sJt -Jtasss BAafT lAieuwe rage in Engeland: Kung Foe VAN HOREN EN ZIEN Nieuwe traditie voor wagenspel sfStsüs^it r'Jh S" radio radio televisie SWSSMMS CtS -«-w- Afwisseling Festival Teleac- cursus flexibele school start deze maand Ik word weer niet goed... rééds ONTDEK DE VERSCHILLEN SUSKE EN WISKE: De nare varaan •WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1974 DE STEM fsj i»- K* n Caroline moesten ver- idt, maar niet zoveel geld winkel een nieuwe kunt ied idee zelf legpuzzels te schrift een leuke foto op, :nip de foto dan in kleine ie tekening allemaal vier- kunt natuurlijk ook wat Zoek tenslotte een doos legpuzzel kunt bewaren. Portugal zelf, en krijgen ook idaoht in het Portugese le- r, van waaruit nieuwe ver- len over misdrijven tegen Afrikaanse bevolking door- pelen naar buiten, iet leger zelf luidt op ril 1974 de doodsklok over rtugals imperium. Twee tanden later wordt het reent n Mozambique op onafhan- lijkheid formeel erkend. W li beginnen besprekingen «t het Frelimo in Dar"s laam, gevolgd door geheime itaeten. Op 7 september ij wel op de kop af tien jaa het uitbreken van de guer- ■ïa, wordt in de Zamfoiaanse ofdstad Loesaka een „volle- akkoord" getekend- De ironie van de geschiede- wil dat het Portugese leg als laatste taak, een rebellie n kolonisten en ex-mihtai- n moet onderdrukken om -kolonie te kunnen overor n aan de vijand van gis e Het Wagenspelfestival zoals dat van 25 augustus tot en met 1 c°n«etere vorm te september in het kader van de g t vergelijkbare op- Brabantse Dag in Heeze met *°n „"o Vv Va," de 'ury veel succes, zowel in spel als be- maken. Die opdracht zou langstelling, is gehouden biedt 'ederiaaropn.euw kunnen wor- nog wel wat stof voor een nabe- fe" gegeven en uitsluitsel moe schouwing. Een discussiepunt T, °"de™«P. was, na afloop al met een de ?a,f da" 1°* mderdaad het mo- vorm: Het Brabants Centrum ,i^,'na" ,gekozetn s,uk dient voor Amateurtoneel als organi- f,..J!h lo" m,ü °|,meer sator had oorspronkelijk spon- vorm _g:n de taan gekozen voor een festival, houden aan d" m mC" maar even spontaan - door het aïï„. Se? voor beschikbaar komen van prijzen hneverre m'a Wagen*Pel en ,n .werd het een toernooi, hetgeen |ichtzinniger e^welhchT zdfs overigens ook wel in de traditie zel,s past. De jury wilde dan wel niet de du"r van hit sm.L T? mpi nunten werken en i„i °uur van het stuk. Dit laatste met punten werken en tot een punt zal weini„ moeilijkheden ranglijst komen, maar ze kon er Mi J Il u „lp. enHer „i< op_ievertn. Min of meer vanzelf Bovendien is het vrijwel missen het onderling contact dat noodzakelijk een wedstrijd tus- - dachten wij - juist zo wordt sen diverse groepen tn zo kort gewaardeerd en waarvan een mogelijke tijd te houden om de grote stimulans uitgaat. Het uiterlijke omstandigheden, deelnemen van groepen uit Til- waarin het weer de grote factor burg, Oosterhout en Breda zal is, niet te veel te laten uiteenlo- ongetwijfeld het van de grond pen. Het maakt voor spelers en komen van het Streekcentrum jury veel verschil of er wordt West-Brabant van het BCA gewerkt op een zonnige, warme zoals dat in het voorjaar herop- zomerdag, dan wel op een win- gericht is bevorderen, waarmee derige, grauwe die de herfst al de mogelijkheden voor informa- aankondigt. Om van stromende tie en instructie dichter bij huis regen dan nog maar te zwijgen, dan Eindhoven, in zicht komen, want voor dat geval is er een niet onder uit om duidelijk ver gelijkbare beoordelingen te formuleren, waaruit twee win naars te voorschijn moesten komen. Het was de leider van de tweede-prijswinnaar. Jan Naaykens uit Hilvarenbeek, die zich - gehoord de bijval die hij oogste—tot tolk van veel aanwe- zal dat een half uur tot drie kwartier bedragen: In minder tijd kan men amper een pro bleem stellen, ontwikkelen en oplossen en veel langer kan men de aandacht van een in de open lucht staand publiek niet vast houden. Voor de deelnemers is het misschien boeiend te zien vluchtgelegenhcid, waarmee het wagenspel als zodanig wordt ontkracht. Binnen spelen stelt zijn eigen eisen en heeft een to taal ander effect. Maar ook de omvang, de samenstelling en het gedrag van het publiek speelt een grote rol. Aan de jury wor den grote eisen gesteld aan het Betere opvoeringen trekken al gauw meer publiek en het zou prettig zijn als ze ook wat slui merende talenten zouden wak ker maken. Meer spelers met mogelijkheden, enthousiasme en ambitie, maar vooral door her van het ontspannen spelen vindiflgri'khe'd tegen de concurrentie het ?P.?rach} u,tvo<'rt Voor de kweken van weer een stukje ^aarentegen zal de veel prestatiemaatschappij. g e versc^eidenheid van het p Behalve de principiële kant faditie^dM zalTen'nfe'/Promis ,ussen deze bel^ogt traditie dan zal men niet ont- fijkheden lijkt alleen maar ver- komen aan de noodzaak de op- vvarring te scheppen. geheugen als de voorstellingen zettingsvermogen zouden kun- in de tijd ver uit elkaar liggen. nen zorgen voor een grotere af- - wisseling in de keuze van stuk ken. En het zou schrijvers kun nen aansporen hun ideeën eens in een dramatische vorm te gie ten. Goede, eigentijdse teksten zijn er niet gauw teveel. Als het Wagenspelfestival aan deze ontwikkeling zijn steentje bij draagt heeft het zijn bestaans- recht al bewezen en hebben de onvermoeibare organisators onder aanvoering van de heer Tiny Aerts recht op de dank van ieder die het amateurtoneelspel ter harte gaat. Het is gemakkelijker indrukken van een dag of weekend te verge lijken; een bezonken en een verse indruk zijn ook niet gelijkwaardig. Ten opzichte van bovenge noemde argumenten zou een wedstrijd dus liever niet, maar een festival wel over verschil lende dagen en zelfs week-ends kunnen worden verdeeld, al gaat dan wei iets van het effect van de feestelijke overvloed ver loren. En vooral de verschil lende gröepen en hun spelers A. KORNMANN (Van onze RTV-redactie) UTRECHT „Flexibele sch ool" heet de televisie-cursus die Teleac op 26 september start voor onderwijsgevenden in het kleuter-en basisonderwijs. De cursus, die uit 17 tv- uitzendingen, schriftelijk mate riaal en regionale bijeenkom sten bestaat, zal zich richten op de veranderende verschijnings vormen van het onderwijs. Daarbij wordt uitgegaan van een schoolmodel waar niet „het kweken van arbeiders in deze maatschappij" voorop staat, maar waar het gaat om het kind zelf, om het functioneren In een eigen leefwereld. „De school als groep waar men samen leeft en samen leert leven", zoals de doelstelling luidt van een basis school in Amsterdam, waaraan een van de uitzendingen is ge wijd. „Het gaat in de eerste plaats om een mentaliteitsverander ing", redeneert men bij Teleac, en daarvoor worden in de cursus mensen gebruikt die reeds van uit een andere mentaliteit han delen. De bedoeling van de cursus is om onderwijzers in kleuter- en basisonderwijs, die vrijwel nooit in de gelegenheid zijn een collega aan het werk te zien, hier m de gelegenheid te stellen ken nis te nemen van „een scala van mensen die het allemaal een be etje anders doen". De cursus, die tot stand is ge- tanen in samenwerking met de drie landelijke pedagogische centra en de Nederlandse Onderwijstelevisie (NOT), be staat uit vier blokken, die de in houdelijke problemen van het veranderend onderwijs aan de I orde stelden. (Van onze correspondent) LONDEN - fn Groot-Britlannië begint de langharige popcultuur nu geleidelijk plaats te maken voor een nieuwe rage: het beoe fenen van Kung Foe, een woeste krijgskunst, die afkomstig is uit China en Mongolië. In China werd Kung Foe compleet verbo den door Mao tse Tung, maar in Hongkong worden de laatste tijd veel speelfilms gemaakt met grote Kung Foe-slerren, onder wie een Bruce Lee, die zijn krijgsgeweld opluistert met bij zonder dierlijke keelgeluiden. Bedoelde films mogen niet ge draaid worden in China, maar ze komen wel naar Groot- Brittannie en het Europese vas teland. In Engeland spreken ze tot de verbeelding van duizen den jongens en jongemannen, die nu dromen van opwindende Kung Foe-gevechten, waarin ze hun tegenstrever deskundig op zijn Chinees naar de andere we reld helpen. Het plotse verlangen van de Britse mannelijke jeugd om Kung Foe te leren, leidt overal in het land tot het ontstaan van Kung Foe clubs, uitgerust met nieuwbakken Kung Foe- instructeurs. die zich hoofdza kelijk toeleggen op de aanwer ving van nieuwe leden en het in nen van contributies De politie van Londen en het Britse minis- terie van Sport zijn er achter ge komen, dat in de meeste geval len de would-be-kung foe-beoe fenaars bij de neus genomen en schaamteloos bestolen worden. Kersverse „clubs" organise ren aanwervingsavonden waarop ze meer dan 10 pond vragen voor een serie Kung Foe-lessen Als de nieuwe clu bleden zich later aanmelden voor hun eerste onderricht, vin den zij noch club, noch instruc teurs, die ondertussen weer el ders bedrijvig zijn Afgelopen april lieten bijna 200 personen zich in een Londense gemeente inschrijven voor Kung Foe- lessen. Hun gezamenlijke con- tnbutie bedroeg ruim 1500 pond. Sindsdien zijn de organi- NEDERLAND I NOS/NOT 9.15-9.40 Schooltelevisie. KRO 17.00-17.45 Nogal Wiedus. NOS 18.45 Brigadier Dog. 18.55 Journaal. 19.05 Van Gewest tot Gewest. SOCUTERA 19.50 Ned. Vereniging van Re validatie NOS 20.00 Journaal P.P. 20.20 NOS 20.30 20.35 22.20 22.45 23.10 23.25- Christelijk Historische Unie Trekking Staatsloterij On the waterfront, speel film (1955). Panoramiek. Studio Sport. Den Haag vandaag. 23.30 Journaal. 15.50 Kinderprogramma. 16.20 Paardesport. 17.55 Journaal. Regionaal 18.30 Aktualiteiten. reportage. 18.45 Zandmannetje. 18.55 Nordschau-Magazin. 19.26 Graf Luckner, tv-serie. 19.59 (Z/W) Programmaover zicht. WDR 18.05 Dokumentair pro gramma. 18.40 Aktualiteiten. 19.20 Bridget und Beraie, se rie. 20.00 Journaal en weerover- zicht. 20.15 Filmreportage. 21.00 Internationales Hanns- Braun-Sportfest. 21.45 Gaijin. filmreportage over Japan. 22.30 Journaal, kommentaar en weeroverzicht. NEDERLAND II NOS 18.45 Brigadier Dog. 18.55 Journaal. KRO 19.05 De Melchiors, tv-serie. IKOR-KRO!KK 19.30 Kenmerk: informatie over kerk en samenle ving. NOS 20.00 KRO 20.20 21.10 NOS 21.50 Journaal. De Wrekers, tv-serie. Cola Debrot, filmportret. Journaal. TELEAC 21.55-22.40 Computerkunde les 23. DUITSLAND I 10.00 Journaal. Aktualiteiten en muziek. Dagboek. Duitse aktualiteiten. Geschichten vom Land: Die Sullens-Schwestern, Engelse tv-film. Aktualiteiten. Persoverzicht. 13.00-13.20 Journaal. 15.45 Journaal. 10.05 10.25 10.40 11.25 12.20 12.50 De Nederlandse popgroep Luciferheeft de Van Oekeltrofee ontvangen voor de tv-uitzendxng in Van Oekels Discohoek. En Sjef van Oekel? „Ik word weer niet goed rééds!" sators spoorloos De politie stelt een onderzoek in. In Ipswich, een andere Lon dense gemeente, dook een heer schap op dat zich voordeed als grootmeester in de Kung Foe. Voor een volledige cursus in die Mongoolse vechtkunst vroeg hij 100 pond Naar verluidt lieten ongeveer 20 personen zich bij hem inschrijven Hij verdween met het geld. zonder ook maar één les gegeven te hebben. Volgens Scotland Yard telt Groot-Brittannië, niet meer dan 12 erkende Kung Foe- mstructeurs, en toch zijn over heel het land honderden Kung Foe-clubs en -scholen verspreid, die elk beweren dat ze geleid worden door een „grootmees ter" Leiders van de Britse karate- beweging vinden dat het onder hand welletjes is. Zij dringen aan bij het ministerie van Sport om de Kung Foe-clubs en het beoefenen van -de Chinese krijgskunst onder strikte offi ciële controle te plaatsen. In tegenstelling met judo en karate schijnen de regels van Kung Foe verre van vast te staan Ofschoon Kung Foe uit gevonden werd door de Mongo len. toen zij ten tijde van Dzjenghis Khan de wereld wil- Vanavond brengt de NOS (Ned 1, 20 36) als een soort ver lengstuk van de KRO-cyclus rond Marlon Brando „On the waterfront", een van Brando's hoogtepunten. De film kreeg verschillende Oscars. den veroveren, draagt deze pri mitieve krijgskunst een Chinese naam, die bedrevenheid bete kent In films uit Hongkong ma ken Kung Foe-beoefenaars ge brulk van metalen sterren met scherpe punten, messen en an dere wapens. De ware Kung Foe is evenwel ongewapende zelf verdediging die bedreven wordt met de blote hand. Deskundigen noemen het een schande, dat in Groot- Brittannië minderjarige jongens Kung Foe-onderricht krijgen waarbij men ze__ leert vechten met gevaarlijke'scherpe voor werpen Ook de Londense poli tie is van oordeel, dat op die ma nier een nieuwe generatie van booswichten gekweekt zou kunnen worden, „waarmee de maatschappij binnen afzienbare tijd zal moeten afrekenen" DUITSLAND II 16.50 Gymnastiek 17.00 Journaal. 17.10 Lassies neue Freunde, jeugdserie. 17.40 Aktualiteiten en muziek. 18.25 Dr. med. Mark Wedmann - Detektiv inbegriffen, tv-film. 19.00 Journaal. 19.30 Informatief programma. 20.15 Informatief programma. 21.00 Journaal. 21.15 Kuituurmagazine. 22.00 Jakob von Gunten, film. 23.35 Journaal. BELGIE (NEDERL.) 16.30 Jeugdprogramma. 17.55 Kiri, de clown. 18.00 Documentaire van de schooltelevisie. 18.30 Muziek voor de jeugd. 18.53 Documentaire film. 19.28 Yoga. 19.40 Mededelingen en weer bericht. 19.45 Journaal. 20.15 Hier is Lucy, tv-serie. 20.40 Pano 74. 21.30 Standpunter. 21.50 Kortweg. 21.55 Amusementsprogramma. 22.45 Journaal. BELGIE (FRANS) 14.00, 15.45 en 16.15 School televisie. 15.45 Jeugdprogramma. 18.25 Amusementsprogramma. 18.55 Kleuterprogramma. 19.00 Ledessousleciel,feuille ton. 19.30 (Z/W) Regionale aktuali teiten. 19.45 Weerbericht en journaal 20.15 Ardechois coeur fidéle. tv-serie. 21.10 Filmportret. 22.00 (Z/W) Discussiepro gramma. 23.30 Journaal. FRANKRIJK (RUSSEL) 12.30 Miditrente. Gepresen teerd door Danièle Gil bert. 13.00 Journaal. 13.30-13.45 Beursberichten. 16.20 Uitzending voor de kin deren. 18.20 Au dela des faits. 18.40 Voor de kleuters. 18.50 Uitzending voor de jeugd 19.20 Regionale aktualiteiten. 19.45 Journaal. 20.15 Etranger d'ou viens-tu? (12) 20.30 Plein cadre. 21.30 L'hommeaucontrat Van Jacques Armani 22.20-22.35 Journaal boeket. 12.00 Almelo - Centraal: gesprekken 13 00 Nws. 13 11 Dingen van de dag 13.25 (S) Een middagje Stoomradio: een pro gramma vol goede jeugdherin neringen. 16 00 Nws 16 03 (S) De radio is verstopt, hoorspel. 16.25 (S) Nederlands cabaret op de plaat. 16.55 (S) Dansorkest met solisten. 17.25 (S)Metropole Orkest 17.55 Meded. 18 00 Nws 18 11 Dingen van de dag. Poli tieke Partijen: 18.20 Communis tische Partij van Nederland. VARA. 18 30 (S) Trio pl.: licht trio met solisten E.O.: 19.00 Klankbord 19 10 Schijnwerper 19 15 (S) Wij hebben een woord voor de wereld geestelijke lie deren 19 45 Bijbelstudie. 20.00 (S) Klassiekeorgelmuziek. 20.25 (S) Kerk en Zending in Indone sia (V). 21 00 E.O Metterdaad 21.15 Avondsluiting. TROS: 21.30 (S) Specialiteiten a la carte: muzikaal wensprogr. 22 30 Nws 22.40 Aktua. 22.50 (S) Zo tegen twaalven: licht progr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM n TROS: 7 00 Nws. 7 02 (S) Ontbijt-Soos, met om 7.30 Nws. 7 41-8.00 Aktua. 8.30 Nws. 8 36-8.45 Gymnastiek v.d. huis vrouw 10.00 (S) Kaboutertijd. 10 30 Nws 10 33 (S) Voor de vrouw 11.30 Aktua KRO: 11.45 Bejaardenprogr 11.55 Meded. 12.00 (S) Van twaalf tot twee, pauzeprogr met om 12.30 Nws. en om 12 41 Echo. 14.00 Huisbe zoek. NOS: 14 10 Onder de Groene Linde: oude liedjes en balladen. 14.30 (S) Aspecten van de kamermuziek. 15.30 Nws. 15 33 Spiegel van Duitsland. 16.00 Meer over minder: De stem van de sprekende minder heid 17.05 Israëlitisch Kerkge nootschap. 17.20 Overheids- voorl Tekst en uitleg - Een driewekel. rubriek van het mi nisterie van Onderwijs en We tenschappen. 17.30 Nws. NCRV: 17 32 (S) Hier en Nu. NOS: 18 00 Bopthema s en Swingsessions: jazz uit de jaren 1935-1955. 18.30 Nws. 18 41 Spiegel van Groot-Brittanië. 19 00 Openb. Kunstbezit. 19 10 R V U. 19.50 Den Haag vandaag. 20.00 Nws. 20.05 (S) Woensdagavond- Muziekmagazine. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM m Ieder heel uur 2 minuten nieuws. AVRO: 7 02 Drie op ie boter ham. (8.02-8.05 Radiojourn.) 9.03 (S) Pep-op-Drie: arbeidsvi taminen met populaire ver- zoekpl. 11.03 Drie draait op ver zoek: AVRO's Postbus 700. 12.03 Radiojourn. 12.06 (S) Drie tussen de middag. 14.03' Pop- Kontakt I. 15.03 Pop-Kontakt II. 16.03 De Hitmeesters I, met o.a. Amerikaanse toptwintig. 17.03 Radiojournaal. 17.06 De Hitmeesters II, met Engelse top-twintig. NOS: 18.02 Joost mag niet eten. 19 02 (S) Drie loopt achter 20 02 Woensdag III: lichte platen, sport en act. 22.55 Meded. 0.02 Take it easy. 2.02 Het donker lacht. 4.02-7.00 De Meurders Methode. BRUSSEL (Ned., 12.00 Nws. en meded. 12.08 Swing en soul (12.50 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws, act., weerbericht en toneelagenda). 13.55 Beursber 14.00 Nws. 14.03 Klass. concert. 15.00 Nws. 15.03 Oudegiones. 15.30 Radio- schoolkoren. 16.00 Nws. en beursber. 16.10 Intermezzo. 16.15 Kinderprogr. 17.00 Nws. en meded. 17.10 Big Band Battle. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nws. 18.05 Uitzending voor de soldaat. 18.15 Lekenmoraal en filosofie. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 18.57 Lichte or- kestmuz. 19.00 Nws. en act. 19.30 Lichte muz. (19.40 Keurig Engels). 19 45 Missierubriek. 20.00 Lichte koorzang. 20.30 Nws. 20.33 Sport en muz. Vanaf 22.00 Gez. progr. van BRT I en BRT II: 22.00 Nws. 22.05 Jeugd '74. (22.05 Jeugd met vakantie. 23 00 Nws. 23.05 Oase). 23.40- 23 45 Nws. (17) nd. HILVERSUM I VARA 7 00 Nws 7 11 Ochtend gymnastiek 7 20 (S) Actualitei- tenshow (7 45 VPRO: Deze dag 8.00 Nws 9 00 Van alle markten thuis) 9 35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio 10.00 (S) Radio- weekbl 11 00 Nws 11 03 Voor de kleuters. 1115 (S) Melodieën sjqoaj joozjaoA 01 -reegis U6A jjooj 6 's^jUTT urn uimp g isjpnj sof do doou* L .rejjoij iBApueq 9 tsjqoaj creui uojBjired c 'fnjun ubui sbu mnm ui uaays g 'syirj umii mug g 'uttpjog lumjjapuo t OE BLAUWVOETEN OP OORLOGSPAD OlE OlfsKSerw 2.IJKI KKiAwP 1 in nmonj tbjd speelokm we ikidl/kaffrje aaet £6n katapult' itie die eerder deze ma« van Lourengo Marq^eS'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 15