;en V MZ in de clinch over waterwinning -VS Zeeuwse Waterschappen: Westerterp zwichtte voor politieke argumenten GENOOTSCHAP NEDERLAND- ISRAËL GROEIT BASF moet eerst zuiverings installatie bouwen Ernst Joachim exposeert in Maldegem Landbouwschap in beroep bij Kroon VANAVOND OPRICHTING ZEEUWSE AFDELING Billiton koopt schroot- bedrijven van Polak Rechercheurs onder de vlooien Middelburgs hart in discussie stad streek I1* 46, M-l 60 36, 50-55 17. ClarJ irite KL I 70-75 5?*, 60-65 43, 55-60 28 lol 75 50, 6-7 060-6 51 75 50, 65-70 6065 oosterzande Brabants- Zeeuwse werkgevers vergaderen Grootste vestiging in Middelburg VANDALISME IN SLUIS NOG GEEN TOESTEMMING VOOR NIEUWE FABRIEK OP RECHTER SCHELDE-OEVER Voor kwaliteit en service Onoplettendheid kost Belg vijfhonderd gulden OVER PLAN VAN MIDDELBURG EENSLUIDENDE CONCLUSIES pinsdag 27 augustus 1974 3 iOBS"KaA*B^NDlj!a^ gustus Bramen b^1 -81, II X 70, II4IPb4J kig per kr.) I en' T?r„. Benoni: KL I ob L® 70-80 79—92, L W ■65 4- KL rf M4, 65-70 56—69 -42, 55-6 0 24-2? rJ ieve KL I 80-90 ei KL II 80-90 56 7o 1* 70-80X 26-56 r- KL I 80-90 95-9,^3 -115, 65-70 80, 60-65 James Grieve Lirri 90 56, 70-80 67 KT Vl X 56-57- PreeoJl 111 28, 50-55 16, Totale'aand rd fruit 2300 kisten rtoria I 120—180, n >f 95-140, fabrïe^ IJ ue de Louvain I m 80, grof 100—!4o iude d'Althann I m, 60—110, grof 85-140 ek 16—70- Jefferson l' J oenten: per stuk: kra —20, komkommers 29-j lemkool 4 per kr- 82—9tJ ^i. 5rT75' 8 i?e ■„„14—41' P61" bos: kro -25, wortelen SI ner rdappelen bonken ?4 >te 3—18, drieimge. iten AI 5767, B 1 42—45, groene sa -21, rode kool 12—1 nen 69—99, dublb, pr, —72, prontobonen 6? dijvie I 21—27, II 614- 23—T28' komkom™ —23, prei 78, augurken li spinazie 313 5- CAPELLE-TERiNEUZEN, gustus Bramen indu I 205212. Doornloze u in in doosjes p.fcg: i 23: Pruimen Bloc: R. Victi 5365, fabriek 17 ïeurd 22- Louvai* II 75-1 >riek doordraai, gescb Kroetappelen 7%, Krca i doordraai. Precoce sv. 160 36, 155 29, 150 dl5, grof. 12, fijn door app's Fav. 165 50—51 -43. 155 26, II <116, N-d 49—53, 160 40—41, 155 >f 25, fijn 10, J. Grieve 170-80 78, 1180 68 II7i -79 IIB80 54, IIB70-80 -32- Grieve Lired 8 t80 59, 11X70-80 50, —32. Grieve Lired 180 -80 72, II 80 57, 1170- -71, IIB8 0 51, IB70 1 f 23- Benonie 170-80 1( 75, 160 56, 155 21, 170 -103, 1165 64—71, 1160 46_ 1155 2025, ld 13, gr 20- Tydeman E-W- 80 II -80 116—119, 165 72—j 035—36, 1180 80, II7O-80 7 51, II6Q 29, ld 14, gn Triomphe de V. 80 ■80 81, 165 88, 60 80, UT 70—72, 1165 65—67, itf -55, 1155 3546, grof 30 fijn 12. Jutten 155 79, li 1145 10, lid 10- Cox's Or* P. 180 80, 175 88, 170 91, H -72. Br- Hardy 165 65, 1155 38, d 21, fijn doa iai- Maniks Codlin 170 4 7-70 41. lid 9, Zigeunerl 46, lid 25- Pruimen: i :toria I 130—186, IIx 81- grof X 95—136, grof 33- B. de Louvain I 135—21 76—112, grof X 101—H 'f 71—91- R- C- d'Althan 1—211, II 39—118, grof —133, grof 75—39- Jeffs i I 72, n 29, grof 38—8 irwick I 103—125. II >f 5077. Aardbeien >s: I 67—105, II 38-61- L< ibessen p. doos: I 114- 1* p- st- I 11- Frambozen s: I 143, Dubb. Princ- I 108, IIX 98- Aarda: Bonken 1117, —27- Groenten: Groene snijbonen 5290, P£<in'c 4759, andijvie -25, spekbonen 92- langereden Zondagav d 11 uur is de auto van K- uit Ossenisse, die gepa' erd stond bij café Het vviti is in de Cloosterstraat 40» i onbekende aiito"1™^ igereden- Men heeft au ien dat de dader in uwe Ford Taunus reed- (Van een onzer verslaggevers) tihem uit ^°°rtnS! ;ste vogels: W. de K- Noordstraat (5 .J slagen op wip 2: G. Seghere mt ste zijvogel: E. de M enisse, tweede zijvog Waal uit Ossenisse, e e vogel: P. Neve int K' :ande, meeste vogels- rrens uit Groenenaij TOORDSTRAAT irdagschieting °P. SA' pen, gehouden iheere, deden 42 D%U,it9EgendeOPW^ e vogel: E. oe enisse, eerste «JggaM Weduwe uit Groe ide zijvogel: G. ulit Noordstraat, e vogel: P. Oostdijk u»ls; ie, meeste Ghristiaens uit Gr(«' tuks). Uitslagen 0P e vogel: >sterzande, eerst? ^rZ Jauw«ls uit Kloostpauwe ede zijvogel: J- v0- Kruisdorp, extra Wa]soor- Th. Cambeen u-it meeste kleiIVe,ls00rde« Damme uit WaJ-S"*" s). >UDDELBURG De Wa lschappen in het Ooster- Tcheldegebiezi maken zich op roor het volgen van „de harde S» in de thans in gang zijn- oosterscheldediscussies. risteravond werd als eerste J|ï0 in het te verwachten «iterschaps-offensief, een kle- Ingwettende rede uitgespro ten door de dijkgraaf van het «■terschap Noord-Beveland, J.heer S.J van Langeraad. Informatie bij de andere wa terschappen in het Ooster-1 «heidegebied leerde ons, dat I r tussen de besturen van dei ze invloedrijke lichamen een grote mate van eenstemmig heid bestaat ovèr' het stand punt „Er wordt gesold met onze veiligheid. Kabinet en parlement dreigen beslissingen te gaan nemen, die miljarden méér kosten dan het oorspron kelijke afsluitingsplan voor de Oosterschelde- maar die geen optimale veiligheid waarbor gen. De waterschapsbesturen heb ben inmiddels een in het vak doorknede advocaat in de arm genomen, mr. U.G. Schilthuis uit Roterdam om de dialoog met regering, college van G.S. en volksvertegenwoordiging volgens de regels van de kunst te voeren. De water schappen hebben nog een klei ne adempauze. Het Ooster- scheldedebat, dat aanvankelijk eind augustus in de Kamer zou worden gevoerd, heeft moeten wijken voor het land- bouwprij zendebat. De tijd die daarmee gewonnen wordt, wil len de vier „Oosterschelde-wa- terschappen" benutten om op niet mis te verstane wijze hun cisie over de Oosterschelde naar voren te brengen. De wa terschapsbesturen zijn van mening dat zij in goed vertrouwen op het gezonde oordeel van de overheid tot dusverre wat al te tam hebben gereageerd. Gisteravond gaf dijkgraaf Van Langeraad een voorproefje van het - houwde- genwerk dat de waterschap pen van de actiegroepen heb ben geleerd. De dijkgraaf con stateerde dat ongeveer de helft van de dijken in zjjn waterschiapsgebied moet wor den versterkt, als er een wa- terdoorl-atende oaissond-am in de Oosterscheldemonding wordt gebouwd. Immers, aldus dijkgraaf Van Langeraad: de dijken van Noord-Beveland blijven hun functie als eerste hoogwaterkring behoilden. Het tweede punt waarop de waterschappen zich nu sterk maken is, dat door het zoeken van compromissen op compro missen, de .optimale veilig heidssituatie (wat daar dan ook mee wordt bedoeld) pas in 1981-1982 wordt bereikt- „De verantwoordelijkheid voor het uitstel van een veilige situatie kunnen en willen wij niet dragen", aldus dijkgraaf Van Langeraad. Hij voegde daaraan toe, dat men cono- misch onmeetbare factoren als „milieu-waarden" zonder blik ken of blozen in de rekensom men over de Oosterschelde be trekt. „Mogen wij nu eens de onmeetbare waarden van angst, vrees en onzekerheid inbrengen"?, aldus de dijk graaf. Zijn hele, vlammende rede culimineerde in een op roep aan G.S. van Zeeland, om „een hardnekkige houding ter zake van de verkrijging van volledige veiligheid voor ons gebied" in te nemen. Het ka binetsbesluit, waarbij het be leid wordt gericht op het soheppen van een even veilige als milieuvriendelijke Ooster schelde, noemt de heer Van Langeraad onbegrijpelijk, on verstandig en onverantwoord". „Het kabinet heeft de veilig heid en al onze andere belan gen niet genoeg meegeteld. Het is gezwicht voor politieke aandrang en voor argumenten van groeperingen, die zich niets aantrekken van onze we zenlijke verantwoordelijk heid", aldus de dijkgraaf. Hij heeft, behalve de factor van het uitstel van een afdoende beveiligingssituatie, negen aan de waterschapskennis ontspro ten argumenten, die tegen de waterdoorlatende caissondam pleiten. De dijkgraaf meent, dat de koeten van extra aan- passingswerken die in het wa- terschapsgebied moeten wor den uitgevoerd, in elk geval aan het rijk moeten worden doorberekend. De vier dijkgraven in het Oosterscheldegebied heb ben een commissie gevormd, die de in de komende weken te ontplooien activiteiten zal coördineren. „Er wordt gesold met onze veiligheid", stelt de Noordbevelandse dijkgraaf. ,-Wij zullen overgaan op de ook door anderen gevolgde zo genaamde „harde lijn". Con creet als welk deltaplan vari ant dan ook, geen volledige veiligheid in het jaar 1978 'ga randeert (hetgeen tijdig bewe zen moet worden) dan ei sen de waterschappen een af sluiting conform de delta- wet- (Van een onzer verslaggevers) AXEL Bij voldoende be langstelling zal vanavond in Axel de Zeeuwse afdeling van het genootschap Nederland-Is- raël worden opgericht. Aanwe- zig daarbij zijn twee hoofdbe. staursteden van het genoot schap, namelijk dr. G.A. Kohnstamm en zijn echtgeno te. „Ik heb de indruk dat de belangstelling voor Israël toe neemt," vertelde dr. Kohn stamm ons gisteren. Het genootschap is in 1953 opgericht te Amsterdam en vanaf 1962 heeft de organisa tie steeds meer een landelijk karakter gekregen. Er zajn nu 26. afdelingen, waarvam overi gens slechts enkele in het ander des lands. Het genoot schap heeft momenteel onge veer 400 leden. De afdelingen in Zuiiid-Ne_ derland zijn allemaal pas ge durende dé laatste tijd opge- rcht. „Mijn vrouw heeft hn de hop der jaren in diverse plaatsen kernen geformeerd, van waaruit afdelingen zijn ontstaan. In Zuid-Nederland kenden we tot voor kort ei genlijk weinig fliigiuren, die kun schouders onder het op richten van nieuwe afdelingen konden zetten," zegt dr. Kohn stamm over het feit diat het werk van het gernootschap in deze streken pas nu enige be kendheid krijgt. Het initiatief om in Zeeland sen afdeling op te richten is vanuit Zeeland zelf gekomen, .frank Latent uit Axel deelde »s mee diat hij graag een zou wiilüen oprichten 1 oorutzichten voor woenx- :as en donderdag, opgesteld «o«r het KNMI op maandag 18 uur: zonnig en op de „i„ P'aatsen droog- Op- uw warmer. VVeersvooruit- nthten in cijfers gemiddeld "cr Nederland- «J00/ woensdag: aantal uren 4 tot 14- min- temp-om- nm!< 12 smden- max. temp-: "Weeks 21 graden- kans od ®e oeriode van min- er|s 12 uur: 95 procent- kans J? een geheel droog etmaal- ""Procent- Voor uren donderdag: Aantal zon: 4 tot 14 min. P-: omstreeks 12 graden je x ,teraP omstreeks 22 gra- kans op een droge perio- Z minstens 12 uur: 95 I 'Cans °P geheel droog 80 orocent jJ'^Tgen, woensdag 28 augus- op Zoom Bjn 0.01 en 12.49 TW*n n-52 vE?en U.28 en 23.59 W^en I0 58 en 23 29 ""eldinge 12.39 en het hoofdbestuur heeft hem toegezegd hem daarbij steun te zullen verlenen. Het zal tij dens de vergadering in De Ha®e hn Axel moeten blijken of er inderdaad voldoende be. langstelling is oim van een* af deling te kunnen gaan spre ken," aldus dir. Kohnstamm. Ook zal vanavond de vraag aan de orde komen of er nu bij voldoende interesse een af deling voor Zeeland moet ko men of dart er twee afdelingen moeten worden opgericht, na melijk één voor Zeeuwsch- Vlaanderen en één voor Mid den- en Noord-Zeeland. „Als er maar belangstelling zou zijn van' een man of tien, verspreid over de hele provincie, heeft het geen zin om gezien de grote afstanden en de moeilij_ ke verbindingen een afdeling op te richten. Deze mensen zouden dan door het hoofdbe stuur beter van informatie kunnen worden voorzien," meent de heer Kohnstamm. Het genootschap heeft alleen tot doel belangstelling voor Is raël te wekken en onderling informatie over dat land en zijn bevolking uit te wisselen. De meeste aandacht gaat daar bij uit naar de cultuur van Israël, ofschoon overigens juist in deze tijd de actuele politie ke ontwikkelingen in het Mid den-Oosten niet terzijde gschoven kunnen worden als men praat over Israël. „Toch distantiëren we ons van poli tiek. En dat dan in tegenstel ling tot het Palestina-oomité," zeilt de heer Kohnstamm. - „Onze activiteiten zijn vooral gericht op het verzorgen van lezingen en het verspreiden van goede documentatie. Ons genootschap bestaat uit een bundeling van vrienden van Israel." (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De Brabants- Zeeuwse christelijke werkge versvereniging houdt haar na jaarsvergadering woensdag 4 september bij Shell-Neder- land-Chemie in Moerdijk. Ge deputeerde mr. Gerrit Philip Brocx zal voor de leden van de vereniging een inleiding houden over de infrastructuur van West-Brabant mede ge zien in het licht van het vraagstuk van de tweede nati onale luchthaven. De directeur van de Moer dijkvestiging van Shell, ir. P. J. M. Teuniseen, vertelt over zijn oedrijf De burgemeester van Zevenbergen, mr. F. Reynders, voorzitter van het industrie- en havenschap Moerdijk, praat over het schap. Na de koffiemaaltijd make n de leden van de vere niging een rondrit over het complex van Shell. Om vier uur 's middags begint de alge mene ledenvergadering. (Van een onzer verslaggevers) GOES De Watermaatschappij Zeeland ligt in de clinch met de zgn. commissie grondwaterwet waterleidingbedrij ven, die de waterwinningsactiviteiten van de WMZ in de duinen van Schouwen-Duiveland aan banden wil leggen. De commissie heeft althans desbetreffende voorstellen aan GS van Zeeland gedaan. De watermaatsohappij heeft op haar beurt een beroep op de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gedaan, ten einde te bereiken dat de we- tervoorziening in de komende jaren zonder belemmeringen gehandhaafd kan blijven. De commissie heeft voorge steld, dat de WMZ tot 1976, jaarlijks 2,1 miljoen m3 wa ter aan het duingebied van Schouwen-Duiveland mag ont trekken. In 1976, als naar men hoopt de toevoer van water uit het Haringvliet, dat in de duinen wordt geïnfil treerd, op gang komt, moet de omvang van de grondwater- winning tot 1,1 miljoen m3 worden teruggeschroefd. Volgens de commissie is de ze beperking nodig, omdat het bewuste waterwingebied ver schijnselen van verdroging vertoont- De WMZ heeft aan de hand van studies aange toond], dat de verdroging feite lijk niets te maken heeft met de waterwinning. Deze im mers, vindt op grote diepte plaats, terwijl de verdroging DEN HAAG (ANP) Bil liton Trading B.V. onderdeel van de Koninklijke Neder landse Shellgroep, en Metaal maatschappij M.L. Polak ep Zoon B.V. in Middelburg heb ben overeenstemming bereikt over de overneming van de bedrijven van Polak door Bil liton, zo heeft Billiton bekend gemaakt. Polak, opgericht in 1877 is een van de grootste handels- en bewerkingsbedrijven in West-Europa op het gebied van non-ferro en ferroschroot. Naast het hoofdbedrijf in Mid delburg heeft de Polakgroep nog dochterbedrijven in Vil voorde (België) en in Essen (West-Duitsland) plus een ne- venbedrijf in Dieren. De om zet van de Polaikgroep (ruim 140 werknemers) bedraagt on geveer t 250 min. per jaar (waaronder oa. 100.000 ton non-ferroschroot van hoofdza kelijk koper, aluminium, lood en zink). Polak zal worden opgenomen in de nieuw gefor meerde recycling divisie van Billiton Trading. Billiton heeft met deze acquisitie een nood- sakelijk geachte schakel toe gevoegd aan haair reeds be staande handelsactiviteiten op het gebied van ertsen, blok- metalen en half fabrikaten, al dus Billiton. (Van onze correspondent! SLUIS In Sluis komen bij de rijkspolitie de laatste tijd herhaaldelijk klachten binnen van vernielingen en beschadigingen aan auto's, die in het centrum geparkeerd staan. Ook bordjes worden van huizen afgerukt. De rijks politie heeft de medewerking van de bevolking gevraagd om tot opheldering van dit vanda lisme te komen. zich manifesteert in de boven ste aardlagen, die door een kleilaag van de diepere water voorraden zijn afgesloten. De WMZ wijt de verdroging dan ook aan andere factoren, zoals een vrij snel uitgegroeid bos- bestand, winning van water ten behoeve van de recreatie, en door een gewijzigd water- regime. De aanvoer van Harimgvliet- water naar het duingebied moet in 1976 geregeld zijn, doch door de ellenlange proce dures die moeten worden ge voerd, is het niet zeker dat de zaak in 1976 al bevredigend kan draaien. Zelfs indien men erin slaagt om in 1976 de .ontbre kende" hoeveelheid water in de Sohouwse duinen met Ma- rinigvlietwater aan te vullen, dan nog is het van belang, dat de winning van dit water met een zekere regelmaat kan ge schieden. De WMZ beschikt sinds 1963 over een vergunning om 1,1 miljoen m3 water in het duingebied van Schouwen te winnen. In 1966 werd een tij delijke vergunning afgegeven, geldig tot medio 1971, waarbij de te winnen hoeveelheid werd opgevoerd tot 1,9 mil joen m3. In 1970 vroeg de WMZ toestemming om 2,5 mil joen m3 aan het winningsge- bied te mogen onttrekken. In afwachting van een beslissing over dit laatste verzoek, bleef (en blijft) de WMZ na afloop van de proefperiode (1971) tot 1,9 miljoen m3 water onttrek ken, omdat de waterafname en de volksgezondheid dit eis- (t)en. Overigens, aldus de WMZ, was tijdig om verlen ging van de vergunning ge- yraagd. De commissie grond waterwet waterleidingbedrij ven adviseeert de minister om de aanvraag goed te keuren, met terugwerkende kracht, en met een „uitloopperiode" tot 1976, waarna infiltratie van Haringvlietwater soelaas moet gaan bieden- Lange Delft in Middelburg (Van onze correspondent) GOÊS De recher cheurs van de gemeente politie te Goes, die een onderzoek instelden in een sinds enkele weken leegstaand pand aan de 's.Heer Hendriks Kixi- derenidiijk hebben daar niet gevonden wat ze er zochten. Toch hebben ze wel het één en ander uit net pand meegenomen, wamt zodra zij buiten waren bleek dat ze on der de vlooien zaïten. De rechercheurs moesten op het politiebureau ont- vlooi/d worden. De dienst gemeentewerken heeft het pand met ontsmet- tóngsmateriaal behan deld. (Van een onzer verslaggeversi ANTWERPEN Het ziet! ernaar uit dat de BASF op het fabrieksterrein aan de Schel- delaan op de rechterover te Antwerpen pas een nieuwe fa briek voor de produktie van polymin mag gaan bouwen als het bedrijf zorgt voor een zui veringsinstallatie Het gemeentebestuur van Antwerpen heeft het provinci aal bestuur van de provincie Antwerpen verzocht de BASF pas vergunning voor de nieuwbouw te geven als het bedrijf bereid is aan de eisen (ADVERTENTIE) MALDEGEM De Oost- burgse kunstenaar Ernst Joa chim exposeert op 31 augus tus, 1, 7 en 8 september in galerij ,,'t Gankske", aan de Boude wijn Lippensstraat in Maldegem. De tentoonstelling van grafieik, olieverfschilderij en en beeldhouwwerk wordt 20.30 uur geopend, waarbij Pol Verheylezoon, leraar toegepas te kunst aan de academie van Gent, een inleidend woor,d zal spreken. De kunstenaar zal tijdens de tentoonstelling aan wezig zijn- te voldoen. Eén van die eisen is dat de zuiveringsinstallatie, die er moet komen, zeker bin nen een jaar na het opstarten van de nieuwe fabriek, in werking zal worden gesteld. De aanvrage van de BASF voor de bouw van de nieuwe fabriek is onder meer onder zocht door het Centrum tegen Lucht- en Waterverontreini ging, een centrum dat op initi atief van het gemeentebestuur] van Antwerpen in het leven is geroepen en waar diverse we tenschapsmensen, waaronder professoren van de Gentse universiteit zitting in hebben. Het centrum vindt dat de uit breiding van de BASF niet zonder meer tot stand kan ko men omdat door het afvalwa ter van de nieuwe fabriek het Scheldewater weer extra zou worden vervuild. De BASF heeft laten weten te trachten in de andere pro- duktie-eenheden op de rechter oever zodanige verbeteringen aan te brengen dat na het in gebruik neme van de nieu we fabriek het door de BASF veroorzaakte biologisch zuur stofverbruik van het Schelde water gelijk zou blijven aan de huidige situatie Op het ka binet van schepen Wim Gel- dolf van volksgezondheid en milieuhygiëne is men echter van mening dat de BASF al eerder deze maatregelen had moeten nemen. Vandaar dat men een vergunning voor de bouw van de nieuwe fabriek aan strikte voorwaarden wil binden voor wat de verontrei niging van het Scheldewater betreft- Drankenhandel BROER PLUYM Hemelstr. 13 St.-Jansteen Telefoon 01140 - 2635 (Van onze correspondente) MIDDELBURG Tegen een 32-jarige Antwerpenaar eiste de officier van justitie duizend giulden boete. Op 27 april j-1, zou de man, G van N- met zijn zwager gaa-n vis sen- Tijdens de rit waren de -mannen druk in gesprek ge raakt. Waarschijnlijk daardoor raakte Van N. in de berm van de. weg, waarna zijn wagen over de kop sloeg- De zwager raakte daarbij zwaar gewond- De officier van justitie meen de dat de Belg onoplettend en zeer onvoorzichtig had gere den De politierechter was een andere mening toegedaan- Hij werd in deze mening gesterkt door het pleidooi van de ver dediger, mr- FK Adriaanse. die het ongeval eerder te wij ten achtte aan onoplettendheid en eigenlijk niet aan onvoor zichtigheid. De politierechter achtte grove schuld niet bewe zen. De geldboete werH daar om gehalveerd tot f 500.- (Van een onzer verslaggevers). MIDDELBURG-GOES Del gewestelijke raad Zeeland van Het Landbouwschap zal in be roep gaan bij de Kroon tegen ien beslissing van GS van Zeeland- Het college van GS beeft namelijk het bestem mingsplan „buitengebied" van de gemeente Middelburg goed gekeurd en daarbij d bezwa ren die van landbouwzijde werden aangevoerd, ongegrond verklaard- De bezwaren van het Land bouwschap richtten zich in het bijzonder tegen het feit, dat in het bestemmingsplan een bij zonder grote oppervlakte is ■pgenumen, waarin aan de andbouw beperkingen worden opgelegd- Het Landbouw- ichap-Zeeland vindt dit on- lanvaardbaar- De gewestelijke raad heeft ook besloten het initiatief te nemen inzake het probleem dat de landobuw in de kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen letterlijk kwelt- Het gaat hierbij om schade die optreedt aan landbouwgewas sen als gevolg van het kwel water, dat uit het sterk ver vuilde kanaal op de landbouw- percelen terechtkomt. Een i.intal - ndbouwers uit West- dorpe en Terneuzen heeft al unds 1970 schadeclaims we gens aantasting van hun land bouwgewassen lopen, maar de claims zijn nog steeds niet toegewezen- De gewestelijke raad Zeeland heeft besloten op korte termijn een onderhoud aan te vragen bij de hoofdin genieur- directeur van Rijks waterstaat in Zeeland- De ge westelijke raad wil, aldus een gisteren uitgegeven verkla ring, het hare doenom de omschakeling van olie op -lardgas voor de tuinbouwbe drijven te bevorderen. De raad streeft ernaar, dat zoveel mo gelijk bedrijven op het aard- gasnet worden aangesloten, te gen redelijke tarieven- De raad heeft voor herbenoeming in het bestuur van het sociale werkvoorzieningschap Zeeuwsch-Vlaanderen de heer L. de Regt uit Axel voorge dragen- (Van onze correspondent) MIDDELBURG Middel burg heeft maandag een grote afvaardiging van de bevolking bijeengeroepen om te praten over de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Onder hen bevonden zich raadsleden, welzijnswerkers, middenstan ders, economen en verkeers- deskundigen. De supervisor van de Middelburgse binnen stad, ingenieur H. Klarenbeek, vertelde ons desgevraagd dat de commissie-binnenstad nu toch eens een duidelijk ja of nee wilde horen op bepaalde plannen. Er werden een groot aantal eensluidende conclusies gemaakt- De verkeersgroep die uiter aard alleen een mening mocht geven over de verkeersregula- tie kwam het idee voetgan gerswegen te ontwerpen. Mid delburg heeft vorig jaar al een revolutionair fietsplan voor de binnenstad laten ontwerpen. Veel mensen die toen voor het eerst van het idee hoorden, bleken laaiend enthousiast. Nu, gaan er meer stemmen op voor vrije voetgangerswegen, omdat fietsers toch nog een behoorlijke snelheid kunnen ontwikkelen en dus niet met het voetgangersverkeer sa mengevoegd kunnen wor den. Ingenieur Van Unen, repor ter van de verkeersgroep, lan ceerde het plan om met vrij wel directe ingang te starten met het experiment van apar te xetgangerswegen. De discussie ging gisteren hoofdzakelijk om hetGeere- plan. Min of meer het hart van le Middelburgse binnen stad, waar door krotopruiming een open gebied is ontstaan, dat bestemd is als winkelge bied. Omdat er in Middelburg voor miljoenen guldens in de binnenstad is gerestaureerd en de stad samen met Amster dam, genoemd wordt als voor- beeld-restauratie-stad, moet er volgens ingenieur Klarenbeek ontzettend voorzichtig te werk worden gegaan om de nieuwe wijk in harmonie met de om geving op te trekken. examens AXEL Voor het diploma Atheneum-a aan het Zelden- rustcollege te Terneuzen is ge slaagd Annemarie de Kuijter uit Axel,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3