lildere looneisen in thuis zwakke bedrijven ikoffie soep 20 n II 1 WERKGEVERS NOEMEN EISEN -STOKPAARDJES" WftWAschöö/? V andaag TREIN ONTSPOORT IN BELGIË: ROND 20 DODEN Grieks-Cyprioten Mijven wanhopig doorvechten Ten Vakcentrales voeren c en len-procenteakwestie weer op „10 VIVAT" VOOR KARDINAAL VREEMDE DUIK VAN BELG Schrijfmachine- fabriek sluit: 370 man op straat VEEL SLAATJES, CROQEETTEN EN NASI-BALLEN AFGEKEERD IN ZEELAND EN WEST-RRABANT kei SRV en punten Man verdrinkt in zee te Oostkapelle den exter DIPLOMATIEK OVERLEG LAMGELEGD cent voordeliger I Enkele belangrijke punten L pe discussienota van de Werkloosheid I r Dr W. A. J. M. Harkx Kcteur: U Leijendekker I en administratie-adres: u Terneuzen, tel. (01150)-79 20 ^stradl Letnen^prys kwartaal; 8,35 per maand. nummers |ttï# p5jer, 45 cent. ,„meT 1114111 J^ruéeversmaatschappij De Stem B, V, (v.1jJjjj 16, Breda DE VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1974 27e jaargang No. 7427 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V [el i üngr ven! i&tW 495 198 25 149i (Van onze parlementaire redactie) DEN' HAAG De drie vakcentrales voelen wel voor M centraal akkoord met regering en werkgevers, dat de jon- en prijspolitiek voor 1975 regelt NVV, NKV en CNV enteerden gisteren hun arbeidsvoorwaarden, op basis iaarvan centrale afspraken met kabinet en werkgevers meten worden gesloten. Daarbij is het nodig gezien de jctureel zwakkere bedrijfstakken enige speelruimte betrachten. Opvallend is dat de vakcentrales hun eis ian vorige jaren het aanbrengen van een maximum in Je prijscompensatie hebben laten vallen. Maar de kans lat de leden van de aangesloten bonden alsnog met die eis ip tafel zullen komen, is waarschijnlijk. Het belangrijkste punt uit de nota van NVV, NKV en CNV is ongetwijfeld de aan kondiging, dat volgend jaar een zogenaamd gedifferenti eerd loonbeleid gevoerd moet worden. Dat betekent concreet dat de looneisen in structureel zwakke bedrijfstakken kunnen verschillen van die in sterke sectoren. Speelruimte, noemt NVV-voorzitter Wim Kok dat. De gedachten gaan in de rich ting van een verdeling van het extraatje, dat werknemers in de sterke industrie dan zouden krijgen. Krie vakcentrales: Wettelijke maatregelen overheid om meer greep te krijten op de buitensporig boa winsten van sommige ondernemingen; I Een flexibel, doch strin gent prijsbeleid ook in 15; Volledige prijscompensatie 1 voor iedereen met een vloer rvan minimaal 175 gulden; t loonsverhoging voor de helft in centen; Geen correctie achteraf van de lonen, als bij een tentraal cn flexibel centraal loonbeleid achterai blijkt, dat de economische ontwik kelingen toch gunstiger blij ken te zijn dan was ge raamd; I Voor de komende periode van vier-vijf jaar moeten met werkgevers afspraken worden gemaakt over ar beidstijdverkorting. De na druk daarbij moet niet al leen vallen op kortere werk weken, maar vooral op de vraag of de pensioengerech tigde leeftijd moet worden verlaagd; De werkgevers moeten elk jaar een sociaal jaarverslag uitbrengen; Alle lonen moeten open baar worden gemaakt; Vakbonden moeten ook binnen de fabriekspoorten hou brochures en anderzins kunnen verspreiden, vak- bondsfunetionarissen moeten toegang tot de onderneming hijgen om hun leden bij te staan. 'ADVERTENTIES) 1 1 Zomerprijzen BONT La ^'4 9 li Xi-" 20% zomerkorting |<eu/e uit 300 mantels °'Jde voordeligste «""taak van Breda en omstreken Overigens zajn de vakcen trales niet te spreken over de houding v®n de werkgevers, die steen en been klagen over hun rendementen. De econo mische ontwikkeling verloopt heel wat gunstiger dan men wel wil doen geloven, uitge zonderd dan in enkele zwakke bedrijfstakken. Gelet op de feitelijke winstcijfers van veel ondernemingen doet het geweeklaag var de werkge vers over dalende rendemen ten wat onwaarachtig aan, zo stelt de nota Dat geldt ook voor de eis van de werkgevers, dat de on dernemingen volgend jaar ex tra belastingfaciliteiten moeten krijgen, wil men dat investe- ringspedi halen dat noodzake.. lijk is voor een doeltreffende bestrijding van de werkloos heid. Die stelling verwerpt de vakbeweging: een hoog rende ment leidt niet automatisch tot hoger investeringen en inves teringen niet automatisch tot bstrijding van de werkloos heid. Daarvoor zijn gerichte maat regelen nodig stelt de vakbe weging. Gedacht wordt aan tijdelijke ondersteuning, direc te overheidsdieelnemimg in on dernemingen of zelfs stichting van overheidsbedrijven. Zeer duidelijk kiest de vak beweging voor een verdere stijging van de uitgaven van die overheid, im tegenstelling tot da werkgevers, die menen dat er nu maar eens een eind moet komen aan die stij ging. Tenslotte pleiten de vakcen. trales opnieuw voor het regu leren v-ail de inkomens van de vrije beroepen, ook als d» machtigingswet voorbij zal zijn. Kardinaal Alfrink vierde gisteren zijn 50-jarig priester jubileum temidden van honderden priesters van zijn aarts bisdom. Hier zingen ze' in Tivoli te Utrecht het vivat" rond de kardinaal. (Zie verder pag. 13) (Van onze correspondent) OOSTKAPELLE In de zee te Oostkapelleis gister middag de 37-jarige M.M.H. van den Bosch uit Kerkrade voor de ogen van zijn vrouw en kind verdronken. De heer Van den Bosch, op Walcheren met vakantie, was met zijn vrouw en het kind aan het zwemmen toen hij plotseling op onverklaarbare wijze met het hoofd naar be neden bleef drijven. Toen de vrouw bij hem was, bleken de levensgeesten van de man reeds te zijn geweken. Pelterijenhuis «iharinasttaain - breda telefoon 36470 JEN HAAG Het Verbond van Nederlandse Ondernemin gen (VNO) en het Nederlands Christelijg Werkgeversverbond NCW) zijn niet verrast door :1e arbeidsvoorwaarden nota van de drie vakcentrales. Bei- le werkgeversorganisaties /inden dat NVV, NKV en CNV weer hun bekende „stok- laardjes" van stal hebben ge. laald, zoals nivellering van in- omens, loonsverhogingen in enten en de vloer In de prijs compensatie. lCiAo i eor an zo n fiine Vespa fluisterbrommer. Ga e'r RAV0 f 745.-BOXER 845.-(incl. BTW) gauw voor naar uw bromfietsman of vraag adres aan Nedespa, Roermond tel. 04750-1 57 57 Volgens NCW en VNO zal de macro-economische verken ning moeten uitwijzen of het optimisme van die vakcentrales over de economische situatie wel gerech t vaa rd'igd is Dat ze het zelf ook niet weten, blijkt volgens de werkgevers wel uit het feit, dat er in de vak- bmdsnota geen concrete cij fers voor het loon- en prijsbe- leiu word'er. genoemd Strijdpunten slaan er in de nota genoeg, vinden werkge vers. Zij sommen op: de ver langde invloed van overheid en vakbeweging op de inves- teringsbesluiten van onderne mingen, verdergaande nivelle ring, openbaarheid van indivi duele inkomens. eMt name die nivellering is een punt ivaar nog menig robbertje om ge vochten zal worden, geloven de werkgevers. Het wekt bij steeds meer mensen wrevel op, aldus VNO en NCW. WARM Droog en vrij zonnig. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich tingen- Maximum tem peraturen tussen 22 graden aan zee en 29 graden in het oosten van het land. STAD EN STREEK V3n Aartsen neemt jaar lang afscheid. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Hogere rente bij Rijks postspaarbank. Pagina 9 BINNEN- EN BUITENLAND Aanslag op president in Seoel. Pagina 11 Van Mens tot Mens: discriminatie van de vrouw. Pagina 13 SPORT Jan Janssen boycot Gerben Karstens. Pagina 15 RADIO EN TELEVISIE Tholen bereidt zich voor op mosseltochten. Pagina 17 CHARLEROI (Belga) De reizigerstrein op de lijn Cliar- leroi-Bergen is gisteravond te Luttre ontspoord. Er zouden ongeveer 20 doden en veel ge wonden zijn. Het blijkt de trein van Charleroi via Brussel naar BIJ de aanhouding van een Surinaamse zakkenroller in de Kalverstraat in Amsterdam heeft een politieman in burger messteken in zijn gezicht op gelopen. De dader ontkwam. In Oosterschelde (Van onze correspondent). WEMELDINGE De rijks politie te water te Wemeldin- ge hoopte gisteravond dat een tot nu toe onbekend gebleven Belgische duiker, die donder dagmiddag in de Oosterschel- de had gedoken, niet het slachtoffer is geworden van de zq gevreesde caisson-ziekte. In <ie namiddag waren twee Belgen gaan duiken, nagij het Sas van Goes, op ongeveer 400 meter uit de kust toen een van de Belgen weer boven kwam, miste hij zijn vriend. Aan de wal gekomen lichtte hij de politie te Goes in, die op haar beurt om ongeveer 6 uur de collega's van de rijks politie te water op de hoogte stelde. Dezen gingen op onderzoek uit, het was ondertussen bijna halfzeven geworden. Zij ver namen dat de vermiste Belg inmiddels boven water was gekomen en met zijn vriend per auto richting België was gereden. Van dat ogenblik is de rijkspolitie te water het spoor van de beide Belgen kwijt. Adjulant Bout van de rijks politie te water te Wemeldin- ge zei dit bijzonder te betreu ren, omdat men de man uit voorzorg eerst in een druktank zou geplaatst hebben om te voorkomen dat hij slachtoffer van de caisson-ziekte zou wor den. „Ik kan nu alleen maar hopen, dat de man er geen nadelige gevolgen van zal on dervinden", zei adjudant Bout- AMSTERDAM (ANP) Royal-lmperial iu Amsterdam (de Engelse dochter van het AmeriKaanse concern Litton Industries) gaat op vrij korte termijn de tabriek van schrijf machineonderdelen in Amster dam sluiten. Door deze maat regel zal het uit 370 man be staande personeel worden ont slagen, Voor circa 50 man bestaat een goede kans op vervangen de werkgelegenheid bij IBM in Amsterdam, aldus Royal- lmperial. Sinds 1971 produceert de fa briek schrijfmachinewagens als toeleverancier van Imperi al Typewriters.Comp. in Enge land, ook een onderdeel van Litton. Tengevolge van techni sche wijzigingen in het pro- duktieprogramma voor deze wagens en mede door algeme ne economische omstandighe den is er niet meer voldoende werk om de Amsterdamse fa briek draaiende te houden. Pogingen om vervangend werk te krijgen ol een nieuwe gegadigde voor de fabriek te vinden zijn mislukt. De directie van Royal-lmpe rial zegt dat voldoende tijd zal worden toegestaan om een so ciaal plan af te ronden. BIJ een verkeersongeval in Heerhugowaard zijn twee vrouwen om het leven geko men. Antwerpen te zijn die is veron gelukt. De motorwagen en de eerste twee wagons reden normaal over de brug te Pont-a-Celles. De derde wagen ontspoorde en viel op de weg die langs de Sambre loopt. De vierde wa gon reed, gevolgd door de overige wagons op het ijzeren geraamte van de brug in en vloog in branid. (Van een onzer verslagge vers) GOES Ruim een derde van het aantal door de keu ringsdienst van wareD te Goes in 197X en 1972 in Zee land en West-Brabant onder zochte nasi- en bamiballen, slaatjes en croquetten voldoen niet aan de eisen, die in de warenwet worden gesteld- Dit staat in de jaarversla gen over 1971 en 1972, die de keuringsdienst van waren nu pas heeft, laten verschij nen- „Nog steeds wordt bij de bereiding te we in ie. aan dacht geschonken aan de rei niging en desinfectie van de gereedschappen, de werkta fel en de overige appara tuur", merkt de dienst van waren op- Hieraan wordt dan nog toegevoegd: „De vele monsters met een te groot aantal -kweekba-re micro-or ganismen wijzen erop dat ook de bewaring veel te lang durig en-of ondoelmatig is"- Uit de cijfers van de dienst blijkt dat met name veel slaatjes, die door de keu ringsambtenaren voor be monstering waren meegeno men, moesten worden afge keurd wegens te slechte kwaliteit- (Van onze red. buitenland) NICOSIA De president van Cyprus, Giafkos Clerides, heeft gisteravond de Grieks- Cyprische bevolking van het eiland opgeroepen de strijd te gen de Turken voort te zetten, aangezien de Turkse eis voor de vestiging van een autonoom Turks-Cyprisch gebied in het noorden van Cyprus onmoge lijk aanvaard kan worden. Dat betekent een wanhopige strijd, want de Turken hadden giste ren het hele noordelijke deel van Cyprus al, bijna in han den. Clerides legde zijin verkla ring af na een vie-r uur duren de bespreking met politici, geestelijken, zakenlieden en vertegenwoordigers van de on dergrondse EOKA-beweginig in Nicosia. President Ford heeft gister avond Turkije gemaand zijn militaire campagne op Cyprus te staken. Hij drong aan op een onmiddellijk staakt-het- vuren. Ford stelde zich in zijn eer ste commentaar op de crisis rond Cyprus achter de woens dagavond door het State De partment geuite kritiek op het besluit van Turkije de vijan delijkheden te hervatten na de mislukking van de besprekin gen in Genève. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken wees opnieuw het ver wijt van de hand dat de V.S. in het conflict naar het Turkse standpunt neigen. Wel zei hij dat de Amerikaanse regering de plannen voor een autonoom Turks gebied op Cyprus steunt. De Amerikaanse woordvoer der voegde hieraan toe dat Washington ervan uitgaat dat de Amerikaanse militaire steunpunten in Griekenland niet worden getroffen door het Griekse besluit militair uit de NAVO te stappen. Datde Griekse regering uitwijzing van de Amerikaanse troepen overweegt, werd gisteren be kend. De Veiligheidsraad heeft gisteren niets anders gedaan dan bijeenkomsten uitstellen. De leden van de raad konden het tot in de late donderdaga vond niet eens worden over de strategie die de Verenigde Na ties moeten volgen om net ge weld op Cyprus in U dammen. Het schijnt dat een eventuele veroordeling van Turkije het grote struikelblok vormt. De islamitische staten wijzen een dergelijke veroordeling princi pieel af. Engeland heeft in overeen stemming met de Verenigde Staten besloten zijn vredesini tiatieven inzake Cyprus in de ijskast te zetten tot het mo ment is gekomen dat Turkije de strijd beëindigt. Dit hebben Britse functionarissen gisteren onthuld. Waarschijnlijk zal een nieu we poging worden gedaan om de kwestie-Cyprus op te los sen ais de Turken eenmaal verklaard hebben niet van plan te zijn hun militaire actie tot het gehele eiland uit te breiden en Griekeland en Tur kije weer met elkaar aan de onderhandelingstafel gaan zit ten om over vredp te praten, aldus de Britse functionaris' sen. Ook van de kant van de NAVO zijn voorlopig geen ini tiatieven te verwachten. Se cretaris-generaal Jozef Luns had gisteren in Londen een gesprek met minister Ciala- ghan na afloop waarvan hij te genover journalisten verklaar de dat van de zijde van de NAVO in de onmiddellijke toekomst geen „spectaculair» acties" inzake Cyprus zijn te verwachten. Luns zei over het besluit van Griekenland zich militair uit de NAVO terug te trek ken, dat het Griekse stand punt hem niet geheel duidelijk is en dat hij hoopte dat d« Griekse regering van haar be sluit zou terugkomen. Premier Konstantin Kara- manlis van Griekenland heeft -islera' oud in een radiotoe spraak het Griekse volk uitge legd dat militaire interventie van de kant van Griekenland op Cyprus geen reële moge lijkheid is als gevolg van de grote afstand en omdat de de fensie van Griekenland er door verzwakt zou worden. Hij zei dat zijn regering voor net dilemma had gestaan of zij geweld met geweld, list met nst moest beantwoorden. De ingeslagen politieke weg is door nationale noodzaak gedic teerd, aldus Karamanlis. Behalve de bijeenroeping van de Veiligheidsraad en de terugtrekking van de Griekse strijdkrachten uit de NAVO „werden en zullen nog andere dingen gedaan worden, die echter op dit moment niet ont huld kunnen worden", zei de premier. Griekenland, dat zich door de Verenigde Staten in de steek gelaten voelt, bestudeert thans de legale aspecten van een uitwijzing van de Ameri kaanse troepen, zo is van re geringszijde in Athene verno men. Amerika heeft 3508 tot 4500 man geüniformeerd per soneel in Griekenland en be schikt voorts over een aantal bases en faciliteiten, zoals een raketlanceerbasis op Kreta en een artillerie-eenheid voor de controle op kernkoppen. Het vlaiggeschip van de Amerikaanse zesde vloot, „Little Rock", is donderdag plotseling met onbekende be stemming van zijn basis bij de Italiaanse stad Gaeta vertrok ken. De Sovjet-Unie zette haar beschuldigingen voort dat de NAVO achter de gebeurtenis sen op Cyprus zit en dat het westerse bondgenootschap „dood en gevangenschap" over de Cyprioten gebracht heeft. HJ§ '!T- ---• "'ririijPIII! iliir' I 'MUfl V.N.-soldaten vluchten in hun pantservoertuig bij een Turks bombardement op Ni cosia.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1