5 I. Maritieme schoonheid Bisschoppen betreuren afwezigheid mgr. Gijsei VRIJ WARM WEER Satelliet ANS in verkeerde baan Volgend jaar 5 mei vrij V andaag Kassier (37) bij overval neergeschoten Stroom wordt duurder Mgr. dr. Simonis stelt ultimatum aan Theologische Hogeschool Amsterdam Belasting druk lager Den Uyl: Vredeling dreigde niet met aftreden J f^straat 9. Temeuzen, tel. (01150)-79 20 I i jse nummers 45 cent. i,nor^. q KUSSEN Roermondse bisschop weigert Landelijk Pastoraal Overleg bij te wonen Goed gemutst Teleurstellend Slang doodt 12 mensen Deskundigen teleurgesteld, niet ontevreden Half jaar Grondstations Tankauto geslipt Benzine in sloot Plan regering Een miljoen voor Ban glades j jIjuj: Dr. W. A. J. M. Harkx „jfjredacteur: L. Leijendekker en administratie-adres: mementsprijs I'i'TjIO per kwartaal; f 8,35 per maand. I ".«mummer 1114111 I uitgeversmaatschappij De Stem B. V, I j^erstraat 16, Breda ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1934 27e jaargang No. 7439 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V idhoven, Enschede en Etten-Leur. jebeitst 1 ATHENE De Neder landse minister van Buiten landse Zaken Max van der Stoel is bij aankomst in Athene door een geestdrif tige menigte ontvangen. Hij werd geëerd als een symbool san de Europese steun aan liet verzet ten tijde van het kolouelsregjme in Griekenland- Op bet vliegveld 11 Athene waren ter verwel- iming aanwezig zijn Griekse a-btgenoot George Mavros, fluister val ij.uuiciën Joannis ftsmasogton, minister voor apenban werken George Man- jakis, minister van industrie Charatambos Portopappas, en de minister van verkeer Geor ge Mylonas. Deze bewindslie den hebben zich onderschei den door hun verzet tegen het voormalige regime. Van der Stoel heeft in het verleden als rapporteur van de Raad van Europa steeds weer kritiek geuit op de Griekse kolonels insprak ziel» herhaaldelijk uit voor het herstel van de demo- oratie ei. de mensenrechten in Griekeniand. Zijn optreden leidde er on der meer toe dat Griekenland -'ra uit de Raad van Europa „trok, om nieit het gevaar te .tmen van uitzetting. De Nederlandse bewindsman •eek zeer onder de indruk van de stormachtige ontvangst. De mensen, voornamelijk jennige- va, verdrongen zich achter de wetting juichten Van der toe er poogden hem te "vermen. „Het is haast niet te - men" mompelde de be kman met betraande ogen, omhelsde en kuste zün vrienden. .buister van buitenlandse I «Ken Mavros noemde de van Van der Stoel een •niac voor de strijd om de -;üd. In zijn antwoord zei aederlander dat het d-emo- asche Griekenland door de - met open armen zal wor- - J ontvangen. Hij sprak te- 1 de overtuigin-g uit da-t kenland in de Raad van ®™Pa zal terugkeren. <m der Stoel zou vrijdaga- i n°g een ontmoeting heb- - net de Griekse premier -«manhs- Zondagochtend f;j naa'r Nederland te- .-Javros zei in eJ_ E^spraak: „We ontvan- EL? niet alleen als een J' maar als een held van ocratie wiens naam een (Van een onzer verslaggevers) ZIERIKZEE Mensen met oog voor schoonheid en met gevoel voor traditie en histo rie kunnen enkele dagen lang in Zierikzee hun hart ophalen. In de haven aan Het Luitje zeilde gistermiddag in statige pracht de tweemastschoener Eendracht binnen, een zei lend zeeschip, dat in de vaart wordt gehouden dank zij de bemoeiingen van een maritie me vereniging. Gistermiddag werden B. en W. van Zierikzee aan boord van De Een dracht ontvangen. Gedurende het driedaagse verblijf van de schoener in Zierikzee zijn er verschillende mogelijkheden voor het publiek om het trotse schip van binnen te be zichtigen. dee1 ïe is geworden van onze erne geschiedenis. Gedu- j't ,,e Lafste acht jaar v t Van der Stoel to' doel ,A,lJn 'ev?n gemaakt een 'ge poging om ons land :f hengen naar de de- "e en de vrijheid. Dege- 'n J U van6aag verwelko- njn enkelen van hen die ft e£ u zoveel geholpen iaar geleden kreeg tofstemming hier te r-i k"m, u alJ ongewenst -.^houwd Nu besetrou- ,,'1 het als-een eer u te j ,vt>men als een strijder P,.ï "wnocratie in de ge- "fu van <^e democra- S- .s Mavros. Van der antwoordde hierop dat téi t0an wer<^ beschuldigd vs> n ™engen in de zaken (Van een onzer verslaggevers) NOORDWIJKERHOUT De bisschoppen van Nederland vinden het bijzonder spijtig, dat hun collega van het bisdom Roermond gemeend heeft het landelijk Pastoraal Overleg niet te moeten bijwonen. Aldus kardinaal Alfrink gisteravond in zijn openingstoespraak van het LPO in Noordwijkerhout. i i, j 1 °1™- „IK geiOOT bèbben v ^et recht moet «Onland te bereiken'" Stalen 'I? °iE!er toekomst te - '"en Da, nf>nE,.i„ ik TOor „Dat is natuurlijk zijn goed recht", aidus de kardinaal, „maar de bisschoppen willen wel naar voren brengen, dat zij zijn motivatie niet delen. Zij blijven van oordeel dat het Pastoraal Overleg een heilza me zaak is voor de kerk. fn langdurige gesprekken hebben zij ook getracht hun collega van Roermond van deze visie te overtuigen. Overigens heb ben de bisschoppen begrepen dat hun Roermondse collega door ziin afwezigheid niet de bedoeling heeft gehad de voortgang van het overleg te barricaderen" aldus kardinaal Alfrink. Overigens is de vicaris-gene raal van bisschop Gijsen dr. H. van der Meer S.J., wel op het LPO in Noordwijkerhout aanwezig. ROERMOND De Lim burgse delegatie voor he-t Lan delijk Pastoraal Overleg is toch goedgemutst maaT wel met wat pijn naar Noordwij kerhout gegaan. „Wij zijn de -nigen die zonder bisschop staan, maar we hebben nog -en thirsfropt' zo reageerde, de leider van de Limburgse de legatie in Noordwijkerhout. Hij verklaarde teleurgesteld te zi.in en zich enigszins geïso leerd te voelen nu bisschop Gijsen besloten heeft niet aan het landelijk pastoraal overleg deet te nemen. Het besluit van bisschop Gijsen om niet deel te nemen aan het LPO, is in kringen van het LPO „teleurstellend" genoemd. De beslissing van de Roermondse bisschop kwam voor hen volkomen onver wacht en bovendien op het laatste ogenblijk. (Zie ook pag. 9) DACCA (AP) In het dorpje Golamakhan. dat in dp buurt van Khulna ligt. heeft een slang 12 mensen in hun slaap verrast en doodgebeten- Dit is vrijdag door de plaatse lijke politie bekend gemaakt- De afgelopen weken zijn in deze omgeving 32 mensen dooi slangen doodgebeten (Van onze pari. redactie) DEN HAAG Tijdens de kabinetszittingen over de de fensie-nota heeft minister Vre- ieling nooit werkelijk met af treden gedreigd indien he tka- binet zijn plannen niet zou accepteren- Dat zei premier De n Uyl gisteravond na het kabinetsbe raad Zoals bekend heeft Vre delin gin Vrij Nederland we) verklaard, dat hij met aftre den had gedreigd- Den Uyl heeft reeds eerder geruchten daarover ontkend. IN verband met de concurren tiestrijd die tussen Ameri kaanse en Franse vliegtuig bouwers is ontstaan over de levering van toestellen aan NAVO-landen zuilen vier Westeuropese ministers van defensie op 8 september in Parijs bijeen komen. 12 Sep tember zullen zij besprekingen voeren in Washington. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De laatste au gustusdagen zijn nazomers, maar licht onstabiel in welk weertype ook de eerste sep temberdagen zullen delen. Ne derland bevindt zich in vrij warme lucht met temperatu ren tussen 22 en 26 graden Een storingsgebied vorderde vrijdagavond tot bij de Frans- Belgische grens met op enkele plaatsen een bui. Tijdens het weekeinde kan er ook in Zuid west-Nederland een enkele verspreide onweersbui passe ren, maar later zijn er weer zonnige perioden. Het weerty pe blijft overigens zomers om dat de luchtdrukverschillen klein zijn en daardoor de wind vrij zwak. In Noord-Ne derland was het gistermiddag 28, langs de Rijn in Duitsland plaatselijk 30 graden. De drie zomermaanden hebbes, wat het aantal warme dagen be treft, zeer teleurgesteld, want dit aantal kwam in onze om geving weinig hoger dan één (Vlissingen) en zes in West- Brabant, tegen normaal 14 tot 18 zomerse dagen. (Van onze redactie buitenland) DARMSTAD/VANDENBERG Nederland is gister middag met de hakken over de sloot het elfde ruimtevaart land ter wereld geworden. In een niet bedoelde elliptische baan tussen naar schat ting 267 km en 1150 km in plaats van een ronde baan van 500 km draait de eerste Nederlandse Kunstmaan, de Astro nomische Nederlandse Satelliet (ANS), om de aarde. Na een uitstel van drie da gen trad vrijdag vlak voor de lancering op de basis Vanden berg in Califomië opnieuw vertraging op. De voedingska- bel tussen de starttoren en ra ketmotor liet niet los, waar door het aftellen werd gestopt. Ditzelfde gebeurde ook dins dagmiddag vlak voor de lance ring, die toen niet doorging. Deze vertraging duurde twee minuten en 39 seconden ruim binnen het lanceerveai ster van tien minuten Vol gens de eerete berichten tra den slechts kleine onregelma tigheden op bij het ontsteken an de tweede en derde trap, waardoor de baan slechts wei nig ging afwijken van de be doelde. Hoogstwaarschijnlijk is de vierde trap te laat ont stoken met als gevolg dat de bijna cirkelvormige baan op een hoogte van ca 500 km over ging in een elliptische baan. De satelliet heeft echter geen hinder ondervonden van deze afwijkend ba-an. „De ANS is prima in orde", aldus ir. C. Kramer. Mission Direc tor in het Europese vliu-chtlei- dlrngscenitrum in Darmstadt- „De signalen die wij ontvan gen zijn goed". Volgens pro fessor De Jager uit Utrecht, een van de mannen achter de astronomische satelliet zal de verkeerde baan aan de weten schappelijke waarnemingen niets afdoen. De ANS moet gedurende minstens een half jaar met name de ultraviolette en röntgenstraling van zon en sterren bestud-eron, waardoor men een betere kijk hoopt te krijgen op de levenloop van deze hemellichamen de ont wikkeling van het heelal als geheel. De nu bereikte baan is volgens onze ruimte vaartmedewerker Piet Smol ders voldoende hoog om de ANS een lang leven te garan deren als de instrumenten aiam boord blijven werken. Wel zal het nu iets minder gemakkelijk zijn de gegevens van de kunstmaan „at te tap pen" omdat de grondstations niet helemaal ideaal liiggen voor deze baan Maar als een giruot probleem wordt dit niet gezien. De vlucht van de ANS wordt tot nu toe voor 80 pro cent geslaagd genoemd door deskundigen opr de lanceerba sis. Ook in DfeiYnstadt, waar zich het vliuolmeidingscentrum van de ANS bevindt, was men gisteren wel teleurgesteld, maar niet ontevreden. (Van onze redactie binnenland^ DEN HAAG Er zit een verhoging in de lucht van de elektriciteitsitarieven iin ons land voor alle verbruikers, die in de buurt van de tien pro cent zal liggen, maar van elektriciteitsbedrijf tot elektri citeitsbedrijf uiteen kan lopen. Deze tariefsverhoging is nodig wegens de algemene stijging van de kapitaal- en andere kosten, waarmee de elektriti- teltsibedrijven te maken heb ben. Ir. J.H. Bakker, directeur van de SEP (Samenwerkende Elektr iedt eitsprodu ktd ebe d rij - ven) te Arnhem heeft dit vrij dag meegedeeld. Daarnaast, al dus ir. Bakker, is er nog de geleidelijke stijging' van de elektriciteitstarieven, die plaats vindt op grond van de gestegen brandstofkosten- SPIJKENISSE (ANP) Een tankauto geladen met 46.500 liter benzine is gister ochtend in Spijkenisse geslipt in een bocht en daarna omge slagen. Uit de tamk stroomde circa 15.000 liter benzine, die te- verkeer ter plaatse moest ge- stoot is inmiddels afgedamd D=> bezine zal op een nog na der te bepalen datum udt het water word en verwij derd Het 'erkeei- ter plaatse moest g- durende een paar uur worden omgeleid (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Zoals op de derde dinsda in september zal glijken is de regering van plan de totale belastingdruk te ver- verlagen. Dit is na een reeks van jaren eindelijk mogelijk, nu de verhoging van de aard- gasprijs de schatkist ongeveer 2,5 miljard gulden voordeel gaat opleveren. Iedereen krijgt nu een be lastingvoordeel vail f 150,- per jaar, en de inflatiecorrectie wordt opgetrokken tot 80 pro eent. In totaal wordt de in komstenbelasting met 2 mil jard verlaagd. (Zie verder onze financiële pagina). DEN HAAG Het Neder landse Rode Kruis heeft tot nu toe een miljoen op haar giro 777 voor de hulpverlening aan Bangladesj ontvangen- f 100 000 daarvan is gisteren aan het Rode Kruis in Genève overgemaakt, die het door stuurt naar het Rode Kruis in Bangladesj. Volgende week stuurt het Nederlandse Rode Kruis een vliegtuig met hulp goederen naar Dacca. Het team van zusters Eva den Hartog van Het Leger des Heils krijgt f 25.000- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet heeft besloten om het rijks personeel het volgend jaar een lustrumjaar ter herden king van de herwonnen vrij heid in 1945 op 5 mei een vrije dag met behoud van loon te geven. De Stichting van de Arbeid zal dit eveneens in het be drijfsleven bevorderen, indien de werkomstandigheden in be drijven zich er niet tegen ver zetten. ZONNIG Op de meeste plaatsen droog. Vrij zonnig. Matige wind. Temperaturen kunnen tot 27 graden oplopen. STAD EN STREEK Sas 70 houdt weer Expo. Pagina 3 BINNEN- EN BUITENLAND Vaticaan als enige tegen wereldbevolkingsplan. Pagina 9 Bangladesj: het ergste moet nog komen. Pagina 11 Piraten zwijgen na vandaag. Pagina 13 SPORT NAC-trainer Wullems kiest toch voor de jeugd. Pagina 25 RADIO EN TELEVISIE Coronation Street verdwijnt. Pagina 27 VRIJUIT Dood in het Pamir-gebergte. Op zoek naar Gerald Ford. Met de fiets de lucht in. Ko Gieles bindt in. Tussen de Wielen. Denksport. (Van onze redactie binnenland) MOORDRECHT Bij een overval op een Rabo-bank in Moordrecht (ZH) is donder dagavond laat de kassier van deze bank neergeschoten. Hij is ernstig gewond in een zie kenhuis in Gouda opgenomen. Rond elf uur drongen vier gemaskerde mannen het huis binnen van de boven de bank wonende kassier H G. de Boer (37), de overvallers, volgens de politie jonge Zuid-Moluk- kers, troffen de kassier aan in de keuken. Na hem te hebben neergeschoten, maakten ze hem de sleutel afhandig van de kluis van de bank. Zijn vrouw en 5-jarig zoontje wer den vastgebonden aan een ta fel- Ondanks zijn verwondingen slaagde de heer De Boer er na enige tijd in hen te bevrijden. Zijn vrouw waarschuwde de politie- Toen deze arriveerde, bleken de overvallers er met een nog onbekend geldbedrag vandoor te ziin- Elk spoor van hen ontbreekt. OP uitnodiging van de Griek se regering is minister Van der Stoei van Buitenlandse Zaken gisteren van Schiphol naar Athene vertrokken. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Mgr. dl A. J. Simonis, bisschop van Rotterdam, heeft in een ulti matum geëist dat dr. H. van Luijk, die priester is en bin nenkort gaat trouwen, voor 15 september wordt ontslagen als hoogleraar in de godsdienst- wijsbegeerte en de metafysica aan de Katholieke Theologi sche Hogeschool Amsterdam, fndien de KTHA niet ingaat op deze eis zal de bisschop de hogeschool niet langer erken nen als geschikt voor de pries teropleiding en de priester kandidaten die in het bisdom Rotterdam willen gaan wer ken, terugtrekken. Vorige week heeft hei curatorium van de KTHA over de eis van de bisschop vergaderd en op 6 september zal dit college be sprekingen voeren met studen ten, docenten en de partici panten, namelijk de instanties die hun priesteropleiding aan de KTHA hebben toever trouwd. Namens het bisdom Rotterdam zal de vergadering behalve door de vaste gedele geerde vicaris dr. C Braun. ook door de bisschop zelf wor den bijgewoond. Inmiddels hebben de studenten reeds la ten weten achter prof. Van Luiik te staan, terwijl het zeer onwaarschijnlijk wordt geacht dat de bisschop zijn standpunt zal wijzigen. De kwestie van het aanblij ven van gehuwde priesterdo- enten blijkt het meest neteli ge punt in de moeilijkbeden tussen Nede.rland en Rome over de priesteropleiding Op dit Dunt weel met name kar dinaal Seper van de congrega tie voor de Geloofsleer van geen wiJken ook ai bereiken hem rit de gehele wereld aan vragen om deze docenten na hun huwelijk te handhaven. De Nederlandse bisschoppen zijn herhaaldelijk van dit standpunt op de hoogte ge steld. Priester-docenten, die dispensatie vragen in de ver plichting van liet celibaat, ont vangen deze niet, tenzij zij bereid zijn hun docentschap neer te leggen. De door de Congregatie voor de Geloofs leer uitgevaardigde normen la ten hierover geen twijfel. Vol gens Rome kan de theologie bet besi worden onderwezen door kerkelijke ambtsdragers cu zijn nrrsonen die hun celi baat opg-ven ongeschikt voor de vorming van celibatairen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1