JV ZO'N SITUATIE PAS IR NIET MEER" Al 3000 doden in Bangladesj Ex-minnaar schiet vrouw en zichzelf dood Vandaag pELEIDER OLIEMAN: WIJ WILLEN GEEN VIERDE ORGANISATIE WORDEN Ook veel doden in noord-India Zes jongens gepakt voor bromfietsdiefstallen Nederland erkent Guinee-Bissau in EEG-verband ;0EKOEK ZIT IN ZWITSERLAND forse hasj- I vondsten [°P Schiphol f* wtr'geTPakt C°n- I "ie' te bestaan- op®e8even I Meden ruim een week oorman katholieke hoeren en tuinders: Misschien hardere man nodig Hulpacties op gang in overstromingsgebied LEGPUZZEL VOOR POLITIE LSD-VONDST IN LONDEN: 200.000- Olie stroomt uit gestrande mammoet tanker Konijnen met hamer gedood Bejaarde man overvallen Vrouw van 107 overleeft haar 16 kinderen pr W A. J. M. Harkx Sacieur: L. Leijendekker administratie-adres: Straat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 JS^efKrtaal; 8,35 per maand. &erS45 cent. f Seversmaatschappii De Stem B. V, "istraat 16. Breda VRIJE ZEEUW DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 27e jaargang No. 7424 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V I (Van een onzer verslaggevers) oi prïCK ..Wat zaterdag fu'echt gebeurd is, heeft "i versterkt in mijn me- dat de landbouworganz- lie's in de toekomst tot an- acties zullen moeten «zaan dan die in het ver- "eden gebruikelijk zijn ge lost Ik wil u wel zeggen, M ik in een dergelijke situ- S iet meer pas", aldus de l ctïe van voorzitter C. G. 1 Mertens van de Kathohe- ké Boeren- en Tuindersbond, tijdens de boerendemon- stratie in het sladion Gal genwaard in Utrecht door een joelende en krijsende menigte van zijn spreekstoel werd gejaagd. Mertens: „Zo iets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik werd geconfronteerd met een uit zinnige troep, waarvan mij niet duidelijk is geworden of ze het tegen mij persoonlijk hadden. Wel had ik de in druk, dat de grote massa in het stadion zich vrij rustig hield, toen ik aan mijn toe spraak begon. Volgens mij zijn het dezelfde lieden ge weest, die naderhand in een motie 50% prijsverhoging voor land- en tuinbouwpro- dukten hebben geëist. Daar van moet ik u zeggen dat ik dat grote kolder vind". De Blerickse KNBTB-voor- zitter die dit weekeinde uit geheel Nederland sympathie betuigingen zegt te hebben ontvangen, wil de gebeurte nissen van Utrecht op korte termijn binnen zijn organisa tie aan de orde stellen. „Het lijkt mij dat dat in een bre der verband dient te gebeu ren dan alleen binnen het bestuur. De KNBTB moet zo spoedig mogelijk duidelijk heid brengen over de vraag of men nog vertrouwen heeft in het beleid van het bestuur en speciaal van mij als lan delijk voorzitter". Op de vraag of hij als gevolg van het incident van jongstleden zaterdag overweegt af te tre den verklaarde de heer Mer tens: „Daarover wil ik in dit stadium geen directe uit spraak doen. Bij mijn her verkiezing anderhalf jaar ge leden heb ik reeds verklaard dat dit absoluut mijn laatste periode zou zijn- Daar wijk ik beslist niet van af. Mocht men binnen de KNBTB van oordeel zijn dat er een man met een hardere instelling nodig is, dan wil ik ook ver vroegd opstappen". „Misschien moet er nu ie mand komen die meer dema gogie bedrijft en de kunst verstaat de massa te bespe len. Of onze organisatie in derdaad die mening is toege daan, moet op korte termijn duidelijk worden". (Van ®eB onzer vers) verslagge- ENNEKOM In het koor protesterende boeren lïft men de afgelopen we- ,a éen vertrouwde stem ge ilst: die van boerenleider H. k De reden ervan is mpel. e Bennekomse agrariër-par- anentariër in met vakantie in Zwitserland en _.s fisteren nog niet te be luiken voor commentaar. Het wel de bedoeling dat hij Irre week in de vergadering (in de Kamercommissie voor indbouwzaken de standpun- n van zijn partij uiteen zou maar zijn partijge- wtcollega Kamerlid J. de loning uit Lunteren had nog nets van de boerenleider ge oord. onrust in de agrarische (rereld is volgens De Koning langs de Boerenpartij heengegaan. Hij heeft zater dag tijdens de massale de monstratie in Utrecht nog getracht het woord te krij gen, maar dat mislukte Vol gens hem heeft de Boeren partij al tien jaar gewaar schuwd voor de situatie die nu is ontstaan. (Van een onzer verslaggevers) ZEVENHUIZEN/STEENBERGEN „Wij willen beslist geen igen leven gaan leiden of een vierde standsorganisatie wor- 'en. Integendeel, woensdagmiddag hopen wij met de centrale indbouworganisaties te overleggen hoe wij door samenwer- to? de verlangens kunnen verwezenlijken, welke ons alle- laal voor ogen staan". t zegt de glastuinider Kees Olieman uit Zevenhuizen, die s voorzitter optreedt van de 28 actiecomités van ontevreden en en tuinders. Die 28 actiecomités, die elk twee afge- 'digden hebben, waaruit weer een „Groep van Tien" is ge- nd voor het overleg met de „officiële" landbouworganisa- E5, kennen nog geen hecht verband. Een secretariaat bijvoor- &ld is er niet. De Zeeuwse vertegenwoordigers van de actiecomités zijn de [heren Karei Nieuwenhuis uit Rilland-Bath, die ook in de roep van Tien zitting heeft, en de heer H. C. van der Maas •t Kats. Uit West-Brabant zijn er geen actiecomités vertegen- oordigd. De enige Brabantse vertegenwoordiger is de heer [Hoefnagels uit Eindhoven. De heer Olieman ontkent dat de eisen van de actiecomités l ver uitgaan boven die van de stands organisaties. D e eisen n de COP A de Europese overkoepeling van de nationale idbouworganisaties waren ook al erg pittig, zegt hij. Hij 1 eraan toe dat men hem als tuinder niet precies moet ragen hoe het met al die gedetailleerde percentages in de idere sectoren van de agrarische bedrijfstak staat. NIEUW DELHI/LONDEN/DEN HAAG De ambassade van Bangladesj in Londen heeft gisteren laten weten dat er bij de enorme overstromingen in Bangladesj tot dus ver naar schatting minstens 3.000 mensen zijn omgekomen. Ruim 870000 woningen zijn verwoest en 22.000 stuks vee verloren gegaan. Volgens de ambassade staat 80 procent van het land onder water en stijgt het water van „zeven grote rivieren, waaronder de Padma, de Brahmapoetra en de Meghna" nog steeds- Ook in het noorden van India heb ben de overstromingen vele mensenlevens geëist- In Bang ladesj en InfuV zijn rond 30 miljoen mensen door de over stromingsramp getroffen- De hulpploegen zou den op geweldige moeilijkhe den stuiten om de slachtoffers te kunnen bereiken- Helikop ters van de Indiase luchtmacht werpen levensmiddelen en an dere goederen af boven de dui zenden dorpen in de blank staande gebieden die nog bo ven water staan- In Bangladesj staan de auto riteiten voor een haast onmo- .SCHIPHOL IANP> oe El °P SchiPh®> heeft het weekeinde een 21- houden H«e studente aange- ocL3tUdente verklaarde de [jn. van een bankier te iwartl hasi,olie wordt op de taa'd -if1 veel meer be- ijs t;fn ,voor hasjiesj- De "perkg0P pen tot 2500 g"1" I Cndie„anmP,S<'hiphul heeft I hesia-, 0 9 ipjTesj in I hachb.Jf men' "He als de Rn, e "aehtloods van I Hen was binnengeko- I Meinand^f!? voor het pakket I °nflerzuek -n<?!ende' b,eek b'i LONDEN (RTR) De Lon- dense politie heeft bekend ge maakt dat ze hij een inval in een huis 40.000 blokken Isd in beslag heeft genomen- Het is de grootste vangst die ooit in de Britse hoofdstad is gedaan De waarde van de blokken op de zwarte markt is dertigduizend pond sterling (bijna f 200.000)- (Van onze redactie buitenland) SANTIAGO DE CHILE Uit de ruimen van de Neder landse Shelltanker „Metula" (210.000 ton) die vrijdag in Straat Magelhaen aan de felle ?f.deJ vrachtbrief |- delaar m n, b'eek een han I niet het rv i^Pillen, die niets het te rnaken had- lrote„rtr!Iefrndf 1ak werd I «eopend w 1 oaK werd ■asjies aan men de 110 kb DURBAN (AFP) De 13.000 ton metende Noorse tanker Produce met 873 ton stookolie en 13.863 ton melasse aan boord is ter hoogte van de Zuidafrikaanse kust 'gezonken. De 34 opvarenden werden bij tijds door helikopters en sche pen gered. grond is gelopen, stroomt per dag 8.000 ton ruwe olie in zee. Kapitein Minkels heeft als laatste het schip verlaten en aan boord van een Chileense sleper verzocht „stand by" te blij'vten. Er staat ruim honderd- miiljoen dollar op het spel. Van het onfortuinlijke schip zijn alle 36 opvarenden behou den overgestapt op een C'hi- leens schip en aan land ge bracht. De sleper Zwarte Zee van L. Smit bevond zich giste ren aan het eind van de mid dag op ruim een dag varen van de in moeilijkheden ver kerende tanker. Nog steeds bestaat gevaar, dat het achter schip van de mammoettanker te pletter slaat tegen de rot sen. Er zijn al lekken ontstaan waardoor de machinekamer gedeeltelijk onder water is ko men te staan. De Metula was met 190.000 ton ruwe olie uit Saoedi-Arabië op weg naar Santiago. gelijke taak- Minstens 17 van de 19 districten van het land zijn door de ramp getroffen. Dacca, de hoofdstad van Bang ladesj, is nog steeds van de rest van het land afgesloten- In verschillende wijken van de stad moeten de mensen tot het middel door het water wa den- Duizenden bewoners van de krottenwijken stromen naar de opvangkampen- Het leger van India heeft 20.000 mensen per boot naar veiliger oorden gebracht, maar het eiland, waarop 208-000 mensen in circa 150 dorpen wonen, wordt nog steeds be dreigd door het woedende wa- 1 ter van de Brahmapoetra- In Dhubri en omgeving heerst een ernstige voedsel schaarste- Duizenden mensen in dit gebied zijn tot op hét bot toe vermagerd- Een ver slaggever heeft gemeld dat er in Dhubri een afschuwelijke stank hangt. De kans bestaat dat er een cholera-epidemie zal uitbreken. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gistermiddag giro 777 opengesteld voor hulpverle ning aan de slachtoffers van i de overstromingsramp in Bangladesj en India- Op de j Nederlandse bevolking wordt j een beroep gedaan giften te storten, zodat op zo uitgebreid mogelijke schaal hulp kan worden geboden- Inmiddels heeft het Neder landse Rode Kruis f 40-000 overgemaakt aan het Rode Kruis van Bangladesj, dat reeds in 110 centra hulpposten heeft ingericht- De stichting Mensen in Nood te Den Bosch, de Neder landse afdeling van de r.-k. hulpverleningsorganisatie Ca ritas Internationalis, heeft uit haar rampenfonds 25000 gul den beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van de over stromingsramp in Bangladesj- Ook de stichting Mensen in Nood stelt haar gironummer 1111222 voor dit doel open Vermeld moet worden: Bang ladesj- De leiders van het Wereld- voed selprogram dat onder aus piciën staat van de VN en de FAO (de voedsel- en landbouw organisatie van de VN) heb ben bekendgemaakt dat de slachtoffers van de overstro mingen in Bangladesj op korte termijn hulp zullen krijgen ter waarde van 2,5 miljoen dollar- 3000 ton tarwe en 200 ton spijsolie zullen met spoed naar Bangladesj worden gezon den. HARDENBERG (ANP) De 33-jarige chauffeur A. H. uit Hardenberg heeft gister middag zijn ex-vriendin, de 28-jar-ge mevrouw A. M. Zweers uit Hardenberg, dood geschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. De chauffeur heeft, zo deer de de politie in Hardenberg mee, rot april van dit jaar met de vrouw, die gescheiden-is en twee kinderen heeft, samenge woond. Op 24 april heeft, hij. na herhaalde verzoeken van de vrouw en op aandringen van de politie, de woningen van de vrouw vrijwillig verlaten, -nrlanks bleef hij de vro-uw lastigvallen. Op advies van een maat schappelijk werkster werd be sloten eel- soort „afkoelingspe riode" in te stellen. Intussen leerde de vrouw in een rust huis in Schoonloo (Dr.) een patiënt Kennen, de 33-jarige H. van der H uit Emmen, met wie het volgens de politie met een „klikte". Desondanks bleef de eerste vriend er bi.i de vrouw op aandringen de oude verhouding te herstellen, hetgeen de vrouw weigerde. Zaterdagavond jl. tegen elf uur vervoegde H. zich weer bij de woning en eiste een onderhoud met de vrouw. Haar nieuwe vriend weigerde dit, omdat het al zo laat was en stelde voor een keer over dag te praten. Afgesproken werd gisteren om twee u-ur. Toen H gistermiddag ver scheen, vroeg de vrouw haar nieuwe vriend boven te wach ten, zodat zij onder vier ogen met h-aar gewezen minnaar zou kunnen praten. Volgens verklaringen van Van der H. tegenover de politie had hij na ongeveer een halfuur tumult gehoord en een vrouwenstem horen gillen Hij holde naar beneden en zag A. H. staan met een vuurbuks in zijn hand. A. H. draaide zich om, wilde schieten, maar Van der H. vluchtte weg. Hij holde naar een buurvrouw en vroeg haar direct de politie te bel ien. Terwijl de politie werd gebeld, vielen er twee schoten en even later kwam de zwaar gewonde vrouw het erf van de buurvrouw op. Zij viel en bleek dood te zijn. Politiemen sen vonder in het huis A. H. die zich door het hoofd had geschoten. De twee kinderen van de vrouw, die tijdens het drama niet aanwezig waren, zijn ondergebracht bij bu ren. Een kien deel van de collectie bromfiets onderdelen in een der kelders onder het Mid delburgse politiebureau. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Mid delburgse politie, bijgestaan door haar technisch assistent, is succesvol bezig met het monteren van zeven a acht legpuzzels, waarvan de stukjes onderling zijn verwisseld, ter wijl ze bovendien nog zijn overgeschilderd. Drie legpuz zels zijn tussen maandag 5 au gustus en gisteren praktisch op de juiste wijze opgelost- Vijf andere puzzels zijn voor het grootste deel ordelijk teza men gelegd- De legpuzzels waarover het gaat zijn even zoveel brom fietsen van het merk Zundapp, die door een zestal jongelui in leeftijd variërend van 15 tot 17 jaar, in de afgelopen twee maanden werden gestolen, vervolgens gedemonteerd, en in onderdelen onder ei kaar gedistribueerd. In enkele gevallen had een lid van het Zündappgenootschap een brommer onder zijn zitvlak, die was opgebouwd uit onder delen van vijf verschillende, gestolen bromfietsen. (Vervol gop pag- 3) (Van onze red- buiten- land)- DEN HAAG De Neder landse regering is gisteren de- finitief overgegaan tot erken ning van de nieuwe onafhan kelijke staat Guinee-Bissau, Zij heeft voorgesteld diploma tieke betrekkingen met Gui nee-Bissau aan te gaan, aldus de woordvoerder van het mi nisterie van buitenlandse za ken in Den Haag De Neder landse regering zal de aan vraag om lidmaatschap van Guinee-Biassau van de Vere- j nigde Naties van harte onder- steunen- Deze erkenning is gebeurd in EEG-verband, zo bleek gis teren, toen in Parijs bekend gemaakt werd dat de negeD lid-staten van de Europese ge meenschap hadden besloten de revolutionaire regering vaD Guinee-Bissau te erkennen Het Franse ministerie van bui tenlandse zaken maakte dit namens de negen bekend- „In de geest van hun com- minuqué van 9 juni in Bonn", aldus de desbetreffende -ver klaring, „hebben de negen lid staten van de EEG besloten tot eensluidende actie ten aan zien van de kwestie van er kenning van Guinee-Bis sau"- De Portugese minister van buitenlandse zaken, Mario So- ares, heeft gisteren in een brief aan de voorzitter van de Veiligheidsraad, uiting gege ven aan de wens van Portugal d republiek Guinee-Bissau te erkennen- Hij zegt dat de erkenning de jure in de nabije toekomst zal geschieden. De Portugese regering wil voorts in „het openbaar verklaren dat het van plan is zo snel mogelijk zijn troepen uit het gebied van Ginee-Bissau terug te trekken- Er zullen tijdelijk slechts die militairen achter blijven, waar men om vraagt °n het aantal daarvan zal wor den vastgesteld bij wederzijds goedvinden"- VN-commlssie voor toe lating van nieuwe leden, waarin alle 15 leden van de Veiligheidsraad zitting hebben, heeft maandag een stemming het verzoek om toelating tot de VN van Guinee-Bissau ge steund De Verenigde Staten hebben al laten weten „vriendschap pelijk e n produktief' met Guinee-Bissau te willen sa menwerken- Het Angola Comité vindt, dat aan de erkenning door Ne derland van Guinee-Bissau weinig politieke betekenis meer kan worden toegekend. „De erkenning is thans zelfs gebeurd met instemming van de Portugese regering aldus het comité in een verkla ring. REGEN Veel bewolking- Plaat selijk regen. Matige tot vrij krachtige zuidweste lijke wind. Maximum temperaturen rond 19 graden. STAD EN STREEK Veilingonderzoek naar fruitafzet. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Scheepswerven zitten goed in de orders. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Bisschop Gijsen kapittelt overheid, artsen en pers over abortus. Pagina 7 Luchtvaartpionier zwaar ziek in New Yorks ziekenhuis. Pagina 8 SPORT Jos Schipper verbaast wielerkenners. Pagina 9 RADIO EN TELEVISIE Vanavond eerste aflevering nieuwe oorlogsserie. Pagina 10 ARNHEM (ANP) Onbe kenden hebben in het afgelo pen weekeinde twaalf konij nen met een hamer doodgesla gen. De eigenaar van de dieren ontdekte beschadigingen aan zijn schuurtje en trof de twaalf dode konijnen aan. De politie stelt een onderzoek in. HAARLEM (ANP) De 70-jarige II. G- W-, die in een kamer achter de winkel van zijn zoon te Haarlem woont, is gisterochtend vroeg overval len- Twee jongens, die een kast had-den doorzocht en naar later blee k f 300 hadden gestolen, sloegen de man neer met een bierfles, knevelden hem en bonden hem op zijn bed vast- PORTLAND Mevrouw Julia Farrell die haar 16 kin deren allen heeft overleefd, is zaterdag in de ouderdom van 107 jaar in een bejaardenhuis in Portland in de staat Oregon overleden- I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1