Kleren voor herfst en winter Mozambique, vijf eeuwen koloniale geschiedenis Nieuwe kleine V Oorlog Alarmklok Spoorlijn Symbool Toetssteen Teleao cursi flexibele school start deze maant SUSKE EN W! WOENSDAG 11 SEPTI Woensdag 11 september 1974 Een spijkerpak van Levi is voor veèl jongens en meisjes de ideale kleding. Als het halverwege septem ber is worden de zomerkleren opgeborgen en wat warmere dingen komen dan uit de kas- 'jen te voorschijn. Dan zie je ook weer. dat je een heel stuk bent gegroeid en je echt niet meer past in de kieren, die je vorige herst en winter Sommige jongens en meisjes bedenken dan opgewekt, dat ze lekker nieuwe kleren kun nen gaan kopen, maar anderen vinden dat helemaal niet zo leuk. Die geven niet veel om kleren en vinden het alleen maar vervelend om de winkels binnen te stappen- Het is dan ook moeilijk om een keuze te doen uit de vele dingen, die in de winkels hangen. Voor een groep kinderen is het echter niet zo moeilijk. Die gaan naar een zaak waar spijkerpakken worden verkocht en zijn bin nen de kortst mogelijke tijd weer thuis met de nieuwe kle ren- Het enige wat ze immers moeten doen is het passen van zo'n spijkerpak en een bijpas send T-shirt. Ook voor deze winter kunnen deze jongelui in de zaken terecht voor de vertroiïwde uitrusting. Iets moeilijker ,wordt het voor degenen, die zich graag aan de modelijn houden. Net zoals voor de ouderen is er tegenwoordig namelijk ook voor jongeren nog ma«ir moei lijk één lijn te ontdekken. Toch zijn er wel een paar kenmerken. Jongens en meis jes, die een lange broek willen kopen moeten het nog in het blauw zoeken. Behalve denim is smalle ribfluweel weer in de mode. Daarbij horen nog steeds truien met allerlei af beeldingen en opschriften. Voor meisjes zijn er oma-jurk jes, die tot over de knie rei ken, romantische bloesjes en tweed rokken tot halverwege de kuit. Voor zowel de jon gens als de meisjes liggen oosterse kledingstukken in veel winkels. De nachtkleding krijgt zowel voor de ouderen, als voor de jongeren steeds meer een andere naam- Huis- Weding is deze nieuwe naam- Deze kleding bestaat nu uit fijne, gemakkelijke lange din gen, die niet meer alieen be doeld zijn om in te slapen maar waarin je je ook in de huiskamer kan hullen. Jan Diepstraten uit Breda vindt het blijkbaar helemaal niet leuk dat Veronica, Noordzee en Caroline moesten ver- dwijnen. Hij maakte de tekening, die hier boven staat. Lange kleren, net als deze van Hollandia, zijn fijn voor een avondje thuis. Deze vesten, die C en A voor de winter verkoopt zijn van Ierse oorsprong. Hoewel de vakantie alweer een tijdje voorbij is krijgen we nog verschillende verhalen en tekeningen binnen over de vakantietijd. Het is nu natuurijk wel laat om deze dingen nog in de Kleine Stem te zetten. We willen alleen nog even de brief van Anja v. d. Broek uit Breda noemen, omdat zij deze eerder stuurde dan de anderen. Anja is in Hoogwoud in Noord-Holland in het huisje van Hans en Grietje op vakantie geweest. Ze heeft er allerlei leuke en interessante dingen bezocht. Toen ze weer thuis was viel ze tijdens het spelen uit een boom. Gelukkig liep het goed af. Als je veel van legpuzzels houdt, maar niet zoveel j hebt, dat je iedere week in de winkel een nieuwe kunt I kopen, is het misschien een goed idee zelf legpuzzels tel gaan maken. Zoek in een tijdschrift een leuke foto op, I plak deze op dun karton en knip de foto dan in kleine] stukjes. Je kunt er net als op de tekening allemaal vier- T kantjes van maken, maar je kunt natuurlijk ook wat] moeilijkere figuurtjes knippen. Zoek tenslotte een doos-] je waarin je je zelfgemaakte legpuzzel kunt bewaren. (Van onze redactie buitenland) TIEN jaar guerrilla heb ben een eind gemaakt aan vjjf eeuwen Portugese kolonisatie in Mozambique. Met de verovering door Por tugal van dit zuidoostelijk deel van Afrika werd een begin gemaakt in 1498, slechts enkele jaren na de verovering van Angola en Guinee, die veel dichter bij het koninkrijk Portugal la gen. De beroemde Portugese ont dekkingsreiziger Vasco da Ga- ma had de ambitie alle Afri kaanse pleisterplaatsen op de route naar het Verre Oosten onder Portugese vlag te vere nigen. Op 1 maart 1498 zette hij voet aan land op het ko raaleilandje met de Arabische naam Mocambique, dat later zijn naam aan de kolonie op het vasteland zou geven. AI spoedig werden in Mozambi que de eerste handelsposten gevestigd, met name in Qucli- mane en in Inhambane, waar de schepen op weg naar Indië aanlegden. Door de goudhandel kwa men deze posten aan de kust In korte tijd tot bloei, wat niet naliet de afgunst op te wek ken van Arabieren, Hollanders en Engelsen De Portugese kroon benoemde in 1781 de eerste gouverneur van Mozam bique. Minder dan een eeuw later eist Engeland de souve- reiniteit op over de natuurlijke haven Lourenco Marques, ten noorden van Natal. De bemid deling van een ljVanse maar schalk wordt ingeroepen, die in 1873 beslist in het voordeel van Lissabon. In 1878 "wordt de slavernij afge^hnft, maai vervangen door dwangarbeid. Portugese CAETANO kolonisten gaan zich nu behal ve langs de kust ook in het binnenland vestigen- Toch zul len er in Mozambique nooit meer dan een 200.000 blanke kolonisten wonen, op een tota le bevolking van meer dan zeven miljoen. bieden onder .effectieve con trole" van de koloniserende mogendheid worden ook in Portugees Afrika volgens het geijkte patroon de koloniale structuren ingevoerd. Maar in 1911 verleent de Jonge repu bliek Portugal zelfbestuur aan Mozambique. Zo'n 15 jaar brengt de staatsgreep van ge neraal Oscar Carmona in Pca*- tugal opnieuw een centralis tisch bewind aan de macht. En onder het veertigjarig bewind van Salazar (1928-1968) wordt Jeze centralistische tendens verder versterkt, hoewel de overzeese gebieden op papier eigen begrotings-bevoegdhe- fen krijgen. Een echt ontwikkelingsplan voor Mozambique is er nooit geweest. In 1951 stelt de late re premier Marcello Caetano een nieuwe grondwet op- waarin Mozambique, evenals de andere delen van „ultra- mar" de status van Portugese provincie krijgt- waait, wil Antonio Oliveira Salazar dit „zuidelijk deel van Portugal" vaster in zijn greep krijgen om er de „historische beschavingsmissie" van Portu gal te kunnen volbrengen. President Paul Kruger van de Transvaal stelde in 1895 de eerste spoorlijn in gebruik die Lourenco Marques verbond met Pretoria. De spoorlijn was bedoeld om de boeren-repu- oliek economisch onafhanke- lijk te maken van het Britse deel van Zuid-Afriks. Tot de dag van vandaag is deze spoorlijn de belangrijkste han delsverbinding tussen de goud-mijnen en kolenmijnen van Transvaal en de haven van Lourenco Marques, nog steeds de belangrijks-te zeeha ven voor de grote industriële centra van zuidelijk Afrika. Als de conferentie van Ber lijn in 1885 de status van ko- lonit heeft toegekend aan ge- De geschiedenis begint zich in 1961 tegen Portugal te ke ren- De nationalistische op stand in Angola leidt tot een begin van paniek in Lourenco Marques en Beira. De kolonis ten van Mozambique roepen om wapens. Ze krijgen een vrijwilligerskorps, de eerste aanzet tot een leger dat in het begin van de jaren zeventig 60.000 manschappen zal tellen De alarmklok heeft dan voor het eerst geluid. Lissabon ant woordt met het afkondigen van een organieke wet die Mozambique, even-als de ande re kolonies, voorziet van een „provinciale regering". Maar terwijl het Frelimo in Dar Es Salaam zich bezighoudt met de vorming van een ver zetsbeweging om de wapens op te nemen tegen Portugal en de wind van de dekolonisatie door Frans- en Brits-Afrika Dat betekent oorlog in Mo zambique. In september 1964 valt de eerste Frelimo-eenheid vanuit Tanzania Mozambique binnen. De eerste Frelimo- voorzitter, Eduardo Mon-dlane, roept op tot een algemene op stand tegen „de bezetter". Al in december van da-t j-aar ant woorden de Portugese troepen met massale zuiveringsacties in Noord-Mozambique op de acties van Frelimo-comman- do's. Op grote schaal volgen er arrestaties, vooral onder de Afrikaanse intellectuelen. Sommigen van hen zuilen tien jaar moeten wachten- tot na de 25ste april 1974- op hun vrijlating uit de gevangenissen van de Pide, de beruchte ge heime politie. In 1967 zegt het Frelimo eenvijfde van het grondgebied van Mozambique onder controle te hebben met een leger van 8.000 man tegen over 40.000 Portugese soldaten. De opvolging va u balazar door Marcello Caetano, in 1968, brengt geen verandering voor Mozambique, evenmin trouwens als, na een aanvan kelijke liberalisering, voor Portugal. De moord op Eduar do Mondlane in 1969 betekent een ernstige tegenslag voor het Frelimo. Een tijdlang wordt de beweging geleid door een driemanschap van Samora Machel, Marcelino dos Santos en Uria Simango. On derlinge verdeeldheid werkt in deze periode verlammend op een deel van de activitei ten. Na de afscheiding van Simango die nu de leiding op zich heeft genomen van een bundeling van antd-Freli- mo-groeperingen wordt de eenheid hersteld onder Dos Sontos en Machel- Vooral de laatste jaren maakte het Freli mo indrukwekkende vorderin gen met de opmars in Mozam bique, en het politiseren van de bevolking- SALAZAR In 1969 maakten het Frelimo le vernietiging van de gigan- ische Cabora Bassa-dam tot een van de hoofddoelen van te strijd. Met hulp van Zuid- Afrika. Frankrijk, West-Duits- l-and en Italië wordt in de rivier de Zambezi, in de pro vincie Tete een stuwdam ge- oouwd die de grootste van Af- 'ik-a moet worden. Niet Mo- ■ambique, dat grotendeels van le landbouw leeft, maar Zuid- tfrika met het industriege bied Witwatersrand' en Rhode- sie zullen de belangrijkste af nemers van elektriciteit moe ten worden. Voor het Frelimo is de dam het symbool van het kolonialisme dat vernietigd moet worden. Deze stelling werd weliswaar met de mond beleden, ma-ar in de praktijk beperkten de guerrilleros. zich tot aanvallen op de toevoerwe gen en spoorwegen en het iso leren van Cabora Bassa. De werkzaamheden werden daar door weliswaar, vertraagd, maar aan de bouwwerken zelf is nooit schade toegebracht. Wellicht onthielden de Freli- mo-mannen zich noodgedwon gen van rechtstreekse aanval len op de zwaar bewaakte dam. maar even waarschijnlijk is dat zij in het oog hielden dat een onafhankelijk Mozam bique later van de dam zou kunnen profiteren. Vanaf 1971 wordt net op rukkende Frelimo een steeds ernstiger bedreiging voor de Portugezen. Do goed-uitgerus- te, van moderne wapens voor ziene guerrilleros verschijnen in 1972 en '73 in het zuidwes ten van Tete, langs de grens met Rhodesië. Het Portugese koloniale bouwwerk begint aan alle kanten te scheuren. De Portugese dienstplichtigen die in de Mozambikaanse jungle een ongrijpbare vijand moeten bestrijden krijgen ge noeg van de -smerige oorlog" en willen naar huis. Internati onaal neemt de druk op Portu gal toe om de koloniën onaf hankelijkheid te geven, vooral na herhaalde onthullingen van derden, zoals missionarissen over door Portugese militairen gepleegde massamoorden en gruweldaden in Angola en Mo zambique, zoals de geruchtma kende moordpartij in het Mo zambikaanse dorpje Wiriyamu. De onthullingen in de buiten landse pers maken ook indruk in Portugal zelf, en krijgen ook aandacht in het Portugese le] ger, van waaruit nieuwe ver-] halen over misdrijven tejr j de Afrikaanse bevolking door-1 sijpelen naar buiten. Heit leger zelf luidt op april 1974 de doodsklok over I Portugals imperium. Twee maanden later wordt het recht I van Mozambique op onafhar.-1 kelijkheid formeel erkend. I' juni beginnen besprekingen I met het Frelimo in Dar E: f Salaam, gevolgd door geheime contacten. Op 7 september vrijwel op de kop af tien j na het uitbreken van de guer I rilla, wordt in de Zambiaassf I hoofdstad Loesaka een „volk* dig akkoord" getekend- De ironie van de geseltece-1 nis wil dat het Portugese leger nu als laatste taak, een rebellie van kolonisten en ex-maw* I ren moet onderdrukken om ex-kolonie te kunnen overall* gen aan de vijand van giste-1 ren- Voor Zuid-Afrika en zelfs voor een groepering binnen net Frelimo waartoe men Sa mora Machel rekent, lijkt d( Cabora Bassa-dam een toets steen voor de toekomstige be trekking tussen Pretoria ei Lourenco Marques te worde: Hoewed er van warme vriend schap geen sprake zal kunnei zijn kan het gemeenschappe lijk belang bij de dam die in 1979 3.000 megawatt ener gie moet leveren de basis vormen voor een modus vi- vendi van wederzijdse toleran tie. Het Wagenspelfestival dat van 25 augustus tot en i september in het kader va Brabantse Dag in Heeze veel succes, zowel in spel al langstelling, is gehouden 1 nog wel wat stof voor een n schouwing. Een discussie was, na afloop al met eei vorm: Het Brabants Cent voor Amateurtoneel als org sator had oorspronkelijk s] taan gekozen voor een fest maar even spontaan - dooi beschikbaar komen van pri -werd het een toernooi, hetj overigens ook wel in de trai past. De jury wilde dan wel met punten werken en tot ranglijst komen, maar ze ko niet onder uit om duidelijk gelijkbare beoordelingen formuleren, waaruit twee naars te voorschijn moe komen. Het was de leider va tweede-prijswinnaar, Naaykens uit Hilvarenbeek, zich - gehoord de bijval dit oogste-tot tolk van veel aan zigen maakte met zijn pleit vóór het festival, vóór het zier van het ontspannen spt en tegen de concurrentie, kweken van weer een sti prestatiemaatschappij. Behalve de principiële ni van de zaak heeft een keuze andere consequenties. B men het wedstrijdelem handhaven - er wordt geho op het groeien van een jaarlij traditie - dan zal men niet e komen aan de noodzaak de (Van onze RTV-redactie) l'TRECHT - „Flexibele sJ ooi" heet de televisie-cursus 1 Teleac op 26 september st| voor onderwijsgevenden in kleuter-en basisonderwijs. De cursus, die uit 17 uitzendingen, schriftelijk ma riaal en regionale bijeenkd sten bestaat, zal zich richten! de veranderende verschijn inl vormen van het onderv Daarbij wordt uitgegaan vl een schoolmodel waar niet kweken van arbeiders m dd maatschappij" voorop stal maar waar het gaat om het kt zelf, om het functioneren in e eigen leefwereld. „De schooi groep waar men samen leeft 1 samer, leert leven", zoals L doelstelling luidt van een basl school in Amsterdam, waara een van de uitzendingen is wijd. „Het gaat in de eerste plal om een mentaliteitsverandf ing", redeneert men bi] Tele en daarvoor worden in de cura mensen gebruikt die reeds vJ uit een andere mentaliteit hq delen. De bedoeling van de cursu„ om onderwijzers in kleuter-1 basisonderwijs, die vrijt nooit in de gelegenheid zijn i collega aan het werk te zien. h. in de gelegenheid te stellen kl nis te nemen van „een scala mensen die het allemaal een I etje anders doen". De cursus, die tot stand is u komen in samenwerking metl drie landelijke pedagogisc centra en de Nederland Onderwijstelevisie (NOT), H staat uit vier blokken, die de j noudelijke problemen van veranderend onderwijs aan orde stellen. Een beeld van een demonstratie die eerder deze maaI werd gehouden in het stadion van Lourengo Marques-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 14