'oed V B» Centrale landbouw- rganisaties honden rast aan 4% pijsverhoging Vandaag „Ik snap het niet" Consument mag zich schrap zetten OPNIEUW TWEE WOLIENSTOFFEN' FABRIEKEN IN MOEILIJKHEDEN 1« J89 1!» 139 '96 6« Princenhage is kerkhaan nu helemaal kwijt Verkiezingen in Engeland op 3 of 10 oktober JM ?OC!? IttlOUlH Overval in Eindhoven buit 40 mille LUNS IN BRIEF AAN VREDELING: DAG IN LAPLAND BUNA GEHEEL VERREGEND VerWacllting in Londen Bijna 300 verdrinkingen in t land Rijn steecis vuiler Regeringsjubileum viel duurder uit In Tilburg iet soep BENUT CONSUMENTENBOND OVER PRIJSSTIJGINGEN: Gevangene ontsnapt via luikje van 18 bij 30 cm NIEUWE PTT- KLEUREN Specialiieifenrestaurant „LA C0UR0NNE" HOTEL „DE KROON" pUw 9aslhT Dr. W. A. J. M. Hark- ||j)fdredacteur: L. Leijendekker ,jctie- en administratie-adres: jjrstraat 9. Terneuzen. tel. (01150)-79 20 „^ementspriJ8 li -1.70 per kwartaal; f 8,35 per maand. I' nummers 45 cent. itviummer 1114111 ;:v Uitgeversmaatschappij De Stem B V, liijtstraat 16, Breda yRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7444 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V roggebrood bij de erwtensoep of soep. stengels bij de champignonsoep. Maggi aroma Mesje 225 gram 1.73 ah Roggebrood f pak 440 gram 65 Grissini socpstcngela pak 160 gram 89 Hero erwtensoep 1 blik 0.82 liter •2i3frl.98 lep blik 0.46 liter 1.10 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De drie Centrale Landbouworganisaties I (do's) in ons land verwachten, dat de ministers van I landbouw in de EEG besluiten tot een prijsverhoging van 14% voor alle agrarische produkten per 1 januari 1975. Hun I optimisme baseren zij op de eenstemmigheid dinsdag j.l. liassen de EEG-landbouwministers over een tussentijdse I prijsverhoging van 4%. Aan hun minimumeis van 4 I procent prijsverhoging houden Ij, Nederlandse centrale boe- ren- en tuindersbonden ook lost ondanks de eis van het overkoepelend orgaam van de Itndbouworganisaties/ in de l[£G (Copa), dat de agrarische Ipnxtoklen met 8 procent moe- In worden verhoogd. In het 1 (opa-overleg neemt voorzitter Jtottnerus van het landbouw- Imnité (K.VLC) deeJ. I De clo's hebben begrip' voor lieie wens, maar vinden het lnatandiger om 4 procent te mgen, omdat zij verwachten, t deze minimumeis snel te realiseren is. Zoals bekend e Europese Commissie regen Aanvankelijk zwaar be wolkt met regen. Laler wisselend bewolkt met hier en daar regen. Mo- geiijk tof hard toene mende westelijke wind. Maximumtemperatuur rand 17 graden. STAD EN STREEK Zeeland geen perfect vakantieland. Pagina 3. Rumoer bij verkiezing dorpsraad Philippine Pagina 5 fINANCfëN EN ECONOMIE Middenstand leeft regering schot voor de boeg. Pagina 7. BINNEN- EN buitenland Over 75 jaar 9een bossen mee' Brabant? Pagina 9- Een padvinder 'n de politiek. Pagina 11. SPORT Mand opvallehd sterk 'n Europees ''letiekkampioenschap. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE 'e AVRO-coryfeeen lneén programma. Pagina 15. ^ADVERTENTIE) jjosso-dry (dagelijks bestuur van de EEG) de EEG-ministers van landbouw voorgesteld de land bouwprijzen met 4 procent te verhogen. De clo's di« gisteren in Den Haag uitgebreid met hun regi onale besturen hebben verga derd, wensen feitelijk ook, dat die prijzen voor ai le agrari sche produkten met 8 procent worden verhoogd. Van zo'n drastische prijsverhoging ver wachten zij echter nadelige gevolgen met name voor de varkens- en pluimveehouders en de veeboeren, omdat voor deze groepen doorberekening van verdere kostenstijgingen onmogelijk is. Het vasthouden aan hun minimumeis is door de clo's die zich afzetten tegen het Copa-besluit, ook ingege ven met het oog op het risico, dat door grote meningsver schillen over die 8 procent in de EEG-ministerraad uiteinde lijk geen besluiten zouden kunnen worden genomen. Ce clo'e hopen er op, dat de •EEG-landbouwministers op 17 september een besluit nemen. Volgens deze organisatie moet verder de periode oktober-ja- nuari a.s. worden benut voor onderhandelingen over nieuwe prijzen. Vanmiddag maakt tuinder Olieman de acties en demon straties bekend die deze comi tés organiseren op 16 septem ber, die is uitgeroepen tot de „dag van agrarisch Europa". Op die dag die voorafgaat aan het overleg van de EEG-land bouwministers, gaan de boe ren in alle EEG-landen de monstreren voor een inko mensverbetering. (Van onze redactie binnenland! E-NDHOVEN Een jonge man van ongeveer 22 jaar heeft gisteren een overval uit gevoerd op het PTT-posta- gentschap aan het St.-Thcresi- aplein in Eindhoven en wist er met een bedrag van f 40.000 vandoor te gaan- Met een helm op het hoofd en een zwart jack aan drong de jongeman kort na halftien het agentschap binnen waarna hij met een revolver op de kassier gericht geld van deze eiste. Omdat de kassier kenne lijk niet snel genoeg aan het verzoek voldeed griste de overvaller zelf al het geld bij een waar hij maar bij kon komen. Vervolgens snelde hij naar buiten waar hij op een oude brommer verdween- Op het moment van de overval wa-ren er geen bezoe kers in het postagentschap. (Van onze redactie binnenland; BRUSSEL „Mij is geble ken dat u een duidelijke af keur koestert tegen mijn per soon. Waarop dit gebaseerd is, vermag ik niet te doorgronden aangezien onze jarenlange officiële contacten in mijn vo rige en huidige functie nim mer door noemenswaardige in cidenten werden gekenmerkt en wij in de persoonlijke sfeer praktisch geen relaties onder houden. Zulks blijkt onder meer uit het feit, dat van praktisch alle ministers van buitenlandse zaken en van de fensie van de NAVO die ik ambtshalve ontmoet, u de eni ge bent die zich door mij laat aanspreken met de u toeko mende titel van excellentie, hetgeen overigens uw goed recht is. Ikzelf zou het thans ook niet adders meer wen sen". Aldus secretaris-generaal Luns in ee«! brief aan minister Vredeling (Defensie) als reac tie op het inmiddels beruchte Interview v:*i minister Vrede ling in Vrij Nederland. Minis ter VrcdeïiV noemde de reac tie van mr. Luns gisteravond niet „onverwacht", maar „aan hetgeen gisteren in de Tweede Kamer is gezegd, wil ik niets toe of af doen". (vervolg op pag. 9) (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Dè consu ment mag zich de volgende maanden weer schrap zetten tegen de prijsverhogingen- Huisvrouwen moeten er re kening mee houden dat hun leven aanmerkelijk verzuurd zal worden omdat zij weer niet uitkomen, aldus donder dag de Consumentenbond. Melk duurder, elektriciteit duurder, de suiker duurder, de post duurder, gas per 1 januari stukken duurder- Wie voor al deze ellende troost wil zoeken in de. cul tuur zal merken dat musea ook maar liefst de helft duur der worden en wie ten einde raad naar de dokter gaat moet daar ook meer betalen Bij de Consumentenbond ko men steeds meer vragen van consumenten binnen hoe lang dit nog kan doorgaan- „Nieuwe verhogingen van de prijzen van landbouwpro- dukten zijn op komst. De Consumentenbond heeft alle begrip voor de moeilijke po sitie waarin de boeren door inflatie en prijsstijging van grondstoffen verkeren- De maatregelen waarvoor nu echter gekozen wordt bieden naar de mening van de bond geen oplossing voor de pro blemen in de landbouw- Op lossing van de landbouwpro blemen zal niet in prijsmaat regelen maar in structurele maatregelen moeten worden gezocht". Verhoging van de PTT-ta- rieven blijft de Consumen tenbond onaanvaardbaar vin den- (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Princenhaag- se gemeenschap is zijn kerk haan nu helemaal kwijt. En kele weken geleden werd het koperen dier met het nodige vertoon van de 63 meter hoge toren gehaald, omdat de toren spits hersteld moest worden. De haan kreeg een plaatsje in de opslagloods van de Bredase gemeentelijke dienst openbare werken aan het Stenen Hoofd. Daar is de haan gisternacht gestolen. Het was de bedoeling, dat de haan met enig feestelijk vertoon zou worden terugge plaatst op de toren waar hij zo'n 50 jaar over Princerahasë heeft uitgekeken. Die feeste lijkheid had moeten vooraf gaan aan de herdenking van de 100-jari'ge consecratie van de toren op 10 november a.s. Of de dieven het dier daar voor intact zullen laten moet men betwijfelen. Volgens de politie bestaat het uit koper met een gedeeltelijke opdruk van bladgoud en is de waarde van het koper zo'n 3000 gul den. Voor de Princenhaagse gemeenschap ligt die waarde heel wat hoger, want de haan was na de torenbrand van 1921 speciaal door een kunste naar vervaa-rdigd- (Van onze redactie buitenland! BRIGHTON Premier Ha rold Wilson heelt donderdag in zijn rede op het jaarlijks congres van het Britse vakver bond T.C-C- nog geen datum genoemd voor nieuwe verkie zingen- Hij liet er echter geen twijfel over bestaan dat de kiezers binnen enkele weken voor de tweede maal in dit jaar naar de stembus zullen worden geroepen. Als een duidelijke inleiding tot de verkiezingsstrijd ver klaarde Wilson dat zijn La- bour-regering tot nieuwe nati onale eenhei d kdn inspireren, gebaseerd op sociale en econo mische rechtvaardigheid- Een felle aanval deed hij op het beleid van de conservatieve oppositie dat volgens hem ge richt is o-p bescherming van groepsbelangen. „De komende algemene ver kiezingen betekenen niet al leen maar een beslissing over politieke macht, over personen of over de bijzonderheden van de partij organisaties. Het gaat om een beslissing wellicht eens voor al waarbij zal worden vastgesteld of de grote „bataljons", de rijken en de machtigen reciht hebben op Wilson een overmatige hoeveelheid macht of dat de macht onder een democratische regering moet worden uitgeoefend en bewaard voor al onze men sen". Hoewel de premier geen da tum noemde, wordt algemeen aangenomen dat de verkiezin gen op 3 of 10 oktober zullen worden gehouden. De Labour- egering die sinds zij in maart |1. aan de macht kwam, op een cinderheid in het lagerhuis -deunt, hoopt straks een abso lute meerderheid te krijgen- (Van onze redactie binnenland! DEN HAAG Bijna drie honderd mensen zijn in 1973 in ons land door verdrinking om bet leven gekomen, z<- oiijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opvallend is het grote aantal mannen en jon gens, samen 235. Vrouwen en meisjes komen minder in het, water om, in 1973 waren het er 58. Het aantal verdrinkings- gevailen wa» iets hoger dan in 1972 (285). Langs de gehele Nederland se kust weten vrijwilligers van de ruim dertig reddi-ngbri- ga-des van de Koninklijke Ne derlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen vele mensen van de dood in zee te redden. Zij bemannen elke zaterdag en zondag de reddingsposten en letten o-m. op het steeds groeiende aantal luchtbedden en -banden en kleine zeilboot jes. Ook de strandbri-gades van de politie halen geregeld men sen uit noodlottige situaties. In Zandvoort boekte de red dingbrigade dit seizoen goede resultaten: 28 geredden en (nog) geen slachtoffers. Voor al Duitsters zijn zich vaak niet bewust van de gevaren, die aan het Nederlandse strandle ven zijn verbonden. DEN HAAG (ANP) Pre mier Den Uyl heeft de Twee de Kamer gevraagd in te stemmen met een verhoging van de begroting 1973 van het departement van Algemene Zaken De verhoging betreft o.m. de rijksbijdrage in de kosten voor de viering van het '25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana. Voorgesteld wordt het destijds hiervoor uitgegrokken bedrag van f 250.000,te verhogen met f 25.000,- omdat „de viering duurder is uitgevallen" De reis die koningin Juli ana en prins Bernhard naar Lapland hebben gemaakt en die het hoogtepunt zou wor den van het staatsbezoek aan Finland is gisteren bijna ge heel verregend. Diverse pro gramma-onderdelen moesten daardoor uitvallen. Wél ging een bezoek aan een ren- diermarkt door. De konin gin droeg warme regenkle ding. (Van onze redactie binnenland! HEERENVEEN Uit een cel in het politiebureau in Heerenveen is een inmid dels weer opgepakte gevan gene ontsnapt door zich via zijn etensluikje (18 bij 30 cm) naar buiten te wurmen. De man verliet het politie bureau via een dakraam. Gis termiddag werd hij aan het eind van zijn krachten tien ülometer van Heerenveen aangehouden.. Hij ia in een an- lere cel opgeborgen De man wordt verdacht van een in braak. Tijdens een vluehtpo- :ing werd zijn medeplichtige door een politiekogel gedood. Dat gebeurde eind augustus. MAINZ Het zuurstofge halte van het Rijnwater blijft tamelijk constant maar hel percentage moeilijk afbreek bare giftige stoffen neemt nog steeds toe, aldus medewerkers van 'iet Westduitse ministerie van binnenlandse zaken. De waterwinningsinstanties aan de Nederrijn zijn bang dal zij over vijf jaar „aan hel einde" zijn wanneer de ver vuiling zo blijft toenemen. De ambtenaren, die een ver kenningstocht op de rivier ge maakt hebben maken zich echter zorgen om de schadelij ke stoffen die de industrie loost. (Van onze correspondent) TILBURG Opnieuw verkeren twee Tilburgse wollen- stoffenfabrieken in grote financiële moeilijkheden. Ze wor den al geruime tijd met regeringssteun op de been gehou den. Als ze zouden moeten sluiten, komen enkele honder den medewerkers op straat te staan. Ook een derde bedrijf schijnt in moeilijkheden te verkeren. De twee industrieën zijn part ners in een gesprek dat door de Nederlandse herstructu reringsmaatschappij wordt ge voerd met vijf Brabantse wol- lenstoffenfabrieken die samen ruim 800 mensen aan werk helpen. Doel van dit overleg is te komen tot vergaande sa menwerking. Gedacht wordt daarbij aan een overkoepelen de holding- De vijf industrieën zullen als de onderhandelingen tot resultaat leiden werkmaat schappijen van die holding worden. Vaststaat dat het mis lukken van het overleg zal leiden tot sluiten van de twee Tilburgse bedrijven. De Nederlandse herstructu- (Van onze correspondent) DEN HAAG De PTT zal in de naaste toekomst drie vaste kleuren gaan voeren: rood voor de post, blauw voor de giro en groen voor de telefoondienst. Ook de auto's van de drie bedrijfsonderdelen zuilen in deze kleuren worden uitgevoerd- De rode auto's van de post zijn al laager een ver trouwd beeld op de we gen. Bij de giro is men nog niet zo ver. Wel rijdt er al op proef een blauw gespoten auto rond- Bij de telefoon dienst wordt een soort gelijke proef genomen met twee bestelwagens, die resp. appelgroen en signaalgroen zijn gespo ten. NA EEN langdurige Vergade ring heeft dc afdeling Apel doorn van D'66 woensdaga vond besloten zich op te hef fen. De afdeling Apeldoorn van deze politieke partij be stond sinds januari 1967 en beeft van 1970 tot en met 1974 twee raadsleden in Aneldoorn crehad- rerinssmaatsahappij laat op het ogen-blik ook een diep gaand onderzoek instellen naar de oorzaken van de structurele moeilijkheden waarin de schoenen-, leer- en lederwaren- industrie Midden-Brabant al enkele jaren verkeert. In dit verband moet erop worden gewezen dat in Bra bantse industrieën al zeer ge ruime tijd voor meer dan 1460 werknemers een werktijdsver korting geldt. Ook over die situatie is don derdag uitvoerig van gedach ten gewisseld op de eerste van een reeks studiebijeenkomsten over ontwikkelingssamenwer king die in de Tilburgse hoge school is gehouden. Enkele .vakbondsbestuurders wezen er in die eerste bijeen komst op, dat „Nederland hol lend bezig is hele bedrijfstak ken af te breken. Er is geen echte politiek ten aanzien van de eigen industrie in het ka der van de ontwikkelings hulp". Sfeervol dineren in oude stijl is thans ook in Breda mo gelijk. Vrijwel alle gerechten voor u aan tafel getran cheerd en geflambeerd tegen zéér betaalbare prijzen. Nieuwe a la carte kaart met een keur van mogelijkheden. Achtergrondmuziek en aperitief-bar aanwezig. Goede parkeergelegenheid. Tafelreservering gewenst, tel. 01600-38066. R. van Oudheusden Boschstraat 28 BREDA M. Spetter 9

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1