviseur James Dean bij Ford een verzoek tot gratie voor haar man ingediend die aan een gevangenisstraf van vier jaar is begonnen voor zijn aan deel in de Watergateaffaire. Als Ford besluit tot een ge neraal pardon dan zouden daarvan zeker 39 personen profiteren die hetzij al veroor deeld zijn, hetzij in staat van beschuldiging zijn gesteld- Amerikaanse en Russi sche astronauten bijeen voor een oefening in Houston ten behoeve van de voor vol gend jaar op het programma staande ruimtevaartontmoe ting tussen een Apollo en een Sojoez. Tom Stafford, Vance Brand, Donald Slay- ton en Aleksey Leonov zul len elkaar ook in de ruimte ontmoeten. UTRECHT (ANP) De be drijfsgezondheidsdienst voor de bouwnijverheid wil graag alle bouwvakarbeiders jaar lijks vaccineren tegen influen za. Alle werkgevers in de bouwnijverheid hebben een brief gehad, waarin wordt ge wezen op de mogelijkheid de werknemers te laten inen ten. 4ANSTAANDE zaterdag begint DE STEM een nationale puzzelactie onder het motto „Geven voor leven". De opbrengst komt ten goede aan het KONINGIN WILHELMINAFONDS voor de kanker- bestrijding. Dat fonds viert dit jaar zijn zilveren jubi leum. Wij hopen dat onze lezers, zoals verleden jaar bij de Puzzelactie Natuur het geval was, in groten getale zullen steunen. Elders in dit nummer blijkt dat hun moeite als ze een beetje geluk hebben vorstelijk beloond wordt. Want de stroom prijzen is nog groter dan bij de vorige puzzelactie het geval was. DAGBLAD DE STEM (Van een onzer verslaggevers) BREDA Op bevel van officier van justitie mr. K. Thijs- sen te Breda stelt de Rijksrecherche een onderzoek in naar de juiste toedracht tijdens een schietpartij gisterochtend even na acht uur in de Bredase Ruwaardstraat. Zonnig Droog en zonnig. Mati ge tot krachtige zuide lijke wind- Maximum temperaturen rond 20 graden. STAD EN STREEK Landerijen ten prooi aan Kanaalwater. Pagina 3 Sas van Gentenaren dok ken voor beeldje. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Cacao- en chocolade-in dustrie sterk op Europe se markt. Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND Eén jaar junta in Chili: duizenden slachtoffers. Pagina 9 KLEINE STEM Nieuwe kleren kopen. Pagina 14 SPORT Frans Derks blijft rebel leren. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Nieuwe rage in Enge land. Pagina 15 (Van onze onderwijsredacteur) ROTTERDAM De Rotter damse Erasmus-universiteit wil drie voor Nederland nieu we studierichtingen. Er wordt echter geen aanspraak gemaakt op de vestiging van de zeven- le letterenfaculteit in Rotter lam. Er bestaat wei grote be- 'loefte op studierichtingen ge schiedenis, kunstwetenschap oen en algemene taalweten schap aan de Erasmus-univer siteit. Deze richtingen zullen ech ter wat onderwijs en onder zoek betreft sterk maatschap pij-gericht zijn. Over de wenselijkheid zulke studie-mogelijkheden te ope nen aan de Erasmus-universi teit is een rapport aan staats secretaris dr. G. Klein (Onder wijs en Wetenschappen) aan geboden. Met nadruk wordt gesteld dat de Rotterdammers niet uit zijn op de vestiging van een letterenfaculteit in hun stad. Ze willen andere gegadigden voor zo'n faculteit, met name de Tilburgse Hogeschool, Been concurrentie aandoen. De drie nieuwe studierich tingen waarom de Erasrmanen vragen, liggen zo merken ze op in het verlengde van de faculteiten economie, sociolo gie. rechten en medicijnen. Zie ook commentaar op pag 9 Daarbij schoot een politie man de 34-jarige voortvluchti ge Tiiburger A.L. van achte ren neer. De man kreeg een kogel door de rechterzij. Het projectiel schampte zijn lever. L. is direct geopereerd in het Diaconessenziekenhuis te Bre da. Zijn toestand is vrij ern stig, maar er is geen direct levensgevaar De politie was getipt dat L. die op 29 juni j.l. als gedeti neerde na een spoedoperatie uit het Ignaltiusziekenhuds te Breda ontsnapte, zich op een onderduikadres in de Lange Gampelstraat zou kunnen be vinden. Deze woning werd daarom al enkele dagen in de gaten gehouden. Ook gisterochtend waar schuwde de wachtcommandant de patrouilles die om 08.00 uur zouden uitrijden t uit te zien naar L. Als extra waar schuwing kwam daar bij dat L. zoals uit enkele meldingen was gebleken zich de laatste twee weken agressief had ge toond en dat de man gewa pend zou kunnen zijn. Een van de patrouilles reed vanuit het bureau rechtstreeks naar de dichtbijgelegen Lange Gampelstraat en zag daar de wagen van L. staan. De be manning van deze patrouille wagen stelde zich in de omge ving (Fellenoordstraat) ver dekt op en waarschuwde de wachtcommandant via de mo bilofoon. Terwijl deze bezig was de andere wagens te mo biliseren om tot een omsinge ling te kunnen overgaan, kwam L. tevoorschijn. Hij sprong direct in zijn wa gen en reed vol gas richting Fellenoordstraat. De wachten de agenten schoten met hun wagen vooruit en blokkeerden de uitgang van de Lange Gampelstraat. Zij sprongen uit hun wagen toen L. vol gas achteruit gaf. Op het moment, dat L. opnieüw richting poli tiewagen reed en de agenten de indruk hadden, dat de man op hen zou inrijden .vuurden zij vier schoten af op de ban den van L.'s wagen. De scho ten misten doel- De voortvluchtige verdachte, L. was op 27 mei aangehouden omdat hij een vrouw in Ber gen op Zoom met de dood bedreigd zou hebben, gaf op nieuw vol gas achteruit en slingerde een honderd meter van links naar rechts de straat door. Hij kwam met zijn auto dwars op een trottoir tot stil stand. L. sprong uit de auto en zette het op eer lopen. Een van de beide agenten ging hem achterna. Volgens een ge tuige en volgens de agent zelf heeft laatstgenoemde tijdens de achtervolging ongeveer tien keer geroepen: „Halt, sta stil of ik schiet". Ook heeft hij toen een schot in de lucht afgevuurd. Toen duidelijk werd dat L. harder liep dan de agent schoot deze op de voortvluchtige man met de be doeling hem in een been te raken, aldus een verklaring van de Bredase politie gister middag. L. werd in de zij geraakt en stortte neer. (Vervolg op pag.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1