Jerde) intant erktu irrière mC-OEFENMEESTER HENK Tevreden met plaats ver van degradatie JAC WORDT NAC-aankoop Wim Bron: „IEDEREEN WIL TE VEEL VOETBALLEN" Beeld Rust er geen moment spijt van gehad dat er een opruiming in de selectie heeft plaats gevonden. De bewuste keus voor de jeugd acht hij nog steeds juist. (Van onze sportredactie) BREDA - Hoewel de oefenwedstrijden en met name die legen Bolton Wanderers en FC Antwerp aantoonden dat NAC momenteel een verre van homogeen team heeft, heeft trainer Henk Wullems ikzaam zijn van handball «naars bij DOW-CheS zich uit principe ma7; sloten bij laatstgenoemd emgmg. Het bestuur v»» handbalafdeling Scheia brt betreurt deze gang v» ten, en het verdwijnen van afdeling handbal ten zj? Secretaris F. Kentin" oor ons is het een rror> i envaller dat de handtier ig'ing moet stoppen. Nee*„ r lang zijn hier mer^ >r in de weer geweest blijkt dat alles voor niets i«| ■veest. Maar het is Vow niet plotseling gekomen hebben het het afgelopen I zien aankomen. Steeek I er leden verdwenen, en er atmen geen nieuwe bij zj het op den duiur onnice-1 was voor het komend. I zoein n dames- of herenteam 1 formeren. We hebben n een buitengewonen u. ivergadering gehouden en rop werd beslist dat 'door m geen enkele zin had. Fi- tcieel hadden wij geen en- probleem, maar als je een uw seizoen in moet gaan I t maar net genoeg spelers! ir één team, zonder reser- dan wordt het natuurlijk hachelijke zaak. Toch 1 elden wij nog eerste klas 1 leling Zeeland, zodat het eltecnnisch wel goed zat. De handbalvereniging Schel-j Sport speelde vorig jaar g met acht teams in de com-| titie. Dat is echt geen klei-1 gheid, maar eveneens begon! rig jaar de handbalvereni- hg DOW fiks in ledental te oeien, zodat het wegvallen n leden bij Schelde Sport ;1 te verklaren is". F. Ken- ,Ja ik geloof ook wel dat een groot aantal overgegaan] naar DOW, en ergens kan wel begrip opbrengen voor situatie. Velen werken bij OW-Chemical maar ik dacht k wel te mogen zeiggen dat leden iets te gemakkelijk weest zijn om zich bij DOW ,n te sluiten. Voor mij is het een jzonder grote tegenvaller. Je nkt iets oipgebouwd te heb-1 n, en dan gaat het ineens zo, echte handballers die nog j onze vereniging waren, aakt het geloof ik niet uit aar zij spelen. Dat bleek wel de vergadering toen be nd was geworden dat wij et door zouden gaan. Gelijk dooi- zouden gaan. Gelijk aren er jongens die vi-osgeu] at het adres van het secreta-1 aat van de handbalvereni-1 ng Sluiskil was. Dat voelde wel even.Maar ja, aan een int hebben zij groot gelijk. ik kan dan toch wel het idige begrip opbrengen voor rn standpunt. De jeugd van ize vereniging gaat in zijn j taliteit over naar DOW. Fi- ancieel gezien hadden wij slist geen problemen. Met geld dat nog in kas is ouwen we een afscheidsfeest- SCHERMEN Kasper ardolus. maitre uit Benthui- n, is gisteren bij de wereld- impioensehappen voor j hermleraren in Stuttgart j reede geworden op het on- irdeel sabel en zesde op flo- ADVERTENTIE) ORANJESTAD - ARUBA PHILIPSBURG - ST MAAH1CI* CARACAS-VENEZUELA centueerd door s regelmatige enen, kunt u zich er dat deze kombinatie et bedrijfsleven enten die dit inzien, een onderhoud iste informatie zal literaard diskreet KEUS VOOR JEUGD IS TERECHT ïeelszaken) Ad Brouwers wordt op deze foto wel enigszins onre glementair afgestopt. (Van onze sportredactie). BREDA Er klinkt wat i| onbehagen in de stent van I 'lidy Brouwers. Onbehagen lover het feit, dat hij het als I voetballer, die het meer van I techniek moet hebben als I vin inzet, het steeds moeilij- llker krijgt bij het Bredase I NAC. Het b/3eft Brouwers leen beetje somber gestemd. ffij zegt dan ook: „Het is I wel eens moeilijk voor mij I om te aanvaarden dat de kwaliteit van ons elftal per jaar achteruit gaat. Nu zijn Bertus Quaars kwijt, ter- Iwijl we Jan van Gorp door I pech moeien missen. Dat be ll tekent een enorm verlies, paar bijna niets tegenover J staat. En ae afgelopen jaren j| hebben we in ïeite stil ge- htaan. En dat, dat achteruit- hang betekent blijkt wel uit het feit, dat we van midden- poter steeds dieper naar on- h^en zijn gezakt. En daar heb ik moeite mee. Zeker je ziet dat de concur rentie steeds sterker wordt. |ih wordt steeds pc/^simisti- hcher omdat ik geloof, dat de U'jn van de verzwakking bij |NAC verder zal doorzetten hn daar zit ik gewoon mee. Naar pieker ik over". Brouwers, meestal extra Herovert, maar nu opvallend openhartig ervaart vooral op nto trainingen voor het nieu- |we seizoen dat NAC, NAC la? meer 1S' een Frans IJ Bouwmeester seniior enkele laren geleden kon ik de -neest grillige spelvormen op Je mat leggen, maar meestal Kwamen we er goed uit. We Ijoelden elkaar geweldig aan. |n? g:n£ ^et 00,k Quaars. IIwist gewoon wanneer hij Plan was op te komen. H«oiets kun je niet leren. Nu In un erS sterk op be- ae spelpatronen. Dat zal li ,z'ïü nat hebben, maar II n situaties kom je \Uy m een wedstrijd tegen. IpÏ i verschil blijven. I m" dat som- Li'w sPelers er niet meer IlsaJ en' onicl:a^ je improvi- Je aooit kunt aanleren Ikan" van training. Je j|h-e.en vorm duizend maal llnnnif maar die vorm zal I ii j Precies terugkomen. ik jammer ge- iot de conclusie moet Ji« ^at NAC de laatste |kptr P,wat ecbbe voetballers ||Te5 is afgeroomd". L. <>u,wers heeft er moeite ||i „at wordt snel duide- V. eeia beetje be- (iru-vii van hem w°rdt adit het voetbal te spe- I «•-' NAC de laatste tien US:.- van de afgelopen IVocS op de mat legde- Ife-j dat meer was gebas- n0'' lo-acht dan op kun- U» .wers: "Ik zou dat I- |™urende een heel sei- lai nen opbrengen. De ve-oM. "toeten namelijk niet I ii; van f het voetballen fan V00r de meesten IJ. i"s. ®een hoofdzaak is. r., *aatste tien wedstrijden yi°rige competitie wij vooral enorm geestelijke kracht ge kost. Zoveel zelfs dat 'ik er voor moest waken om mijn baan als onderwijzer niet naar de achtergrond te schui ven. En dat 'kan natuurlijk niet.". Ad Brouwers maakt zich wel eens boos als sup porters het verwijt naar vo ren brengen, dat het elftal van NAC geen karakter heeft. Brouwers: „Dan moe ten die mensen mij eerst eens een goede definitie van karakter geven. Die bestaat namelijk niet. Ze zeggen vaak, dat wielrenners karak ter tobben, maar men ver geet dan dat je moet voetbal len ook helemaal total-los kan raken". .Ad Brouwers ziet overi gens één lichtpunt en dat is het aantrekken van Jacques Visschers als elftalleider. Brouwers hoopt, dat Vis- schers zoveel invloed kan krijgen, dat in ieder geval de steeds volgens hem neer gaande lijn van de kwaliteit van het elftal van NAC om te buigen. Brouwers: „Tot nu toe was er niemand in de top van NAC die echt veratand had van voetbal. Natuurlijk, het nieuwe bestuur is op za kelijk gebied erg sterk, maar gelukkig heeft men in gezien dat het gewoon noodzaak is om een man te hebben die weet hoe het toegaat in het Nederlandse topvoetbal. En dat weet Visschers natuurlijk wel, want Mj bleef na zijn voetbalcarrière erg actief is de VVCS". Ad Brouwers ge looft, dat de komst van Jac ques Visschers ook een voor deel betekent voor trainer Henk Wullems. Brouwers: „Laten we eerlijk zijn- Tot nu toe heeft Wullems bij NAC een beetje gezweefd. Afgelopen seizoen kwam Wullems toch maar voor het eerst in de eredivisie terecht en dan kan je natuurlijk wel wat advies gebruiken. Maar W-ullems had niemand waar hij tegenaan kon praten. Hij moest het allemaal maar zelf oplossen. In de persoon van Visischers heeft Wullems nu een man gekregen, waarmee hij zijn voetbalzaike n rustig kan doorpraten. Waar hij zijn zorgen kwijt kan. En dat moet Wullems toch als een verbetering ervaren". Brouwers, die de komst van Visschers omschrijft als „bit ter en bitter nodig", ziet voor de selectiegroep zelf ook voordelen met de komst van Visschers. Brouwers: „Het bestuur regelde alles zonder dat de spleers in be paalde zaken waren gekend. Zo wilde men een veel klei nere bus voor naar de uit wedstrijden te reizen. Een fi guur als Vissclters kan het bestuur nu duidelijk maken, dat een voetballer echt wel een beetje comfortabel moet reizen als hij een wedstrijd moet gaan spelen. En zo zijn er meer dingen. Luister, ik verwijt het bestuu,. niets. Ie dereen weet dat NAC zuinig moet zijn, maar het is gewel dig dat er nu een vent bij gekomen is, die gewoon weet wat een voetballer nodig heeft om optimaal in het veld te kunnen komen". Henk Wullems: „Als je spelers van 25, 26 jaar hebt, die bewezen hebben nooit een vaste keus voor het eerste te zullen worden, dan ben ik van mening dat je naar alter natieven moet zoeken. En gezien de financiële mogelijk heden van NAC liggen die bij de jeugd. Je hebt natuurlijk ook geen zekerheid dat die jongeren vaste krachten voor het eerste zullen worden, maar je schept er de ruimte voor. Ik vind het een gok die je moet wagen". Het vertrek van onder meer Pietje van Dijk, Chris Bouman en Mari van Dongen zal vol gens Wullems ook een positie ve invloed op de selectie heb ben „Naar mijn mening zal het feit dat we nu een niet te grote selectie hebben de sfeer ten goede komen- Het afgelo pen seizoen was het zo dat als de selectie compleet was een man of vijf, zes in het geheel niet speelde in een weekend. Die stonden dan bijvoorbeeld reserve bij het eerste en kon den niet in het C-team worden opgesteld omdat daarin maar drie spelers mogen staan die ouder dan 22 jaar zijn. Daar krijg je ontevreden spelers door en dat werkt weer door op de groep, want daar wordt dan tegen aan gekankerd. En dat krijg je natuurlijk vooral als de resultaten uitblijven. Als de resultaten goed zijn, is de uitwerking nihil- Dat heb je kunnen zien met het Neder lands elftal- Strik en Israël leken het centrale duo te gaan vormen- Het werden evenwei Haan en Rijsbergen- Het heeft alleen geen problemen gege ven omdat het zo goed ring"- Henik Wullems heeft nog niet geconstateerd of er bij de jeu-gd in het C-team bruikbare spelers voor de hoofdformatie van de Bredase eredivisie zit ten- W-ullems: „Door de voor bereiding van het eerste elftal ben ik totaal in beslag geno men, waardoor ik me nog niet voldoende een beeld heb kun nen vormen over de spelers in het C-team- Ik heb natuurlijk wel mijn informatie van de andere trainers- Die is echter zuiver gebaseerd op de oefen wedstrijden- Je kunt de spe lers pas goed beoordelen als de competitie voor de C-elftal- len aan de ganig is- Want dan wordt er pas echt gevoch ten". Wat de oefencampagne van het A-team betreft had Wul lems liever wat meer sterke tegenstanders gehad, Wullems: „Tegen sterkere teams merk je nu eenmaal de tekortkomin gen veel beter op. Wij konden echter pas laat naar tegenstan ders uitzien, doordat we zo laat zekerheid hadden dat we behouden bleven voor de ere divisie. Aan de andere kant zeggen die oefenduels met ge renommeerde clubs natuurlijk ook niet alles- Je hebt vaak abnormale uitslagen zoals die 50 zege van FC Den Haag tegen FC Köln en dan loop je natuurlijk de kans dat je zand in de ogen wordt ge strooid"- Dat zou betekenen dat er meer rust komt en dat is al tijd beter dan dat je onder druk speelt. En dan krijg je bovendien leuker voetbal" Een bijzonder positief punt vindt Henk Wullems dat de spelers, die in schril le tegenstelling tot de start van de vorige competitie nagenoeg allen volledig fit zijn („alleen Delmotte suk kelt nog wat"), het met het huidige materiaal somber inzien om resultaten te boe ken. Wullems: „In het verle den dacht men bij NAC al tijd: dat komt wel goed. Men maakte zich nooit zo druk. En het is de afgelopen com petitie ook goed gekomen. Maar slechts op het nipper tje. Ik vind het uitstekend als ze nu aan het begin den ken dat het moeilijk gaat worden. Dan realiseren ze zich tenminste dat ze geen gekke dingen kunnen doen. Laten ze er maar van over tuigd zijn dat de punten die in het begin behaald worden dubbel tellen". TEKST: Romain van Damme, Rob van Deursen, Hein Groothuis NAC-trainer Henk Wullems: „Gezien de mogelijkheden bij NAC is de keus voor de jeugd terecht". (Van onze sportredactie) BREDA Als NAC morgen zijn eerste com petitiewedstrijd tegen De Graafschap speelt, zal er maar één nieuw gezicht in de Bredase formatie te vinden zijn. NAC trok weliswaar drie nieuwe spelers aan, Wim Bron van Excelsior, Jan Cruys- sen van Willem II en jeugddoelman Donkers, maar het lijkt aanneem- lijk dat voorlopig alleen verdediger Wim Bron 'n vaste plaats in NAC's eer ste zal veroveren. De overgang van Excelsior naar NAC is Blom tot nu toe erg meegevallen. Hjj zegt: „Ik had verwacht dat het moeilijker zou zijn. Je hoort altijd die verhalen over die Bra bantse mentaliteit. Het is een apart volk, en meer van die dingen. Natuur lijk moet ik nog afwach ten wat de competitie Verwachtingen ten aanzien van het komende seizoen wil Henk Wullems niet uitspre ken Wullems: „Er komt toch nooit wat van uit Voor het begin van het vorige seizoen zei iedereen dat FC Amster dam gedoemd was te degrade ren. Het eindigde ais vijfde en gaat nu in de UEFA-cup spe len- Ik kan echter wel zeggen dat ik zonder meer tevreden ben met een plaats die ons - ruim van degradatie afhoudt- NAC-aankoop Wim Bron in actie tijdens de training van gisteren. hrengt. Maar als je tij dens de wedstrijd presta ties laat zien, geloof ik wel dat je erg vlug in de groep worth opgenomen'' Wiin Bron die dagelijks de afstand Waddinxveen-Breda overbrugt, („In Waddinxveen heb ik een sportzaak die erg goed loopt Omdat daar mijn toekomst ligt, blijf ik daar wonen") heeft echter wel wat moeten wennen aan de trai ningsaanpak van Henk Wul lems. Wim Bron: ,Het verschil tussen Peeters waarmee ik het laatste jaar gewerkt heb, en Henk Wullems is erg groot. Wullems heeft precies dezelf de trainingswijze als Joop Castemiller, de vroegere trai ner van Exelcior. Die aanpak bevalt me overigens wel. Je kan trouwens goed merken dat Peeters een trainer van de al wat oudere generatie is. Zijn benadering is heel an ders". De oud-Excelsiorspeler (daarvoor speelde, luj bij de amateurverenigiiing Be Fair uit Waddinxveen) noemt zichzelf een knokker. „Bij Excelsior heb ik ook altijd moeten knok ken. Ik zie graag voetbal waar in eihard voor de punten ge werkt wordt. Zo'n Frans van der Heide bij Excelsior bijvoorbeeld. Hij is een groots voetballer, maar door zijn niet aflatende inzet is hiij voor iedere verdeging levensgevaarlijk. Ik vind het trouwens normaal diat je iede re keer voor de honderd pro cent geeft. Niet alleen voor het publiek maar ook voor je zelf. Kijk je traint iedere dag een paar uur. Met het voetbal kun je geld verdiener i. Het is dan toch logisch dat je die twee keer drie kwartier waar in hei moet gebeuren, je hele maal leegvecht. Het is gewoon noodzakelijk dat iedereen dat doet. Het kan een® gebeuren dat ik lema-nd zijn draai niet kan vinden. Dan vind iik het logisch diat ?e rest van het elftal ei nog een schepje bo venop gooit om die speler te stemmen. Je moet wat voor el kaar overhebben ook in het veld". Wim Bron is ervan over tuigd dat NAC een bijzonder zwaar seizoen tegemoet gaat maar diat de Bredase formatie zonder meer gedoemd is tot de gradatie wil er bij de voorma lige Excelsiorspeler echter niet in. „Er zijn een hoop zwakke pluegen Het natuurlijk onzin om te gaan beweren dat NAC in de top zal meedraaien. NAC zal echt wel moeten vechten om het eredivisieschap te be houden. Maat dat ziullen meer verenigingen moeten doen. Laatst ben ik nog naar Excel sior gaan kijken. Er werd toen tegen een vierdek'lasseama- teurclub gespeeld. Nou, bij vlagen was je geneigd te den ken dat het een wedstrijd was tussen twee vierdeklassers was. Zo'n Excelsior en ook Wa- gemingen moeten helemaal om schakelen. I-n de eerste divisie wordt heel anders voetbal ge speeld. Het is maar de vraag of die ploegen op tijd kunnen omschakelen. Daarnaast beho ren volgens mij ook Roda JC, Go Ahaed tot de zwakkere ploegen. Ik ben ervan over tuigd dat heel wat ploegen tegen de degradatie zullen moeten vechten!! In de oefenwedstrijden die NAC gespeeld heeft bleek dat de ploeg in feite te aanval lend is ingesteld. Naast 't mid denveld gaat er te vaak ook een verdediger mee in de aan val,waardoor de kans op een succesvolle counter heel wat groter wordt. Dat aanvallende zal NAC volgens Wim Bron in de competitie moeten beper ken. De taak van een verde diger is op de eerste plaats je tegenstander afstoppen. Daar naast kun je best aanvallende dingen doen, maar dan moet je er zeker van zijn dat je plaats ingenomen wordt. An ders heeft het geen zin. Bij NAC wil iedereen in feite te veel meevoetballen. De verde digers bemoeien zicli teveel met de aanval. Dat zullen ze toch moeten afkeren. Ieder moet zich aan zijn taak houden"- Wim Bron heeft, ondanks de vaak negatieve kritiek die NAC in zijn oefencam pagne te verwerken kreeg toch vertrouwen in de toe komst van zijn nieuwe ploeg. „De aanpak bevalt me wel. Nu Jacques Visschers als elftalbegeleider is aangesteld zal het voor Wullems ook een stuk makkelijker wor den. Twee weten tenslotte altijd nog meer dan een. Als we in de beginfase wat pun ten kunnen pakken, dat moet gezien het programma toch wel mogelijk zijn, en iedereen keihard werkt, moet het tukken om in de eredivisie te blijven".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 25