Kinderen worden veel te zwaar belast" TOPSPORT NIET BEST VOOR DE JEUGD Dokter Yan Opstal: Prestatie staat op het eerste plan" NEL BOS: ,GEEN SPIJT VAN ZWEM- CARRIÈRE' „Kind is het slachtoffer van een prestige strijd'5 Peter Kuylaars ziet het niet zo zwaar Zaterdagbijlage van 24 augustus 1974 55 Tel. 01600-24571 in nog worden uitg6. PIMM vrn het herexamen moe- eren. naties bij de hoofd. J. Kuijs. aan de geneesheer- egers. verenigde nbm-bcclii|v. irootste aannemingsbe- rdgastransportleidingen, ingen heeft bij het zelf- ïtoor te Breda een vaca- :ht aan een medewerker et kunnen geven aan een jaar. ne bedrijfsadministratie, functie goed te kunnen chtig in Breda of omge- wij schriftelijk of telefo- de heer P. Jongens, p/a 085. Breda. Tel. 01600- of huidige resp. vroegs- De werkzaamheden zijn 'icht aan de Direktie van Amsterdam, met vermei- renhoex van de envelop W (Van onze sportredactie) BREDA/HEINKENSZAND Weer geen medaille behaald. Weer de limiet net niet gehaald. En daar heb je dan dagelijks keihard voor getraind. Teleurgesteld hang je aan je rand van het waterbassin, bang om de trainer en je ouders onder ogen te komen. Wat zullen die wel denken Bibberend van de kou zoek je tenslotte je badjas maar op Dergelijke beelden waren onlangs tijdens de Nederlandse zwemkampioenschappen, en zij het in mindere mate, tijdens de Europese titelstrijd die in Wenen zijn beslag krijgt, in veelvoud te zien. Kinderen van acht, negen jaar worden dagelijks door ouders en trai ners opgezweept om tenminste één medaille uit het water te slepen. Met minder is nie- nd tevreden. De laatste tijd wordt de jeugdzwemmerij in ons kikkerlandje echter steeds meer met argusogen gevolgd. Artsen en gelukkig ook heel wat trainers zijn er al lerminst gelukkig mee. irtiging van de materiële van de verzetsslachtof- in het kader van de Wet langrijke mate is gaan itkeringen Vervolgings heden aanmerkelijk uit- iet grote aantal aanvra- I neek verplaatst Peter Kuylaars: „Ik doe het graag". 'Van onze sportredactie BREDA Een van Neder- topzwemmers onder de f jaar is ongetwijfeld tn surae-zwemmer Peter aylaars. Deze jeugdige Bre dauaar zwom het afgelopen Wzoen heel wat medailles elkaar. Tijdens de Bra kintse kampioenschappen vi«, e h'i maar liefs' J maal goud, een keer zil een keer brons. Bi. -gj, Nederlandse kampioen ij. ')')en pakte hij een gou ™ee zilveren en eer «men piak. hen!' o1!1 7'0vcr te brenger j,, ,er Kuylaars, die dit lagere school verliet meldde hJ,® brufklas 1311 e- neel wat moeter Twee keer per dag schftni "eQs, om z®s uur en nr Kt, f de bijna twaalfjari vinl rs *n zwembac trekker01" baantje t< Mj het niet"8 vervelend vind' Avoids», het SraaS"' hs het de jPl. P commentaar var Zijn ^ae-zwemmer ^Mramster Annie de Vos aan toe: „Als hij 1K neb er geen zir gaan we hem echt om verder te in, C"- H«iS ie natuurlijk wel zo S^Hnien'61 t"6!118 met dP ?Jar moet l"? st°PPen- tijdip 1 Je dan nog eer mee doorgaan. Plotse ling stoppen is niett goed. In zo'n periode moet je een kind extra goed begelei den". Peter Kuylaars, die vaak met de nationale ploeg in het ouitenland vertoeft, maakt zich niet al te veel zorgen over het komnede schooljaar. De lagere school heeft hij met goed gevolg doorlopen en met goede moed begint hij aan de middelbare. In het topseizoen blijft er voor hem echter niet zoveel tijd voor uitspanning over. 's Morgens vroeg eruit en 's avonds er vroeg in. Met het vroeg in bed duiken heeft Peter Kuy laars het af en toe wel eens moeilijk. „Als er op de tele visie geen aardige program ma's zijn vind ik het niet >rg, maar als het wel leuk is blijf ik liever zitten. Za- erdags mag ik altijd opblij ven". In ieder geval is Peter Kuylaars voorlopig nog niet van plan de zwemmerij in de -teek te laten. Tot slot merkt trainster Annie de Vos nog op: „Hij moet er plezier in blijven hebben. Overigens geloof ik niet zo in al die gefrustreerde kinderen- Laatst waren we in Engeland met de nationale ploeg. Na dat de wedstrijden achter de rug waren zijn we met de kinderen op stap geweest. Nou, ik heb nog nooit zo'n uitgelaten stel gezien". Een van de artsen, die zioh fel kant tegen de prestatieja- gerij is de Bredase arts H. van Opstal- Hij zegt: „Voor dergelijke dingen in de sport ben ik doodsbang. Je kunt op twee manieren sport bedrijven, na melijk om de prestatie en om de sport als zodanig. Maar ge zien de moderne opvattingen over de sport staat de presta tie op het eerste plan. Je weet eitenlijk mog niet goed waar het naar toegroeit. Dat is een kwalijke zaak". Dokter Van Opstal is van mening dat de prestaties die door de volwassenen geleverd worden van grote invloed zijn op de jeugdigen die een sport bedrijven. Van Opstal: „Moe ten we een Tour de France blijven rijden? Ik ben ervan overtuigd dat niemand in de Tour naturel rijdt. En dan spreek ik echt niet over do ping. Kijk, die zaken, die prestaties die door de ouderen geleverd worden, hebben hun weerslag op de jeugdwedstrij den. Of dat nu zwemmen, wielrennen of atletiek is, dat doet er niet zoveel toe. Die kinderen worden veel te zwaar belast- Begrijp me goed, het prestatie-element mag je niet opzij schuiven, maar dit gaat te ver. Het evenwicht wordt op deze manier ver stoord". Dat het bedrijven van top sport door zeer jeugdigen een kwalijke invloed heeft op de ontwikkeling van het kind staat voor dokter Van Opstal vast. Het liefst zou hij zien dat voor kinderen tot 14 jaar andere regels en regiementen zouden worden opgesteld. Van Opstal: „Ik ben nu al jaren bezig met het onderzoe ken van deze materie. Het is wel duidelijk dat het bedrij ven van topsport op zeer jeug dige leeftijd rijpingsremmin- gen tot gevolg heeft. Vooral in de puberteit kunnen diie rem mingen ontstaan. Het hoeft niet altijd het geval te zijn. maar de kans is erg groot. Daarom zou het eigenlijk erg goed zirjn om met topsport te wachten tot dat de puberteit goed heeft doorgezet". Het grootste gevaar voor de zwemjeugd komt volgens dok ter Van Opstal van de kant van de vaders. Vaak is het zo. Dat de kinderen tegen wil en dank keihard moeten trainen omdat papa zijn zoon of doch- ■er zonodig aan de top wil zien Jokter Van Opstal hierover. .Natuurlijk is het ergens wel oegrijpelijk. De prestatiezucht s aanwezig en die ouders zijr ■ïatuurlijk trots als hun zoor rf dochter iets bereikt. Maa: tammer genoeg zijn er maai weinig ouders, die met beidt oenen op de grond blijven taan. Daarnaast is het ook zt lat de trainers vaak automu isch meegesleept worden Kijk, de vereniging zit erach- er, de bond wil prestatie tien. Het kind is in feite he: lachtoffer van een prestige strijd". Ondanks deze wat pessimis tische geluiden ziet doktei Van Opstal wel enkele licht punten. Zo doet de Nederland se Vereniging voor de Sport geneeskunde er van alles aan om dm sportartservij op een Nel Bos: „De kinderen worden vaak misbruikt". wat hoger peil te brengen. Van Opstal: „De medische be geleiding is altijd erg zwak geweest. Eigenlijk bestaat die begeleiding dankzij de lief hebberij van enkele dokters. Maar gelukkig is er wat aan het veranderen- De Nederland se vereniging voor sportge neeskunde houdt nogal wat cursussen. Tegenowoordig is het zo dat, als je sportarts wilt zijn, je een dergelijke cursus gevolgd moet hebben. Door deze organisatie zijn er heel wat dokters die zich voor de sport gaan interesseren. Ik ge loof wel dat we op de goede weg zijn. Want ook bij de trainers is er iets aan het ver anderen. In feite is het een nieuw stukje wetenschap. Op dit gebied is er nog weinig ervaring. We weten nog niet goed wat er allemaal uit zal komen. Maar in ieder geval blijf ik pleiten voor andere regels voor de zeer jeugdigen. Dat zou dan met deskundigen uit die tak van sport bekeken moeten worden. Voor iedere sport zal dat iets andera lig gen"- Ook Nel Bos, zo'n tien jaar geleden een van Neerland* topzwemsters op de vrije slag en vlinderslag is niet zo ge lukkig met de jeugdzwemme rij. Nel Bos, die als trainste' heel wat ervaring heeft met jeugdige zwemmers en zwem stertjes begon zelf pas op 15- jarige leeftijd met de wed strijdsport. Menig meisje zal op die leeftijd wel aan iets anders denken dan aan trai nen, trainen en nog eens trai nen. Uitgaan, feenstjes bezoe- <e, een bioscoop,je pikker waren voor Nel Bos meesta' taboe. Toch ziet zij het niet zo zwaar. Nel Bos: „Nou ja, ik heb het allemaal meegemaakt. Elke ochtend om zes uur gaan trai nen. Geen televisie kijken. Vroeg naar bed. Maar ik heb het niet als opoffering gezien. Ik had het er graag voor over- Zodra het een opoffering wordt, zit er iets fout. Dan moet je ermee kappen. Door riet bedrijven van topsport heb ik natuurlijk wel wat gemist. Dat ga je eigenlijk pas latei beseffen. Op he+ moment de ie bezig bent mei ue denk je daar niet zo aan. Kijk als die meisjes en jongens val veertien, vijftien en zestier iaar uitgaan, een biertje drin ken echt als een gemis gaar zien kappen ze er wel mee. li feite moet je je beschikbart :ijd zo verdelen dat je bij voorbeeld de school er niet a :e veel onder te lijden heefx. Toen ik intensief aan di zwemsport deed, haalde ik oi school geen achten of negens Het waren altijd zessen of ze vens. In ieder geval net vol doende om over te gaan. Var. verschillende kanten hoorde ik toen wel eens dat ik op schoo heel wat meer zou kunner presteren"- Evenals dokter Van Opsta is Nel Bos van mening dat di begeleiding nou niet bepaalc optimaal te noemen is, voora het peil van de trainers staa' volgens de oud-Nederlands< kampioene op een bedroevenc laag peil. „De trainers zijr vaak ondeskundig. Als ze eei kind van een jaar of twaal hebben, dat aardig wat kaï zwemmen, komen ze vaak ii de verleiding om alles uit he kind te persen, zodat het ii feite misbruikt wordt. Iemanr van die leeftijd wordt niet ge vraagd of hij of zij het we leuk vindt. Trainen, of je he nou leuk vindt of niet. Daarbi komt dan dat die kindere- eigenlijk ontzettend geïsoleer komen te staan. Ze gaan vroe naar bed zodat ze niet nar hun favoriete tv-programm bunnen bij ken. Op schoo kunnen ze dan niet meepraten Ze bunnen alleen maar ove: zwemmen praten. Dat heb ik zelf ook ervaren. Je komt los te staan van j* omgeving"- „Je leeft i-n een andere we reld. Op die dingen wordt door de trainers en ouders veel te weinig gelet. De kin deren mogen geen kind meer zijn". „Daarbij komt dan ook nog 'e druk om te winnen. Zoiets werkt lang door. Toen ik nog in de nationale ploeg zat. moesten we eens naar Mexico. Ik sliep toen met Ada Kok, de gedoodverfde favoriete op één kamer. Ada Kok werd meer dere malen 's nachts gillend wakker. Ze kon de druk van het favoriet zijn erg moeilijk verwerken, terwijl ze voor de buitenwereld de koele zwem ster leek". Dat er in de zwemsport heel wat zaken dringend aan ver andering toe zijn, is wel dui delijk. Nog vers in het geheu gen ligt de zaak Hansje Bun- sahoten- Als een komeet schoot ze naar de top. Om binnen enkele jaren geruisloos te verdwijnen. Bekend is in ieder geval dat de opleidingsschool Bunscho ten prestaties eist. Prestaties die met alle middelen bereikt moeten worden. Nylons, nagel lak en andere cosmetica die meisjes graag op de kaptafel hebben staan, zijn ten streng ste verboden. Hansje Bunscho ten flonkerde even. Echter niet voor lanig. Een mysterieu ze ziekte houdt haar aam de kant. Een zaak van teveel ei sen? Nel Bos: „Hansje Bun schoten is een geval waarover erg weinig bekend is. Het kan best zijn dat ze overtraind is. Dat komt wel vaker voor- Ge lukkig is de KNZB overge gaan tot een opleiding voor clubtrainers. Dat zou al een hele verbetering kunnen zijn. Nu is het zo dat de trainers veel te veel eisen van de kin deren. Ze moeten veel te vroeg die top halen. Overigens ben ik het er niet mee eens dat je top als zwemster op een erg jonge leeftijd ligt. Laatst heb ik nog eens drie weken getraind. Ik zwom daarna de snelste tijd die ik ooit op de 100 meter vrije slag heb ge zwommen. Waarschijnlijk speelt de leeftijd wel een be langrijke rol. Je bent geeste lijk rijper en je ondergaat al die toestanden op een heel wat nuchterder manier. Dat gebeurt bij de jeugdigen uiter aard niet- Die ervaren zoiets als een enorme spanning, waartegen ze vaak niet opge wassen zijn". EOMAIN VAN DAMME Dokter Hein v. Opstal: „De reglementen voor de zeer moeten worden". jeugdigen zouden veranderd

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 15