Redering Gelijk loon voor vrouwen S VRIJDAG IE RUIMTE IN Contant geld voor de boeren V andaag ektie *Cp^r vriiwel alge- VOETBALPASPOORT VOOR JONGE SUPPORTERS Goese politie geeft bromfietsles Regering, PvdA, AR en KVP volgen suggestie Landbouwschap niet ALS KAMERMEERDERHEID VANDAAG EIST. Europa is op zichzelf aangewezen Dertig boze boeren bezetten gebouw landbouwschap Weer een moord opgelost GISCARD: t kleur berber, lonoA Öoersma dient wetsontwerp in Procedure Deugdelijk |Drfect in raketLancering uitgesteld IWgesteld "°°r uit, ozon Rotterdams Water Telefoonkabel Plan Engelse minister van sportzaken Geen verdeeldheid EEG VERBETERING OLIËN PALESTIJNSE ACTIES IN ISRAËL Uilstel debat OosterscheJde Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx gflfdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: 1 Jjjuwstraat 9. Terneuzen. tel. (01150)-79 20 I ihoanementsprijs •?j470 per kwartaal; 8.35 per maand, "je nummers 45 cent. I ciioBummer 1114111 v Uitgeversmaatsc... jjigerstraat 16, Breda )Iiun ,„v Uitgeversmaatschappij De Stem B.P. I i-u i a D_njn VRIJE ZEEUW Woensdag 28 augustus 1974 114e jaargang no. 17424 abrieken :u etc. Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V 1Z. MAZDA i prijzen v.a. 8995,- af imp. IS GEREED OM l-PEN. VELDSPORTEN ICHOENEN luren iEKOUSEN ILLEN jren EBIED POMPEN Iren! 3S?5 (Van onze redactie binnenland) CEN HAAG Een vrou- «lijke v.erknemer moet een mttelijke aanspraak hebben tp tenminste hetzelfde loon lit haar mannelijke collega voor arbeid van gelijke narde verdient- Dit is de km van een wetsontwerp, to dinsdag bij de Tweede Kamer is ingediend. Hei wetsontwerp is voor- bereid door minister Boersma na Sociale Zaken Als de Ipirlementairc behandeling kei komend najaar voltooid kan worden, zal de gelijke Woning voor de vrouw op 1 januari 1975, aan het begin in het jaar van de vrouw, van kracht zijn. Als de wet telijke bepalingen over de plijke beloning van kracht ijs, kan een vrouw het recht daarop zonodig bij haar werkgever afdwingen door het indienen van een vorde ring bij de kantonrechter. Daaraan moet vooraf gaan het Inwinnen van advies van een commissie van deskundi- gen (vertegenwoordigers van werkgever» en werknemers- gpnisatii en van de loon- 4te dienst). Deze procedure gaat in als de vrouwelijke |wetknemei die meent onvol- «nde beloond te worden in vergelijking tot een man, die naar haar oordeel arbeid van gelijke waarde verricht, het niet eens geworden is met haar werkgever of personeels chef. Voor het bepalen van de aanspraak van de vrouw is het noodzakelijk, dat de door haar verrichte arbeid en het daarvoor ontvangen loon vergeleken worden met ar beid en loon van een manne lijke werknemer, die in het zelfde bedrijf werkt. Is dat niet mogelijk, dan vindt ver gelijking plaats met een werknemer in een zoveel mogelijk gelijksoortige on derneming in dezelfde be drijfstak. In het laatste geval wordt rekening gehouden met eventuele verschillen in de loonstructuur van beide ondernemingen. De vergelijking van de ar beid gebeurt met behulp van stelsels van functiewaarde ring. Zoveel mogelijk zal aangesloten worden bij het stelsel dat in de onderne ming, waar de vrouw werkt, gebruikelijk is. Het wetsont werp gaat er vanuit, dat het in elk geval een deugdelijk stelsel moet zijn, mocht dit onverhoopt niet het geval blijken, dan zal eem ander algemeen aanvaard stelsel worden toegepast. (vervolg op pag. 9) (Van onze redactie binnenland) DARMSTADT Tot grote teleurstelling van de Nederlandse Mraomen en alle anderen die hij het project betrokken zijn s«< astronomische Nederlandse satelliet ANS gistermorgen niet rnceerd. D het laatste moment deed |<e ontsteking van de eerste van de scoutraket het 1 Mm houdt er rekening een nieuwe poging B°ver enkele dagen gedaan «worden. I Oe raket die zou vertrekken ■we Amerikaanse basis Van ti™? lri Californië is thans rMlzontale positie terugge- VV' wordt op technische fonderzocht. Hier- 'Wruiikt men een systeem *J>(i de raket wordt door- ,.wld met droge stikstof til onderdelen van lP raket ails de satelliet of en vooht te bescher- gastronomen zijn over de ln8 teleurgesteld. „In (ANP) Bin- mÜ >aren lal het Rot- drinkwaterleidingbe- ™loor vervangen door t de desinfectering ,'ei®ngwater. Voor de kÏÏ1' betekent dit een van de smaak van '«water, aldus heeft de ik'i'JJh het waterleiding- -w v«| V (UI u» P Won 'n Nederland, rarilf i naiciic'Hui littpH en mec^edeeld. is een van de hij ae drinkwaterbe- thi ÏSa'. Rcbruiken. Dor- s hen jaar geleden i „„ÏÏfïegaan. In Frank- septomber zou de ANS het cemtruim van het melkwegstel sel goed hebben kummen waar nemen", zo verklaarde dus. J. Heise vain het laboratorium voor ruimte-onderzoek in Utrecht. „We verlieten toch al twee weken aen het ijken en testen van de satelliet- Elke dag verlies dfce erbij komt is jammer, want pas over een halfjaar zouden we de waar nemingen kunnein herhalen", aildjus drs. Heise De lamoerinig is nu uitgesteld tot vrijdag 30 augustus Reeds een uiur voor de lan cering deed zich een probleem voor toen een onderzeese tele foonkabel tussen Madrid en Londen was stukgetrokken, waardoor het contact met het NASA-voiigstatdon in Spanje wegviel. Na twintig minuten wist men de verbinding te herstellen door deze via een lijn im Frankrijk te laten lo pen. Slechts 4 minuten en 32 sec- oonden voordat de ANS de ruimte im zou gaan gaf de computer het siedn „niet lance ren" en werd de gehele proce dure stopgezet. Na een uitge breid onderzoek bleek dat een stiuuirvin in die stuwstraal van de raketmotor in een verkeer de positie stond. Het iis nog eem geluik diat deze automa tisch gestuurde vin bij een afwijkende stand ervoor zorgt dat de ontsteking niet werkt. Wanneer dat wel het geval geweest zou zijn zou de ANS niet in de juiste baan zijn gekomen. Overigens gebeurt het maar zelden dat de Amerikaanse scoutraket het iaat afweten- Er zijn al meer dan 100 satellie ten mee gelanceerd. (Van onze sportredactie) LONDEN Wanneer de plannen van de regering door gaan zullen alle jonge Engelse voetbalsupporters in de toe komst identiteitskaarten bij zich moeten dragen wanneer zij naar een wedstrijd gaan- Het voorstel van de identi teitsbewijzen maakt deel uit van een plan om geweld op de voetbalvelden te bestrijden. Het plan werd bekend ge maakt door minister van sportzaken Dennis Howell. Howell is met vertegenwoordi gers van de Britse voetbal bond om de tafel gaan zitten na het incident van het afgelo pen weekeinde waarbij een 18-jarige supporter door een 14-jarige supporter van de te genpartij werd doodgestoken. Het voorstel omvat de volgen de punten: Alle jonge toeschouwers moeten voor de wedstrijd hun identiteitsbewijzen tonen om te laten zien dat zij de match kunnen bijwonen- Speciale eenheden van de politie zullen worden gestuurd naar wedstrijden die naar ver wacht moeilijkheden zullen opleveren. (Van onze correspondent) GOES De Goese gemeen tepolitie gaat in september en oktober een bromfietsen cursus geven voor jongens en meisjes, die pas 16 jaar ge worden zijn of die leeftijd zeer binnenkort bereiken Zoals bekend mogen jongens en meisjes vanaf hun zes tiende jaar op een brommer kruipen. De politie heeft de erva ring dat veel jongeren, ook al zijn ze in het bezit van een verkeersdiploma, lang niet altijd goed op de hoogte zijn van de verkeersregels in het algemeen en die met be- (rekking tot de bromfiets in het bijzonder. De cursus moet die kennis weer een beetje bijspijkeren. Cursusleider is brigadier F. van den Berge. Hij zal de bromfietsers-in-spe de fijne kneepjes van het vak bij brengen op de dinsdagavon den van 24 september, 1, 8 en 15 oktober. De cursus kost niets (de deelenemers wordt slechts gevraagd pa pier en potlood mee te ne men) en zal worden gegeven in de kantine van het Goese politiebureau aan de Valc- keslotlaan. Als de cursus een succes wordt denkt de Goese politie er aan soortgelijke cursussen voor oudere bromfietsers en automobilisten te geven. (Van onze redactio bHify'and) PARIJS President Valéry Giscard d'Estaing van Frank rijk vindt dat Europa zijn po litieke eenwording moet ver snellen. Europa is daarbij op zichzelf aangewezen, zei hij in een toespraak voor radio en televisie, want noch de aftre dende Amerikaanse president Nixon noch zijn opvolger Ford hebben in hun toespraken ter gelegenheid van de machts wisseling het woord Europa ook maar genoemd. De Franse regering zal de Europese landen spoedig een reeks voorstellen doen ter be spoediging van de economi sche, monetaire en politieke eeniheid van Europa. Als die er geweest was, had het con flict om Cyprus mogelijk kun nen worden voorkomen. „Ik zal mij tot de staatshoofden en regeringsleiders van de Euro pese landen wenden, tot onze partners en vrienden, om hun voor te stellen in de tijd dat Frankrijk het voorzitterschap van de KEG-ministerraad be kleedt, samen na te denken over een tijdschema en de procedure voor de verwezen lijking van de politieke een heid van Eurooa" De moderne wereld zal pas echt modern zijn, aldus Gis card, als op de plaats van Europa geen verdeeldheid meer ie zien is „Er zijn aller lei alibi's om het politieke Europa niet te scheppen, maar er zal geen alibi zijn voor degenen die tot een rendez vous met de geschiedenis ge roepen zijn, zoals dat voor on ze generatie het geval is en die met lege handen zullen vertrekken". Giscard (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als de meerderheid van de Tweede Ka mer zich uitspreekt voor een meer selectief gericht steun beleid aan de boeren en tuinders dan zal de regering tegen de wens van het landbouwschap in plaats van een btw- toeslag 115 miljoen gulden gaan verdelen onder die boeren en tuinders voor wie directe inkomenshulp geboden is. Dat zei gisteravond landbouwminister Van der Stee in de Tweede Kamer. Een daartoe strekkend voorstel diende KVP'er Ter Woorst mede namens de ARP in. Het voorstel had reeds eerder in het betoog van de PvdA-woordvoerder Voortman steun gekregen. der Stee de krediotgarantie voor oliën. Er zal j^sen onder scheid meer gemaakt worden tussen zware en lichte stooko lie voor de tuinbouw en de visserij. Daarmee wordt de minimumgaramtia verhoogd met f 20,- per ton. In plaats van 44 miiiljoen gaat dit de schatkist 10 miljoen gulden extra kosten. Ook op fiscaal terrein deed de minister een toezegging. Boeren en tuinders krijgen niet alleen uitstel van betaling van de voorlopige aanslagen 1973 tot einde van dit jaar. Maar volgens minister Van der Stee kunnen de boeren en tuinders ook collectief onthef fing krijgen van de voorlopige aanslag 1974. Over het ministeriële land- bouwberaad van de EEG op 3 september in Brussel wilde minister Van der Stee niet veel zeggen. Algemeen werd in de Kamer aangedrongen op verhoging van de EEG-priizen met 4 procent. Minister Van der Stee noemde dat voorstel op het eerste gezicht aantrek kelijk. „Het is een eenvoudig voorstel, het tast de hiërarchie van de prijzen niet aan, het verschaft een beter uitgangs punt voor het prjjsoverleg in 1975 en het kan leiden tot beteugeling van de nationale steunmaatregelen. Maar er zit ten ook nadelen aiam. In de zuidelijke EEG-landen is een groot deel van de oogst al verkocht, de uitwerking op de produkitie van rundvlees kan fataal zijn (de koelhuizen lig gen nu al barstens vol). Maar bovendien zou hier in Neder land het middel wel eens er ger kunnen werken dan de kwaal. In vele tanden leven verschillende wensen. We zul len moeten trachten die wen sen onder een noemer te bren gen. In zo een situatie dient het öoerenibelang de kaarten nu al op tafel te leggen", zei minister Van der Stee. „We zullen et echter zorgvuldig re kening mee houden". Met deze toezeggingen veeg de minister Van der Stee tal loze moties uit de Tweede Ka mer van tafel. Vandaag zal over de moties en wijzigings voorstellen van de regering gestemd worden. Van der Stee Ondanks allerlei technische problemen die met de werking van het voorstel gemoeid zijn verwacht minister Van der Stee de regeling toch voor het einde van dit jaar voor uitvoe ring gereed te hebben. Als dit voorstel vandaag bij stemming in de Tweede Kamer de meer derheid haalt zal minister Van der Stee zo spoedig mogelijk met het Landbouwschap in overleg treden. „Dat is nood zakelijk", zei de minister, „omdat deze toepassing door het schap niet werd gepreva leerd in het overleg". Het Landbouwschap is namelijk van mening, dat middels een btw-toeslag de landbouw in totaliteit wordt geholDen. Behalve deze politiek ge wenste verbetering zei minis ter Van der Stee de Kamer ook nog enkele andere zaken toe. Zo zal de regering, al thans landbouwminister Van der Stee, op dringend verzoek van de Kamer contact opne men met minister Lubbers van Economische Zaken om de 95 proceint clausulering voor het aardgasgebruik ongedaan te maken. Zoals bekend heeft de regering de aardgasprijs voor de tuinbouw verlaagd van 8,88 cent tot 8,11 cent per kubieke meter. Maar deze verlaging geldt volgens het voorstel in dien rnaair voor 95 procent van de hoeveelheid aardgas van het voorbije stookseizoen wordt verbruikt. De kamer had de regering „krenterig heid" verweten. Minister Van der Stee bestreed dit. „Ons beleid moet sociaal en econo misch verantwoord zijn. Daarin past ook enige beper king in het aardgasverbruik. Maar de regering maakt van deze zaak geen heilige koe", aldus Van der Stee. Eveneens onder druk van de kamer wijzigde minister Van DAMASCUS (RTR) Pa- 'estijnse commando's hebben gisteren in Israël en in door Israël bezet gebied acties uit gevoerd en de Israëliërs zware verliezen toegebracht. Het Pa lestijnse persbureau WA FA, Hat dit meldde, zei dat vier gewonde guerrillastrijders ge vangen zijn genomen. De ac ties vonden plaats tussen Toe bas en Jenin. op de westelijke oever van de Jordaan en in de gebieden van Netanya en Hai fa in Israël. Gistermiddag demon streerden de boeren op het Binnenhof zie foto. We zien op de foto Bas de Gaay Fort man, fractievoorzitter van de PPR, met bloemen en ui en, die hem tijdens die de- mnstratie werden aangebo den. (Van onze redactie binnenland DEN HAAG Gisteravond tegen acht uur heeft een groep van ongeveer dertig boze boe ren het gebouw van het Land bouwschap aan de Raamweg in Den Haag bezet. De politie is ter plaatse aanwezig, maar had. bij het aflsuiten van deze editie, in overleg met het Landbouwschap, nog geen maatregelen genomen- De protesterende boeren wa ren aan de achterzijde van het gebouw over een schutting ge klommen en drongen het pand in. Zij eisten een gesprek mpt de voorzitter van het Land bouwschap, ir- C- S- Knottne- rus. maar deze was nog in het gebouw van de Tweede Ka mer bii de debatten over He maatregelen voor de land- en tuinbouw- Rond negen uur ar riveerde de heer Knottnerus- Een van de woordvoerders van de bezetters leden van de Bond voor Vrijheid in de Landbouw (BVL) de hepr W. van der Berg uit Meer kerk. stelde onder meer ais eis, dat de heffingen die de agrariërs aan het Landbouw schap moeten betalen vrijwil lig gemaakt moeten worden Voorts wilde hij, dat de BVL ris gesprekspartner in het of ficiële overieg zou worden er kend in de meerjarenplanning voor de landbouw. En als der de punt legde hij op tafel, dat vrije handel tussen consument en producent in de agrarische sector mogelijk moeten wor den gemaakt- Tegen tien uur 's avonds, twee en een half uur nadat de leuen van de BVL het gebouw waren binnengekomen, hieven zij de bezetting op toen zij voorlopig tevreden waren met toezeggingen van ir- Knottne AMSTERDAM De moord op de 41-jarige Amsterdamse koffienuishoude r Cees Gijs man is opgelost- Als verdachte is aangehouden de 17-jarige Antwerpenaar John N.V. van den B Hij werd in ziin woon plaats gearresteerd en heeft een volledige bekentenis afge legd De koffiehuishouder werd op zondagavond 18 augustus gewurgd aangetroffen in ziin woning in de Eerste Swee- linckstraat in de hoofdstad Hij stond in de buurt bekend als homofiel- De Belg was ppti van de laatsten die op de avond van 16 augustus in ge zelschap van Gijsman was ge zien (Vervolg op pag. 9) DROOG Droog en vrij zonnig. Zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Maximum temperaturen rond 20 graden. STAD EN STREEK Terneuzense vrouw zet sokken er in. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Metaalindustrie herstelde zich in 1973, Pagina 7 BINNEN- EN BUITENLAND Russische opa de ruimte in. Pagina 9 Veiligheidsmaatregelen voor verkeer komen moeilijk van de grond. Pagina 11 KLEINE STEM Kijken naar andere kinderen. Pagina 14 SPORT A|ax-manager Kraay: „We worden kampioen". Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE „Zorgvliedt" wordt nieuwe VPRO-troef. Pagina 15 DEN HAAG (ANP) De Tweede Kamer heeft dinsdag middag besloten het debat over de afsluiting van de Oos- tersehelde, geplaatst op de agenda van donderdag 29 au» austus en donderdag 5 septem ber, voorlopig uit te stellen- Er zal gewacht worden op be paalde. door de regering ge vraagde adviezen van techni sche aard (zie ook onze krant van gisteren)-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1