1MB BEDE IET TERUG IN TROONREDE Ontvoerder Carolientje bekent tweede moord Is sl ski #0* ClinF V andaag DEN UYL WIL MET DE PERS PRATEN Den Lyl: Regering wil stroom Surinamers indammen Aang enaam weer Rijkswacht houdt boeren-stoet tegen WINKELIERSTER IN BEST voetbalclub in de krant* ïPüÜïïlL 0 niste/ Ituuw m hart riem steken? Vermist Zeeuws meisje stuurt kaart uit Knokke Publiciteit over kidnap-affaire Var» de Ruifs B.V. Goe METSELAARS wiellaadschop RIOLERING VERSTOPT?] lieden metselaars VERWACHTING: ■Sticker rs 4) is 'êNHENDRIKX Gelijkenis v op al onze bontmantels ...dekorting is slechts tijdelijk ^.OaraZieMtuis Hogere rente bij uitstel betaling belastingschuld V akantiegangers brachten explosief kistje mee als souvenir uit Goes Henry Kissinger in Nederland meest bewonderde man Landbouw werktuigen showteHazeldonk kantoor te Goes ichten gaan uit naar een met een goede uitspraak derlandse taal, een Mavo i en een behoorlijke type. id. 7-25 jaar. Hing? Bel of schrijf dan na e van kantoor Goes Telefoon: 01100-8510 LANDSCHE MIDDENSTANDSBANK pr. W. A. J. M. Harkx ir: L. Ley en dekker upporters laten weten lieuwe competitie op hun bezoek rekent? allebei! Plaats daarom te krant. Dan weet iederëen :n voor het geld hoeitu het als u iets te vertellen hebt van het lezen waard is: BANKSTELLEN EIGEN FABRIEK Grote sortering kwalite stoffen 5 jaar garantie j binnenwerk Norm. pq 14U0,- voor f 795,-. Dl Meubelfabriek üulemb 09450-2602. TOONZA1 Ou!emborg, fabriek. Ba weg 8. Bergen op 2 Wassenaarsti. 15. Dn Grotestraat 98. GeopendJ t/m za. van 10-18 u. tot 21 u. vraagt met spoed AANMELDEN MAGDALENASTRAAlJ GOES Te koop aangeboden: WERKLUST VL 180» I bouwjaar 197" goede staat. Weinig draaiuren. Inruil kleine laad schop t| 1200 liter mogelijK. f Brieven onder no. 26 Wij komeu roet WATERGUMPBEh!» Geen bak- meel Ook reparati» en vermeuwtM® VL VAN GINNbE® Scharen hurestra»! re,. MONTA BAU GmbH vraagt voor Belg werpen en Brussel Betontimmer' Voor Duitsland: STEIGERBOUW^ KRAANMACHNIS GIPSWANDBOUWEK OPPERLIEDEN 7de Wali Aanmelden 1, Nijmegen, 75 vi Telefoon O80- gi 9 20 uur. Zon ,19-20 uur, I Hoofdredacteur: i ,ne~ en administratie-adres: [^«straat 9. Terneuzen, tel. (01150)- kwartaal; 8,35 per maand. 1^. „immers 45 cent. Unurruner 1114111 Uitgeversmaatschappij De Stem B V, lagerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1974 27e jaargang No. 7434 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De datum I waarop bromfietsers ver- I plicht een valhelm moeten dragen wordt waar- schijnlijk verschoven. De aanvankelijke datum van II november lijkt niet meer haalbaar, nu een onderzoek j tan ANWB en Consumenten- I bond heeft aangetoond dat de netste goedgekeurde valhel- lieo toch niet aan de eisen I voldoen. Of dit inderdaad I «aar is, moet blijken uit een nieuw onderzoek, dat op last I tan minister Westerterp (Ver- I keer en Waterstaat) is bevo- len. Zo lang hieromtrent niets vaststaat, kan niet gezegd worden of bromfietsers die zich al een (achteraf niet zo I best blijkende) helm hebben I uigeschaft schadeloos gesteld uilen worden. Aldus gisteravond minister- I president Den Uy! in de pauze I van het kabinetsberaad. Den |üyl liet doorschemeren dat de atum waarop de draagplicht |>ou worden .ngevoerd, onze- jker :s geworden. Het onder zei hij zal aan het Leut moeten brengen of er in derdaad fouten gemaaikt zijn en zo ja door wie. Den Uyl rade het een uniek ver- schijnsel, dat al door het TNO (dgekeurde helmen toch niet zo best blijken te zijn. Tat zijn we bij het TNO niet ■prend", meende hij- De keuringsprocedure gaat, aldus Den Uyl als volgt: een febrikant moet de helm ter feunng aan TNO aanbieden "ïanielijk van het resultaat i die keuring geeft vervol- is de Rijksdienst voor het Wegverkeer groen licht voor I rei uitreiken aan de fabrikant I van voorlopig duizend goed- lfanngsstickers. Vervolgens Iwot er opnieuw een (steeik- 1 proef-) keuring plaats, wa-a-r- I» - als die opnieuw goed uitvalt weer duizeind stic- 1™ worden uitgereikt enzo— JWtts. I Mocht uit het nu op last van i minister Westerterp ingestelde! Werzoek blijken dat ANWB! Bi 1Consumentenbond gelijk j 'hen, dan zullen de helmen vermoedelijk uit de markt! •°L Sen°men, waarvoor hij MS een commissie heeft in. J 0n6er voorzitterschap Ié, Plaatsvervangend se- ®S"generaal van Verkeer 'Waterstaat, mr. K.F. Wes- ,J® van Meeteren. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De tweede helft van augustus toont zich als het beste deel van deze zomer. Deze week gaf vele uren zonneschijn. Het hogedrukgebied bleef zich langzaam naar het oosten ver plaatsen, met als gevolg dat een zwak storingsfront via Engeland ons land bereikte met tijdelijk meer bewolking. Daarna zijn ei weer opklaringen in afwachting van een volgende storing, die vandaag Ierland kan bereiken. Het is mogelijk dat er voor zon dagavond toch nog wat regen gaat vallen, doordat de fronten ge leidelijk dichter bij ons land komen. De temperatuur zal dit weekeinde aangenaam blijven en schommelt in de middag tussen 20 en 23 graden. Echt zomers blijft het wel in Frankrijk, Spanje, het Alpengebied en Italië, waar vooral gistermiddag verspreide onweersbuien werden waargenomen. Tot nu toe staan wij nog op vijf a zes zomerse dagen boven de 25 graden en dat hadden er normaal al 18 moeten zijn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ook dit jaar spreekt koninjgin Juliana aan het slot van de troonrede geen „bede" uit ondanks aandrang van enkele politie ke partijen- De bede werd vorig jaar voor het eerst weggelaten en vervangen door een formule (die de in stemming had van de chris telijke ministers) waarmee ook niet-christenen kondien worden aangesproken- Vorig jaar op Prinsjesdag (3e dins dag in september sprak de Den Uyl vorstin de hoop uit, dat rege ring en parlement de kracht zouden ontvangen voor hun taak- De KVP, ARP, CHU en VVD maakten bezwaar tegen deze slotpassage- Aan het eind van de troonrede van 1972 (kabinet-Biesheuvel zei (ie koningin: „Met de bede, dat God u wijsheid en kracht moge geven verklaar ik deze zitting van de Staten- Generaal voor geopend". Premier Den Uyl zal niet van gedachten veranderen (om toch de bede in ere te herstelten) door een brief van de CHU, waarin wordt gevraagd de bede weer aan het slot van de troonrede op te nemen. (AD VERENTTE) |-2gSs*SgSl§. s» c h o 2 o«w w* e o 8* s ö.a :t> '77 00 S C n f-1 O m0 f> _Q sd r; (Van onze verslaggever) EINDHOVEN De 19-jarige Edgar van de L., die bekend heeft het vijfjarige meisje Carolientje Pessers te hebben gedood, heeft na een langdurig verhoor toegegeven ook schuldig te zijn aan de dood van de 59-jarige mevrouw Petronella Biggelaars- Vogeis uit Best. pairtij in Best. Pas cLaarna hoordie hij, dat de niachtellijibe arrestatie de ontvoering van Carolientje betrof. „Omidiat wij in eerste instantie niatuiurlijk er op gericht waren de ver blijfplaats van het meisje te achterhalen, hebben we de zaak Biggéla-ars even laten rusten", aldus inr. Hulleman. „Maar toen het eenmaal met tragische noodlottigheid was afgewikkeld, is Edgar verder verhoord over de moord op die winkelierster". De aanslag is op 12 maart tegen het middag uur gepleegd. Dit deelde de officier van justitie, mr. 3. Hulleman gis termiddag mee op een door de rijkspolitie te Eindhoven be legde persconferentie. De jongen heeft zich al direct bij zijn arrestatie versproken. Nog voor hem iets werd ge vraagd bezwoer hiilj al niet schuldig te zijn aan de steek- x ».a ■/Latarinastr. - Ooslerhout-Heuvelstr. 10 a maandag gesloten Edgar vam de L. bleek grote gelijkenis te vertonen met de montagefoto, die de politie had getmgenverklariingen. Boven dien bleek, diat de in die galan teriewinkel verloren sjaal door de verdachte al sinds 12 maart vermist was, zoals zijn moeder verklaarde, terwijl het even eens in de winkel gevonden sleaitedtje paste op de brom fiets van de broer van de ver dachte. Een door de verdachte tijidiens de worsteling met mevrouw Biiggelaars verloren portemon nee bevatte voorts een pa piertje, waarop enkele afkor tingen stonden, die kennelijk betrekking hadden op een cur sus Nederlandse taal. Edgar bleek recentelijk een dergelij ke avondcursus gevolgd te hebben. De aldus bijeenge brachte aanwijzingen waren tenslotte voor Van de L. aan leiding om ook in deze zaal- een bekentenis te doen. Edgar heeft overigens van zij i overval geen geldelijk voor deel gehad. Hij is na de steek partij in paniek weggerend. (Vervolg op pag. 9) (ADVERTENTIE) de vrouw die alles van bont weet TILBURG Heuvelstraat 44 Tel. 013 - 43 16 21 DEN BOSCH Schapenmarkt 17 Tel. 073 -13 91 25 BREDA EINDHOVEN Eindstraat 14 Demer 18 Tel. 01600 - 3 10 86 Tel. 040 - 2 25 91 WUUSTWEZEL De Bel gisehe rijkswacht heeft gister middag zo'n 200 protesterende boeren belet om met hun trac toren de grenspost Wuustwe zei te blokkeren. Met een aan tal wagens midden op de weg hield de rijkswacht de protest stoet tegen en de boeren wer den gedwongen de afslag naar Loenhout te nemen. Het grensverkeer zowel in België als aan Nederlandse kant heeft weinig hinder on dervonden van de protesteren, de boeren, omdat de E-10 een gemakkelijke omleidmogelijk heid bood. (ADVERTENTIE) Want personeelszaken moet U heb ben om alles te weten te komen wat je als verpleegkundige te wachten staat bij het St. Clara Ziekenhuis. Schrijven mag natuurlijk ook. Olympiaweg 350- Rotterdam tel. 010-320100 toestel 241/168/340 DROOG Op de meeste plaatsen droog en zonnig. In het westen en noordwesten ook wolkenvelden. Tot matige toenemende wind uit het zuidwesten Maximum temperaturen van 19 tot 23 graden. STAD EN STREEK Sloe nog best gebied voor boeren. Pagina 3 Vies water wordt voor lopig niet gezuiverd. Pagina 5 FINANCIËN EN ECONOMIE Vrachtautobedrijven defect. Pagina 13 BINNEN- EN BUITENLAND Nederlandse lonen sinds 1958 sterkst gestegen. Pagina 9 SPORT Knobel vol vertrouwen Pagina 23 VRIJ-UIT Topsport niet best voor de jeugd. Naar het „jongeren- concilie" in Taizé. Kunst op het werk en thuis. (Van onze oorrespondent). AARDENBURG „Van het vermiste meisje Trees Serra- rens uit St.-Kruis (zie de krant van gisteren) is bij haar ouderlijk huis een kaart ont vangen welke op 20 augustus in het Belgische Knokke was gepost en afgestempeld. Op de kaart verwees zij naar het briefje dat zij in een van haar boeken had achterge laten en dat imiddels gevon den was. Zoals gemeld verliet het 15-jarig meisje dinsdag haar ouderlijke woning om naar school in Oostburg te gaan. Zij is daar echter niet aangekomen. De speuractie door de politie wordt voortge zet. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister president Den Uyl heeft giste ren voorzichtig de mogelijk heid geopperd van een ge sprek tussen regering en pers over de publiciteit rond moordzaken als die waarvan de vijfjarige Carolientje Pes -ers uit Waalre het slachtoffer is geworden. Hoewel Den Uyl ;een openlijke kritiek op de publiciteitsmedia oefende ves- igde hij toch de indruk, dat de regering niet erg gelukkig is met de wijze waarop som mige persmedia deze ontvoe ringszaak, die zo dramatisch afliep, hebben verslagen. De enorme publiciteitsgolf zou wel eens bijgedragen kun nen hebben tot de paniek, die de dader er toe bracht Caro lientje om het leven te bren gen. „Je moet a Itijd voorko men, dat een dader in paniek raakt", aldus Den Uyl, die Het doorschemeren dat de regering mogelijk tot afspraken wil ko men met de publiciteitsmedia over een verantwoorde nieuwsvoorziening in dit soort afschuwelijke zaken. Den Uyl opperde dit denk beeld enkele uren, nadat het KVP-kamerlid ir. P. A- M. Cornelissen In schiftelijke vra gen aan de ministers van jus titie en CRM de wens had uitgesproken over een gesprek tussen regering en media, over wat Cornelissen noemt: een gedragscode. Ongewenste pu bliciteit ln zulke „gevoelige en gevaarlijke situaties", kan dan worden voorkomen, meent het kamerlid dat van die onge wenste publiciteit niet alleen een bemoeilijking van het po litieonderzoek vreest, maar vooral ook gevaar ducht voor het slachtoffer. (Vervolg op pagina 9) Met ingang van volgende week vrijdag trekt dagblad „De Stem" de provincie in met een eigen -verzorgde disco-show. Bekende disc-jockeys van radio Veronica en Hilversum III verlenen hun me dewerking. Fraaie prijzen, rock-en-roll wedstrijden, lichteffekten en een dansgroep. Zie pag. 11. (Van onze redactie binnenland) SCHIPHOL De Nederlandse regering heeft een regeling voor de opvang, spreiding en omscholing van Surinamers die naar Nederland komen in voorbereiding, aldus premier Den Uyl gistermorgen op Schiphol. De Nederlandse bewindsman zei dit na terugkeer van een kennismakingsbezoek van een week aan de Nederlandse Antillen De Nederlandse regering heelt zich het laatste halfjaar indringend beziggehouden met uittocht van Surinamers naar Nederland, aldus de premier. Deze uittocht is én voor Suri name én voor Nederland een bedenkelijke zaak. Premier Den Uyl zei dat de Surinaam- (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Met ingang van 1 september aanstaande wordt de rente bij uitstel van betaling voor belastingschul den verhoogd van 6,6 procent tot 10 procent. Aldus blijkt uit een gisteren bekendgemaakte beschikking van staatssecreta ris Van Rooi jen van Fiman- ciën. Met iraganig van genoemde diatam vrordit geen renite in rekening gebracht waraneer het bedrag van de aanslag minder is dan f 1200.- (was tot nu toe f 500,-) Met deze maatregel wil de staatssecreta ris tegemoet komen aan het bezwaar dat de renteaanpas- siinig voor belastingschuldigen diie een betrekkelijk gering in komen genieten, in voorko mende gevallen tot een te gro. te lastenverzwaring zou led den. De verhoging vain het rente percentage van 6,6 tot 10 is bedoeld als een aanpassing aan het algemene rentepeil. (ADVERTENTIES) BANKSTELLEN UIT EIGEN FABRIEK Grote sortering kwaliteitsstof- fen. 5 jaar garantie op binnen werk. Norm. prijs 1400,- voor 795,- DEM Meubelfabriek Culemborg. 03450-2602. TOON ZALEN Culemborg, fabriek Houtweg 8, Bergen op Zoom, Wassenaarstr. 15, Druncn. Gro testraat 98. Geopend di. t.m. za. van 10-18 u. Vr. tot 21 u. eerste minister Henck Ar- ron in Mei tegenover de Suri namers in Nederland de spij ker op de kop sloeg toen hij zei: „U hoort hier niet thuis". De regering in Den Haag houdt voortdurend overleg met die in Paramaribo om nia te gaan in hoeverre daar een rem opgezet kan worden. Er is veel overwogen maar uit het „uitstekende" contact is tot nu toe niets gekomen. Ik zal de laatste zijn de Surinaamse regering verwijten te maken, maar 'n nader beraad op basis van vrijwilligheid is noodza kelijk, aldus Den Uyl. (Van onze redactie binnenland) BERGEN Een gezin uit Nieuw Bergen in Limburg heeft enkele dagen een bijzon der explosief kistje in huis op de schoorsteenmantel gehad. Het leuk uitziende kistje op het eerste gezicht een curiosi teit vonden zij in een na tuurgebied bij Goes. Helemaal gerust was het Limburgse gezin niet: de va der waarschuwde de politie, die meer deskundig de explo sievenopruimingsdienst er bij haalde. Inhoud van bet kistje: drie kilo springstof vain een type dat in de tweede wereld oorlog geregeld is gebruikt om bruggen in de lucbt te blazen. DEN HAAG (ANP) De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger is momenteel in ons land „de meest bewonderde man". Dat staat in de uitslag van een enquête, die het NI PO op 10 en 11 juni onder 912 mannen en vrouwen heeft ge houden- Openingstijden/10 -17uur

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1