MEDEWERKER /n> mes Dr. P. V»-;/ 1 ■1 FIFflX 1/8 /v«S Peek&Cloppenburg Er ii hoo geld nodi een huishoudelijke assistente Blazerpafyein de Nt&we Lengte. In effen, en gebloemd corfdwront- wt.l5Z(85~rJt/m lógfsL-) fa. #5- 4fet daaronder de moderne Kleuterset: onderpioUj debagdeur (6$t Timmerlieden Inschalers ter overname aangeboden, een van de DRUKSTE BARS 1 HULPMONTEURS VOOR DE CENTRALE VERWARMING ENTHOUSIASTE VERKOPERS fa vast basis-salaris fa onkostenvergoeding fa premie-uitkering fa opname pensioenfond fa beslist verkoopervaring Vredeoort een miljoen gi yi £mbÊy /bitnet jk %0'f jdbj(y mmm - krlfc 7neutron*eo ^7 (8gr). i/4. or*— erpiw. &mumjncUwr<£ k^en.Mt.gzgspyrn Pob/estzr/wld-^ D%?r&kleHren Jotifuardtrui- LooffacruU l/eüd.1%, adverse blearer rbt.llofzi.&M, *F'Cm lfit.pl 50 Hechte hand '«f28fgfpr I WfSl %ilM WT AFVOER VERSTOPT? 1 L zorg dat ut in huis hebt W verkrijgbaar bij de drogist BANKSTELLEN UIT EIGEN FABRIEK Grote sortering kwaütejts- stoffea 5 jaar garantie op binnenwerk. Norm. prps 1400,- voor f 795,- DEM Meubeitabnek Culemborg 03450-2602. TOON'/.Al.EN Culemborg, fabriek Hout weg 8. Bergen op Zoom Wassenaarstr 15 Urunen Grotestraat 98 Geopend dl t/m za. vein 10-18 u. Vr tot 21 u. Bij beschikking van de ar rondissementsrechtbank te Middelburg van 4 septem ber 1974 is Kommer Pieter Leendert Akershoek, ver blijvende in .Vijvervreugd' te Middelburg onder kura- tele gesteld wegens zodani ge geestelijke stoornis dat hij niet in staat is zijn be langen behoorlijk waar te nemen, met benoeming van Gerrit van der Stoep, wo nende te Middelharnis tot kurator en van Anna Ja- coba Akershoek, wonende te Middelharnis tot toe ziend curatrice. mr. A. A. den Hollander, advokaat, Middelharnis. Bij beschikking van de Ar- rondissements - Rechtbank te Breda d.d. 6 september 1974. is in staat van faillis sement verklaard de be sloten vennootschap Han- delarenservice Etten-Leur B.V., statutair gevestigd te Etten-Leur, zaakdoende te Breda, Regenbeemd 18. met benoeming van Jhr. Mr. J. J. van der Goes van Naters tot Rechter-Com- missaris en van ondergete kende tot curator. Etten-Leur, 9 septe. 1974. Mr. C. M. J. de Bont, Markt 21, Etten-Leur. Curator. De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Bre da brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het rapport van de deskundi gen in de onteigeningspro cedure van de Staat der Nederlanden tegen Me vrouw M. B. van den Toorn-Volkers, advocate en procureur te Zevenber gen als „derde" in de zin van artikel 20 lid der Ont eigeningswet, voor 1. Jean Marie Louis Ghis- lain Moretus-Plantin de Bouchout. 2. Geoffroy Marie Charles Ghislain Moretus-Plan tin de Bouchout. 3. Daniële Marie Thérése Philippine Ghislaine Mo retus-Plantin de Bou chout, 4. Reynald Marie Maurice Ghislain Moretus-Plan tin de Bouchout, 5. Adrianus Johannes Hu- bertus Vrolijk. ter griffie van gemelde Rechtbank is gedeponeerd op 6 september 1974, ten einde aldaar gedurende vier weken ter inzage van partijen en belanghebben den te liggen. Voorlopig kosteloos Bij vonnis van de Arron- dissements-Rechtbank te Breda d-d. 6 september 1974. is in staat van faillis sement verklaard, Jacobus Johannes Beljaars, hande lende onder de naam In stallatiebureau Beljaars, wonende te Zevenbergen, Kerkstraat 6, met benoe ming tot Rechter-Commis- saris van Jhr. Mr. van der Goes van Naters, rechter in voormelde Rechtbank en van Mr. M. J. H. Blijden- stein, Burg. Vogelstraat nr 8, Postbus 32, te Zeven bergen, tot curator. Mr. M. J. H. Biijdenstein, Zevenbergen. UITZENDORGANISATIE vraagt voor België, Antwerpen en Brussel en Aanmelden 08860 - 3993 Wegens dubbele zaken en vertrek van de be heerder van Roosendaal, met 2 woningen. Direct te aan vaarden Prijs 60.000,Zonder contanten on nodig te reflecteren. Pand eigendom Heineken, redelijke huur. Inlichtingen telefoon 01650-37141. imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü GEVRAAGD E Aanmelden bij Rombouts, Eerste Markstraat 5, Breda. Tel. 01600 - 39599. Vissia en Lanooy b.v., Oost-Havendijk 4, Roo- E sendaal Tel. 01650 - 42050. z Ter uwer informatie: ons personeelsbestand is E momenteel 100 man. z Ti i n 1111 111 li 11 i 111111 11 111 111 i i i i i l11 11111111111 11 11111 I b.v. Fabriek van bakkerij- en ijsgrondstoffen Op korte termijn hebben wij plaats voor een Zijn taak zal zijn: het onderhoud in de meest algemene zin. Geboden worden: goede beloning, een vakantie toeslag van 7,8%, 20 vakantiedagen per jaar als mede uitstekende sociale voorzieningen. Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk na telefonische afspraak met de heer Schoones van Diederik B.V., Mijlweg 77, Dordrecht. Tel.: 078 - 39666, tussen 9 en 16.30 uur. zijn een jong, dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de verkoop aan partikuiicren op aanvraagadressen. De snelle groe: van ons bedrijf dwingt ons het be staande team van 45 man in vaste dienst uit te breiden. Daarom zoeken wü voor diverse rayons contact met: Wij bieden: f ruime provisie Wij eisen: buitendienst •fa totale inzet fa pioniersgeest fa eigen auto fa leeftijd 2545 jaar Neem kontakt op met SESAM - HILVERSUM B.V. telefoon: 02150 17777 of reageer schriftelijk: Sesam Eikbosserweg 5 (Postbus 600} Hilversum. In ons wooncentrum voor ca. 30 meisj8| tussen 15 en 25 jaar, hebben wij zo snel mogelijk nodig. Wij denken aan iemand van 25 tot SS| jaar, liefst r.-k. die naast huishoudeüj-1 ke kwaliteiten ook de gave en bereid-1 heid heeft de meisjes zonodig te bege leiden. Huisvestingsmogelijkheid is aanwef»11 Sollicitaties graag naar Slotboomstraat 60 Rotterdam Telefoon 010 - 291335. Elke week een PEUG Puzzelaktie „Geven voo een Peugeot 104 t.w.v. Nefkens NV, Utrecht. PU lopertjes bij P&C. Sr" iéts» m ~dmr V /Wt.iW5ofy/m f\ ■Bii VVoensdag 11 september 1 ,,'t Liefst zou ik mij hele Dat lijkt me heerlijk. Ma; de praktijk. En dat beteke om aan een laboratorium dat u een zoontje heeft di drie uur 's middags op ii weten. Dan is dat uw goe even kan, tijd voor n. H moest laten zeggen dat il buisje sta te schudden". Dr. P. A. Voüte (38), handelend geneesheer van kankerafdeling van het 1 makinderziekenhuis in d sterdam (in feite de kinc afdeling van het Antoni Leeuwenhoek ziekenhuis) met wie wij het hierbij ai drukt interview hadden beseft als zeer deskundig sider dat het zilveren Koi gin Wilhelmiiia Fonds in geldzorgen zit. „Ik realiseer me gew dat er een enorme hoop g nodig is. Geld dat er m komen voor de kanker search. De kankerbehandel wordt gedekt door de beh delmgsprijzen, door de kenfondsen en de ziektel tenverzekeringsmaatschap- pijen- Maar de research, zo verschrikkelijk noodza lijke onderzoek op kanker bied, wordt zeer onvoldoe gesubsidieerd. Het geld d; voor moet van lïet KWF men. En uit inzage van KWF-boeken weet ik dat KWF niet eens de gelde waarding heeft kunnen 1 houden. Voor lopende pro, ten zijn al onvoldoende n delen beschikbaar, laat st dat op dit ogenblik nier onderzoeken gefinanci zouden kunnen worden". Op dr. Voütes afdeling gen kankerpatiëntjes in leeftijd van 0 tot en met jaar: zuigelingen, peuters kleuters, kinderen, tien Met alle mogelijke vorr van kinderkanker. Vorig werden ongeveer hond nieuwe patiënten genezen, totaal behandelt hij tus de 500 en 600 jongens meisjes die aan kanker den. De opnametijd duur van het verblijf in ziekenhuis is vaak ir kort. Voorbehandeling en behandeling (follow-up) ren aanmerkelijk lan vergen enkele jaren. De meeste patiënten v den tijdens die voor- en behandeling poliklinisch handeld. Ze zijn afkom uit alle delen van het 1 tot uit Maastricht toe. Voüte: „Omdat vele kinde vaak gedurende enkele j; een keer in de week naai polikliniek komen, groeit een hechte band tussen en mij. Wat wil je, je zie

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 10