NEDERLAND: BALANS IN RODE CIJFERS Plaatsingscomité De Mets bestaat uit helderziende» Montreal luilekkerland voor deelnemers Kiest Engeland voor Europees voetbal Keetie van Oosten in kwartfinales Brox ziet transfer van Schoenmaker niet zitten ZONDAG VIER ZWEMSTERS IN ACRE mag trainen \Sterke Nacht van Breda Koch: geen prijs te hoog BESTE ARBITERS IN B-GROEP BOOS OP KNVB rallycross Toernooi HVV '24 V - eurocircuit va/kenswaaiï ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1974 T 1 22 |VRIJDaG 16 AUGUSTUS 197.1 MONTREAL Neder landse wielersport heeft glo rieuzer dagen gekend dan nu tijdens de wereldkampioen schappen 1974. De balans moet in rode cijfers worden opgemaakt en wanneer Jaap van den Broek in de uiterst vlakke herkansing van de amateurstayers niet een fina leplaats had veroverd, was er geen enkel lichtpunt ge weest. De achtervolgers Pon steen en Nieuwenhuis kwa men niet bij de laatste acht, sprinter Lau Veldt toonde in drie nederlagen en een over winning te weinig van het talent dat baancoach Mahn bij hem aanwezig acht en Rinle Langkruis boekte- in de resultaten gezien geen enkele vooruitgang ln het sprinttoernooi dat een soms flonkerende reünie van de oude bekenden was. Mini Nieuwenhuis-Brlnkhoff trof bij de damessprint Sue No- varra, zonder twijfel de sterkste van de tien deel neemsters in dit nummer. Het was vanzelfsprekend dat Frans Mahn een enigs zins teleurgesteld man was. Akkoord. Veldt was meege gaan om te leren en om de tamdean te rijden. Zijn neder lagen waren geen verrassin gen, .de manier waarop wel tegenvallers. Veldt, de debu tant, toonde geen durf, expe rimenteerde niets, legde niet een keer een verrassing in zijn ritten tegen mannen, die meer klasse en ervaring heb ben en alleen door een „cou pe" gepakt hadden kunnen worden. Rinie Langkruis deed dat wel. Hij toonde in ieder geval en vooral in de tweede ronde een formidabel stuk durf en bewees daar mee ten minste de moraal en die mentaliteit te hebben die voor een dergelijk toernooi onontbeerlijk zijn. Langkruis erkende ruiterlijk in de eer ste rit van de achtste finales de kans te hebben gemist om tot de kwart-finales door te dringen, Hij liet zich echter overbluffen door een stukje sprinterservarirag van Vac- kar, die hem vinnig in de lenden prikkend tegenhield- „Maar", stelde Langkruis on middellijk, „Het toernooi is noig niet afgelopen. Lau en ik komen nog op de tandem en daar zal men merken dat wij er zijn- Morgenochtend om zeven uur zijn wij op de piste om te trainen. Het is het enige moment dat je rus tig en echt kunt oefenen. Wij zullen het doen". Mahn had van zijn sprin ters nauwelijks meer ver wacht. Zijn uitgangspunt was: Wanneer Langkruis bij de laatste aaht komt, is het een uitstekende prestatie. Die hoop kreeg grond in de eerste ritten van de nationale kampioen, maar verdween net zo snel als hij was geko men. „Van Ponsteen", vond Mahn, moet ik in de eerste plaats zeggen dat hij zich gebeuren. „Sue Navanra ais de nieuwe wereldkampioene. Sheila Young is begonnen met de echte sprint bij de dames er in te brengen, zij heeft het (geperfectioneerd. Dat is geen hardfietsen meer dat is echt en zuiver sprin ten. Mannenwerk zou ik haast zeggen- De damessprint is erg vooruit gegaan". Die vooruit gang is nog niet tot Nederland doorgedrongen, maar het lijkt erop dat het evenzeer geldt voor die ach tervolging en de sprint bij de amateurs- Wamt op die nummers heeft Nederland, geweldig heeft hersteld van zelfs als in ogenschouw de tegenslagen van woens dag. Hesman was na zijn achtervolging ziek als een hond- Een ander mens zou misschien twee weken niet hebben kunnen doen, maar hiij zat 's avondls al weer op de fiets. Hij bad de pech dat h-ij tegen de snelste man uit de kwalificaties moest en dat hij maar net 24 uur de tijd had om te herstellen". Frans Mahn aanvaardde het uitschakelen van de an dere helft van het echtpaar Nieuwenftuis-Brinkhoff, Mi ni, als een onvermijdelijke wordt gen-omen dat eir ster kere sprinters zijn dan Veldt, geen vooruitgang ge boekt. Sterker nog er is met naime in de achtervolging sprake van een terugval. Frans Maihn heeft het „ge luk" dat een diit jaar tegen vallende Ponsteen waar schijnlijk geen prof zal wor den, Hij heeft nog genoeg werk te doen in zijn twee j aren onder KNWU-contract voor de internationale wie- lerwereld zich tijdens de Olympische Spelen opnieuw in Montreal verzamelt. Langkruis, op de foto als winnaar in zijn serie, stelde ook teleur. mentaliteit coureurs is ongebroken (Van een speciale verslaggever) MONTREAL De tegenvallers van de tweede dag van de baankampioenschappen hebben een niet waarneembare weerslag gehad op de Nederlandse ploeg. Dat op zich is een wonder. De mentaliteit is ongebroken, de trainingsijver onverminderd. Vrijdagmor gen om zeven uur Canadese tijd waren de sprinters Veldt en Langkruis weer aan het oefenen om hun revanche op de tandem te kunnen halen. Een paar uur later werd de complete Nederlandse ploeg van de baan verwijderd omdat er werd geoefend op een moment dat er geen trainingsrecht bestond. Het grootste mirakel echter is de inzet van de achtervol- gïngsptaeg. Zes man werden geselecteerd voor vier plaat sen. In Montreal zou die beslis sing vallen. Herman Ponsteen. Peter Nieuwenhujis en Gerrie van Gerwen waren vrijwel ze ker van hun pl-aaits. Ger S-lot, Jan Lenfetniink en Gerard Mojalmann moesten strijden voor de vierd-e plaaits. Sin-ds de laatste wedstrijdiein in Alk maar leek Sliot de winnaar te zulten zijn in deze kandida. tenkamp. Maar- sin-ds maandag heeft een gedeelte Vam die ploeg getraind om de vacante plaats te veroveren. In die pe riode is er onderlinge strijd -geleverd en nu lijkt Lemferi-nk cte winnaar. J-am Lenferink -heeft dus zij-n doel bereikt, maia-r dait mag voor helm geen verzadigingspunt zijn. want de eohite strijd moet nog begin nen. Opnieuw zijn er twee afvallers en miimdier diain in voorgaande jiaren zijn het -mannen die die -geest in de ploeg aantasten. Frans Mahn noemdie dat lo gisch. „Deelneming aain we reldkampioenschappen in Montreal is toch geweldig, zelfs al ben j-e maa-r reserve. Het is niet nodig iiemiaind op te peppen. Ieder is voor de volle honderd procent gemoti veerd!". De positieve instelling van de deelnemers wordt meer ge schraagd door die organisatie van de wereldkampioenschap pen, dan door de coach zelf. Montreal is een luilekkerland voor de deelnemers. De beu ken produceert een overvloed diie voor veten een aanleiding is die trek te laten prevaleren boven bet gezonde versrtiain-d. Het zou eigenlijk nodliig zijn dat er immer controle werd uitgeoefend op die naleving van de voedingstheoirdieën voor -een sportman, maar baiancoach Mahn heeft daarvoor nauwe lijks gelegenheid. Hij kan niet op die baan zijn renners aan wijzingen geven, tegelijkertijd op het middenterrein er voor zorgen dat niemand zich te buitten gaat aian die ruime voorraad ijskoude consumpties en bovendien nog in de kanti ne van de universiteit er op toezien dat matigheid wordt betracht bij 'de maaltijden. De meer ervaren profs als Pijnen, Schuiten en Stam heb ben aam tafel geen remmende begeleiding nodig, maar hun voorbeeld vatn matigheid wordt door veten niet vanzelf sprekend gevolgd. De profs voelen zich bovendien niet ge roepen corrigerend op te tre den in de noodzakelijke strijd tegen die calorieën. De blijft slechts of matigheid -dit gebied een posdibieve uit werking op de ploeg zou heb ben. Na de tegenslagen is de goede mentaliteit juist geble ven darnk zij die overtuiging diart dte verzorging niets te wensen overl-aat. In Montreal is die moraal onverminderd ge niet uitzondering van de stay ers, de goede uitgebleven. DE HAAG (ANP) Wie na de partijen van vrijdag een blik werpt op "de samenstel ling van halve finales en fina le in het heren- en damesen kelspel bij de Nederlandse tenniskampioenschappen in Scheveningen, moet wel tot de conclusie komen dat het plaat singscomité dit jaar uit louter helderzienden heeft bestaan. Bij de heren rukte het ge plaatste kwartet Thung, Hor dijk, Sanders en Hemmes vrij wel probleemloos op naar de halve eindstrijden (al moesten in het geval Thung de tenen weer even bij elkaar gekne pen worden) en bij de dames bereikten Marijke Schaar (kampioene) en Tine Zwaan (voor de eerste keer) de fina les. De laatste rekende nogal imponerend -af met Elly Appel vam wie zij vorige week iniog fors haid verloren. Hert werd in-u 9—3 63 voor de 27_jiamilge Amsterdamse gyimniastiiekliera- res, -die voornemens is binnen kort naar die Verenigde Staten te reizen voor een aantal t-oer- miood-em. Eliy Appell, wier back hand in N-ederlainid ongeëven aard is, bleek mentaal eens te meer te kwetsbaar om de be langrijke en dikwijls ge makkelijke punten te ma ken. UITSLAG: Herenk enkel spel kwartfinales: Thung - Veentj-er 57 9—7 6-2 61, Hammes Koning 3-1 97 63, Sanders - Fl-eury 60 83 61. Dames enkelspel halve finales: Tine Zwaan - Keetie van Oosten is een van de weinige leden uit de ploeg van Mahn die kans maakt op een medaille. (Van een speciale verslaggever) MONTREAL Gang maker Nop Koah heeft donderdagavond kosten noch moeite gespaard om zijn renner Jaap van den Broek in de finale van de amateurstayers te brengen. De kosten voor hem -dus voor de KNWUwaren 500 Zwitserse franken, een 450 gulden. Koch had bij de loting voor de gangmaakmoto- ren een maohine getrof fen die hem niet aan stond. Onder het mom pelen van „dat is geen gangmaa-kmotor, maar een opgevoerde brom fiets met een slechte motor", „leende" hij een van de reservemotoren, die toch geen dienst be hoefden te doen. Het ontging de commissaris sen niet en voor Nop Koch ging de boetevlag Jjoog in de mast. MONTREAL Vrijdag zijn de wereldkampioenschappen wielrennen voortgezet met de kwaiificatieritten van de ach tervolging dames. Keetie van Oosten en Willy Kwantes heb ben zich beiden geplaatst voor de kwartfinales. De Russin Tamara Garkushina kwam tot de beste tijd, 3.58.46, De ge plaatsten zijn 1- Tamara Garkushina (Rus.) 3.58.46, 2- Valentina Smirnova (Rus.) 4.01.36, 3 Keetie van Oosten (Ned) 4.01.65, 4- Garol Barton (Eng.) 4.07.24., 5. Mary Jane Reach (VS) 4.07.80., 6. Beryl Burton (Eng.) 4 08.06., 7. Wil ly Kwantes (Ned.) 4.09.02., 8. Linda Rombosts (Belg.) 41147. (Van onze sportredactie) BREDA Het comité dat de „Nacht van Breda" organi seert is op het ogenblik in onderhandeling met de Belgi sche atleet Gaston Roelants. De Belg zou moeten fungeren als de vedette van het onder deel atletiek van het sportpro gramma van de „Nacht" Het is in ieder geval zeker dat de winnaar van de stra- tenloop van het vorig jaar Bram Wassenaar in Breda zal vertrekken. Het programma dart de wie- Ierprofs zullen afwerken zal waarschijnlijk uit een omnium bestaan, waarin opgenomen sprint, achtervolging, afval- koers en puntenkoers. Jan Derksen zal in Montreal trach ten de wereldkampioen ach tervolging bij de profs te con tracteren, die het dan tegen een Nederlandse tegenstander zal moeten opnemen. APELDOORN (ANP) Nederland en Italië hebben zich vrijdag in Apeldoorn ge plaatst voor de finale van het toernooi om het Europese jeugdkampioenschap honkbal, De Italianen wonnen met 3-0 van Spanje, dat aanvankelijk redelijk partij gaf maar in de vierde en vijfde slagbeurt vol ledig ineen stortte. Nederland had te-gen Frank rijk slechts zeven innings no dig om een overwinning van 20-0 te behalen. De helft van het aantal punten kwam tot stand in de derde slagfoeurt. (Van onze speciale verslaggever) LONDEN Het Engelse voetbal mag het vandaag als de nieuwe competitie start weer opnieuw gaan proberen- Het land heeft een ongekend turbulente periode achter de rug. Uitschakeling voor het eindtoernooi om het wereld kampioenschap, ontslag van bondscoach Alf Ramsey, geen enkele Europese beker en mis dragingen gepaard met vernie lingen door supporters, het bleef Engeland allemaal niet bespaard- De hoop op iets be ters en vooral aantrekkelijkers sloegen Leds United en Li verpool vorige week zaterdag op niet mis te verstane wijze de bodem in- De wedstrijd tussen landskampioen en be kerwinnaar werd een primitie ve knokpartij waarbij Billy Bremner en Kevin Keegan uit het veld werden gestuurd- Ondanks de zwaardere straffen op misdragingen van de spelrs die daarvoor zelfs (zoals Bremner en Keegan) voor de rechter kunnen wor den gedaagd, blijken de spe lers steeds gemaKkelijker de grenzen van het fatsoen te overtreden- Reden daarvoor kan zijn de flinke bedragen die op hen liggen te wachten bij winst- Chelsea bijvoorbeeld betaalt zijn spelers 45 pond, ook zal elke speler zeker tweeduizend gulden per week extra verdienen. De vraag is ook, vooral na hert toernooi om het wereld kampioenschap waarin het continentale voetbal zo'n grote overwinning behaalde, of En geland zich op zijn „eiland" zal blijven isoleren Gaal men „Europeser" voetballen of blijft alles bij het oude: hollen maa-r en de bal hoog voor het doel? Enig-eland is aan vernieu wing toe- Het publiek hoewel in toch steeds mindere mate, kwam wel naar de stadions, gelokt door het zogenaamde spektakel van spelers die zich volledig inzetten met legio ha chelijke situaties voor de doe len, ma-a-r zag vooral toen het „eenvoudige" Polen Enigeland uitschakelde, dat het imet dit Engelse voetbal gedaan was. Leeds United en Liverpool veranderden van manager- Leeds zag Don Revie vertrek ken als opvolger van Ramsey. Hem w-aicht de niet geringe taak een elftal op te bouwen dat goed genoeg moet zijn voor het wereldkampioenschap van 1978 in Argentinië Brian Clough, van derde divisieclub Brighton en daarvoor van Der by County, neemt zijn taak over- Hij haalde Dun-ca-n McKenzi-e voor ruim twe-e mil joen bij Nottingham For-est vandaan als tegenhanger van Liverpools aankoop, aanvaller Ray Kennedy van Arsenal (voor iets min<jer dan twee miljoen). Hij 'zal evenwel meer wijzigingen moeten aan brengen om een ouder wor dend team tot nieuw leven te "■brengen- Bij Liverpool, toch weer de grootste kanshebber voor de nieuwe titel, nam Bob Paisly het leiderschap over van zijn grote baas Bill Shan- ky die zich terugtrok uit de voetballerij nadat hij, op di kwijls veel besproken manier vanwege zijn bluf, Liverpool aan drie kampioenschappen en twee bekers had geholpen- (Van onze corres pondent) ROTTERDAM De Spaanse tweede divisieclub Espagnol wil Lex Schoenmaker nog één keer grondig observeren alvo rens definitief te beslissen over het al dan niet aankopen van de Feyenoord-middenvel- der. Espagnol krijgt daar dit week-end de kans toe, omdat Feyenoord deelneemt aan een internationaal toernooi in de Spaanse stad Huelva, Overigens staat ook Ajacied Gerrie Kleton hoog op de ver langlijst van de trainer van Espagnol. Kleton speelde en kele dagen geleden een proef- wedstrijd in Barcelona en maakte een goede indruk. In ieder geval gaat Schoenma ker beslist niet terug naar FC Den Haag. zoals van vele kan ten wordt beweerd. Volgens de FC Den Haag manager Ed die Hartman is er wel een oriënterend gesprek geweest tussen trainer Boskov, en coach Wiel Coerver van Feyenoord, maar de financiële consequen ties die het aantrekken van Schoenmaker met zich mee brengen, liggen voor de Haagse club veel te hoog. Ook mana ger Brox van Feyenoord be vestigt, dat er van een trans fer naar Den Haag beslist geen sprake is, terwijl de Fey- enoord-manager tevens ten noord een nieuw bod op Jan tje Peters heeft gedaan, iets dat in Nijmegen met klem wordt beweerd. Brox: „Die hele transfer van Schoenmaker naar welke club dan ook zie ik nog niet zo scherp zitten. Met Jantje Pe ters is beslist niet gesproken". (Van een speciale verslag gever) WENEN Vier Nederland se meisjes moeten zondag, op de eerste dag van de Europese zwemkampioenschappen in Wenen, aan de start verschij nen. Het zijn Wijda Maze- reeuw en Paula van Eyk, die op de 200 meter wisselslag zijn ingedeeld in de derde en vierde serie en Enith Brigitha en Annelies Maas op de 100 meter vrije slag. Dit nummer is een van de weinige, waarvoor halve fina les zijn ingelast. De eindstrijd van de 200 meter wisselslag vindt direct zondagavond plaats, die van de 100 meter vrije slag maandagavond. An nelies Maas start op de vijfde baan in de derde serie naast. Guylaine Berger, een van de twee Franse meisjes, die bij de nationale kampioenschap pen beneden de minuut kwa men. Enith Brigitha is als snelste van d-e vierde serie geplaatst in baan vier met naast zich de Westduitse kam pioene Angola Steinbach en de Belgische Chantal Grimard. De Oostduitse vertegenwoor digster Korneli-a Ender en An gela Franke zijn als snelste geplaatst in resp. de vierde en tweede serie- Elly Appel 63 6—3. enkelspel kwartfinales; tTl dijk - Fok 63 6—1 Damse enkelspel halve 1 Marijke Schaar - Judith": me 61 62. De finale in -diames enkelspel zal gaan sen Tine Zw-aain en M; Schaar. Herenenkelspel finales: Hemmes-Kaninr"! V-aartiesViisschier 64 2 63, F.leury-Hordij :- I Min-Thuinig 86 6—4 10-4 ARNHEM (ANP) De Joegoslaviër Ned Bulato- vic kan komende zondag zijn werkzaamheden als trainer bij de Arnhemse eerste divisie club Vitesse aanvangen. Bula- tovic kreeg, op voorwaarde dat hij de B-cursus volgt, een B-Iieentie en heeff daardoor de bevoegdheid onder techni sche directeur De Bouter een eerste divisievereniging te trainen. Hij kan derhalve de eerste competitiewedstrijd van zijn club tegen SVV vanaf de bank meemaken. De maandag daarna kan hij tevens zijn werkvergunning op de ambas sade van zijn land in Luik (zijn voorlaatste verblijf plaats) afhalen. VOETBAL - Het Urugue»! Penarol heeft het 29e toer: om de „Teresa Herrera"-bf gewonnen door een overwaj ning van 32 in de finale'J Borussia Monchenglado»! I Barcelona, dat in de halve tl nale-wedstrijd waarin Joh Cruijff uit het veld werd j stiuurd, van Penarol had val ren, legde beslag op de te, plaats. De ploeg van tnjgj Michels versloeg Atl-etico 11,1 drid na het nemen van straf.! schoppen. Na negentig mipj ten was de stamd 2—2, MOTORSPORT Df fel derlandse motorcrosser GtttiJ Wolsink zal zondag I augustus in Loenen lubijl Apeldoorn) weer meedoen aal de 5J0-cc-cross voor het fel derlands kampioenschap. Dt| rijder uit Lochem kwam m| zijn Suzuki tijdens een ciosl voor het Europees kampioM.| schap in Namen te vallen t miste door de daarbij opgei»! pen blessure drie wedstrijce| voor de Nederlandse titel. VOETBAL De NoorfeJ voetbalkampioen Coleraine, ie| tegenstander van Feyenoord iil de eerste ronde van het tott-f nooi om de Europa Cup voor! landskampioenen, heeft d(n| derdag een speler verloral Tijdens een training zakte de' 21-jarige buitenspeler Stal Mullan in elkaar en overleed 1 ter plaatse. De competitie» I strijd, die voor zaterdag het programma staat, de eercli I in het nieuwe seizoen, is alp I last. I WENEN Tijdens het w: I terpolotoernooi zullen alleenI scheidsrechters uit niet bel trokken landen aan het wed! gaan. Dat heeft tot gevolg, datl scheidsrechters uit Hongarije! Roemenië, Joegoslavië en N'T derland, die de beste r": I hebben, alleen wedstrijden ii| de B-groep zullen leiden. Voor de zogenaamde moei-1 lijke wedstrijden in de Al .groep waren aanvankehjil -aangewezen de Belg Fuchs, ill Fransman Angela, de Oost®'! rijker Dirnweber en de Gnd| Tsantas. Laatstgenoemde 1 in verband met de oorlog Cyrpus laten weten niet al zullen komen. Voor de Kï| men aanneemt eenvoud?'! wedstrijden in de A-gOTl heeft de LEN een beroep ?'-| daan op de Brit Laundan,I Zweed Pernikliski en de Bw gaar Exerot. TILBURG (ANP) - vereniging van Oefenmees? I in Nederland (WON) W I weegt een kort geding I spannen tegen de KoninM Nederlandse Voetbalt® (KNVB) wegens het lever» van een wanprestatie te» zichte van de VVON. Def niging van oefenmeesters Nederland is van menins de KNVB ten onrechte trainerslicentie heeft ven«. aan de Joegoslavier Ned tovic, die in dienst is van de Arnhemse eerste sie club Vitesse- ADVERTENTIE TgS kom eens van dichtbij kijken en proef zondag 18augustus it rij ;n ierneuzen/oostbui r een sterkere bezettin! I zullen komen Tel daal Zeeuwsch-Vlaanderen. ThJ maar enkele te noemen, el aantal inschrijvingen. Om I sponsors heeft het omloop! tlr Piet Roelands als grot! het eerst in dv edenus draait de onmoJ E k niet m her weexeJ (zaterua-g en zondag), mal Lelt men uit moeten wijxi mm- do vrijdag (13 sepieif i—i en zaterdag (14 sept wi Een verplicht expei| ment. „want we konden met anders", zegt Henny vi nijvere werxd JdTsamen met Riet Röetanj venen bergen we# eft voor de o-rgainsl toxische rompslomp. Van Ral Kei: ,<->p zondag io sepiemuf wurut"in de mmurioveuse uil ncnstad een ciutenum g-eredj aai tevens gelat aJis omei-ei aiei kenkampioenschap vl ■Neüeri&nct. -iJit ter geiegsruitj van liet bevrijdingsfeest EhndhoV en. Het gemeentel: stuui- van Eindhoven hel voor liei eerst tueste, "egevon de binenstad af Siuiten, en de organisatij baar verwachten zon 75.1 [toeschouwers meer. Dat is [tuurlijk aantrekkelijk voor gj Die zaten echter ol met d€ Omloop vl Z-euwsch- Vlaanderen, die niet wilden missen. Ze hebt Ions toen gevraagd of we w [den uitw-jken naar de vrije en de zaterdag. Ja, wat mij j je doen in zo'n geval? Ei' I erd te schuiv! met de Omloop van het Zl den en de Vier Stromenla Ronde, maar dat lukte ni Gelukkig had best stichtings» stuiur van de omloop en comité Oostburg geen bezwd tegen de vrijdag, ai vond het u teraard niet de geluk ste oplossing. Uiteindelijk hebben doorgezet en het werd vrije en zaterdag. Achteraf zeg dat het nog gunstig is c voor ons. Want we kregen L toezegging van de kant vanl sponsors dat als wij naar v dag wilden verschuiven, (Van onze sportmedev ker) HULST De voetbalvJ niging HVV-24 uit Hulst otj niseert zondag a.s. een tq nooi voor teams uitkomende| de lagere klassen. Aan het toernooi dat 13.00 uur begint nemen net derde en vierde elftal HVV-24, alsmede de A-ju_ l ren. Verder zijn van de pal net eerste en tweede ell van Gra-auw, alsmede het 1 I serve elftal vam het Belgisl Stekene. K-N.V.B. AFDELING Z uAaü .l-juolOrthV roep A f; Zeeland Sport Zioniizee Al; Walcheren - Arnemuiden Al; Vlissix 1 - Axel Al; Termeuzen j HVvlTei'S Al; St6en 0roel' A2: VCK Al - Kla U' Veere Al - Ser i A-l :Domburg Al - T,Al - Oostkapelle Ambon Al - Noorr MJ*IoeP A3: Arn-emuid-en - - A2 lMiddelburg A9 of burS A3i Noormai Rro Walcheren A2; RCS Dom» Zeeland Sport frite A2; GPC A2 - 1 Serooskerke I vrJjn1 n A2: Zeelandi I A-i fci?urS A-5'. Avnemv ,1 HCS A4: Middelbur. Wailu ln®en A3: VCK A JrtT ®n A3; Veere 6£larM Sport A.3- 'rt)eP A5: Cortgen-e ArlPl\artsdi.* A1' ke tl H -AJ Wisser Voihf„!i Heinkenzand J Al; Patrijzen Al A31 Kwadend; B°ys"Al rl,W50rp A1; Lft Al - Luctor Al. - f Wolfaarbsdij Goes A2. Luctor A2 jl HeinfcA2' Wem-eldinge KCtinUand A2; SSv Se A3; Krabben A

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 22