Dr. P. A. V(oüte te Amsterdam: Er is een hoop geld nodig Stroom van prijzen voor nieuwe puzzel actie van DE STEM RECHT Kabouters Geven voor leven Geven voor leven Geven voor leven Opscheppers en afwassers binnenland buitenland n 1wmmmmmmÊÊKam Hechte hand Als Brugman Otiderzoek „K" Elke week Hoofdprijzen Wat moet u doen een miljoen gulden aan prijzen Schade bij brand in hotel papier oor uw pen Veronica (8) Over kapers gesproken Geen bos meer Woensdag 11 september 1974 ,,'t Liefst zou ik mij helemaal wijden aan de kankerresearch. Dat lijkt me heerlijk. Maar ik heb nu eenmaal gekozen voor de praktijk. En dat betekent dat ik mijn handen vol heb. Tijd om aan een laboratoriumtafel te gaan staan ontbreekt. Stel dat u een zoontje heeft die aan kanker lijdt en u belt mij om drie uur 's middags op in het ziekenhuis omdat u iets wilt weten. Dan is dat uw goed recht en dan heb ik, als het maar even kan, tijd voor n. Het zou dan toch te gek zijn als ik moest laten zeggen dat ik op dat moment met een reageer buisje sta te schudden". Onderzoek bij één van de 600 patiëntjes. Door de vaak langdurige behandeling ontstaat een hechte band tussen geneesheer en patiëntje. Dr. P. A. Voüte (38), be handelend geneesheer van de (ankeraldeling van het Em- makinderziekenhuis in Am sterdam (in feite de kinder afdeling van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) met wie wij het hierbij afge drukt interview hadden beseft als zeer deskundig in sider dat het zilveren Konin gin Wilhelmina Fonds in de geldzorgen zit. „Ik realiseer me gewocm dat er een enorme hoop geld nodig is. Geld dat er moet komen voor de kankerre search. De kankerbehandeling wordt gedekt door de behan- delingsprijzen, door de zie kenfondsen en de ziektekos- tenverzekeringsmaatschap- pijen- Maar de research, het zo verschrikkelijk noodzake lijke onderzoek op kankerge- bied, wordt zeer onvoldoende gesubsidieerd. Het geld daar voor moet van het KWF ko men. En uit inzage van de KWF-boeken weet ik dat het KWF niet eens de geldont waarding heeft kunnen bij houden. Voor lopende projec ten zijn al onvoldoende mid delen beschikbaar, laat staan dat op dit ogenblik nieuwe onderzoeken gefinancierd zouden kunnen worden". Op dl'. Voütes afdeling lig gen kankerpatiëntjes in de leeftijd van 0 tot en met 16 jaar: zuigelingen, peuters en kleuters, kinderen, tieners. Met alle mogelijke vormen van kinderkanker. Vorig jaar werden ongeveer honderd nieuwe patiënten genezen. In totaal behandelt hij tussen de 500 en 600 jongens en meisjes die aan kanker lij den. De opnametijd de duur van het verblijf in het ziekenhuis is vaak maar kort. Voorbehandeling en na behandeling (follow-up) du ren aanmerkelijk langer, vergen enkele jaren. De meeste patiënten wor den tijdens die voor- en na behandeling poliklinisch be handeld. Ze zijn afkomstig int alle delen van het land, tot uit Maastricht toe. Dr. Voüte: „Omdat vele kinderen vaak gedurende enkele jaren een keer in de week naar de polikliniek komen, groeit er een hechte band tussen hen en mij. Wat wil je, je ziet ze meer dan je beste vrien den"- De diagnose „kanker" komt vanzelfsprekend bil al le ouders keihard aan.' Dr. Voüte: „Het zal je kind maar zijn. Vanzelfsprekend doen wij er als team ik werk niet alleen alles aar. om de ouders psychisch! zo goed mogelijk op te vangen. Juist ook in het belang van het kind, dat zijn weerstand niet mag verliezen. Voor het ge nezingsproces is het hebben van weerstand immers van onschatbare waarde. Dat geldt voor elke ziekte, dus ook voor kanker". Hoe gesprekken tussen dr. Voüte en ouders van kinde ren bij wie kanker is gecon stateerd precies verlopen, is niet weer te geven. Men kan zich voorstellen welke emo ties daarbij kunnen losslaan. Kort samengevat kan dr. Voüte er dit over zeggen: „Ik heb altijd de grootste moeite met het inprenten bij de ouders van het feit dat er kans op genezing is. Als ik ze vertel dat we bun kind gaan behandelen door middel van bestraling, hoor ik vaak: hou maar op dokter, dat helpt tooh niet. Of: ik be grijp wel dat het moet, maar ik geloof er niet in. En toch is hef de waar heid: alle vormen van kan ker, alle gezwellen zijn, ze ker bij kinderen, te genezen. De vraag of een kind dat kanker heeft wel of niet ge neest, hangt af van de mate waarin de ziekte al door het lichaam is uitgezaaid, dus van het stadium waarin de kanker wordt ontdekt. Veel vuldig maak ik mee dat ou ders hun kindje in gedachten al onder de grond hébben gestopt, het kistje al getim merd hebben en dan moet ik pnaten als Brugman om te bereiken dat ze inzien dat er echt reële hoop is"- Om die reden betrekt dr. Voüte de ouders in een zo vroeg mogelijk stadium bij het onderzoek. „Ik licht ze volledig in vanaf het aller eerste moment. Een arts bij niet-genezing, bij overlij den van een kindje, een be dient zowiezo niet autoritair te zijn, maar voor een arts die kankerpatiëntjes behan delt, geldt dat dubbel. In fei te komt het er op neer dat ik de ouders para-medisch maak. Dat ze snappen waar je mee bezig bent. Lukt dat, dan zie je vaak dat er ook Dr. P. A. Voüte, behan delend geneesheer van de kankerafdeling van het Emmakinderziekenhuis in Amsterdam. ter begrip bij de ouders is ontstaan, waardoor zij min der moeite hebben met be grippen als „aanvaarden" en „berusten". Het woord „berusting" ligt dr. Voüte overigens bepaald niet voor op de tong. „Ik berust pas als ik zeker weet dat er niets meer aan te doen is. Daar kom ik op zo'n moment dan tegenover de ouders eerlijk voor uit. Je behandelt vanzelfsprekend niet tegen beter waten in". De arts die la '68 promo veerde op een proefschrift handelend over „gezwellen bij kinderen" mag dan tot zijn eerlijke spijt niet daad werkelijk met kankerre search bezig kunnen zijn, hij voedt die research wel zo veel als mogelijk. Daartoe werkt hij mee aan verschei dene onderzoeken, waarvoor hij materiaal en gegevens aandraagt. In een van die onderzoeken (chemisch on derzoek en vroegdiagnostiek 'VATERDAG 14 september, start in deze krant en een aantal andere dagbladen een 26 weken du rende Nationale Puzzelactie, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het Koningin Wilhelmina Fonds, ter bestrijding van de kanker in ons land, dat dit jaar haar vijfentwintig jarig bestaan viert. In deze puzzelactie zijn geweldige prijzen te winnen, in hoofdzaak beschikbaar gesteld door het bedrijfsle ven in Nederland en België. van gezwellen) werkt hij sa men met het universiteitszie kenhuis te Utrecht. Dit on derzoek wordt gesubsidieerd door het KWF. Een ander zeer kostbaar project waar dr. Voüte aan meedoet, is internatio naal opgezet. Het gaat om een onderzoek naar nierge zwellen, waaraan op Neder lands initiatief ook onder meer Zweden, Duitsland, Ita lië, Frankrijk, Polen, Honga rije en Noorwegen deelne men. „Het heeft veel moeite gekost om een dergelijke in ternationale samenwerking tot stand te brengen, maar het moest wel want in Ne derland alleen zijn voor dit onderzoek te weinig patiën ten voor handen", aldus dr. Voüte, secretaris van dit in totaal acht jaren durende project. Kosten voor Nederland vijftig mille per jaar. Het KWF betaalt. Onze conclusie, een koopje voor een derge lijk kostbaar project. Dr. Voüte: „De vrije tijd die ik er insteek, toch altijd zo'n anderhalf uur per dag, wordt niet betaald. Dat kan ook niet. daarvoor is het je werk". Zijn werk: het behandelen van baby's, kinderen en tie ners die kanker hebben. Pa tiënten. Dr. Voüte: „Kanker is een ziekte als alle andere. Nogmaals: het is geen onge neeslijke ziekte. Je kan het het beste vergelijken met tu berculose aan het begin van deze eeuw. Als ik in 1905 was geboren, was de kans dat ik aan tuberoulose was doodgegaan vrij groot ge weekt. Iedereen heeft nog wel een grootmoeder of een bejaarde kennis die vroeger tuberculose heeft gehad- Als je tegenover die o-ude men sen het woord tuberculose in de mond neemt, reageren ze stuk voor stuk in de trant van: hoe durf je dat zo vol uit uit te spreken. Tubercu lose werd in die tijd aange duid met „t", of met tb, zoals velen nu „k" zeggen wan neer ze kanker bedoelen. En ook al zijn we nog niet ach ter de oorzaken waardoor kanker kan ontstaan, het is een ziekte die wel degelijk te bestrijden valt. Vaak met succes. Een Peugeot 104 of een 204 (met schuifdak) of een 304 (met schuifdak) of een 504 L of een Peugeot 104 Coupé ter waarde van f 9-500,- tot f 13.895,- Iedere week een Philips kleurentelevisie ter waarde van f 2645,-, een Olga sprinigboxcombinatie ter waarde van f 1-100,-, een Bauknecht vaatwasmaehine ter waarde van f 1-039,-, een waardebon van f 1.000,- te besteden bij eén van de fili alen van Witteveens Mode magazijnen, een Peugeot da- mesbromfiats typ.e 102 MS ter waarde van f 807,- van Magneet of een Sun-flower polyester zeilboot ter waarde van f 922,- van Junjgerhans B.V. Rotterdam een lichtge wicht zig-zag-naaimachine type Starlet ter waarde van f 599,- een geschenk van Sin- gei BV Amsterdam, 4 Conti TS autobanden ter waarde van f 540 - van Continental Rubber BV, Amersfoort. Dan Philips video-cassette- t v.-reeordei's ter waarde van f 3250,- Diepvrieskasten van f 960,- van Erres Nederland BV Rotterdam, Petri fotoca mera's type TTL, plus tas* van f 753,- aangeboden door BV- Tra ncontinenta Amster dam, een pakket Heuga ta pijttegels naar keuze ter waarde van f 1500,- van Heuga Benelux-Scherpenzeel Bauer Star C4-8 mm filmca mera's ter waarde van f 427,- aangeboden door Willem van Rijn BV, Amsterdam AECi- wasautomaten van f 1497,- van NV Electriciteits Mij AEG, Amsterdam, complete 16-delige Oosthoekencyclope dieën ter waarde vam f 1100,- home-trainer fietsen Carniel- li waarde f 560,- een ge schenk van Carnielli Nedei- land, Solina elektrische or gels ter waarde van f 1800.- geschonken door Eminent BV, Bodegraven. Verder Pierre Cardin horloges grills van Moulinex, groeibriljan ten ringen van Jos Inden, voor een half jaar Skol-bier, AaBe wollen dekens en bed spreien, dranken pakketten van Hooghoudt Groningen, verlichte globes, vijfmaal f 100,- te kiezen uit de catalo gus van Wehkamp-Zwolle, kaasassortiment van Eys- sen Alkmaar, Vivo-levens- middelen, cheques, Lois Je ans, Enfin, te veel om op te noemen. Kijkt u zelf as- za terdag maar naar de puzzel- pagina 1- En dan de hoofdprijzen en EXTRA hoofdprijzen, Zoals een prijs van f 100000 (schoon in het handje). Wat kunt u daar niet allemaal voor kopen? Of f 50-000,- schoon een geschenk van En- nia-verzekeringen. Een staca ravan van Belmont type Sierra Nevada 25 een luchtkasteel op de grond een geschenk van Belmont BV Polsbroek ter waarde van f 12-350,-. Een volledig verzorgde 25-daagse vakantie voor twee personen naar Indonesië, U vliegt met een BO 707 van de Belg. Luchtvaart Mij. „Sabena"- Een tourcaravan type Mon- za 1200 NT, eveneens een cadeau van Belmont BV, Polsbroek ter waarde van f 6450, Een reis naar keuze voor één of meerdere personen uit het reizenpakket van Airtou- ropa-Airtour Holland ter waarde van f 5400,— Een keuzeter waarde van f 2500,- uit de catalogus van Wehkamp Zwolle. Een volau tomatische zigzag-naaimachi ne type 760 ter waarde van Singer BV Amsterdam. Voor een jaar voortreffe lijk Skol-bier (52 dozen van 24 blikken) een geschenk van Skol Brouwerijen N.V. te Breda, een Sankyo Hi-Focus filmcamera type CME 444, een geschenk ter waarde van f 829,- van BV Transconti- nenta, Amsterdam etc- etc- U dient slechts de puzzel, die a-s- zaterdag in deze krant verschijnt op te lossen en de daarin verborgen slag zin op een briefkaart of giro biljet in te zenden met een (voor het Koningin Wilhel mina Fonds) extra postzegel, of bedrag van tenminste f 1,- om een kans te maken op de vele, vele geweldige prijzen die iedere week te winnen zijn. Daarnaast telt u van iedere puzzel alle letters K, die m de opgeloste puzzel voorko men. Bewaar deze en zendt het totale aantal aan het ein dt van de puzzelcompetitie in en u dingt mee naar de fantastische hoofd- en extra hoofdprijzen Haal daarom reeds nu briefkaarten en postzegels in huis of leg uw giroboekje klaar, zodat u on middellijk kunt meedoen wanneer a-s. zaterdag de eer ste puzzelpagina in deze krant verschijnt- (ADVERTENTIE) Elke week een PEUGEOT te winnen in de Nationale Puzzelaktie „Geven voor Leven" in deze krant. Deze week een Peugeot 104 t.w.v. 9.500,-, aangeboden door Gebr. Nefkens NV, Utrecht. PUZZEL MEE! In de loonbelasting en daarbij aansluitende wetten inzake volksverzekeringen (AOW. AWW en dergelijke) en socia- le-werknemersverzekeringen staat het begrip „dienstbetrek king" centraal. Zo zegt de loonbelasting dat werknemer is de persoon die zijn arbeid in dienstbetrekking verricht. Volgens de nog steeds gangba re opvatting betekent dit dat er een gezagsverhouding moet bestaan tussen degene die het werk opdraagt en degene die het verricht- (Modernisten op het gebied van het arbëWs- recht ontkennen nochtans het essentiële karakter van de ge zagsverhouding!) Er is een duidelijke tendens bij de wetgever merkbaar om zoveel mogelijk mensen onder de loonbelasting en de verze keringswetten te brengen; dat bespaart de fiscus innings moeiten en kosten bij de be- lastinggaring en de overheid steunverlening bij calamiteiten als werkloosheid, invaliditeit, ouderdom en dergelijke. Deze uitbreidende tendens komt tot uiting in bepalingen waarin talrijke vrije arbeidsverhou dingen tot dienstbetrekkingen worden gebombardeerd. Ik noem slechts de in het bedrijf van hun ouders medewerken de kinderen, artiesten, uit zendkrachten en thuiswerkers. Deze categorieën worden alle als arbeiders in dienstbetrek king aangemerkt, hoewel zij i(i géén gezagsverhouding tot huk werkgever staan. Het past ln de gedachtengang dat de mens van de wieg tot het graf door de overheid wordt begeleid en verzorgd. Het koninklijke be roep van „zelfstandige" is voor weinigen weggelegd. Bovengenoemde uitbreidende tendens is ook merkbaar in de jurisprudentie. Al heel gauw is de rechter geneigd een dienstbetrekking aan te ne men. Dit kwam onder meer tot uiting in een recent geschil tussen een stichting tot exploi tatie van een studenten-mensa en een inspecteur van belas tingen- Deze laatste vorderde premies volksverzekering over hetgeen de mensa had uitbetaald aan de studenten die als „opscheppers en afwas sers" hadden dienst gedaan. Naast het vaste personeel maakte de mensa nl- gebruik van de diensten van studenten om tijdens de maaltijden het eten op te scheppen en na afloop de vaat af te wassen. Hiervoor kregen zij 6,- per keer onafhankelijk van tijds duur en inspanning. Deze'han gen nl. af van het aantal eters en het aantal helpers. En zulks is tevoren nooit te voorspellen. De studenten die langs deze weg een zakcentje wilden ver dienen gaven zich daartoe op bij de bedrijfsleider. Dit ge beurt soms tijdig, soms op het laatste moment. Anders dan de inspecteur was de mensa van oordeel dat bij deze 3tudenten géén spoortje van gezagsverhouding aanwe zig was, ook al gaf de be drijfsleider aanwijzingen. Daartoe voerde zij aan dat de studenten niet verplicht waren te komen en op het laatste moment konden terugtrekken; zelfs konden zij midden in het werk ophouden, al zouden ze dan de beloning moeten mis sen Maar het Gerechtshof 's Gra- venhage viel de inspecteur bij. Het was van oordeel dat de studenten hun arbeid verrich ten „onder leiding, toezicht en controle van de bedrijfsleider en dat zij zich bij dat werk te houden hebben aan de door hem gegeven aanwijzingen"- Zo niet - zei het Hof - dan is er immers geen sprake van een orderlijk verloop van de werkzaamheden in de mensa. Ik denk dat menig student zal glimlachen bij deze deftige uitspraak. Is er één categorie denkbaar die zich zelfstandi ger opstelt en minder gezag verdraagt dan juist die der stu-denten? Het gerechtelijke oordeel klinkt dan ook min stens wereldvreemd. Gezien het feitelijke karakter van de uitspraak, werd het cassatieberoep van de mensa- verworpen 1). En zo hebben we dan uiteindelijk via de fis cale rechter een groep stu denten gekregen die gezagsge trouw moeten arbeiden! DOUWE Wij gewone mensen hebben heel in heit algemeen een veel te hoge, wat naar de wolken krabbende dunk van bewinds lieden en andere groten der aarde. De op dat stuk niet luie hoge pieten zetten deze zaak nog kracht bij door eerst zich zelf en daarna hun halve han del mateloos te overschatten. Mag ik Vredeling nog even op het toneel? Van Malle Henkie weten we nu uit zijn eigen mond dat hij, totaal ongeschikt voor het ministevdom en elk ander bewindschap, eigenlijk meer zoiets is als een Bulgaar- se schaapherder die zijn eigen pruimen jenever stookt, opzuipt óók en dan aan het labbekak ken slaat- Een duidelijk geval. Op defensie zit geen grote der aarde, maar een klemt je van hieronder. Nemen we Luns. L/u/ns, die zich nogal aangesproken voel de, schreef Vredding eeu brief op lange poten. Daarin doet hij nvt de luiers dat Vre dding zich, verdakkeme, door Luns liet aanspreken met de titel van excellentie. Schrijft Luns bekakt: „Ikzelf zou het thans ook niet anders meer wensen Dat het aanzien van ons land schade werd toegebracht, daar moet Luns niet zo zwaar aan tillen. Trekt hij tijdens een conferentie in het bijzijn van wat staats- en andere hoofden wel weer demonstratief zijn schoenen uit om ons prestige hoorbaar op te krikken. Luns is namelijk de eerste secreta ris-generaal van de NAVÜ_ die niet alleen zijn vmgers doch ook zijn tenen karn laten kraken. De brief van Luns aan Vrede- ling -eerst wilde hij Bibeb tartaar maar bij nader inzien neemt hij haar toch maar ge grild- is een uitmuntende il lustratie van de diepigheid waarop Nederlandse politici met elkaar converseren- Het gaat over schuttingwoor den die Luns niet wil herha len. Over wat de een gezegd zou hebben en de ander zich niet heriifnert. Over raasdon ders met spek. Over een dui delijke afkeer tegen mijn per soon en meer van dat belang rijks. Het lijken wel kost schoolvijanden, waarvan de ene taalkundig uit zijn mond ruikt en de andere namens alle rijksuil gezet enen de volle waanwijsheid in pacht heeft. Net kinderen, die het rijk der hemelen dan ook zullen bin nengaan, maar daar dan wel hun grote mond moeten hou den. Luns mag er alle gecou peerde hondestaarten weer aanzetten. Vredeling schenkt de in het harnas gesneuvelde houwdegens voortdurend oor lammen in. Dan Joop Den Uyl. In verge lijking met velen is broeder Joop de wat klem vcm stuk gebleven maar tcrch vlees ge worden wijsheid. Een onopval lende man. Wat dun vam haar wat slordig in het pak. Maai ijverig en geduldig- Altijd vol doende, nooit briljant. Een middenmoter van de beste soort. Hij pi'aat alsof ,hij toch op de tram moet wachten. Hij kijkt alsof hij aan zijn pantof fels denkt- Joop Den Uyl is sterk van mening dat Vredeling het aan zien van ons land niet vn hel ongerede en de veiligheid van het westen niet in gevaar heeft gebracht. Deze opvatting Is juist. Want als Vredeling de veiligheid van het westen m gevaar kon brengen, stoomde ik meteen de Wolga op. En het aanzien van ons land is goddank en godbeterhet een grootheid, die vooral niet uit sluitend op de schouders van politici rust. Alles is betrekkelijk en Ne derland is daar slechts een minuscuul onderdeeltje van De Nederlandse politicus is bijgevolg een kabouter. Een fletse kabouter met een hoog borstje en vier wallen- Ondei elk oog twee. JAN WINTRAECKEN SCHIEDAM (ANP) In de nacht van maandag op dins dag, omstreeks vier uur, heeft een brand forse schade aange richt aan de benedenverdie ping van hotel Hongkong aan het Rubensplein in Schiedam. Persoonlijke ongelukken heb ben zich niet voorgedaan. De Schiedamse brandweer kon de drie gasten van het hotel tij dig in veiligheid brengen. De schade wordt geraamd op 100.000 gulden. De brand werd gemeld door de bewoner van een naast het hotel gelegen pand. Brieven voor deze rubriek moeten met volledige naam «n adres worden ondertekend. Bij publikatte zullen dez» vermeld worden. Slechts bij hoge uit zondering zal van deze regel worden afgeweken. Naam en adres zijn dan bïf de redactie bekend. Publikatie van brie ven {verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het in alle gevallen eens is met inhoud, cq. strekking. lik heb Veronica's eerste klanken gehoord als kind, heb 14 jaar (geluisterd en heb ook z'n laatste snik beleefd. Ik vond het een ontroerend ai- scheid, als van een goede vriend, die je noodt meer terug hoort, ik was er van onder de indruk. Ik heb het u enigszins kwalijk genomen dat u zo met de zaak spotte. SINT-JANSTEENMevr. v.d. B. In uw blad d.d. 7 sept. j.l. staat te lezen (ik citeer:) „Het kader van de Industriebond NVV is hang, dat boeren, mid denstanders en oliemaatschap pijen als kapers op de kust liggen te wachten op de beste delen van de buit! VoLgens Groenevelt bestaat in zijn aah- terban het gevoel, dat genoem de groepen met veel geweld be langrijke brokken uit de natio nale pap zullen vissen en dat dan ongeacht de vraag wat daar de gevolgen voor de nationale economie van zullen zijn of wor den" (einde citat). En dat durft dan uitgere kend meneer Arie Groenevelt voorzitter van deze indus triebond aan het NW-be- stuur te schrijven! Dit is toch wel een brutali teit „bij -de-duinkonijnen-af' Meneer A. Gr. is zeker verge ten da!t de omvangrijke stakingen (van nog niet zo heel lang geleden) beter de betiteling hadden kunnen dra- geh van industrie-kapingen, die zeker zo misdadig waren t.o.v. de nationale economie als vliegtuigkapingen dit op '.n andere manier zijn! Hoeveel honderden miljoenen dat wel met gekost heeft aan onze economie, daar breekt hij zich schijnbaar het hoofd niet over en heeft hij zelfs blijkbaar niet eens gewetenswroeging om geleden schade te herstel len! Nee, dan maar andere groepen aan heit spit gere gen!! Hoeveel maal honderd miljoen was ook alweer de bedoeling, die de werkgevers zouden moeten storden in de kassen van de vak-oentrales? Zó maar!?! BREDA J. Duijnstee. Ik wilde enkele' opmerkin gen maken nur aanleiding van het artikel in De Stem van vrijdag 6 september dat de kop draagt: „Brabant heeft over 75 jaar geen bos meer". Volgens dit artikel beweert ir. Sikkel, adj. directeur van het Staatsbosbeheer, dat over 75 jaar het bos in Brabant veranderd zal zijn in natuur terreinen met zandverstuivin gen, heidevelden, vliegdennen en berkebosjes. Verder zegt hij dat dit een gevolg zou zijn van een bewust beleid. Dit alles is naar mijn me ning een boude veronderstel ling, zo niet je reinste koffie- dikkijkerij. 1. Het huidige beleid van de Nederlandse regering, en dus dat van het Staatsbosbe heer, fc gericht op een duur zame instandhouding van het bosareaal. Dit is nt. de strekking van de boswet. 2. Verder gaat de heer Sikkel ervan uit dat er over 75 jaar in Nederland geen particu lier bosbezit meer is (nu ls nog 50% particulier). Het lijkt me nl. niet erg waar schijnlijk dat een particulier bosbezitter ertoe over zal gaan al zijn bossen te vellen en er verder niets meer aan te doen zodat de boel kan verwilderen. 3. Al mag dan de exploitatie van bossen op dit ogenblik niet erg winstgevend zijn, 20 jaar geleden was ze dat wel, en wie is de heer Sik kel om 4e beweren dat dat over 20 jaar ook weer niet zo zal zijn. Het is algemeen bekend dat we in het 'jaar 2000 een geweldig houtte kort krijgen. Het logische gevolg hiervan is dat de houtprijzen zullen stijgen, zoaat de bosexploitatie dan weer economisch verant woord is. Tenslotte schijnt Ir. Sikkel te beweren dat het omvormen van (naaldhout)bossen in na tuurterrein een verrijking van hei landschap zal betekenen. Dit is zonder meer niet waar. Het landschap wordt nl. met oepaald door een mooi natuur- terre'ntje maar door de afwis seling van bos en open ruimt*, en wat biiijft er van die afwli- selmg over als het bos ver» dwenen is? Je houdt dan al leen nog maar een grote vlak te over met hier en daar een boom erin. BERGEN OP ZOOM U J. de Dooij

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 11