unst aticaan tegen 140 delegaties KAMPIOEN WOLSPINNEN jongeren „zetten zichzelf op het spel" in Taizé Gezondheidszorg op de helling Wereldbevolkingsconferentie Gewapende overval op uitzendbureau Laat Ins wat van je binnenland buitenland Animo voor toto en lotto commentaar Verbaasd en verontwaardigd FRANSEN VERKOPEN MIRAGES AAN EGYPTE Kardinaal in Noordwijkerhout Deuk in prestige In gesprek Vrij beraad Prof. Stolte in Gemert Feeslelijke ontmoetingssfeer Zaterdag 31 augustus 1974 fcl i nstituut heeft verlaten. dat ook het „Nationaal trum voor Navorsingen ov< de Vlaamse Primitieven" het Instituut is gevestigd. Centrum heeft reeds een bijnj volledige documentatie de vijftiende-eeuwse Vla; schilderkunst de ben ste ter wereld aangelegd heeft benevens andere uitg ven, een corpus samen ge van alle Vlaamse primitievej ter wereld, dat een naawg* zette en uitgebreide anal? van ieder werk omvat. Talloze zieken hebben ha leiven te danken aan een i rumtherapie of bloedtrant sie. Talloze kunstwerken hêi ben hun behoud en hun voon bestaan te danken aan 4 transfusie van chemische sul] stanties. En zo kan men in a Instituut voor het _Kunstpalr monium van België een lai4. half vermolmde kist uit de lij eeuw zien staan die lam twee baxters een chemist vloeistof toegediend krijgt i haar het leven redt. AndjL voorwerpen worden met echt! injectienaalden ingespoten. ZJ vindt men er, op een era plaats, een houten madonj met kind die uit een kapel a je komt, gelegen op een sta grond dat voor de aanleg va een autoweg werd onteigen! Het beeld was op grove wffl met verscheidene lagen atgr selijke verf overschilderd, betekende niets meer. u' scientieuze ingenieurs bi acc het toch maar naar het 1® tuut- Men kon immers n« weten! Met chemische pro™ ten, met scalpels en met <p deloos veel geduld maandenlang gcwer'^,onJ.S lagen van het beeld van het gelaat, te verwti en een van de verrukkelijk en wonderbaarste werken de beeldhouwkunst uit ie J eeuw te voorschijn te n n Boven de originele PW mie uit twaalfhonderd «sj men een gotische mante de 14e eeuw bloot, van 1 fijnheid, van zo'n P"CI".7 na rijp beraad besloten er hem op te laten j»®1! hier om een werkelijke king ging. Dit is m ,,Mn voorbeeld van de j conflicten waarmee de 1 rateurs dikwijls worde confronteerd. Toen de abdij van W5 (België) m 1929 afb j sneden de kloosterzust derhaast het befaamde ste Avondmaal" een d j. An»: het t 4 bij 8 meter, van Solario. een kopij vani roemde werk van Leon»» Vinei, uit de lijst, rol op met de verf naar i nenkant (wat bijna j is) en borgen het op Vele jaren later °P i merse dag werd het een grasperk openge' ,il brave nonnetjes b0 j verig de afgebladerde gesprongen verf e jet Inj kwam het schilden) \A in stituu't "binnen. Nu ha- opnieuw in =ix. ,ri de abdij. •bouwg speciaal hiervoor ;ftJ museumhal. alsof er u<« aan de hand is g«w „et nageslacht zal en ma= Mj (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De kijk dichtheid voor het programma Sport in beeld" van zondaga- fjnd, waarin de winnende .kruisjes op toto- en lotto formulieren worden bekend «maakt, zal groot zijn. Vooral voor de lotto is zeer veel belangstelling, zo verna men wij van de heer P. Lut, ien der medewerker» van de Stichting Nationale Sporttota- ïsator. „Er zijn deze week flhm achthonderdduizend toto- en ruim vier miljoen Lottofor mulieren verspeid. De reacties die bij ons binnenkomen dui den erop, dat het overal fan tastisch loopt. We hadden de indruk dat met de lotto de toto iou teruglopen, wat echter tot gp heden reuze meevalt. Het aantal deelnemers aan toto en lotto zal dit jaar enorm stij gen, maar exacte gegevens kunnen wij pas maandag ge ren, wanneer alle formulieren sjn geteld en er een vergelij- king met vorig jaar gemaakt kan worden", aldu» de heer Lut. Dat het goed loopt bleek wel uit de reactie van de heer I L. de Prenter, toto en lotto coördinator van de Roosen- daalse voetbalvereniging RBC 1 ..Vorig jaar hadden we twee- j honderd deelnemers- We zijn onlangs gestart niet een huis- aan-huis actie waaruit nu reeds een kleine driehonderd deelnemers zijn gekomen en we verwachten een verdubbe ling ten opzichte van vorig jaar". BOEKAREST (AP) De wereldbevolkingsconferentie in Boekarest heeft gisteren met algemene stemmen (op een na) een plan aanvaard met richtlijnen voor de oplos sing van bevolkingsvraagstukken. Van de 141 delegaties die het congres bijwoonden stemde alleen het Vaticaan tegen. Het hoofd van de Vaticaanse delegatie verklaarde dat de Rooms-Katholieke kerk geen compromis kan gedogen ten aanzien van haar standpunt. DE 72-jarlge kloosterlinge Dieodora Swinkels uit Son is listeren gedood toen zij per fiets de provinciale weg te Lieshout wilde oversteken maar geep voorrang gaf aan een vrachtauto. Het plan aanvaardt, impli ciet of expliciet, abortus, abor tus en sterilisatie en contra ceptie, zaken waargegen het Vaticaan zich hardnekkig blijft keren- Een groot aantal delegaties heeft het 10-000 woorden tel lend plan dat de door de Ver enigde Naties bijeengeroepen conferentie heeft opgeleverd een „constructief compromis' genoemd. Het hoofd van de Amerikaanse delegatie, minis ter van gezondheid, onderwijs en welzijn Caspar Weinberger, heeft het „een uitstekend plan" genoemd dat beant woordt aan de behoeften van vele naties- De bevolkingsconferentie die in de loop van .gisteren is afgesloten, was de eerste mul- ti-nationale conferentie waar op het bevolkingsvraagstuk op regeringsniveau is bespro ken. In het uiteindelijke actie plan staat dat de bevolkings politiek alleen maar kan wor den beschouwd als een onder deel van de algehele ontwik keling. Er wordt gezegd dat „alle echtparen en individuele per sonen het recht hebben om zelf hun aantal kinderen te bepalen en recht hebben op dc informatie en middelen waar mee ze geboorteregeling kun nen toepassen". Er wordt de nadruk op ge legd dat de landen afzonder lijk verantwoordelijk zijn voor hun bevolkingspolitiek, ma-ar dat de internationale samen werking op dit gebied een be langrijke rol moet spelen- Andere punten van het 93 paragrafen tellende actieplan gaan over de rechten en de status van de vrouw, internati onale gezondheid en ontwik keling en de vaststelling van de ontwikkeling van de we reldbevolking en het bevol kingsbeleid door de Verenigde Naties- PARIJS (RTR) Frank rijk gaat ongeveer 50 F-l Mirage-toestellen aan Egyp te verkopen. Verder zal het Syrië een modem radarnet werk leveren. Dit is in joed- ingelichte kringen in Parijs bekendgemaakt De onthulling dat een over eenkomst is gesloten voor het leveren van de toestellen en het radarmateriaal komt nau welijks twee dagen nadat de Franse regering aankondigde het zeven jaap oude embargo op wapenleveranties naar het Midden-Oosten te hebben op geheven. Als gevolg van het besluit van de Sovjet-Unie de militaire bevoorrading van Egypte stop te zetten heeft president Sadat zich tot Frankrijk gewend om Mirages te krijgen en tot Engeland om Chieftain-tanks te bemachti gen. Sadat vertelde onlangs dat Egypte bezig was zijn 120 gevechtsvliegtuigen te vervan- een die het tijdens de oktober- oorlog verloor. Maar hij duidde niet aan uit welke lan den het vervangend materieel zou komen. WARNSVELD In Wamsveld (G.) is gisteren voor de tweede keer het Ne derlands kampioenschap wolspinnen gehouden, tij dens het jaarlijkse dorps feest. Hier de heer P. C. v. d. Eynde, die zijn titel van vorig jaar onder het belang stellend oog van een geïn teresseerde dame aan het verdedigen is, met op de achtergrond de concurrentie DEN HAAG (ANP) - Twee mannen hebben gisteren bij een gewapende overval op een uitzendbureau in Den Haag 5.000,buitgemaakt. Zij bedreigden bij de overval de drie aanwezige vrouwelijke personeelsleden met een pis tool, sommeerden hen tien mi nuten op de grond te blijven liggen en haalden vervolgens 5000,uit de bureaus in het kantoor. Bij hun vertrek ver nielden ze de telefoonkabels- Toen de meisjes de politie op belden waren de daders al lang gevlogen- Verontwaardiging en verbazing klinken door in de reacties. A "I op het besluit van de bisschop van Roermond, mgr. Gijsen,. 711 I 1^ïl om toch maar niet te verschijnen op het Landelijk Pastoraal Be-j MU UllVtl raad, dat gisteravond in Noordwijkerhout is begonnen. Verba-. zing omdat het Vaticaan door een aantal duidelijke signalen TH fi 1 de nuntius is bijvoorbeeld weer aanwezig heeft laten blijken j Êj TT CiCtl TI U'fii AyJ-JL niet meer zo gereserveerd te staan tegenover dit beraad als, *- vroeger. Verbazing tevens omdat mgr. Gijsen nog op de laatst gehouden bisschoppenvergadering had toegezegd naar Noord- wi|kerhout te zullen komen. Ook de verontwaardiging is begrijpelijk. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland maakt een bijzonder moeilijke tijd door. Juist in zo'n periode hebben met name de bisschoppen de taak brug gen te slaan tussen de diverse groeperingen en zo het gesprek gaande te houden, dat uiteindelijk naar de weg der waarheid moet leiden. Mgr. Gijsen echter blaast bruggen op en scheidt zich af in het getto van zijn alleenzaligmakende opvattingen. Wil hij met alle geweld een scheuring? Of mist hij eenvoudig de moed om in het openbaar zijn standpunt te verdedigen? Het is niet zo moeilijk om van achter een schrijftafel een pries teropleiding (Heerlen) in de grond te boren en politici, artsen ei journalisten te verketteren vanwege hun vermeende misdra- ü'igen in de abortuskwestie. Maar als je er dan werkelijk zo I overtuigd van bent in dezen juist gehandeld te hebben, dan ver bid ie niet alleen een mogelijk debat. Dan zoekt een man juist gelegenheid om zichzelf te verklaren en anderen te over tuigen. ninklijk Instituut v Kunstpatrimonium va zeer dankbaar zijn-' M.C.C. DE TV scherven zijn gelijmd maar de breuklijnen blijven zicht- baar. Anders gezegd-, het prestige van minister Vredeling heeft een aanwijsbare deuk gekregen. Als het applaus over zijn rondborstigheid - „eindelijk 'ns een minister, die eerlijk voor ai" mening durft uitkomen" verstild zal zijn, zullen er rond hem vraagtekens blijven hangen. Het leven is een kwestie van geven en nemen. Dat klinkt niet sr9 heldhaftig, niet erg principieel, maar het is wel een levens- K die op ervaring stoeit. Wie in het onderling menselijk ver der uitgaat van de absolute waarheid zal ervaren, dat de leef- aarheid van die samenleving maar een teer plantje is. Hij zal als een olifant in de porseleinkast brokken maken. Algemeen is men geschrokken van de onevenwichtigheid van e'in9, van zijn trauma over de bezettingstijd, waaronder I n°g steeds diep gebukt blijkt te gaan. Het wereldje waarin 'I nu moet leven, verstikt hem kennelijk. Hij mist het aanpas- ngsvermogen, de levensstijl en sociale beweeglijkheid om zich °p de gladde vloer van de high society staande te kunnen hou- e". Kortom: voer voor psychologen. 'eindelijk is hij door Luns zijn excuses aan te bieden toch °or het behang" gegaan. Maar deze ongelikte beer heeft ook 1 en zijn partij zoveel vrienden want hij is au fond een aar- ,V6nt - dat dit wel met de mantel der liefde bedekt zal en. Maar daarmee is deze affaire toch bepaald de wereld °9 niet uit. rnoet h>-v- Vredeling doen als er een beroep op hem j 9edaan door een soldaat, die voor de krijgsraad is ge- bi» i0"1^ hiij een meerdere een qrote bek heeft gegeven? s°daat draait de bak in, maar zijn hoogste baas (Van een onzer verslaggevers) j NOORDWIJKERHOUT De! keuze van het onderwerp „Dej houding van de christen in de produktie-, prestatie- en con- j sumptiemaatschappij" is geen j concessie aan de tijdgeest, aan de overal aanwezige trend j naar maatschappijkritiek. Zej betekent ook niet een omzeilen van de moeilijkheden in de ei-1 gen kerkprovincie. De keuze i ligt helemaal in het spoor van het Tweede Vaticaans Conci lie, van de bisschoppensynode 1971 en van verschillende pau selijke encyclieken. Dit verklaarde kardinaal Al- frink gisteravond in zijn ope ningstoespraak van de tweede zitting van het Landelijk Pas toraal Overleg In Noordwij kerhout. Uit het foit dat de „Osservatore Romano" ditmaal informatie over het LPO in Nederland heeft verstrekt, concludeerde de kardinaal tot zijn voldoening dat de bezwa ren van bepaalde instanties in Rome voor en na de eerste zitting, door verder overleg en exactere informatie uit de weg zijn geruimd. Uitvoerig ingaande op de dis cussiestof wees de kardinaal er op dat het beraad niet aller eerst ten doel heeft aanbeve lingen te doen aan allerlei be- leidsinstanties, maar primair ten voortdurende oproep tot bekering en verandering aan allen wil zijn. „Zonder deze motivatie zijn ook de structu rele veranderingen die worden voorgesteld, tot mislukking gedoemd", aldus de kardinaal die zich bewust was dat over de concretisering verschillend kan worden gedacht. Die ver schillen zijn heilzaam, als men op basis van het gemeenschap pelijk geloof bereid is om met elkaar in gesprek te blijven Van synodes zoals die in Duitsland en Zwitserland wor den gehouden verschilt het LPO, dat het geen juridisch bindende besluiten kan ne men. Het is een vrij beraad, maar geen vrijblijvend ge praat, aldus de kardinaal die daaraan toevoegde: „U kunt ervan overtuigd ziJn, dat de adviezen die u besluit aan ons door te geven, voor ons zeer zwaar zullen wegen". Aan het slot van zijn toe spraak begroette kardinaal Al- l'rink m het bijzonder de drie buitenlandse gastarbeiders uit Italië, Spanje en Portugal en de rijksgenoot uit Suriname die aan het beraad zuilen deelne men. Bijzonder hartelijk ver welkomde hij de pauselijke pronuntius mgr. A. Felici, in wiens aanwezigheid de ver bondenheid met Rome wordt gemanifesteerd. Tenslotte be groette hij de buitenlandse gasten uit Duitsland, Zwitser land, Oost-Duitsland en Vlaan deren alsmede de waarnemers van de andere kerken en ge loofsgemeenschappen en van het Humanistisch Verbond. (Van een onzer verslaggevers) GEMERT Het wordt hoog tijd, dat men de ge zondheidszorg in Nederland op de helling gaat zetten. De zorg voor het geestelijk wel zijn, b.v. moet uit die zorg worden gehaald. Ze dient bij de welzijnszorg te worden ondergebracht. Pogingen daartoe zijn tot nu toe steeds gestuit op het kracStige ver zet van vele gevestigde be langen. Dat stelde prof. dl'. J. B. Stolte gisteren in Ge mert. Hij hield er voor het Brabantse NKV-kadcr een boeiende inleiding. Hij sprak over het feit, dat de geestelijke gezondheids zorg in ons land een sociaal vraagstuk is geworden dat dringend een oplossing be hoeft. Een lezing waarmee hij de traditionele drie stu diedagen voor het vakver bond opende. Er worden daar aspecten van de geestelijke gezondheidszorg onder de loep genomen. „Ik maak me ernstig zorgen over het fiet, dat men tegenwoordig steeds veelvuldige i- het etiket "geestelijk-ziek" plakt op gevallen, waarmee we sociaal geen raad weten. Dat doen we dan om onze schuldge voelens te sussen. Ook ech ter, omdat iemand die dat etiket opgeplakt krijgt, niet meer aansprakelijk is, ook vaak wettelijk niet. Zijn (of haar) slachtoffers zi,jn dan meteen rechteloos geworden. Er worden veel teveel men sen tegenwoordig geestelijk ziek verklaard, die dat hele maal niet zijn". Het geeste lijk ziekte-etiket is vaak een medlisch ventiel voor ons maatschappelijk falen, aldus professor Stolte.' Ik geloof, dat we in toenemende mate bezig zijn met een ziek-vie- ring. We misbruiken het eti ket ook om mensen uit onze organisatorische verbanden te stoten. De overheid doet dat nogal eens. In de Sovjet- Unie misbruikt men het om mensen uit de samenleving te verwijderen voor wier ideeën men bang is". „Er is, zo meent de Tilburgse hoog leraar, in de organisatie van het ziekenhuiswezen, een uitgesproken overschatting van de betekenis van de psy chiatrie in ons land. Het psy chiatrische werk is veran derd van artsenwerk tot het spelen voor profeet. Het wordt meer dan tijd dat de psychiaters weer gewoon art sen worden. Groot onheil in de geestelijke gezondheids zorg is vooral de laatste rijd veroorzaakt door in die zorg amateurs te laten werken. Vooral in bepaalde instellin gen heeft dat veel narigheid veroorzaakt, aldus prof. Stol te. Juist in die gezondheids zorg, en ook in de zorg voor het geestelijk welzijn, geldt het "schoenmaker blijft bij je leest". „Goede wil en een idee alleen zijn niet voldoen de om in die sectoren des kundig te kunnen werken. Daarvoor is een jarenlange gedegen opleiding nodig". Met klem stelde professor Stolte, dat noch de arts, noch de psychiater in de uitoefe ning van hun beroep in staat zijn allerlei maatschappelijke problemen op te lossen. Ze hebben een medische taak in de eerste plaats. Het is in vele gevallen onjuist onaan gepast gedrag toe te schrij ven aan ziekte. Dat gedrag heeft vaak maatschappelijke oorzaken. Er zijn in de wel zijnssector mensen genoeg met een opleiding om die gevallen te behandelen. Heel duidelijk pleitte prof. Stolte voor een verschuiving van de medische hulpverlening. Men moet veel minder mensen naar ziekenhuizen sturen en veel meer mensen in klinie ken helpen. „Maar dan moet men die klinieken mëer per soneel geven. Dan moet de overheid voor die klinieken de personeelsstop opheffen". Dit kennelijk gericht tot staatssecretaris J. Hendriks van Volksgezondheid, die zich onder zijn aandachtig gehoor bevond De hoogle raar deed een klemmend be roep op zijn gehoor zich eens af te vragen welke verzor- gingsniveau's men in Neder land aan de gezondheidszorg wil geven. Het wordt zj. hoog tijd, dat voor die zorg meer geld beschikbaar komt. „Tenminste als we willen gaan krijgen wat we op dit gebied wensen. We. geven echjt voor die zorg als welva rend land niet zo heel veel uit". „--V in 't kort De grote Belgische wapenfa briek Fabrique Nationale (FN) ligt bijna stil als gevolg van een staking van 2000 vrouwelijke personeelsleden, de gelijke beloning eisen. De staking duurt al twaalf da gen. EEN 9-jarige jongen uit Maar- heze is gisiermiddag door eeu instortende muur bedolven en later aan de gevolgen van het ongeval overiedcn. Het onge luk gebeurde in het ouderlijk huis van de jongen waar «en kelder gemetseld werd. ALS het centraal college voor de opleiding en registratie van specialisten de vrij hoog ge stelde normen voor de oplei ding wil handhaven, zijn er in Nederland niet zo heel veel ziekenhuizen meer die voor opleidingen in aanmerking ko men. Dit schrijft prof. dr- C. L. C. j van Nieuwenhiuizen, voorzitter van het centraal college, deze week in Medisch Contact. DE overneming van BV Ree- derij v.h. Gebr. Goedkoop door (te Britse Anglo-Dutch Marine Holdings Groep gaat niet door Gedurende de uitwerking van; de fusie maakten een aantal! omstandigheden de overne ming van het Amsterdams be-j drijf minder opportuun. Ach en wee- Dachten we een rustig weekeinde te kun nen beleven, maar door heit zeer plotselinge ontbreken van bisschop Gijsen heb je de pop pen weer aan het dansen. Gijsen zit gewoon teveel ge bakken aan zijn bronsgroen eike-hout- Hij wü helemaal geen Noordwijkerhout. Of 't is te warm geweest. „We zijn er altijd van uit gegaan dat we de pers te woord moeten staan. Daarvan plukken we nu de vruchten" (premier Den Uyl). „Corps-pik? Nee, daar kan ik niet kwaad om worden. Dat zegt Vredeling al drie jaar te gen me" (minister Pronk). De piraten zwijgen na van daag, hetgeen aan sommigen een snik en een traan zal ont lokken, aan anderen een gulle lach. Zo is het leven en zo zijn de (wets)regels. Aan het einde van de week kregen we axm mgr. Gijsen zomaar een doordraver-van- de-week in de schoot gewor pen. ■tr De hoofddirecteur-generaal van de PTT heeft al zijn eer ste gelukwensen voor een goed kerstfeest en een voor spoedig nieuwjaar ontvangen- De afzender, de heer J. van Steendelaar uit Soest, had er rekening mee gehouden dat zijn kaartje langer onderweg zou zijn- De afzender motiveert zijn vroege wensen met een tanend vertrouwen in de posterijen: „Met het oog op de verhoging van de posttarieven per 1 sep tember en de toenemende on zekerheid, dat de post op tijd wordt bezorgd, wens ik u nu alvast een goed kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar". Ook al een doordraver, deze meneer van Steendelaar. Even een snelle prognose voor het morgen beginnende voetbalseizoen: Feyeruxrrd wordt kampioen, Wageningen en Excelsior degraderen (hoop ik). Wij groeten u van harte en zien u binnenkort terug. MERIJN (Van een onzer verslaggevers) TAIZé Vrijdagmiddag toen de eerste persconferentie werd gegeven tjjdens het jongerenconcilie, dat dit week end geopend wordt in het Franse dorpje Taizé, kon er nog geen antwoord gegeven worden op de vraag hoeveel jon geren uit alle delen van de wereld naar schatting bjj die opening aanwezig zouden zijn. Op dat moment was de gro te stroom nog maar goed en wel begonnen en naargelang het later werd zou die groter en groter worden. Het immen se tentenkamp, van voor naar achter bijna goed voor een bescheiden vierdaagse- etappe begon van lieverlee vol te lopen en in het centrum va-I het gebeuren, rond de kerk en de klokketoren, ont stond die typisch feesteliike ontmoetinsssfeer die Ta-zé al een aantal jaren gedurende de zomer kenmerkt. (ADVERENTIE) Voor het eerst in z'n leven woont uw zoon op kamers. Hij studeert. Maar u hebt zijn adres èn het telefoonnummer van zijn hospita. Bel hem eens snel, moeder, vader. En informeer of hij wel goed eet. Een telefoontje naar een studeerstad kost niet veel. Na zessen en in 't weekend beltu voor half geld door heel Nederland. Wat de opening van het con cilie beuc.., was het program ma van deze dag bescheiden- Enkel in de avond was er een pieclitigneid onder de titel „Gebed voor alle mensen ao aarde"- Maar het eigenlijk belang wekkende van faizé, de ont moeting van duizenden jonge mensen, die zich rond eenzelf de gedachte verzamelen, was er al snel en zeer intensief- Bij aankomst ontvingen alle deelnemers een boekje, geti teld: „Onszelf op het spel zet ten", dat gezien kan worden als een kristallisatie van de gedachten, die in de vier jaren voorbereiding 'van dit jonge renconcilie bij jongeren over heel de wereld is gegroeid- Dat waren getuigenissen, zoals overigens ook tijdens de pers conferentie door mensen uit de Derde wereld werden afge legd als praktische voorbeel den van het thema: jezelf op het spel zetten. In het programma van het concilie is een duidelijke cli max te herkennen- Zaterdag middag is het thema „Armen en onderdrukten", zaterdaga vond „Tekens van opstanding" en zondagmiddag „Een vuur op aarde ais leKen". In de nacht van zaterdag op zondag zal er een nacht van stilte en gebed gehouden worden-, be doeld als gemeenschap met al len, die overal ter wereld ge dwongen worden tot zwij- gei-. De delegatie van Westbra bantse Jongeren- die donderdag avond uit Roosendaal ver trok, is vrijdagmiddag om half een in perfecte conditie in Taizé aangekomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9