i\ pj-leiderfljaan Meer eenheid in te eisen straffen Meer rechtszekerheid voor werkende vrouw 1 D lienst) r Brand bij Martell; 11.000 vaten cognac verbrand NA REEKS ZWARE MISDRIJVEN: Drugsmokkelaar slikt deel briefje met adressen in KWATTA MAAKT WEER WINST aagste p"ize" Iter van llollenhoven wip Nu al herfstweer RUSTIGE DEMONSTRATIE yederland blijft koel onder „TheExorcist ft ngVHssingen VERBETERD VOORSTEL BROKAMP TEGEN NAC I "r«aièretllis hele land in I Hinder ez?ekers van de film Vragen over smeerpijp Classificeerder maakt val van 11,5 meter MARIHUANA IN SPUITBUSSEN Liftende missionaris Aanvoer van tweede oogst- aardbeien Wéér is de klap getallen! 2 miljoen aan prijzen in de Algemene otérij Nedei A LD g3 Algemene Loterij Nederland nderneming binnen a, iaceutischeHoechst?roa, i anders. Het hoofdkar£^ ngehuisvestinAmsteS3' ilissingen en Weert n, grondstoffen voor wat if-platenenfolièn. arch. e gebieden zoeken jan», rblemen van nu en mwS Ian 450 miljoen gelden Kteur: Dr. W. A. J. M. Harkx dacteur: L. Leijendekker jjjtie- en administratie-adres: lerstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Laiviementsprijs fv_;0 per kwartaal; 8,35 per maand, "'e nummers 45 cent. «nummer 1114111 lit Uitgeversmaatschappij De Stem B V, ««straat 16, Breda VRIJE ZEEUW ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1974 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V 27e jaargang Na 7448 lestaan in hoofdzaak tontroleren van de diverse fabrieken pleiding en ervarinn e fabrieken tewerk nmerking als u beschj p het niveau van aalbewerken, proces. latietechniek) I iek A of B (VAPRo of in kundige VD of A of B -waarden het salaris: een 13e maand salai sspaarregeling, verzekering, een toesli verken in de vervoer naar en van drijfskleding. jto's en motoren MORRIS 850 1970 l k Kerckerstraat 21, Steenbc Tel. 01670-3889. NIEUWE MERCEDES: n gebruikte na 18.00 Telf. 01600-45488. FIAT 600 L, wegens overfl pleet te koop. Bouwjaarj Guido Gezellelaan 01140-4188 huizen WOONHUIS te koop. metJ en garage. Direkt vnj vaarden. Te bevragen. Beetsstraat 20, Terneuzen. 01150-4834. BERGEN OP ZOOM: STIG GELEGEN EEW? ZINSWONING MET GA* ACHTER IN TUIN. L-vW" woonk., open keuken, ruime badkamer m. 3 open trap naar iuxe met tuimelraam, f 72.500. tel. 01640-40617. I -IV.L, WUN1NO tje voor nu of later rei J776. te huur gevraagd ONDERWIJZER ZOE.K,jJ3 SION in Breskens or wgjjj ke. Brieven onder no j bureau v.d. blad. vakantie diversen \ICENTRUM HOEVEN en RCARAVANS \stral, i/ice 659 - tng# ral, Second House. (demontabel) v.* garantie en 2669 1 km vanal POLYESTER weekend met 110 P K. X, ?ui»S alm. 6.40 x 220.E Vei »lf! kajuit zeilboot. 12509. - CARAVAN tk. 700 Tclef0l« Merk Pemberton. 12509. woningen/bu»gal011 - Hulst nTl40-4037 Telefoon 01 w il r -• (Van onze redactie buitenland) PEN HAAG Minister- ipresdent Den Uyl heeft een I iiiiodiging aanvaard van de I franse president Giscard I j'Estaing voor een diner met I Europese staatshoofden en I regeringsleiders. Dit diner I al de volgende week zater- dag in Parijs plaatsvinden. Giscard d'Estaing nodigde jfcteren de regeringshoofden I ra de negen EEG-Ianden uit roer het diner. Hij wil met hen praten over |,Je huidige stand van de Eu- |;-»e problemen". Tien da- lj:i tevoren had de Franse Iprsident zich uit-gesproiken I- jr een topconferentie van de liïG, dit jaar nog te houden 1 -?r een verlevendiging van I r, streven naar een Europese Ijtiitieke unie- Medewerkers van president Sjard hebben meegedeeld li: het voorgestelde diner een -zé-karakter zal dragen en Isa topconferentie zal zijn llicard hoopt dat de bespre- tijdens het diner over- iKJstemming zal opleveren Rover initiatieven die in de ko- de maanden kunnen wor- Ite bestudeerd De uitvoering |m de initiatieven kan op de conferentie worden beze- |:i Zo'n conferentie kan. dan t d november of begin de- iber worden gehouden. Sehslvc meer politieke een l d wil de Franse president I's de E'. ropese economische monetaire unie nieuw leven nlazen laar verluidt hebben Enge- d, West-DuitsLand en Dene- l'afken de uitnodiging ook al Waard. in kring van de Europese mmissie in Brussel heeft zich uitermate teleurge- |(Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Er is I serede kans dat het bu- »au van de Stichting Perio- feke Keuring Motorrijtuigen Iworden opgeheven. I Daarmee zou nu- Pieter van llollenhoven, de man van I pruises .Margriet, zijn haan als directeur van dit bureau kwijt- I K»en. De Stichting Perio- I J«e Keuring Motorrijtuigen IaKM) werd opgericht door I ANWB en Bovag. Ze overeenkomstig de plan- van minister Westerterp II erkeer en Waterstaat) de "Winistratie van de verplieh- s aj!okeuringen moeten voe- •t en een groot aantal nieu- keuringstations in het '-u moeten exploiteren. Maar n za' waarschijnlijk l-R door de Kamer I ®er. Hoewel een woord- er van Verkeer en Wa- ;'«aat dit nog „speculatief' l'-üj 's zeer we^ moge- dat alle sinds mei door 1'1, au van de SPKM ver- werkzaamheden voor I «ts zijn geweest. llLGENS ke' Amerikaanse ««Nation MBS is de ge- ""neidstoestand van de Chi- E|i l?remier Tsjoe en Lai 'Nechterd. Het station had in een telefoon- (i, ,e, n'et Hubert Humphry, "kaand d van een ^me ,iJI:Li.<lonri'Widelegatie on l'k China bezoekt. steld getoond over het feit dat Franpois Xavter Ortoli, de president van de Europese Commissie, niet is uitgenodigd naar Parijs te komen- (Van onze redactie buitenland! COCNAC Bij een specta culaire brand in een pakhuis van de cognac onderneming Martell in Cognac (Frankrijk) zijn gisteren tussen de 11.000 en 12.000 vaten cognac in vlammen opgegegaan- Drie kelders, waar de nog jonge cognac lag te rijpen, brandden geheel uit. De kel ders braakten enorme vuur ballen uit toen de duizenden vaten onder luid geknal ont ploften. De hoeveelheid cognac die verbrand is. komt neer op 7,5 miljoen flessen. Op het hoogtepunt van de brand ontploften de vaten en stroomde de brandende cognac in de riolering van het bedrijf, die op haar beurt ontploften. Martell-directeur Cordier zei: „Omdat het nog jonge cognac was, zijn we er betrekkelijk goed, afgekomen. Het is niet catastrofaal". (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Zeer vroeg zijn wij in herfstweer terechtgekomen. Een zonnetje met temperaturen rond 25 graden zou in de eerste week van september normaler zijn dan de grote depressie-activi teit die wij nu op de weerkaart zien. Het centrum van een storm- depressie bereikt vandaag Schotland en stuurt een front met regen naar ons land, dat ons in de middag al kan bereiken. De wind gaat tot hard of stormachtig toenemen tussen zuid en zuid west. De barometer gaf vrijdagavond in Ierland al een snelle daling te zien. Ook zondag zal voor een groot deel' door genoemde depressie worden bepaald met af en toe wat regen en gemiddeld veel wind. De aangevoerde lucht is vrij zacht, al komt de tempe ratuur niet veel hoger dan 18 graden. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De ministers Van Agt van Justitie en Boersma van Sociale Zaken hebben de Tweede Kamer voorgesteld het nog niet door de Kamer afgehandelde rege ringsvoorstel inzake het ver. bod om werknemers te ont slaan wegens huwelijk, zwan gerschap of bevalling te ver beteren. Voorgesteld was, in een ruim een jaar geleden inge diend wetsontwerp, het in het burgerlijk wetboek vastgeleg de ontslagrecht aan te vullen met de bepaling, dat het een werkgever verboden is ontslag te geven wegens huwelijk, zwangerschap of bevalling. Volgens de bestaande regeling zou, als er in die gevallen toch ontslag gegeven wordt het ontslag niet ongeldig zijn, maar er zou voor de werkge ver een schadeplicht ont staan- De beide bewindslieden hebben thans voorgesteld de regeling zo te laten luiden, dat er geen ontslag maeg plaats vinden en de werknemer zijn dienstbetrekking houdt in ge val van huwelijk, zwanger schap of bevalling. „De sanctie van nietigheid van het ontslag is beter dan schadeplichtig heid", aldus de ministers- Vanuit de Tweede Kamer was tijdens de schriftelijke voorbereiding van het open baar Kamerdebat qver het oorspronkelijke regeringsvoor stel gevraagd om de nu voor gestelde verbetering. De nie tigheid, zoals deze thans in voorgesteld, gaat niet van rechtswege in. De werknemer moet er wel om vragen bin nen twee maanden na de on- zegging. De arbeidsrechtelijke positie van de vrouw kan hierdoor met name versterkt worden. WALLACE Rowling, minister van financiën van Nieuw-Zee- land, is gisteren de nieuwe premier van zijn land gewor den. Hij volgt Norman Kirk op die zaterdag op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging van het Neder landse Rundvee Stamboek wordt ook vandaag nog op het veemarktcomplex van Utrecht een stamboekvee tentoonstelling gehouden. Gistermorgen werden de koeien en stieren gekeurd, maar er waren er zoveel dat deze veehouder tijd genoeg had om een tukje te doen tegen de flank van zijn koe (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Willy Bro- kamp zal morgenmiddag in het elftal van Ajax zijn de buut maken tegen het Bredase NAC. De pas van MVV over genomen Brokamp staat bij de Amsterdamse formatie in de basisopstelling ais linkerspits op de plaats van Piet Keizer die morgen als spelverdeler op het middenveld zal optre den. DE procureur bij de rechtbank van Athene heeft de politie autoriteiten gevraagd de echt genote van president Papado- poulos, mevrouw Despin-a Pa- padopoulos, te verbieden Grie kenland te verlaten 'Van onze redactie binnenland) Th'l "^*5 De film I '««en -°rC1? die in 17 bio- I Wrste k ïfSaan, heeft de I haddm aan- dan sommigen Etties V»WacM' Van hevi«e I bijwki geen sprake en I t fr«Sens mensen M i<mische hulpdien- andere organisaties die telefoonnummers bekend had den gemaakt voor mensen, die na het zien van de film „in geestelijk nood" zouden zijn geraakt, werden nauwelijks gebeld. In Groningen en Den Haag werden voor de theaters pam fletten uitgedeeld, waarin werd gewaarschuwd tegen de film, die handelt over de uit drijving van de duivel die be zit heeft genomen van een dertienjarig meisje. In Rotter dam reageerde een bezoeker van de Exorcist: „Dracula is veel beter". Veel bezoekers reageerden nogal teleurgesteld. Een bioscoopexploitant: „Veel mensen waren gekomen om te kijken, wie het eerst flauw viel of onwel werd. maar ook w-at dat betreft is The Exor cist een teleurstelling gewor den". Het vlugzout, schildersam- moniak, zaagsel, eau de colog ne en een EHBO-trommeltje, dat verscheidene bioscoopeige naren hadden klaargezet, ble ven onaangeroerd. Sleohts een enkeling verliet de zaal vroeg tijdig en dan nog uit pure verveling. De filmmaatschappij, die The Exorcist in ons land uit brengt, had vooraf een lijst met telefoonnummers samen gesteld, waar geestelijke bij stand kon worden verkre gen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De justitie gaat meer eenheid brengen in de berechting van zware misdrijven. De officieren van justitie zullen, als zij dergelijke zaken te behandelen krij gen, onderling overleggen over de te eisen straf. Een com missie uit het Haagse ressort is al bezig met het opstellen van een rapport over het te voeren overleg. Daarbij wordt ook nagegaan hoe de politie meer inzicht kan krijgen in de straftoeme ting bij ernstige zaken. Verder wordt bekeken of de gegevens voor het overleg over ernstige misdrijven geschikt kunnen worden gemaakt voor weten schappelijk onderzoek. Tevens wordt besproken of sommige agressieve delicten geschikt zijn voor het toepas sen wan een snelrecht-proce dure, terwijl bovendien wordt onderzocht of er een speciaal vervolgingsbeleid mogelijk is tegen misdadigers die zich bij herha-ling aan gewelddadige of vermogensdelicten schuldig maken. De procureurs-generaal bij de vijf Nederland^ gerechts hoven hebben deze maatrege len bekend gemaakt na een vergadering waarop de zware misdrijven met tragische af loop, zoals de o-nhvoenng wan en de moord op de vijfjarige Carolientje Pessers uit Waalre twee weken geleden. In dat verband is een passage uit het door hen uitgegeven communi qué interessant, waarin ze in het algemeen zeggen „grote waardering te hebben (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De PvdA-statenleden W. Don, mevr, A. Vaas-Van Ove, M. Antonisse en N- Filius hebben GS van Zeeland schriftelijk gevraagd of het juist is dat minister Drees de provincies Noord-Brabant en Zeeland heeft verzocht een plaats aan te wijzen, waar het water, dat nu via de smeerpijp bij Waar de in de Westerschelde wordt geloosd, zal worden gezui verd. De Zeeuwse statenleden wil len bovendien weten of die plaats al is aangewezen- Ge vraagd wordt verder of het mogelijk is een diffusor aan te brengen in de afvalwaterlei ding en koolstoffilters in de ontluchtingspijpen- Kan dat, dan willen de vier statenleden dat G.S. de minister vragen om in afwachting van de bouw van een zuiveringsinstallatie die voorzieningen nu al te treffen opdat de stankoverlast tot een minimum wordt be perkt. ROTTERDAM (ANP) De 23-jarige classificeerder E.J.B. Pluer uit Breda heeft in een drijvend dok van de RDM in de Rotterdamse Heysehaven een val gemaakt van 11,5 me ter. De man, die bezig was met schilderwerk verloor door nog onbekende oorzaak zijn evenwicht. Hij is opgenomen in het Dij-kzigt ziekenhuis, waar men vaststelde dat hij een schedetbasisfraetuur had opgelopen. voor het onderzoek dat ver richt is". De procureurs-generaal wil len in ernstige zaken meer overleg binnen het openbaar ministerie bevorderen- Daaro ver zal nog met de parketten worden gesproken. REGEN Toenemende bewolking gevolgd door regen. Ma tige tot krachtige wind. langs de kust tot storm achtig. Maximum tempe raturen van 10 tot 18 graden. STAD EN STREEK Getreuzel met Ooster. schelde werkt staten op de zenuwen. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Onafhankelijkheid voor Mozambique binnen een jaar. Pagina 9 Kom uit de boom Joop en eet eens met Annie. Pagina 11 EINANCIëN EN ECONOMIE Industriebond N.K.V. beklemtoont elementen voor centraal akkoord. Pagina 13 SPORT Jos Hermens in finale vijfduizend meter. Pagina 27 RADIO EN TELEVISIE Jubilerende Zonnebloem oropageert „Nationale Ziekendag". Pagina 29 VRIJUIT Suriname: een leeg. opend land. 'erk, wat zeg je van je jekomst. -let trekpaard is spring- svend. Veel vals gerucht in The Exorcist. (Van onze redactie binnenland) SCHIPHOL Twee jonge Amerikanen, die in de aan komsthal met elkaar contact opnamen, nadat ze ieder uit geheel verschillende richting vrijwel gelijktijdig in twee KLM-vluehten op Schiphol waren aangekomen, zijn door de douane-recherche gearres teerd omdat ze beiden in hun koffers spuitbussen bleken te lfebben, die gevuld waren met marihuana en met in to taal ruim 34.000 dollar aan bankbiljetten. De recherche vermoedt, dat zij met dat bedrag in Amsterdam verdo vende middelen wilden gaan kopen. In het visitatiekamertje van de douane dwarrelde uit een der bussen bovendien ccn stuk papier, waarop een hele lijst van adressen was ge schreven. Een van de Ameri kanen griste dit op, stak het in zijn mond en begon er heftig op te kauwen om het door te slikken. Hij werd meteen door een douane ambtenaar in een soort klem- greep bij de kaken gevat en na een korte schermutseling kwam althans de helft van het papier, zij het gehavend, nog te voorschijn. De douane recherche is thans bezig met invallen op al deze adressen, maar naar wordt medege deeld was daarmee tot gister avond geen zichtbaar resul taat geboekt. Reeds bij de paspoorten controle door de marechaus see kreeg een aldaar «en oogje in het zeil houdende douane-ambtenaar die daar voor volgens zijn chef een zesde zintuig heeft, achter, docht tegen de uit Laos aangekomen timmerman. Hij zag hoe deze van band zes zijn koffer ophaalde en toen naar de transportband liep, waarop de koffers van het toestel uit New York tevoor schijn kwam- Daar sprak hij zijn landgenoot uil Hawai aan. Teen diens koffer arri veerde, bleek deze van pre cies hetzelfde type te zijn. Samen liepen de beide mannen naar de groene zone van de douane, bestemd voor passagiers, die niets hebben aan te geven. De douane ambtenaar hield hen echter staande en liet hen de kof fers openen. In iedere koffer bleken twee identieke spuit bussen met de bekende in houd te zitten. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Kwatta Interna tional NV te Breda verwacht over 1974 een netto winst van een half miljoen gulden- Over de eerste helft van 1974 is al een winst van een kwart mil joen gemaakt. De vooruitzich ten voor de komende jaren zijn, op basis van de nu in uitvoering zijnde reorganisatie hoopgevend. Tijdens de algemene aan- ADVERTENTIES) „Mijn gebied is zo groot als de helft van Nederland; er zijn 60 buitenposten; er wonen 16.000 christenen; er zijn 1650 doop leerlingen. Maar mijn auto heeft het begeven. Sindsdien reis ik liftend op vrachtwagens. Kom je ergens, dan heb je een uur de tijd, want vrachtwagens heb ben haast. Wat kun je echter in een uur voor je mensen doen? Eo gaan de dagen en weken voorbij en de uren glijden als kralen door je vingers en je doet niets. Mijn mensen zijn zeer teleurgesteld, dat ik niet meer kan komen: en de zieken worden niet meer vervoerd met mijn auto. Ik klaag niet langer1 ik wacht op hulp: de MIVA- actie in Nederland moet ons nu redding brengen!" Dit schrijft missionaris P. Kes- sels vanuit Ghana. Hij is een van de 323 missionarissen en eigenlandse krachten, die deze week een beroep op u doen. Overbrug met hem de afstand naar zijn mensen! Voor 323 missionarissen en eigenlandse krachten houdt de MTVA nu haar jaarlijkse lande lijke collecte en giroaetie. Uw antwoord nu is het MIVA-ant- woord over enkele weken aan hen. Wilt u helpen? Dit is het gironummer: GIRO 27 22 49 t.n.v. MTV A Keizersgracht 525 - Amsterdam deelhoudersvergadering gister ochtend in Breda had voorzit ter mr. D. Slager van de Raad van Commissarissen het in dit verband over „aanzienlijk ho gere winsten de komende ja ren" Over 1973 leed het be drijf nog een verlies van 10 miljoen gulden. Hij deed ook mededeling van de pogingen van Kwatta om in Breda of een van de randplaatsen een nieuwe fa briek te bouwen. Die zou aan zienlijk kleiner moeten zijn dan de huidige fabriek aan de Middellaan in Breda, die bere kend is op 500 600 man personeel- Zoals bekend is na het massa-ontSlag van eind vo rig jaar het aantal werkne mers gedaald tot 130. Kwatta heeft met de ge meente Breda onderhandeld over overname van de grond. De gemeente heeft hiervoor geen belangstelling, aldus de heer G. Kreusch, lid van de Raad van Bestuur, „want het heeft zoals het een goede ge meente betaamt geen rode cent". (Van onze correspondent) KAPELLE Iedere vei lingdag opnieuw zijn er op de veiling in Kapeile aanvoeren van vollegrondsaardbeien, af komstig van planten die dit jaar reeds eerder (in juni) een oogst hebben gegeven. Het nas Red Gauntlet is ln augustus gaan bloeien en hier van worden op het ogenblik rijpe vruchten geoogst die nog van uitstekende kwaliteit zijn. Doze week werd er op de veiling nog tot een gulden, per doos met 200 gram inhoud, voor hetaald. Er zijn telers die nog »en behoorlijk kwantum van deze tweede oogst aard beien kunnen afleveren. Wel is te verwachten dat het bij aanhoudend slecht weer, gauw gebeurd zal zijn. Kijk gauw varder In deze krant. En knip d8 bon uit die elke twee maandenkansgeeftopeenton. U

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1