Achttien Van Meegerens vervalst GROOT DEEL KAMER TEGEN WETSVOORSTEL Verplichte autokeuring haalt het niet Jus (FOrange Werktijdverkorting aangevraagd door Breskense jachtwerf Geen schade aangericht bij bondgenoten" V andaag s: sraëlische Horeca vreest terugslag EXPOSITIE IN TILBURG Forse winst Oranje: 5-1 Achterstand rijksarchief 40 jaar werk voor 200 man PAKHUISBRAND LEIDT TOT GROTE FILES fles 0,68 liter zóóó'n idee Ontvoerder bekent misdrijven VOOR 60 MAN DOOR NIEUWE ALCOHOLWETGEVING Den Uyl over interview: Te hevige concurrentie kantines en buurthuizen I pirecteur: ISCHAP DE HE BEEMDEN Tel Aviv: Nonsens VOORSTEL Vergaderingen R. en W. Maassluis straks openbaar STIL Kledingdieven gearresteerd HORECA- Dr. W. A. J. M. Harkx ^dredacteur: L. Leijendekker ,..:,ctie- en administratie-adres: eawstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 I iboiuiernentspnjs I 0470 per kwartaal; 8,35 per maand. r jse nummers'45 cent. I riroflummer 1114111 I Uitgeversmaatschappij De Stem B. V, I jajerstraat 16, Breda DE DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1974 27e jaargang No. 7443 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V men andige en verant- >ij aanvang zeer maanden meer ok voor privé- inkosten en na name in het ïvattende funktia schriftelijk® sfoto richten aan mstelveen. flecteerden, DMAKING. r van voormeld waterschap I vanaf 9 september 1974 ge-1 >or belanghebbenden op het I terschap, gevestigd Midden-1 rek, ter inzage is neergelegd! n legger van watergangen.! roemde termijn kan elke be-1 t dagelijks bestuur schrifte-1 het ontwerp indienen. 1974. :s bestuur, lijkx, voorzitter. I. Geerards, secretaris. iï?n een onzer verslaggevers) I ]1ss31JRG Achttien valse I «„J (eegerens wees de doch ter van de schilder aan toen je leiding van het Kultureel Sentrum in Tilburg haar ad- vies vroeg. In dat Sentrum i «ordt vrijdagmiddag een ten toonstelling geopend van wer- I ten van de man die destijds voor een wereldsensatie zorg de toen bekend werd dat hij I eclite" Vermeers had geschil derd. Md veel inspanning en speurzin slaagden de mede werkers van het Kultureel Sentrum erin uit alle delen van ons land Van Meegerens in bruikleen te krijgen. Bij elkaar een kleine honderd. Toen vroegen ze de dochter van de kunstencar om haar oordeel over de verzamelde werken te geven. Zonder aar zelen wees zij 18 schilderijen aan die volgens haar niet door haar vader zijn gemaakt. Ver moedelijk zijn die valse Van Meegerens door dezelfde schil der gepenseeld. Ze zijn opval lend gelijk van stijl- Allen zijn gesigneerd door H. v. Meegeren terwijl aldus zijn doctrter haar vader steeds zijn werk signeerde H. van Meegeren. De leiding van het Kultu reel Centrum zal de 18 schil derijen niet tentoonstellen. De eigenaren zijn alleen schrifte lijk op de hoogte gesteld van het feit dat er sterke aanwij zingen bestaan dat hun inzen dingen vervalsingen zijn. De meeste van die doeken zijn, voor enkele duizenden guldens per stuk door die eigenaren gekocht in een erkende kunst handel in ons land. (Van onze sportredactie) STOCKHOLM Het Ne derlandse voetbalelftal heeft woensdag in Stockholm de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zweden gewonnen met 51. Bij de rust leidde Neder land met 20 door treffers van Cruijff en Haan. Na rust bracht Neeskens de stand met een strafschop op 30, waarna ook de Zweden via Larsson een penalty benutten: 31. Neeskens en Rensenbrink be paalden vervolgens de stand op 5—1. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Personeelsformatie en accommodatie van de rijksarchiefdienst in Den Haag hebben een achterstand aan werk opgelopen, waaraan 200 gekwalificeerde deskundigen 40 dienstjaren lang hun handen vol zouden hebben om hem weg te werken. De ongelukkige situatie kan op zijn vroegst in 1978 echt aangepakt worden als het Haagse Bezuidenhout naast het nieuwe centraal station de nieuwbouw van het algemeen rijks archief tot stand zal zijn gekomen. Volgend jaar zal met de nieuwbouw worden begonnen. Dit valt te lezen in het verslag over 1973 van de archiefraad. die dat jaar 16 adviezen uitbracht. De achterstand is ontstaan als gevolg van uitbreiding van taken en bezuinigingen in voorgaande jaren. Met het op peil brengen van het personeels bestand is een bescheiden begin gemaakt. Er kon iets van de achterstand ongedaan worden gemaakt. Maar er ontstond ook nieuw werk, waaraan mij niet is toegekomen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het is zeer twijfelachtig geworden, of de ««genomen periodieke keuring van auto's, motoren, aan hangwagens en opleggers nog doorgang zal vinden. Een groot deel van de Tweede Kamer wil namelijk geen goed keuring verlenen aan het desbetreffende wetsvoorstel van minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat. Ook de EV0. de algemene verladers en eigen vervoerders organi satie. heeft zich uitgesproken tegen de regeringsplannen. Volgens het regeringsvoor- I si1 zullen alle motorrijtuigen j «gitisel elk jaar op kosten h i a de eigenaars worden on- 4 'worpen aan een verplichte I keuring. (Van onze redactie buitenland) KL AVIV-BEIROET I Volgens het „Democratisch I Volksfront voor de Bevrijding I van Palestina" (PDFLP) is er 1 Weren de gehele dag gevoch- I ten tussen een Arabische gu- I '™laeeriheid en Israëlische l"«epen. De Arabieren hadden I hraèlische gijzelaars, van wie I enkele gedood zouden zijn- I Israëlische opperbevel IjMtrnt deze berichten „vol- I "rekte nonsens". "olgens een legerwoord- larder in Tel Aviv was er «ermorgen bij de Libanese 'Ons wel een kort maar hevig /JUrSevecht_ geweest, waarbij I te Arabische commando's 1 a 'wee Israëlische militairen 1 1 net leven waren gekomen. v commando zou gevangen "omen zijn- Het gevecht i»'s. Z aldus Tel Aviv Mats bij het dorp Fassafoeta, I kilometer van de Libane- I Int®rens en niet ver van Ma'a- '.waar eerder dit jaar Arabi- I ane c?mmando's eeT> bloedbad I'dichtten. (ADVERTENTIE) Die keuring zal een controle inhouden op de dtaat van on derhoud en op bepaalde uit- rugtingseisen. Daarbij zullen echter geen onderdelen mogen worden gedemonteerd. Dit heeft al geleid tot de reactie, dat de keuring dan een (dure) wassen nais wordt- Het Tweede-Kamerlid Scha kel (AR) vraagt zich af, of men deze zware last wel elk jaar aan iedere automobilist kan opleggen. Uit de statistie ken is namelijk gebleken, dat technische mankementen aan auto's en motoren slechts voor drie procent van alle ver- Keersongevallen verantwoorde lijk zijn. Zijn partij zal zich in de Kamer dan ook „uiterst kritisch" tegenover het wets voorstel van minister Wester terp opstellen. Ook de PvdA en de PPR zullen dat doen. Het Tweede- Kamerlid Van der Doef (PvdA) wil namens deze bei de partijen en met vermoede lijke steun van de PSP en D'66 met een geheel ander plan komen. Daarbij zou een auto niet gekeurd moeten wor den op grond van zijn leeftijd, maar alleen bij verandering van eigenaar en wanneer de wagen bij een ongeluk betrok ken is geweest. Voor de eige naars zou dat een belangrijke kostenbesparing betekenen. Bovendien wil liet Kamerlid Van der Doef onnodige investe ringen voorkomen door de keuringen te laten verrichten onder toezicht van Veilig Ver keer Nederland en de Bovag, de bond van garagehouders, in plaats van in de overal in het land nieuw op te richten keu ringsstations van de ANWB. Dit laatste is de reden, waarom de ANWB zich tegen de plannen van de Partij van de Arbeid en haar bondgeno ten verzet. De heer Van der Doef wil echter wel de moge lijkheid openlaten voor het oprichten van enkele nieuwe ANWB-stations voor automo bilisten, die weinig of geen vertrouwen hebben in de on partijdigheid van hun eigen garagehouder of reparateur, die belang kan hebben bij de verkoop van nieuwe onderde len. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN De negen tienjarige Eindhovenaar Edgar van de L., de vermoedelijke moordenaar Tan CaroHentje Pessers uit Waalre en van me vrouw P van de Biggelaar- Vogels uit Best, heeft bekend de St-Jozefschool in Eindho ven in brand te hebben gesto ken, waardoor een schade ont stond van tweehonderdvijftig- duizend gulden- Hij deed dit na een mislukte poging de brandkast in het schoolgebouw te kraken- Daarnaast heeft Van de L. bekend zich sedert 1972 aan een groot aantal an dere misdrijven te hebben schuldig gemaakt in Eindho ven Zo pleegde hij een inbraak in een clubhuis, vernielde, toen hij geen geld vond, de inboedel en stak deze in brand- Dat deed hii ook na een vergeefse inbraak in een gebouwtje achter het Pad Phi lips Ontspanningsgebouw, dat geheel afbrandde. (Vervolg op pagina 15) Vannacht brandde het pak huis „Molukken" aan de Rijn haven in Rotterdam nog steeds. Een woordvoerder van de brandweer kon vannacht met geen mogelijkheid zeggen wanneer het sein „brand meester" gegeven zou kunnen worden. Men was toen nog met man en macht aan het blussen. Gistermorgen rond kwart over elf brak de brand uit in het vijf verdiepingen tellende veem Er was een enorme rookontwikkeling. Het pakhuis was tot de nok toe gevuld met ffioffie, tabak en katoen. In verband met die brand moest de politie van Rotterdam het verkeer in de omgeving omlei den- Over de Maasbruggen was geen verkeer mogelijk, hetgeen tot grote files leidde. De schade wordt nu al op miljoenen guldens geschat- MAASSLUIS (ANP) Het gemeentebestuur van Maas sluis (29.000 inwoners) gaat bekijken of het uit een oog punt van openheid niet beter is vergaderingen van b. en w. voortaan in het openbaar te houden. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Er zijn hore cabedrijven. die een terugslag van dertig procent in liun om zet vrezen wanneer op 1 no vember a.s. de nieuwe alcohol wetgeving van kracht wordt, waarbij men rijdend achter het stuur strafbaar is bij een alcoholgehalte van 0,5 promille cn meer in het bloed. Aldus de secretaris van het bedrijfschap Horeca, drs. A.W. Merk, die opmerkte dat er ook thans controle is op automobilisten van wie men vermoedt dat zij gedronken hebben. Maiar de controle met het blaaspijpje en de angst dat de politie beneden de 0,5 pro mille al handelend mag optre den en men pas bij 0,0 promil le vrijuit gaat, heeft veel ho- reoa-ondernemers angstig ge maakt. vrezen, dat het pu bliek mèer dian voorheen thuis zijn dronkje gaat drinken of schoon zich dan dezelfde pro blemen voordoen wanneer men ook gasten ontvangst Verder benadrukt drs. Merk lat de horecabedrijven beslist niet willen dat mensen met een te groot alcoholgehalte .in het bloed achter het stuur gaan zitten, maar velen in de ze bedrijfstak vragen zich wel af of de toestand niet had kunnen blijven zoals hij was. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Jachtwerf Frans Maas N.V. in Breskcns heeft voor 60 van zijn 80 per soneelsleden een arbeidstijd verkorting van 50 procent aan gevraagd- De indruk bestaat dat de arbeidsinspectie te Bre da die over de aanvraag nog met de vakraad metaalnij verheid in gesprek is de gevraagde vergunning met in gang van maandag a s. zal ver lenen. De vergunning zal voor zes weken verleend worden en gelden voor het produktie- en tekenkamerpersoneel. Desgevraagd werd van de zijde van het Bres-keus bedrijf meegedeeld dat externe facto ren de oorzaak zijn van een tijdelijke inzinking. Hierbij werd onder meer gewezen op het feit dat de dollar Ame rikanen zijn van oudsher be langrijke opdrachtgevers van deze jachtwerf enorm in waarde is gedaald- „Kregen wij enige jaren terug nog 3.75 voor een dollar, thans is die nogi maar 2,50 waard", zo werd gezegd. De devaluatie van de dollar werd als een der belangrijkste oorzaken ge zien. Daa-rnaast heeft het bedrijf te kampen gekregen met grote stijgingen in de kosten sector. De vrachtprijzen voor transat lantisch vervoer van de ge bouwde jachten zijn enorm gestegen, evenals de prijs van kunsthars, een grondstof die veelvuldig in dit bedrijf wordt toegepast. Kostte kunsthars vori-g jaar nog 1.50 tot 1.60 per kilogram, begin dit jaar moest 4,50 per kilogram worden neergeteld. Een ver drievoudiging dus. Verder spe len de invoerbeperkende maatregelen van verschillende landen een rol, zoals in Italië, waar thans een invoerheffing van 30 procent over luxejach- ten wordt geheven. Ook de hoge rentevoet speelt mee bij de hopelijk tijdelijke problemen van de jachtwerf, een der grootste werkgevers in Breskens. Normaal is voor Frans Maas N.V. de periode in en direct, na de vakanties al een stille tijd. „Niettemin zien wij de toe komst hoopvol tegemoet. Wij hebben sinds de vakantie al drie schepen uit voorraad ver kocht, en er is een definitieve opdracht voor de bouw van een nieuw jacht binnengeko men", aldus de procuratiehou der van dit bedrijf- Ook de arbeidsinspectie in Breda ziet de toekomst van de Breskense jachtwerf niet al te somber in. Vergunningen voor arbeidstijdverkortingen wor den niet lichtvaardig gege ven", zo werd gisteren meege deeld- Eigenlijk alleen maar als blijkt dat een dergelijke vergunning een bedrijf door een moeilijke periode heen kan helpen, en er wel degelijk een grond voor optimisme is. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Er is geen schade aangericht bij de bondgenoten. Dat er bij die zelfde bondgenoten twijfel zou zjjn gerezen over Nederland Ik heb er geen bewijs voor kunnen vinden. En zo lang ik die bewijzen niet tegen kom ben ik ook niet bereid maatregelen te nemen". Aldus gisteravond minister president drs. JM. den Uyl in de Tweede Kamer, tijdens de door de WD aangekaarte in terpellatie over het verleden week in Vrij Nederland ver schenen, omstreden, interview met minister Vredeling (De fensie)- De minister-president wilde niet ingaan op de uitdaging van de VVD om een uitvoeri ger antwoord te geven op de verleden week gestelde vragen van de WD-er De Koster- „Zo er al schade ontstaan zou zijn", aldus Den Uyl, „kun je diie dan beperken door een uitvoeriger antwoord? Het antwoord, zoals ik dat gaf, was in al zijn kortheid duide lijk genoeg: we betreuren de uitspraken van de minister van Defensie, maar men moet toch goed voor ogen houden dat het gewraakte interview in die eerste plaats een speur tocht was naar de mens Vre deling en dat het defensiebe leid er nauwelijks in ter spra ke komt. Politieke uitlatingen, diie er toch in voorkomen zijn niet meer dan een bijprodukt van dat zeer persoonlijke ge sprek. waarin de heer Vrede- l'ipg vertelt over ervaringen die van zeer insnijdende bete kenis in zidn leven zijn", aldus Den Uyl, Als bewijs voor de schade, die het interview in het bui tenlands zou hebben aange richt, citeerde de VVD-er Tuiijnman (die de interpellatie had aangevraagd) enkele kop pen uit buitenlandse bladen („een erg mager bewijs", al dus de democraat Terlouw). Tuiijnman meende vervolgens ZWAAR BEWOLKT Zwaar bewolkt, af en toe regen, matige tot harde wind uit het zuidwesten en maximumtemperatu ren van 18 graden. STAD EN STREEK Atlantis-schip in besiag genomen. Pagina 3 Klachten over prostitutie in centrum Terneuzen. Pagina 5. FINANCIëN EN ECONOMIE Twintig procent meer loon in één jaar. BINNEN- EN BUITENLAND Kritiek in Kamer op defensienota. Pagina 13. RADIO EN TELEVISIE Première popgroep Trace in Oosterhout. Pagina 19. dat de WD-fractie er kenne lijk niet in geslaagd is haar gevoelens op de minister-pre sident over te brengen: het gaat om de politieke gevolgen, zei hij. ROTTERDAM (ANP) Met de arrestatie van zeven mensen denkt de Rotterdamse politie een bende kledingdie ven en helers te hebben opge rold die vermoedelijk bij een groot aantal diefstallen betrok ken zijn geweest. Het zevental wordt er van verdacht onder meer betrokken te zijn ge weest bij een inbraak vorige week in kledingmagazijn Ga- zan waarbij voor bijna een ton aan herenkleding werd gesto- ien De politie heeft een grote partij kleding teruggevonden in het pakhuis van oud-bokser B. van K-, die inmiddels even eens is aangehouden- HULST-DEN HAAG Het produktiviteitscentrum voor liet horecabedrijf in Den Haag vindt dat de horeca-onderne- mer in Nederland te veel wordt beconcurreerd door niet commercieel ingestelde centra als gemeenschapscentra, dorpshuizen, clubhuizen, kanti nes en dergelijke. Aldus stelt het productivi- teitscentrum naar aanleiding van een onderzoek naar wat men noemt: „De nadelige in vloed van para-commerciële instellingen op het bezoek aan horecabedrijven". Gisteren werd de uitslag van dit onderzoek, dat in Hulst en omgeving werd inge steld, aan Staatssecretaris Ha- zekamp van Economische Zaken overhandigd door een delegatie van bestuursleden van „Horeca Nederland". Het onderzoek in Hulst wordt door „Horeca Neder land" gezien als representatief voor het gehele land te meer daar men er van uit gaat dat Hulst door de aanwezigheid van veel Belgische toeristen beter af is dan „99 procent van de Nederlandse gemeen ten" Het productiviteitscentrum zegt dat de ontwikkeling van het aantal horecabedrijven procentueel en absoluut achter blijft bi] de ontwikkeling van het aantal niet commercieel ingestelde instellingen. Het productiviteitscentrum raamt de omzetvermindering voor de horecabedrijven, die in Hulst aan het onderzoek hebben deelgenomen (36), voor de eerste drie maanden van 1974 ten opzichte van de zelfde periode in 1973 op on geveer vijfendertig mille- AD VERENTIE

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1