Alles beheersende vraag: Waar is Carolientje? thai I \L0SPRIJSNIET AFGEHAALD TIES Eén onlvoertuY bij de politie bekend mm Boeren: Nieuwe acties, geen wegblokkades OPTIEK meinhardt :t hulst Europese Ook Radio Atlantis verdwijnt Vandaag KVP-kamerleden boos over Pronks verkapte aanval op het missiewerk REEUWSE WEE) Ie grootste kol- landeren. ding de aller- Avondkleding Stilte Steeds opnieuiv bén en één" tie isgeld GOES Wijngaardstraat 5 DE BONTE HOND tt immmmmmmm*0100 ■Belangen meisje Niet pessimistisch Zwijgen S1 ooor Zuiderzeegebied kan kwart Nederlandse bevolking aan voedsel helpen Meisje (9) gedood door vallende kozijnrand Etliyi-benzol in de Rijn Steunmaatregelen regering onder de maat Op één spoor Studio-apparatu ur in de veiling Zwakke reacties Duitse boeren gaan grens blokkeren UIT IN ZEELAND AM-E BI3Uo^ ZEELf^- jtbiedingen ikoop van B.fr. 2.000 0f l.fr. 3.500 off 245,-mol jteur: Dr. W. A. J. M. Harkx -ofdredacteur: L. Leijendekker jsrtie- en administratie-adres: Kastraat Terneuzen, teL (01150J-79 20 mnementsprijs «10 per kwartaal; 8,35 per maand. nummers 45 cent. Uimmer 1114111 iiiteeversmaatschappij De Stem B V, Verstraal 16, Breda VRUE ZEEUW DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1974 27e jaargang No. 7432 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN In de an jers zo rustige Marijkelaan in Aalst-Waalre een beet je de Goudkust van Eindho- ten veroorzaakt liet gaan en komen van politiemannen en journalisten een wat ner veuze drukte- Alle aandacht richt zich op het grote witte huis van de als miljonair be stempelde sigarenfabrikant Pessers- Beide groepen, de politie- en de persmensen, concentreren zich maar op cén doel, één enkele mede deling Carolientje Pessers is terecht en gezond- Het ver langen naar die zekerheid overheerst de vraag wie de dader (s) is of zijn en hoe ze er, met of zonder losgeld, tussenuit zullen springen. Het gaat om het leven van een kind, de oogappel van haar ouders- Die ouders, die vader en die moeder, die ergens in dat rijke huis nu doodnerveus elke telefoonbei afwachten, elke binnenkomende recher cheur al van het gezicht het antwoord willen aflezen op de vraag of er nieuws is en of dat nieuws goed is, die vader en die moeder zijn op deze woensdagavond armer en beklagenswaardiger dan de bewoners van de woon wagenkampen in de omge ving, waarover het gerucht gaat dat ze door de politie patrouilles voortdurend in het oog worden gehouden en uitgekamd zijn. Niet alleen de woonwagenkampen trou wens- Het verhaal gaat dat de kidnapper een gerouti neerd kampeerder is en dat hij op een van de vele cam pings in deze bosachtige Kempen moet worden ge zocht- Het zijn verhalen die als vanzelf ontstaan in de kleine club van beroepsspeurders, die elkaar meestal ook wel kennen. Verhalen die worden gereconstrueerd uit het wei nige dat ze van de politie mensen te horen krijgen Want om de villa van de Hofnar-directeur hangt een absoluut stiltekordon, een quarantaine tegen beroeps- en gelegenheidsnieuwsgieri gen. Iedereen aanvaardt dat: het leven van een lief kind van vijf jaar staat immers op het spel- Bij gebrek aan concreet nieuws moeten een paar toe vallige informanten hun ei gen verhaal steeds opnieuw vertellen. De vrouw van tand arts Hüiskes bijvoorbeeld, die Caroline heeft horen gil len „alsof ze door een wesp gestoken werd". En even la ter was mevrouw Pessers ontdaan komen binnenhollen omdat haar jongste dochter tje plotseling spoorloos was verdwenen- En dan is er de getuigen verklaring van Alice, het twee jaar oudere zusje van Caroline- Alice hielp de poli tie aan het eerste signale ment van de man die als verdachte in aanmerking komt; een donkerharige jon geman die nonchalant met een arm uit het portier raampje van een blauwe Fiat lepnde en die naar haar en haar zusje had gefloten- Die blauwe Fiat had maandag ook a' in de Marijkelaan ge staan, herinnert ze zich- Mietert van zo'n echte 5ELSE WARME WAFEL de Braderie bij coffeeshop nbbele Poort 11 - Hulst en roomijsspecialiteiten nken - milkshakes - gebak jde broodjes pizza-tosti enz. Kom 'ns vrijblijvend kijM naar onze spulletjes We hebben JEANS nCül DUMPGOEDEREN SIERADEN en allerlei LEUKE DINGEN uit grootmoeders tijd Bontehondstraal 25 - Hu' Tel- 4481 .-11 i i i i i i i i i I i AL UW VERSE VIS E EN ZURE HARING OOMDE EN „c GEROOKTE V|S KKEN VIS E PALING (Van een onzer verslaggevers) EINDHO\ EN Gisteravond om halfelf bereikte ie spanning in de ontvoeringszaak van de vijfjarige [Carolientje Pessers uit Waalre een kookpunt. Sinds de middaguren kende de politie de identiteit van I een der verdachten, een tweeëntwintigjarige employé van I een Eindhovens bedrijf. De politie wist ook dat deze een I handlanger had. Beide figuren werden op de politieradio I voortdurend als „Nummer een" en „Nummer twee" aan- I geduid. hoofd van het parket in Den Bosch, verklaarde: „Wij zullen ongetwijfeld voorwaarden als die door de ontvoerder worden gesteld in ernstige overwegin gen nemen- Bij alles wat wij doen staat het belang van het meisje voorop", aldus mr- Messchaert, die over de stand van het onderzoek geen enlele mededeling wilde doen- j Ze zouden in een blauwe I Fiat en in een I witte Saab rondrijden- Maar I le beide verdachten slaagden I erin de politie vijf uur lang I van ho', naar her te sturen- Dc eerste verdachte zou zich I wel eens in de ouderlijke I woning hebben vertoond, maar [was niet op zijn werk ver- I schenen- De volgerskaravaan vond TelefoOlltje [één ding beangstigend: dat het aar steeds niet lukte een le- isteke nvan het ontvoerde meisje zelf te krijgen Waarbij da nog kwam dat de ontvoer ders gisteravond laat nog i niet om het losgeld wa- ra gekomen- Honderdduizend lilden die lagen te wachten, I m een daartoe aangewezen ïegstaand pand in Eindhoven De Justitie had zich inmid dels al bereid verklaard het ■meisje tegen dat losgeld uit te I wisselen» Mr- A. Messchaert, GOZEE (B) Honden heb een speciale voorkeur J T°or de benen van postbodes. 0 van het beroep, "aar als die honden eigendom van de postkantoorhoud J s'er en voortdurend bijtend I ""knopen op de binnenplaats tl" het postkantoor dan zou Wh de ijverigste beambte - Tante Pos de besteltas de haak hangen. h denken tenminste de ze- rPostbodes in het Belgische over. Dagelijks moe- k"21J verschillende keren de tijüïï -s Passeren en van| Van ^eden e hondeni bjjk P^tkantoorhoudster 'n1 van 'f- uitval naar de benen %e h am^(ten- Geneeskun- keer i Wer<* een PaaT ford ngeroeï)en en een klacht «teSèlee d bij de plaat - I Ook BötespLdirectie van de I hpijnl; ik" over deze K 1 affaire ingelicht hrfn ^erne oplossing !(ï»nd(v, p£.0ble6IT> werd niet I kèt postbodes heb- I stakingswa- I ütï^P®11- Ails 'Wordt geen opl os- (|126'Vim ®evond®n gaain zij k. in standing en tbtj.Z1J hun „hondenbaan" Woensdagmorgen om drie minuten over negen heeft de vermoedelijke ontvoerder op nieuw gebeld, echter niet naar de politie, maar naar de fami lie Pessers. Mevrouw Pessers nam de telefoon aan. De ont voerder volstond met de me dedeling dat hij voortaan uit sluitend met de heer Pessers wilde onderhandelen- Hij zou later op de dag terugbellen- Daarop verbrak hij de verbin ding voordat mevro-uw Pessers de kans kreeg naar Carolientje te vragen- Het gesprek is op de band vastgelegd. Het door de ontvoerders gevr-aagde los»- geld zoals geneld een ton bevindt zich in de ouderlij ke woning- De leiding van het onderzoek is inmiddels op ver zoek van mr Messchaert over gedragen aan hoofdinspecteur Roubroefe uit Oss- Hoofdin specteur Rouibrouks is ook lei der van de regionale recher chebijstandspool. Dit team is neig niet ingeschakeld. Inmid dels is ook de waarnemend procureur-generaal in Den Bosch, mr. A. Pfeill, in Eind hoven aangekomen- De zaak wordt juridisch als een gijze ling beschouwd, wat wil zeg gen, dat minister Van Agt for meel de opsporing leidt- Tijdens de persconferentie woensdagmiddag zei mr- Mes schaert de ontvoering tot een uitersi ernstig misdrijf te re kenen. Hij zei over geen enke le aanwijzing te -beschikken dat het meisje nog in leven is- „Ik ben echter niet pessimis tisch gestemd",aldus mr- Mes schaert- Of er na woensdag morgen negen uur nog is opge beld door de ontvoerder wilde hij niet zeggen- Evenmin gin: mr- Messchaert in op geruch ten als zou de 'politie beschik ken over een duidelijk signa lement van de vermoedelijke i ■ntvoerder- De vraag of de zoekactie zich ook tot België uitstrekt werd evenmin van commentaar voorzien „Wij villen koste wat kost voorko-i men dat de ontvoerder in pa- riek raakt- Dat zou kunnen --etekenen dat wij eventueel »f zullen zien van een directe lanhouding als daardoor het even van Caroline in gevaar •ou worden gebracht. Dat be ekent ook dat we verder nau- velij'ks iets kunnen zegser over de stand van liet onder zoek", aldus m-r. Messchaert- Woensdag werd het overi gens al duidelijk stiller rond het huis van de getroffen fa milie Pesser. Het aan- en af rijden van de politiewagens maakte plaats voor een zwij gend gaan en komen van zeer hoge autoriteiten van justitie en politie- Op een enige uren uitgestelde pers conferentie toonde het hoofd van het parket uit Den Bosch zich zeer terughou dend, wat de spanning slechts deed toenemen- De telefoon heeft sinds woens dagochtend drie minuten over negen gezwegen, is ten minste niet overgegaan voor een nieuw gesprek met de ontvoerders. En wat dat tele foontje van negen uur heeft opgeleverd, weet de politie alleen- „Heb je gehoord dat ze een man op het spoor zijn, die al twee dagen niet op zijn werk en ook niet thuis is gekomen- Hij schijnt een blauw auto- tje te hebben en een harts tochtelijk kampeerder te zijn", wee'; een der journalis ten te vertellen Ach wat, het kan best zijn- Maar ie dereen denkt alleen maar: Caroline, hoe zou 't met Ca rolientje zijn?" Met een bezorgd gezicht deed de vader van de ont voerde Carolientje Pessers gisteren een familielid uit geleide. (Van onze redactie binnenland) ZUIDELIJK-FLEV OLAND De Markerwaard produceert voldoende calo2'ieën om rond inderha'lf miljoen Nederlan ders van primaire brandstof te ■foorzien. En als de nood aan le m,an komt, kan het hele Zuiderzeegebied m principe •en kwart van de Nederlandse oevolking aan voedsel hei oen. Dit heeft prof. R.H.A var- Duin, plaatsvervangend direc teur van de Rijksdienst voi ae Usselmeerpolders, woens dag gezegd, toen hij in het gebied van de toekomstige stad Almere een graanverwer- kingsbedrijf opende. (Van onze redactie binnenland), ROTTERDAM Een 9-ja- rig meisje, de uit Joegoslavië afkomstige Jadranka Udovi- ceic, is woensdag voor haar ouderlijk hiuis, in Rotterdam getroffen dioor een omlaag stortende betonnen kozijnrand. Het kind, dat aan het spelen was, liep zeer ernstig schedel- letsel op, waaraan zij kort na aankomst in de Dijkzigtzie- kenhuis overleed. (ADVERTENTIE) van Niemeyer, pak 250 gram Bonen of snelfiltermaling ^gg. (Van onze redactie buitenland) MAINZ Bij Binjgen woensdag 80 ton ethyl-benzol in de Rijn gelopen ais gevolg van een lek in het motortank- schip ..Eiitank" De scheep vaart lag enige tijd stil. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De boeren gaan weer acties voeren, maar zoveel mogelijk zon der wegblokkades. De nieu we acties zullen nu onder supervisie staan van de drie centrale boeren- en tuin dersbonden en zijn bedoeld als steun voor de eisen van de landbouworganisaties. Strafbare feiten worden bij de acties, die meer het karak ter dragen van demonstraties, niet uitgesloten. De leden van de boerenbonden zetten de laatste tijd hun leiders onder druk oita acties voor te berei den. Een speciale werkgroep zal de besturen van de boeren- en tumdersorganisaties adviseren waiar en wanneer en welk soort acties de agrariërs moe ten voeren. Deze commissie wil daarbij nauw contact met de gewestelijke landbouworga nisaties. Er is nog niet gespro ken over een grote demonstra tie dinsdag a.s. op het Binnen hof, wanneer bet debat in de Tweede Kamer ir de steun maatregelen aan boeren en tuinders start. Volgens voorzitter Kn-ottne- rus van het Nederlands Land- bouwcomité zijn de actiecomi tés ,nu aardig op één spoor (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG-BREDA Met ingang van aanstaande zondag zal Radio Atlantis de Neder landstalige uitzendingen stop-1 zetten. Tot en met 31 augustus; blijft deze Belgische etherpi raat evenwel no gin de lucht I met zijn Engelstalige program ma's. De andere Belgische pi ratenzender Mi Amigo zal - naar wij gisteren vernamen - waarschijnlijk zijn uitzendin gen na 1 sept. voortzetten mid- dels life-programma's vanaf', het gelijknamige zendschip j Bevoorrading - na 1 september I in Nederland ook strafbaar ge-1 steld - vindt dan plaats vanuit I Ierland. Bij Atlantis wordt nog wel onderzocht op welke wijze men eventueel zijn uitzendin gen zou kunnen voortzetten. Kennelijk, gelooft de promotor van deze etherpiraat, textiel- koning Adriaan van Lant- schoot uit Adegem (B), hierin zelf niet zo hard want zater dagmiddag zal op de hoek van de Markt in Maldegem een openbare verkoping plaatsvin den van de studio-apparatuur die men - vanaf 15 juli vorig jaar in de studio heeft ge bruikt. „De heer van Laut- schoot vindt de risico's te groot, ook als wordt doorge gaan", zo vertelde gisteren de juridisch adviseur van Radio Atlantis, de Maldegemse advo- kaat De Muyt. De studio aan de Nieuwstraat te Oostburg is nmid'dels ontruimd. (vervolg op pag. stad en streek) <Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Drie KVP merleden willen opheldering er minister Pronks verkapte anval op het missiewerk in intwikkelinSslanden- De ka- «erlcden Kleisterlee, Van Vmelsvoort en Aarts vragen de minister met concrete voc - beelden te verduidelijken wal hij heeft bedoeld met zijn op merking in een artikel in het blad „Onze Wereld": „Van datgene wat in het verleden is ingediend kun je zeggen, dat het veelal meer de financie ring van Nederlandse activi teiten betrof, zonder dat deze aan de mensen van onderen ten goede kwamen". De ka merleden zijn zeer boos over deze uitlating van de minister, die suggereert alsof er niets ten goede komt- Het kamerlid Van Amelsvoort: „Met die uit spraak gaat de minister veel te ver. Ongeacht welk regiem er in een land is, dergelijke projecten komen altijd aan het volk ten goede", aldus Van Amelsvoort- Ir. C. KNOTTNERUS geraa/kt met de centrale orga nisaties" Hij verwacht niet, dat vele actiecomités in de komende tijd zonder overleg met de oentrale leiding van georganiseerde boeren en tuin ders acties op touw zetten. Het georganiseerde bedrijfis- 1-even ir. de land- en tuinbouw (het Landbouwschap) heeft gisteren zijn „onvoldoende" over de steunmaatregelen ge handhaafd en zelfs versterkt. In een brief aan minister Van der Stee (Landbouw) zullen zij hun bezwaren en sugges ties uiteenzetten. De voorgestelde steunmaat regelen van minister Van der Stee, die een zwakke reactie zijn op de minimum-eisen van de landbouworganisaties, vindt het Landbouwschap volkomen onder de maat: De BTW-aftrek gaat slechts met 1,75% omhoog, terwijl 2% was gevraagd. Deze maatregel vinden de boeren onvoldoende gemotiveerd. Ir. Knottnerus. ook voorzitter van het Land bouwschap, is van oordeel, dat de resterende 20 miljoen gul den van de BTW-co-mpensatie. die destijds als compensatie voor de revaluaitiemaatregel is gegeven, buiten de gevraagde steunmaatregel moet worden gehouden. ,,Nu probeert de re gering dit bedrag tweemaal uit te geven en dat mag niet: aldus ir. Knottnems. Wanneer in Brussel niet wordt besloten de landbouw prijzen met 4% te verhogen, maar slechts met 2%, dan moet de BTW-aftrek in totaal 4% omhoog (2% extra). „Het is niet een kwestie van of - of, maar van en - en", aldus het Landbouwschap, dat 4% stijging van EEG-landbouw- prijzen en 2% BTW-aftrek wenst. De belastingmaatregelen moeten ook uitstel van de voorlopige aanslagen voor dit jaar en de aanslagen voor de premies sociale verzekeringen omvatten. In de olievoorschotregeling voor tuinders vindt het Land bouwschap de toeslag aan tuinders voor lichte olie onvol doende. Het Landbouwschap wenst eerder dan op prinsjesdag op de hoogte te zijn van de fisca le maatregelen voor zelfstandi gen en voor boeren en tuin ders in het bijzonder. ZONNIG. Droog en zonnig, maar in de vroege ochtend hier en daar mistbanken. Zwakke tot matige wind uit verschillende richtin gen. Maximumtempera turen van 20 tot 24 gra den. STAD EN STREEK Zeeuwse BB kwaad op minister. Pagina 3- FINANCIËN EN ECONOMIE Naar nationalisatie van Britse havens. Pagina 11. BINNEN- EN BUITENLAND Samkalden stelt Surinamers gerust. Pagina 13. De magie rond Rockefeller. Pagina 15. SPORT Vierde plaats tijdrifploeg. Pagina 21. Tweede titel voor Cees Siam. Pagina 22. RADiO EN TELEVISIE Popspraak. Pagina 23. (Van onze redactie binnenland). DEN HAAG Duitse boe ren gaan donderdagmorgen de monstreren bij diverse grenso vergangen in de Gelderse Ach terhoek. Het verkeer moet er rekening mee houden, dat tus sen acht en elf uur vertraging kan ontstaan bij de grensover gangen in Gendrin-gen, Dinx- oerio. Heurne en Winterswijk. Dit heeft de verkeersdienst van de rijkspolitie meege deeld. (ADVERTENTIES) Vandaag een UIT-KRANT voor Zeeland. Vier pagina's met informatie over het komende theaterseizoen. Behalve aan de volledige programma's wordt.ook aandacht gegeven aan de mogelijkheden om op verschillende series in te tekenen. Daarnaast treft U bonnen aan waarmee men :n bezit kan komen van een Cultureel Jongerenpaspoort. Tenslotte ruime aandacht voor de aktiviteiten van de Zeeuwse Volksuniversiteit in het nieuwe seizoen. TERNEUZEN NOORDSTRAAT32 TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13 TEL.2772 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT 23TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1