63*4?® 3» wetui ;rger m jjggï/- JAN PETERS IN ORANJE SELECTIE p üyl: zand over incident; toch parlementaire actie VVD Kentekenplicht vermindert autodiefstallen Ziekenfondsraad akkoord met hogere honoraria artsen Wat voor werk voor wie V andaap Zilveren Stern- schoen voor Pieter Telussa differs hitte benzine Zuidwest- [lÉrland nog it goedkoper Drie van de tien mannen kijken wel eens te diep in het glaasje MSI iburger Jongen uit 's-Hcer Hendrikskinderen na verkeers ongeluk overleden den exter runderlappen gen runderlappen ra ra ppen ite-soeppakket i£s98 Handappel'fgQ Jrieves 2 kilo f» Champignons e ctfdelin? Florah enbol erne frisse kleuren met decoratieve I jjtfdredacteur; L. Leijendekker fn priester oor 60.000 ^stenen DEN HAAG - Minister H. Vredeling (Defensie) zal niet aftreden. ,v -"nwuiu "VCt ^rv'A Geen gevaar Jammer Nieuw systeem 1 oktober in werking ZICHTBAAR Zomerprijzen BONT Landbouw werktuigen showteHazeJdook er in ca. 5 minuten gaar en ken. Vlees dan bedekken es gebakken tomaat, schijf lak kaas, bulgaarse salade, •me maaltijd of tussen een odje. .ra likeur: Dr. W. A. J. M. Harkx opdactie- en administratie-adres: ^«straat 9, Temeuzen, tel. (011501-79 20 I iwnementsprijs 70 per kwarta. E nummers 45 cent. VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1974 'u 70 per kwartaal; 8,35 per maand. - as n,nl j-onummer 1114111 I Uitgeversmaatschappij De Stem B V, I Sterstraat 16, Breda 27e jaargang No. 7438 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Jan Peters SEC. door Ajax niet gc- ,)ntl genoeg bevonden voor n contract is door bonsco- b Jeorge Knobel opgenomen i, de selectiegroep van zestien "elers voor het Nederlands Iditat pc zestien spelers, die jiandag naar Stockholm zul- l,n reizen voor de op woens- 14« 1 september te spelen wed- I ,lriid tegers Zweclen zijn: Jan jongbloed FC Amsterdam. I pid Schrijvers. Wlm Suurbier, irie Haan. Ruud Krol, Ruud Geels Johnny Rep allen Ajax, |lïeo de Jong, Wim Jansen, Wim van Hanegem, Dick Schneider allen Feyenoord, Jo- han Cruyff. Johan Neeskens beiden CF Barcelona, Rob Rensenbrink Anderlecht, René Notten FC Twente en Jan Pe ters NEC. Van de ploeg van 22 in West-Duitsland ontbreken Ed dy Treytel, Rinus Israël, Wim Rüsbergen Piet Keizer, Pleun Strik. René en Willy van de Kerkhof, Cees van Ierssel en Ilarvy Vos. George Knobel zal dinsdagmiddag in Stockholm het Nederlands elftal bekend maken. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Drie van de tien mannen drinken wel eens meer dan goed voor hen is. Dit heeft eczi enquête van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie (NIPO) uitgewezen. Ook vrouwen overkomt hel wel eens dat zij meer drinken dan zij eigenlijk wilden, maar hun aantal ligt belangrijk lager dan bij de mannen- Van de 800 mannen en vrouwen die ondervraagd wer den verklaarde 20 procent wel eens te diep in het glaasje te hebben gekeken. Bijna een kwart van hen was van katho lieke huize. Zij worden ge volgd door niet-kerkelijken (21 procent), Nederlands her vormden (11 procent) en gere formeerden (7 procent) Het meer drinken dan dat men ei genlijk wil komt het meeste voor (24 procent) in de bevol kingsgroep met 'n maandinko men van 1000,- tot f 1500,-. In de inkomensgroep van onder de f 1000,- per mnd. ligt het per centage op 12, terwijl dit voor de groep met een inkomen bo ven f 1500,- op 19 uitkwam. Bij de enquête bleek overi gens dat ruim driekwart van de Nederlanders wel eens een glaasje bier, wijn, jenever ol een andere alcoholische drank tot zich neemt. IVREDELING MAG BLIJVEN han een onzer verslaggevers) I BERGEN OP ZOOM De fling var de benzineprijzen i de witte pompen is nog 1 tot West-Brabant en Zee- i doorgedrongen. Dit is ook dmg waarschijnlijk, omdat benzineprijzen in België 1 oktober weer omhoog u. Voor de Belgen wordt 1 dan voordelig te tanken in Herland. huidige prijsverlaging |«!J. vooral in Noord- en K-Nederland", aldus de Verhagen van Sakko legen op Zoom, een niet ge- Énden leverancier. „De pphouders proberen daar die ploren klanten door middel prijsverlagingen terug te Pen, maar of het voor de mpfcouder financieel verant- fcord is betwijfel ik. Ook het tries van de afgelopen win- met prijsverlagingen, J daardoor hogere omzetten lokken niet worden ftenaakt" aij de heer Vam Driim- f witte pomphouder te rt, z n de prijzen niet „Wij verkopen de er-benzine voor 96 cent, twee cent beneden de ™!e prijs is. Verder zak- 1 tarnen we gewoon niet. pi wc hier blijven wo- r aldus de Klundertse PPhouder- (ADVERTENTIE) F Parochie is 32 kilometer L er wonen 60.000 christe- verspreid over meer dan °^en: en ik ben hun enige ;er Ik kan daar naturlijk rn niet goed voor zorgen. L^1 heb ik 25 catechisten rï'e mi.i in bijna alles r^gen, behalve bij de vie- ■fivan de eucharistie. Iedere Nlst ^aagt de zorg voor Vlp omgeving. Als ze j d?MRets zouden kri-igen "el h ^an zouden ze aun werk goed kunnen ,-sook regelmatig naar de r vp-vf kunnen komen hhil v°rming. Kunt u r "«'pen B w?S '"'ss'01'aris D. Ver- li') i» -lre "ij is een van (ij. ^'SS!0"nrissen en eigen- Ka ."hten. die in het ko- f> doen ,T'ntle een herneP life," herhrug met hem I naar de mensen hnds m.lssi0narissen en ei- h krachten houdt de (Van onze parlementaire redactie) Van zijn collega's in het kabinet heeft liy gisteren harde verwijten te horen gekregen. In die vergadering, door een lid van het kabinet gekarak teriseerd als „hard maar collegiaal" hebben alle ministers geconcludeerd, „dat er voldoende basis is voor voortgezet te samenwerking en dat de onderlinge verstandhouding door het gebeurde niet is aangetast". PA in -'enten houdt de M. u p' komende week- Lt'mJt w?,rl'ikse kollekte I lift vnv- w antwoord nu Id A "Antwoord over 1 wPken an., i-«nix Nten' n-.n -hen wi,t U kier. ,S5 het S*ro~ P 27 22 49 525. Amsterdam, Om het zover te laten ko men is minister Vredeling wel „door het behang" gemoeten, zoals nij dat zelf pleegt uit te drukken. Dit ondanks het feit, dat hij in het beruchte inter view gezegd had: „Als ik hiermee door het bellang ga dan wii ik niet eens meer minister wezen". De „affaire-Vredeling" is gisteren snel en doeltreffend aangepakt. Na een gesprek tussen premier Den Üyl en minister Vredeling in de och tenduren kwam gistermiddag het voltallige kabinet bijeen. Na afloop daarvan stuurde premier Den Uyl zijn ant woord op schriftelijke vragen van het WD-kamerldd De Koster naar de Tweede Ka mer. Uit dat antwoord werd duidelijk, dan premier Den Uyl zich distameieerde van de uitlatingen van minister Vre deling over collega-ministers, met minister Van der Stoel en minister Pronk voorop. Den Uyl liet de kamers weten: „Dat minister Vredeling zich heeft uitgaiaten over andere ministers als hij heeft gedaan acht ik onjuist. Waar de be doeling te kwetsen niet aan wezig is, heeft het kabinet ge concludeerd dat er voldoende basis is voor voortgezette sa menwerking". Via het antwoord van Den Uyl moest minister Vredeling zelf verklaren dat hij de wijze waarop hij zioh heeft uitgela ten over de secretairis-igeneraal van de NAVO mr. Luns, en over Nederlandse ambtena ren, betreurt. Met hem doet het gehele kabinet dit. Vrede ling heeft tegenover zijn colle ga's verklaard dat hij zal wa ken tegen herhaling van dit soort gebeurtenissen en uitla tingen" Uit de reacties van fractie leiders uit de Tweede Kamer blijkit, dat er voor Vredeling dit veie laren lid was van de Tweede Kamer en nog steeds K-au Dogen op een vrij grote populariteit onder ziJn oud-collega's geen gevaar meer is, dat er vanuit de Ka mer ,>p zijn aftreden zai wor den aangestuurd. Dat is ook niet de bedoeling van de VVD oppositie, die volgende weel; dinsdag een spoedintor- pellatie over de zaak-Vredeling zai awn\ igen. plaatsver vangend fractieleider ir Tuijnman (fractieleider Wie gel reist door Zuid-Afrikazal de Kamer verlof vragen pre mier Den Uyl te ondervragen, i'uijnman: „De interpellatie zal bepaald niet uitmonden in een motie tegen minister Vre deling. Wij vinden zijn aftre den met nodig nu hij op een aantal essentiële punten excu ses heeft gevraagd. Maar er olijven voor de premier nog wel een paai vragen te beant woorden zoals over de samen hang vam net kabinet, het op reden als eenheid naar buiten en het internationaal aanzien, dat door deze zaak opnieuw geschokt is". Hoewel het incident rond de persoon van Vredeling als ge sloten wordt beschouwd willen ook de fractieleiders van de drie confessionele fracties, An- driessen (KVP), mevr. Van Leeuwen (vice-voorzitter ARP-fraotie) en Kruisinga (CHU) nog met premier Den Uyl een hartig woordje spre ken. Andriessen blijft het „volstrekt onbegrijpelijk" vin den dat dergelijke uitlatingen konden worden nu „Wij keuren die uitlatingen dan Ook volstrekt af. Het minste dat kan worden verlangd is dat herhaling zal worden voorko men". Mevr. Van Leeuwen verklaarde het interview een ernstige en betreurenswaardi ge zaak te vinden zowei* met liet oog op de eenheid van optreden van het kabinet als terzake van de geloofwaardig heid van de buitenlandse poli tiek Zij zei nog niet te kun nen overzien of door het ant woord van premier Den Uyl de aangebrachte schade kan worden hersteld. Kruisinga vond die verklaring van Den Uyl ,erg mager". Hij veron derstelt, dat minister-president Den Uyl de problematiek van elkaar tegensprekende minis ters in zijn kabinet onder schat. „De CHU vraagt zich af of er nu een einde komt aan het feit dat ministers eikaars beleid aanvallen". Een aangepaste reaatie in defensieterminologie: flexibele respons kwam van de WDM. „Hij leert al aardig de taal van soldaten spreken, maar wij hebben het gevoel dat ïi. nu met een S5 de dienst uit wil" (S5 duidt op de - afkeuringsgrond vanwege een grote mate van instabili teit). De VVDM veronderstelt dat Vredeling afstand wil doen van „zijn slechte defen sienota". Andere belangenver enigingen zijn unaniem van oordeel, dat het jammer zou zijn wanneer minister Vrede ling zou opstappen, „omdat men grote verwachtingen van hem had" (Landelijke Korpo raalsvereniging), „omdat de fensie rus* nodiig heeft" (Kon. Ned. Vereniging Ons Leger), „omdat hij een goed bestuur der is" (Ambtenaren vereni ging St. Martinus). BIJ een zware explosie, waar van de oorzaak onbekend is, in een negergetto bij het cen trum van Chattanooga in de Amerikaanse staat 'Tennessee zijn gisteren tenminste dertien mensen gewond. Bij alle beroering rond zijn optreden verscheen minister Vredeling (rechts) uiterlijk opgeweki, zij het toch wat nerveus temidden van enige honderden politici en ambte naren die de voorzitter van de Tweede Kamer ir- Vondelin- geluk kwamen wensen met diens zilveren jubileum als kamerlid en diens bene min tot Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wel miste hij de briljante toespraak van premier Den Uyl, die de gele genheid aangreep om in dit gezelschap enkele relativeren 'le opmerkingen r.ver de affa:- re te maken. Zo zei hij: „Vondeling, je was en bent nog een Friese nationalist Ik ben het ook wel, maar dan een Amsterdamse". Den Uyl herinnerde eraan hoe Vonde ling altijd jonge kamerleden hee t begeleid. „Er was is een jong kamerlid ene Vredeling, die onmiddellijk begon te in terrumperen. Jij hebt hem ge zegd, dat hij dat niet moest doen. Je hebt wel altijd ieder een aangeraden de pers te woord te staan Van dat advies plukken wij allen vandaag de i-ruchten". Over het optreden van Vre deling wordt overigens, zo bleek uit gesprekken tijdens de receptie, informeel anders gedacht dan uit de officiële commentaren zou blijken. Zo zei een liberale oud-minister tegen een liberaal Kamerlid: „Wat is er nu helemaal ge beurd? Vredeling heeft in het openbaar een paar dingen ge zegd die wij allemaal denken en in deze koffiekamer zo over de ambtenaren is natuur' gesproken- Ja, zo'n opmerking vaak tegen elkaar hebben uit- lijk fout- Dat kun je niet doen. Maar voor de rest staat er maar één fout in dat inter view, daar waar rVedeling zegt dat hij zelf de grootste lui is". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De nieuwe kentekenregistratie voor motor voertuigen maakt liet autodieven moeilijker en bijna onmo gelijk om gestolen auto's te verkopen. Ook de uitvoer van en de wederinvoer vanuit het buitenland van gestolen wagens wordt erdoor tegengewerkt. Dit verwacht minister Wes terterp (Verkeer en Water staat) van de nieuwe kente kenpiicht, die vanaf 1 oktober a.s- geldt als de Eerste Kamer snel „ja" zegt en de uitvoe ringsregelingen tijdig gereed zijn- Begin februari eindigt dan de operatie, waardoor ie dere eigenaar van auto en of motor over een nieuw kente kenbewijs moet beschikken Een intensieve voorlichtings campagne, o-a via adverten ties en tv-spots, gaat vooral aan de invoering van deze plicht- Overschrijving van kentekens is - in het nieuwe systeem kosteloos. Het optimisme van de bewindsman over de snelle in voering van het wetsontwerp kentekenplicht berust o.a. op de instemming gisteren van de Tweede Kamer. Kritische ge luiden werden bijna niet ge hoord- Een overgangsregeling acht de minister uitgesloten. Volgens de plannen van de minister komt er een nieuw deel III van 't kentekenbewijs, dat buiten zichtbaar aan de auto (in een speciale met lijm besmeerde hoes) moet worden vastgehecht. Dit deel wordt jaarlijiks tegen betaling van le ges (volgend jaar niet meer dan f- 17.50) vervangen door een deel III dat egheel anders si uitgevoerd. Bij verkoop van het motorvoertuig moet de ko per met 'n kopie van 't deel III dat de eigenaar thuis moet be waren, en met deel II. waarop naam en adres van de koper ingevuld, naar postkantoor gaan. Daar krijgt hij een nieuw deel II en een vri.iwaringsbewijs- Tegen afgifte van het vrijwa- ringsbewijs geeft de verkoper de koper daarna deel I van het kentekenbewijs en het motorrijtuig met deel III daar in- De leges van f 17.50 dek ken de kosten en zijn niet bedoeld als een verkapte be lastingverhoging, aldus drs- Westerterp. (Van onze redactie binnenland) AMSTELVEEN De com missie overeenkomsten van de ziekenfondsraad lieeft een groot aantal overe «komsten tussen ziekenfondsen en mede werkers voor 1974 goedge keurd. De ziekenfondsen zijn met de huisartsen overeengeko men. dat de tarieven per 1 januari 1974 voorlopig worden verhoogd mei 12.fi nroeent ten opzichte vand e definitieve ta rieven 1973 Er komt eini 1974 eventueel een nacaleula tie. Een netto-honorarium voor famaceuüsche hulp door ape theekhoudende huisartsen gaal met 11,8 procent omhoog er de vergoeding voor de apo theekkosten met 17,7 pet- De tarieven voor de specialisten zijn 11,8 pet. hoger vastgesteld dan in 1973- Deze verh" ing is een gevolg van een stijging van het netto-honorarium met ruir 11,7 pet- en van de ver goeding voor praktijkkkosten met 12 pet. Het netto-honorari um is voor het eerst niet meer aangepast met de stijging van de indexcijfers voor de rege lingslonen, maar aan de ont wikkeling van de hogere sala risinkomens. Met de tandart sen ziin de 'ie' eafondsen een tariefsverhoging van 15,3 pet. overeengekomen (stijging net to-honorarium 11,4 pet. en ver goeding praktijkkosten 22 pet Met eurotransplant heb ben de fondsen een akkoord bereikt over een verhoging van het abonnementstarief vooi weefseltyoerhi en met 0,36 procent tot 3116 per pati t D geringe s'. s is te danken aan een daling van het aantai weefscltyper'ngen pe patien zan een verminde ring van de omvang van labo ratoriumwerkzaamheden en aan een an'ere verdeelsleutel voor de koster deling tussen Eurotransplant Nederland en Eiirotransplant Internationaal- De commissie overeer. kom sten „Terwijl mensen werkloos zijn, werken machines", was de titel van een artikel in deze krant, waarin werd gespeeld met de gedachte in de bouwsector een deel van het werk dat nu machinaal gebeurt, weer door mensenhanden te laten verrichten. Dat is een manier oin iets aan de verontrustende werkloosheid te doen, maar er zijn meer manieren, zoals bleek uit de reacties die wij op dat artikel ont vingen. Vandaag en in de komende week zullen wjj dieper ingaan op de fundamentele oorzaken van de structu rele werkloosheid en de richting waarin de oplossing gezocht moet worden. r WISSELVALLIG Zonnige perioden mdar in de middag plaatselijk regen en onweersbuien Matige oostelijke wind Maximum temperaturen rond 24 graden. STAD EN STREEK Wanbetalers moeten de straat op in Temeuzen Pagina 5 ji FINANCIëN EN ECONOMIE Firato 1974 voor liefheboers van perfect beeld en geluid Pagina 17 BINNEN- EN BUITENLAND Werknemers redden failliete boedel. Pagina 9 De Tijd staat stil. Pagina 11 SPORT Willem II leeft op. Pagina 13 41 (Van onze sportredactie) BREDA De Jong Ambon- speler Pieter Telussa (foto) uit Middelburg) heeft gister avoud uit handen van onze sportredacteur Harry Vermeu len de Zilveren Stem-schoen, de prijs voor de topscorer on der de amateurs in district Zuid-I, ontvangen. (Zie ook pagina 13 "n (Van onze redactie binnenland) GOES De 13-jarige Hu- bertus Ars uit 's-Heer Hen rikskinderen is donderdagmid dag in het ziekenhuis te Goes overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. De jon gen fietste eerder op de dag met anderen twee aan twee over de weg naar huis, toen een passerende auto hem' raakte- Bij zijn val kwam dc. jongen ongelukkig op zijn hoofd terecht- (ADVERTENTIES) I HET popfestival „Indian Sum mer", zondag I september in het Olympisch stadion in Am sterdam zal niet doorgaan. De organisator is zonder enig be richt achter te laten voor een negendaagse reis naar de Ver enigde Staten vertrokken. 10 zomerkorting Keuze uit 300 mantels bij de voordeligste bontzaak van Breda en omstreken pèlterijenhuis catharinastraat 11 - breda telefoon 36476 Openingsl'den/10-17uur

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1