otie Derks ontkracht oor lengen De Valcke winnaar Koers Eede START TAFELNISCOMPETITIE EDAMMER ARBITERS IN EUROPACUP Overwinning van Man Schelleman KAASWEEK de PRUS-SlAGj HELE 40+ tl n/eeM AMtmm.... DAT IS PRIJS-SLAG m> mwM fever naar MVV ,r,nn, REXONA toiletzeep sport OPMAKING vergaderingen Merkx: weer Molteni? VAN GASTEL NOG IN ONGEWISSE BELEGEN K AAS gaat u een FEESTJE BOUWEN ga naar de PRIJSSLAG FEESTVIERDERS OOK GROOTHANDELSPRUZEN ALHAMBRA SHERRY £$,95 ALTIJD DEZELFDE VASTE LAGE PAUZEN JAPAN DEURGATTEN 4$ WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1974 1 Minmttiiii—iimirïïi fen PRIJS-SLAG konsurnerv. li mensen in kontakt. juisJ en interessant. Heb |e bg. I dan hebben wij missct,ien men wij voor direkt p|aat. j krijgt alle steun van on» ons filiaal te MIDDELBURG zijn goede vooruitzichten inlichtingen een afspraak e IK 47 KANTOOR te BERGEN OP van maandag t-m. vrijdag ENTE VL1SS1NGD van advies en bijstandl bare werken, maandag 16 ;r 1974 om 18.30 uur; ciën, dinsdag 17 september 19.30 uur. ii worden gehouden in het voor iedereen vrij toegan- stukken liggen op de vol- r inzage: SSINGEN, (en van 8.00 tot 12.30 uur 0 tot 15.00 uur (aan de bo-j' SSZAAL EN SPUISTRAAT 22-24, en van 10.00 tot 21.00 uur '1 's van 10.00 tot 12.30 uur;) „MIDDENHOF", &.T 64, OOST-SOUBURG, 10.00 tot 12.00 uur, don- |j 14.00 tot 16.00 uur en vrij- .30 tot 20.00 uur. (Van onze sportredactie) BREDA - Wat had aioeten uitmonden in een kleine paleisrevolutie binnen de gelederen van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV), mislukte zaterdag volkomen. Immers, de motie van wantrouwen die de Bredase scheidsrechter Frans Derks tegen het bestuur indiende werd met zes stemmen voor, 21 tegen en 16 onthoudingen verworpen. Reden voor het bestuur (Van onze sportredactie) MAASTRICHT - Sies Wever, reserve-doelman van Ajax, beeft gistermiddag een teweja- hg contract getekend voor de Maastrichtse ere-divisieclub MVV. Wever (27), afkomstig uit Assen en 25 maal uitkomend voor het Nederlands amateur- team, start morgen al met de training bij MW. Het is nog onzeker of Wever is. zondag in de thuiswedstrijd van MW tegen Excelsior het Maastrichtse doel al zal verde digen MW-trainer Leo Can- jels: „Sies heeft een behoorlijke conditionele achterstand. We ver heeft n.l. de afgelopen twee maanden niet bij Ajax getramd uit protest tegen het naar zijn mening te lage contract dat de club hem aanbood Wel hield hij ach fit bij een amateurclub" ARCORE (AFP) - Eddy Merckx is in Arcore (Italië) aan gekomen om te onderhandelen met de directie van Molteni over het nieuwe wielerseizoen De wereldkampioen, die al verge vorderd is met zijn besprekin gen met de Spaanse limonade- fabriek KAS. kreeg meuwe voorstellen van de heer Molteni. die toch overweegt ook in 1975 toch door te gaan met het spon soren van een wielerploeg Na het eerste gesprek met zijn hui dige werkgevers heeft Merckx een week bedenktijd gevraagd dat bestaat uit Vervoort, Van der Kroft, Corver Winter (namens de grensrechters) en Gans (na mens de B-groep) om victorie te kraaien VooraJ Charles Corver liet via verschillende wegen we ten, dat de motte van Derks van de tafel was gevaagd Frans Derks zelf is het daar duidelijk met mee eens Hij zegt Het be stuur kan nu wel zeggen wij hebben het goed gedaan, maar zes stemmen voor en meer nog zestien onthoudingen betekenen voor mij toch dat een groot deel van de Nederlandse topscheids- rechters het met eens zijn met het beleid van de BSBV" Met beleid doelt Derks vooral op de zaak rond Stouthandel, de voor zitter van de beoordelingscom missie van de arbiters, die vol- fens de BSBV met gehandhaafd an worden in die functie Derks zet zich af tegen die visie, want volgens hem heeft Stouthandel en met hem zijn commissieleden Van Leeuwen, Eeden en Schalks goed werk geleverd voor het korps van Nederlandse top- scheidsrechters en grensrech ters Oorzaak van het conflict is het feit. dat volgens de lijst die de beoordelingscommissie vorig seizoen opmaakte Joop Vervoort op de dertiende plaats terecht kwam. terwiil hij officieel op de internationale lijst als zesde prijkt. Een gegeven waar de be oordelingscommissie zich vol gens Derks terecht boos over heeft gemaakt, want Hoppen brouwer die volgens de commis sie in aanmerking kwam voor een plaats op de internationale lijst, viel buiten de bak Derks heeft zich opgewonden over de mededeling van het bestuur van de BSBV zaterdag dat Stou thandel zich zou hebben terug getrokken voor de functie van voorzitter van de beoordelings commissie Derks ,Dat was een pertinente leugen, want zondag werd bekend dat Stouthandel Zich in het geheel met had terug fetrokken Alleen bleef hij op et standpunt staan, dat hij dooi wilde §aan met dezelfde ploeg die vorig seizoen deel uit maakte van de beoordelingscommissie Maar onderussen had de mede deling van het bestuur dai Stouthandel wel zou vertrekken mijn motie onkracht Want laten we eerlijk zijn de top van de ne- derlandse scheidsrechters- wereld is een zeer ambitieus ge heel, waarin iedereen iedereen in de gaten houdt Met ais ge vaar binnen de BSBV dat de mensen, die ons vertegen woordigen meer aan hun eigen belangen denken dan aan die van het totaal Volgens mij moet de constellatie van het bestuur dan ook veranderen Het mag gewoon met voorkomen dat een voorzitter van de belangengroep (Joop Vervoort red.) partij is in TENNIS Stove en Francoise Durr heb ben de eindstrijd van het da mesdubbelspel op Forest Hills verloren Na drie sets, waarvan de eerste twee in "tie-break" werden beslist, won het Ameri kaanse paar Billie Jean King- Rosy Casals 7-6, 6-7. 6-4 Frans Derks: „Er moeten bestuursleden komen van buiten de scheidsrechterswereld" een zaak. Door de mededeling dat Stouthandel toch zou ver trekken werd iedereen een be etje voorzichtig De motie, waar in eerste instantie een meerder heid voor bestond - dat had ik van tevoren gepeild - werd ver worpen, maar uit de uitslag van de stemming blijkt dat het be stuur de zaak toch niet helemaal onder controle heeft" Ondankshet feit, dat zijn mo tie verworpen werd heeft Frans Derks toch veel bereikt Een van de winstpunten volgens hem is dat er een kascommissie zal worden ingesteld en dat er bin nen een maand nieuwe regle menten zuilen worden samen gesteld voor de BSB V In cLe reg lementen zal dan een voorstel worden opgenomen, waarin ge pleit wordt voor een voorzitter, die zelf geen belangen heeft bin- DEN HAAG (ANP) - Boosten Van der Kroft, Corver, Keizer en Van Gemert zijn de vijf Neder landse scheidsrechters, die in de eerste ronde van de europese bekertoernooien wedstrijden zullen leiden. Leo van der Kroft Duit op 18 september voor euro- pacup 1 Leeds United - Zurich, grensrechters zijn Ram en Draaisma. Op dezelfde dag gaat Theo Boosten naar Dundee voor Dundee United - Jiul Petrosem (Europacup II) met Welhnga en Van Eijk De andere drie Neder landse arbiters leiden twee we ten later wedstnjden uit het toernooi om de Europacup III Corver (Geurens en Jonker) Vorwarts Frankurt/Oder - Ju- 'entus, Keizer (Van Dijken en Mulder) Portadown - Vatur Reykjavik en Van Gemert (Booy w Van Ooyen) Red boys Differ- dingen - Olympique Lyon (Van onze sportredactie) BREDA - De zaak Piet van Gastel staat noo mmer hoog op de I ijst van te behandelen zaken voor de beoordelingscommis sie van de KNVB Zoals bekend kreeg Van Gastel aan het eind van het vorig seizoen te horen, dat hij n et meer in aanmerkino kwam voor het leiden van wedstijden in het be taalde voetbet. Gans ont ving dezelfde mededeling, maar hij is inmiddels te ruggekeerd in de gelede ren van de scheidsrech ters, die recht spreken in de ere- en de eerste divi sie. Volgens Frans Derks komt er geen schot in de behandeling van de af faire Van Gastel, omdat de beoordelinoscommis- sie noo steeds niet funn- tioneert. Derks: „Ik zie als enige oplossing dat er een commissie uit de sectie betaald voetbal wordt ge- fomeerd die binnen veer tien daoen een bindend adv es uitbrengt ledereen zal zich aan dat advies moeten houden, want dan ten er eindelijk gezekt worden en kunnen zaken zoals die van P el venb oastet uit de weretd wor den geholpen.b zoals het nu gaat weet niemend waar hij aan toe is" (Van onze sportmedewerker) EEDE - Freddy de Valcke uit Aardenburg heeft zondagmid dag voor eigen publiek de volks- koers in Eede op zijn naam ge schreven. In de spurt had hij wel enige moeite met zijn drie mede-vluchters, 't Gilde. Van Rijckeghem en Scholier, maar op de streep bedroeg zijn voor sprong toch altijd nog een half wiel. Door zijn overwinning is De Valcke verschillende plaatsen in het Dagblad De Stem-Kledmg Steba-volkskoers klassement omhoog gegaan Het belooft in dat klassement met de laatste volkskoersen in zicht nog een felle strijd te worden Nadat in eerste instantie vooral de Belgi sche volkskoersers heer en meester waren, spreken nu ook de Zeeuwsch-Vlaamse volks koersers De Valcke. 't Gilde en Schelfout een danig woordje mee En dat was ook zondag middag in Eede het geval, toen reeds, na ongeveer tien kilome ter de beslissende ontsnapping viel Nadat er in de eerste tien kilometer al verschillende spel- deprikken van t Gilde De Valcke Clauwaert en Van Rijckeghem waren uitgedeeld. was het De Valcke zelf die na ongeveer tien kilometer demar reerde Hij kreeg onmiddellijk gezelschap van Scholier, Van Rijckeghem en 't Gilde. Dit vier tal zou men pas aan de finish weer terug zien In het peloton geloofde men niet in de vroege ontsnapping Er werd nauwe lijks gereageerd Toen de voor sprong tot zo'n 150 meter groeide, kwam er reactie in het peleton Fons Schelfout uit Hengstdijk ging verschillende keren in de achtervolging, maar niemand was met hem do< vier leiders a voorlagen, gi_ niet meer in Md om samen ian. Toen de eer 1 minuut .e ook hij er Uitslag 1 F de Valcke Aar denburg, 2 A 't Gilde Hoek, 3 J van Rijckeghem Meulebeke (B). 4M Scholier Varssenare(B), 5 J Clauwaert Jabbeke (B). 6 F Schelfout Hengstdijk. 7 M van Rijckeghem Meulebeke (B), 8 J van Maekelenberg Brugge (B), 9 E de Moor Gent (B). 10 J de Goede Standdaarbuiten, 11 F vd Eist Jabbeke (B). 12 B Zaan Hulst. 13 W Caboor Maldegem (B), 14 W Steel Adeghem (B), 15 R Ongena St.-Andries (B). (Van onze tafeltennismedewer- ker) MIDDELBURG - Vier Zeeuwse tafeltennisteams. St.-Aloysius 1 en 2. het Vlis- S|ngse Wilno 1 en het pas ge promoveerde Middelburg-Zuid J Saan zaterdag van start voor eerste competitie-gedeelte het fan het nieuwe seizoen. fri^'wt René van Dijk, Wil- "fed Dumez en pauj Matthijs- bestaande St-Aioysius 1 ll?Pmeuw proberen in de don bet verloren terrein Promotie ereklas, te bereiken tegenstanders van de eeuwsch-Vlamingen fungeren hu*^terdamse teams Vaïken- Purg/AMVJ i en Delta Lloyd 2. W r 1 U'1 Venlo, het sterke nrr 1 fit Tilburg en het ge- uiM°V_ferde Sanoce) Scylla 3 waa u Deze tegenstanders «aarborgen een spannend com- petitieverloop, waarbij Irene 1 en Valkenburg/AM VJ 1 als licht favoriet van start gaan Doordat enkele teams uit de landelijke competitie zich hebben terugge trokken kwam er voor St.- Aloysius 2 alsnog een plaats vrij in de overgangsklas. waaruit de Graauwse reserves vorig seizoen waren gedegradeerd, doordat zij één punt tekort kwamen In de basisopstelling komt. naast Paul van Laere en Jo Bogaert ook Andre Louwen uit die onlangs van het hoofdbestuur der NTTB dispensatie kreeg als junior in de landelijke seniorencompeti tie te spelen Dit is met in de laatste plaats te danken aan zijn onlangs veroverde nationale ti tel bij de jeugd Tegenstanders van St -Aioysius 2 zijn Belcrum 1 (Breda), Diveko (Rotterdam), Deso 1 (Roosendaal), Frisol 2 (Vlaardingen) en een nog nader aan te wijzen tegenstander uit een driekamp tussen JVC 2. K en B 1 en Salamanders 1 De overige twee Zeeuwse teams, Wilno 1 en Middelburg- Zuid 1 die uitkomt m de promo tie overgangsklas zijn beide in gedeeld in dezelfde groep samen met Elan 2 (Rotterdam) Sala manders 2 (Den Haag) TOGB (Berkel en Rodenrijs) en Steeds Hoger TSB 3 uit Rijswijk Zowel Wilno als MZ kunnen aanspraak maken op de titel en de daarmee gepaard gaande promotie Middelburg-Zuid 1 komt uit met Peter Kerstens en Koen de Vries van het team dat vorig seizoen kampioen van Neder land bij de junioren werd aan gevuld met Rob Gabnelse dn de plaats inneemt van de naai Victoria vertrokken Lou Kop mels Bij Wilno staat individueel juniorenkampioen van Neder land Dick Jeras uiteraard opges teld. terwijl, ook dankzij dis pensatie. de aspirant Cees Dert en Ronald van Noppen net team completeren Ook de landelijke jeugdcom- petitie gaat zaterdag van start Voor het eerst heeft St -Aioysius ingeschreven met een meisjes team. bestaande uit de van MZ teruggekeerde Jeanne de Waal met de zusjes Blanckaerl Zij zijn in dez> groep ingedeeld als Midde Zuid 1. waarm ten opziet n vorig jaar al leen Chrisi. slinger nog in di opstelhngstaal Deplaatsen vai Joke Roelse en Jeanne de Waai worden nu ingenomen dooi Magda Jakobsen (afkomstig var Big Smash) en eigen kweek speelster Miranda Pieters ln de landelijke jongenscom jetitie hebben ook twet Zeeuwse teams ingeschreven nl MZ 1, met het trio Verkaart Wegman en Gabrielse met hei Zeeuwse kampioensteam van St - Laurens, bestaande uit Pe ter Brakman, Peter Francke en Wim Duininck nen de Nederlandse arbiterstop Derks „In die kwestie Stou thandel heeft het bestuur van de BSBV eenverkeerde koers geva ren Voor mij had het bestuur ook moeten opstappen De heren zijn te veel partij in zaken, die de gehele scheidsrechtert) aan gaan. En dan krijg je situaties, waarin te veel wordt gedacht aan eigen belangen Niet alleen op het sportieve vlak, maar ook op het zakelijke Vandaar dat ik voorstander ben van een bestuur met mensen van buiten de scheidsrechterswereld Natuur lijk wel figuren die weten wat er binnen onze groep omgaat, want anders wordt het weer een rot zooi ROB VAN DEURSEN (Van onze spoi tmedewer- ker) VOLLEZELE-AXEL Johan Schelleman bij de nieuwelingen 250 cc en Carlo Buysse bij de junio ren 250cc, hebben tijdens internationale wedstrij den in het Belgische Vol- lezele voor prachtige re sultaten gezorgd Bij de nieuwelingen 250 cc werd het voor Johan Schelle man een fraaie eerste plaats. Bij de start van de eer ste manche nam hij on middellijk de leiding in handen en hield die vast tot op de finish Ook in de tweede manche reed hij lange tijd aan de leiding, maar toen hl) even een slippertje maakte, drong d< scher hem van de eerste plaats Schelleman was tevreden met die tweede plaats, want dat bete kende voor hem een eerste plaats in de eindstand Bij de junioren 250 cc werd het een ronde-lange stnjd tussen de belg Boënne en de Axelaar Buysse Pas met de finish m zicht kon Boënne zijn rivaal Buysse voergoed naar de tweede plaats verwijzen Het duel tussen Boënne en Buysse kwam ook in die tweede manche weer naar voren Ook nu werd het een lange verbeten strijd Enkele ronden voor het einde ging Buysse Boënne voorbij en hield hem tot op de aankomst- lijn achter zich In de eindstand werd Buysse tweede Hij had evenveel punten als Boënne. maar de Belg had een betere to- taaltijd Eindstand senio ren 250 cc 1 A Saelens (B), 2 J Verburgh (B) op 6 sec, 3. J Rombaut (B), 13. C Walhoutsen (N), e maakte. ver- Ie Belg De Ruys- (ADVERTENTIE) cp<®®Q=ODQ®LÜ<®[TD A-JUNIORENCOMPETITIE Groep A 1: Axel Al - Zierik- zee Al 2—4 Bevelanders Al - Zeeland Sport Al 4-3 HW Al - Walcheren Al 2-3 Arnemuiden Al - Vlissingen Al 4-1 Steen Al Terneuzen Al 0-1 Groep A2 Veefe Al - Domburg Al 1-1 RCS Al - Meeuwen Al 0-3 Oostkapelle Al - Middelburg Al 0-6 Zeelandia Al - Noorman nen Al 1-2 Groep A3: Zeel Sport A2 - RCS A2 6-2 Vlissin gen A2 - RCS A3 7-1 Noorman nen A2 - GPC A2 1-3 Middel burg A2 - Arnemuiden A2 0-5 Meeuwen A2 - Walcheren A2 3-0 Groep A4: Arnemuiden A3 Zeel. Sport A3 4-4 Jong Ambon A2 - Zeelandia A2 9-0 Middel burg A5 - VCK A2 3-0 RCS A4 - Serooskerke A2 1-5 Vlissingen A3 - Veere A2 2-0 Groep A5: Volharding Al - Wissenkerke Al 2^1 Nieuwdorp Al - 's-H Arendskerke Al 1-4 Luctor Al Heinkenszand Al 1-1 Lewed Boys Al - Kloetinge A2 0-1 Wolfaartsdijk Al Kwaden- damme Al 0-0 Groep A6. We- meidinge A2 - Wolfaartsdijk A2 6-3 Goes A2 - SVD Al 2-0 Heinkenszand A2 - SSV Al 2-1 Hoedekenskerke Al - Robur A2 2-1 Kloetinge A3 - Patrijzen A2 2-1 Krabbendijke A2 - Luctor A2 5-1 Groep A7: Robur Al - Wemeldinge Al 3-1 Rillandia Al - Apollo Al 2-2 Kruiningen Al - Goes Al 2-5 Krabbendijke Al - Hansw Boys Al 12-0 Yer- seke Al - Kapelle Al 1-4 Groep A8: Sehoondijke Al - Sluis Al 2-1 Yzendijke Al - Hoek Al 0-O Groep A9: Tern Boys Al - Vogelwaarde Al 2-1 Terneuzen A2 - AZW Al 5—0 Sluiskil Al Clinge Al 2-1 Ria Al - Corn Boys Al 1-3 Koewacht Al - Hontenisse Al 0-2 Zaamslag Al - HW A2 2-1 Groep AIO: Graauw Al - Axel A2 2-3 HW A4 - Terneuzen A3 1-2 SDO Al HW A3 5-0 Steen A2 - Tem Boys A3 8-1 Groep All: WIK Al - ZSC Al 7-0 SKNWK A2 - Brouwershaven Al 1-3 SKNWK Al Bruse Boys Al Br Boys met opgek Renesse Al DFS Al 1-1 B-JUNIOREN Groep BI: Arnemuiden Bl - RCS Bl 1-4 Zeelandia Bl - VCK Bl 1-2 Zeel Sport Bl - Walcheren BI 4—0 Middelburg Bl - Vlissingen Bl 0-3 Groep B2: Jong Ambon Bl Domburg Bl 7-0 Vlissingen B2 - Nieuw- land Bl 0-9 RCS B2 Oostka pelle Bl 3-2 Serooskerke Bl Veere Bl 2-0 Middelburg B2 Voormannen Bl 4-0 Groep B3 GPC B2M Meeiwen B2 1-lOMiddelburg B3 - Arnemui- ieri B2 7-0 RCS B3 Vlissingen B3 5-0 Walcheren B2- Middel burg 1-7 Dauwendaele Bl - Zeelandia B2 0-7 Groep B4: Middelburg B6 - Middelburg B5 0-1 Noormannen B2 - Seroos kerke B2 5-0 Vlissingen B4 - VCK B2 3—0 Zeel. Sport B2 - RCS B4 1-7 Groep B5: Middel burg B7 - Nieuwland B2 2-9 RCS B5 - Veere B2 1-0 Walche ren B3 - Oostkapelle B2 5-0 Zeelandia B4 - GPC B3 3-1 Groep B6: Apollo Bl - Hein kenszand Bl 10-0 Kwaden- damme Bl - Lewed Boys Bl 2-10 Luctor Bl - Robur Bl 1-2 Nieuwdorp Bl - Borssele Bl 4-0 's-H Arendskerke Bl - Wolfaartsdijk Bl 2-5 Groep B7: Cortgene Bl - Goes B2 afg Ka- pelle B2 - Luctor B2 6-0 Kloe tinge B2 - Colijnspl Boys Bl 1-7 Wissenkerke Bl - SSV Bl afg Wemeldinge B2 - Bevelan ders Bl 1-15 Groep B8: Robur B3 - Wolfaartsdijk B2 2-3 Apollo B2 - Yerseke B2 4-1. Goes B3 - Kapelle B3 1-3 Hansw Bovs B2 - Wemeldinge B3 4-0 Kloetinge B3 - Krab bendijke B2 1-3 Kruiningen B2 Rillandia B2 2-0 Groep B9: Ril landia Bl - Hansw Boys 0-0 Goes Bl - Krabbendijke Bl 8-0 Kapelle Bl - Kloetinge Bl 4-0 Wemeldinge Bl - Waarde Bl 7-0 Yerseke Bl - Kruimngen Bl 8-0 Groep B10: Aardenburg Bl Schoondijke Bl 2-3 Groep Bil: Breskens B2 - Cadzand Bl 2-2 Groep B12: Com Boys Bl Axel Bl 1-1 Koewacht Bl - Honte nisse Bl 2-0 Steen Bl - AZW Bl 4-0 Terneuzen Bl - Sluiskil Bl 3-0 Tem Boys Bl - HW Bl 0-5 Vogelwaarde Bl-Clinge Bl 7-0 Groep B13: Terneuzen B2 - Terhole Bl 9-0 Spui Bl - HW B2 0—4 SDO Bl - Graauw Bl 2-2 Ria Bl - Zaamslag Bl 2-1 Hontenisse B2 - Hulsterloo Bl 2-7 Groep B14: Axel B2 - Corn Boys B2 8—0 HW B3 - Terneu zen B3 1-0 Terneuzen B4 - Vo gelwaarde B2 0—4 AZW B2 - Tem Boys B2 3-4 Clinge B2 - Steen B2 0-1 Groep B15: HW B5 - Steen B3 1-5 Terneuzen B6 Terneuzen B5 6-0 ern Boys B3 - Koewacht B2 0—5 AZW B3 - Corn Boys B3 6-3 HW B4 - Hontenisse B3 0—1 Vogelwaar de B3 Sluiskil B2 0-1 Groep B16 WIK Bl - SKNWK Bl 0-3 Mevo Bl - Bruse Boys Bl 9-0 Duivel and Bl - DFS Bl 3-1 Zienkzee Bl - Dreisehoi Bl 2-0 Groep B17: Zierikzee B2 Brouwershaven Bl 1-4 DFS B2 Mevo B2 2-2 ZSC Bl - Zienk zee B3 Zee niet opgek. DAMESVOETBAL ZATERDAGCOMPETITIE Groep I: SKNWK - GDW 1-6 Kapelle Kloetinge 3-4 Luctor Patnjzen 1 -6 Wol faartsdijk DFS 0-3 Groep 2: Nieuwland - Serooskerke 1-1 VCK Veere 1-1 Vlissingen Zeelandia 3-0 ZONDAGCOMPETITIE Groep 3: Walcheren - Bres kens 1-4 Steen - Vlissingen 2 1-1 gewicht 1650 gram I het scheelt stukken) betalen bij Jac Hermans 1/2 liter EXPORT PILS 45 pat 8 8 slaks KNAKWORST 00 pot 215 gr ZURE HARING rond» gnat heel blik boordevol ANANAS stukjes J59 royaal blik SARDINES69 SSW nieuwe MOSSELEN H grote pot 600 cc MAYONAISE $99 grote baal CHIPS ook paprika ftP fles inhoud 0,75 liter Mé 01 ECHTE SPAANS! heel blik DOPPERTJES SÏT«Ï ^pakkenTHEEBISKWiE 79 malse ONTBIJTKOEK 350 gr 66 flinke VERKADE ZOUTE PINDA STICKS 79 igla VIS-SCHNITZELSfnVaS^ grote fles O.S liter ROOSVtCEE «RDDNDIED NATUUR AZIJN £9 I J! rollen TOP DROP P^S SIAG \pATscHmr a&s-s/Xi ii'mWASVERZACHTER ^kilo veegvaste MUURVERF RUI6 GESCHOREN DEURGAT 4e Gekende ^LAMPEN <UX/l:tP 40 60 oflOOwett wurgett ïiov waarAi heeft WIELERCOMPETITIE Eindstand West Brabant klas sement: 1 A. v OverveJd Zegge 65 punten 2 G v 't Geloof Ou denbosch 65, 3 A v.d Steen Etten-Leur 62 4 T v Hasselt Roosendaal 58, 5 J Konings Sprundel 57 6 F v Hoogerheide Ossendrecht 46, 7 J Damen Ul- venhout 44, 8 C v Dongen Oud Gastel 40, 9 W de Wilde Goes 37, 10 B. Geense St.-Philipsland 37, 11 B Broere Oudenbosch 36, 12 J Cooremans Breda 35, 13 A. Tak Oud Gastel 34 14 M Ver boom Ellewoutsdijk 30, 15 L de Hartigh Blaaksedijk 30, 16 J. Raas 's Heerenhoek 20, 17 G. Fens Amsterdam 20, 18 P. Gödde Koewacht 19, 19 J Voe- senek Prinsenbeek 19, 20 F. Pi- rard Breda 19 punten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 13