IRS Vandaag Nixon in tranen Utrechtse politie rekent op 4000 auto's bij boerendemonstratie REGEN WEER ZON Vlooien winnen terrein Nieuwe man in Witte Huis: „Ik zal president van iedereen zijn" Ruim twee miljoen ziek Icmeldingen Bewogen afscheid van de natie STOCK? VERMOUTH VLio m&#* i6'Breda ?n FARMACEUTISCH BEDRIJF WIL VESTIGING IN KANAALZONE DAF-Born gaat vier dagen werken blanco-rosso-dry St.darii/k'liciiluiis /I lO t^eveSchappij De Stem b,v, -UIT'S B.V. telassers sbouwers/ ijzerwerken rkers/ d ijzerwerkers ïerlieden ntimmerlieden chters sers (foto) fitters ;rervaring) raden. f DE WET VREDE Iten zal alde" het SHU uit I ïe daders ziiü C'en? reSenias- EED OPEN „Geen vaarwel, maar tot weerziens" Laatste nacht Weemoedig LANDBOUWORGANISATIES EN ACTIEGROEPEN VINDEN ELKAAR Overeenstemming NEGEN DODEN SYRIË schiet VN-toestel bij vergissing neer Nederlanders met hasj gepakt in Luik GAK BECIJFERDE VOOR 1973: Werkloosheid op al onze bontmantels .de korting is slechts tijdelijk t tv Harkx lecteur: Dit A-jUieW"* ^^HtfdredacteuY L. Ley "^N >-adres: ■K-.-tie- en aa'*ümst%, tel. (01150)-79 20 EvreB^t 9, TehpJF ZEEUW ZATERDAG 10 AUGUSTUS 1974 zte jaargang No. 7422 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V >ot'. improvisatietalent uaties. 111 handen en hersens om pparatuur in perfe^ dient een nian die a™ een ruim salaris p|7," n uitstekende social» at alles gaat meteen e iale Rank Xerox oplei' 'indt in ons trainings! kan opereren krijgt hl! k (met vrije km's voor en een ruime lunch- in voor deze lang niet el bij uzelf ziet zitten tatiebrief naar de afde an van Rank Xerox /laassluisstraat 2, Am- er goed loon, goede sociai e vooruitzichten. 01100 - 5543. asvlakte met de bouw ïen platform voor de voorzieningen, een eigen boot met Hoek van Hol- vrijgezellen kan huisvesting ter worden verzorgd. _j: schriftelijk of te- ter attentie van de H. Lambregts, 2966, Andoc, Rozenburg inde der ing 'oor el ities :h g. Is na 7 uur: 01 607-3394 imenlijke opzet van i. Ltd. nster Group N.V. n Groep N.V. lion Ltd. n Volker Groep B.V. jlo-Dutch Offshore Concrete vaarborgd (Van onze weerkundige medewerker) irr RILT Ook het weerbeeld van augustus blijft sterk Ivallie Maar di' weekeinde komt er na regen weer zon. !en die vooral in de ochtend kan vallen is afkomstig van "P jpijreïsie die vriji agavond Ierland bereikte en vandaag naar trekt. In de loop van de dag zijn er wee. zonnige 'en te verwachten met op enkele plaatsen een bui. ne temperatuur blijft dit weekeinde op een niveau van onge- «0 zradcn. Zondag zijn er door een rug van hoge druk wat "opklaringen te verwachten maar het weertype blijft wis- i .i Jn hntroro lllohfldo-ptl dp cfrnminre 7PP1T c+ovlr •>0 graden. Zondag zijn er door een rug van hoge druk wat opklaringen te verwachten maar het weertype blijft wis- Ivallig doordat in de hogere luchtlagen de stroming zeer sterk lirtivpsteliik blijft. iv raie lucht wordt in Zuid-Europa aangetroffen met in Spanje Italië en de Balkan temperaturen van 32 tot ruim 35 DEM HAAG (AMP) Mensenvlooien die tot voor enkele jaren in ons land een kwijnend bestaan leidden, zijn thans weer enigszins in opmars. Dit werd enige tijd geleden geconstateerd in een rapport van militair medi sche zijde. Oorzaak van de toeni .ing van het aantal sprin„ ertjes werd daarin ge noemd de onverzorgde haar dos van menig wapendrager. Maar de vlooien tieren ook welig in de haardossen van een ongeteld aantal jonge burgers. De vlooien hebben het weer mee: beetje broei- erig dikwijls, maar meestal geen weer dat noodt tot zwemmen. Voorts stromen in deze tijden drommen mensen van buiten de landsgrenzen ons land binnen en ook zij scheppen een klimaat waarin het voor de vlooien goed toe ven ls. De gemeente AHy.iaar heeft dezer dagen de -ijd aangebonden met een vlooi- enkolonie die gevestigd op een braak liggend stuk land neiging tot migratie naar de naburige woningen kreeg. In juni en juli waren het Enschede en Einhoven waar vlooien in groteren getale de kop opstaken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volks gezondheid heeft evenwel ge®n alarmerende berichten van gemeenten ontvangen. De strijd tegen de vlooien- plaagjes wordt tot dusverre op gemeentelijk niveau afge daan. MS- 1 FORD BEGINT MET VERZOENING (Van onze correspondent in Washington Bert van Velzen) I I': .SHLN'GTON President Gerald Ford, niet gekozen door V volk, maar door het noodlot staats- en regeringshoofd ge- forden van de Verenigde Staten, zei vrijdag, na het afleggen ran zijn eed op de grondwet„Zoals mij niet gekozen hebt »r uw geheime stem, zo heb ik dit ambt niet verkregen door 'heime beloften. Noch voor het presidentschap, noch voor het «-presidentschap heb ik een politieke campagne gevoerd. Ik jób een partij-programma onderschreven. Ik sta bij geen en- Ik,ie man in de schuld en slechts bij één vrouw: mijn lieve lehtgenote Ik heb deze enorme verantwoordelijkheid niet ge- xht maar ik zal haar niet schuwen". (resilient Ford sprak niet in ie bezwerende toon van een Eecntige inaugurale ede. Er men geen leuzen. Hij sprak 't taal van eén oprecht goed i verzoenend man die het s 2ijn eerste taak beschouwt i wonden te helen die de toerikaanse politiek en het merikaanse volk zo zwaar Jbbèn geteisterd. De toon (au zijn rede was verkwik ten!. WISSELEND BEWOLKT MET BUIEN eximumtemperatuurj negentien graden. stad en streek Waai eens uit in het i Zwin. Pagina 3. BINNEN- EN BUITENLAND Wat huurders en verhuur ders mogen doen en moeten laten. Pagina 9. sport Cassius' laatste dans. Pagina 19. badio en televisie Padio in bezettingsjaren opnieuw tot klinken. Pagina 21. FINANCIëN en economie I' Cehave draaide prima in 1973. Pagina 23. vrij-u1t Britten schiepen cultus rond Nederlandse likeur. PEILINGEN Alfnnk: Romein in hart en nieren, maar altijd n°9 meer katholiek. kunst en cultuur Kunst uit Ethiopië. „Ik beloof u", zei Ford, „dat ik de president van iedereen zal zijn". Hij uitte ziah als een prediker van de waarheid: Ik geloof dat de waarheid de lijm is die regeringen bijeenhoudt; niet alleen onze regering maar de beschavingen zelve". Hij beloofde als president zijn instincten van oprecht heid en openheid" te volgen in het volste vertrouwen dat eer lijkheid het beste beleid is. Onze lange nationale nacht merrie is voorbij. Onze grond wet werkt. Onze grote repu bliek is een regering die stoelt op de wet en niet op mensen. Hier regeert het volk". Ford sprak verder over gerechtheid en liefde en over recht en genhde. Hij noemde de won den van Watergate die nu moeten helen giftiger dan die van buitenlandse oorlogen en hij zei; Laat ons de gouden regel van ons politieke proces herstellen en laat broederlief de ons hart zuiveren van ver denkingen en haat". denksport te„, ?arl5e man uit Am- MraaMl,'ntl0n.derl,a8av0l,tl °F Akbekenri a? door twee I 'l,aime" beroofd IC D® twee man- |Vast en haalC b?'aarde ma" zijn spoorloos. President Gerald Ford vroeg het Amerikaanse volk voor hem te bidden maar ook voor Richard Nixon en zijn gezin. Moge onze voormalige presi dent die vrede gebracht heeft voor miljoenen vrede vinden voor zichzelf. Moge God zijn goede vrouw en dochters zege nen en troosten". Toen Ford over Nixon sprak stond hij op het punt van tranen. Verder was hij kalm en sereen. Hij stond er als de anti-Nixon. Gerald Ford legde zijn ambts eed af voor Warren Burger opperrechter in het Hoogge rechtshof. Ik Gerald R. Ford zweer plechtig dat ik getrouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefe nen en naar mijn beste vermo gens de grondwet van de Ver enigde Staten zal bewaren be schermen en verdedigen". Ford is vrijdagmiddag onmid dellijk aan het werk gegaan om de tot dusver bittere be trekkingen tussen het Witte Huis en het Congres te her stellen. Hij. zal zich doorlo pend openstellen voor het volk en niet in isolement regeren zoals zijn voorganger. Ford ge looft in oprechte conversatie onder vrienden en zo kondigde hij de toespraak aan waarmee hij het presidentschap aan vaardde. Hij zal maandag voor het Congres verschijnen hij vroeg dit als een privilege om zijn voormalige collega's over zijn opvattingen over de regeringsprioriteiten uiteen te zetten en het advies van het Congres en het volk te vragen. Hij begon vrijdagmiddag al aan zijn grote verzoenings werk En er waren geen tra nen meer. Meer nieuws en commen taar over Ford en Nixon op de pagina's 9, 11, 16. (Van onze correspondent in Washington Bert van Velzen) WASHINGTON Gerald Ford ontwaakte vrijdagmor gen tegen halfzes. Het was nog donker buiten, donker blauw overtrokken met een grijze mist. Het onwezenlijke moment tussen de nacht en de dageraad maakte bij zijn eigen ontbijt klaar. Zijn 18- jarige zooc Steven was ook vro»g op; hij ging, later op de dag. bij de nationale plantsoenendienst een cheque ophalen voor het gras dat hij in zijn zomervakantie heeft gemaald. Vandaag of morgen ontwaakt Gerald Ford in het Witte Huis. De „Washington Post" lag op de mat voor de deur van Fords huls in Alexandria, aan de overzijde van de Po tomac-rivier. Daar stond, in ongeveer dertig pagina's be schreven wat er gebeurd was. En waarom Jerry Ford om twaalf uur (vijf uur Ne derlandse tijd) president van de Verenigde Staten zal wor den. Richard Nixon bracht zijn laatste nacht in het Witte Huls wakend door. Hij las daar wat Theodore Roosevelt in een aangrijpend lament schreef over de dood van zijn dochter. Anderhalf uur voordat Gerald Ford de eed op de grondwet aflegde nam Richard Nixon, toen nog pre sident, afscheid van zijn me dewerkers in het Witte Huis. tn tegenstelling tot Gerald Ford was hij ten prooi aan diepe emoties. Hij sprak zijn eigen, met tranen doordrenk te grafrede uit. - Nixon stond daar tussen vrouw, dochters en schoon zoons. Hij huilde, terwijl hij glimlachte. Zijn stem brak toen hij over zijn moeder Hannah sprak, over wie, naar Nixon zei, geen boeken zullen worden geschreven, maar die een heilige was. Hij sprak over zijn vader Frank, een kleine man, met weinig geluk, die groot was. Nixons rede was een psycho drama Sterke mannen weenden, toen Nixon zijn grafrede hield. Nixon probeerde op luchting te brengen met klei ne, weinig geslaagde grap pen. Hij was weemoedig: „Aleen als je in diepe vallei en bent geweest, ken je de vreugde van de hoogste top". Hij sprak niet over de diepte van zijn schuld: „De topman draagt de verantwoordelijk heid en die heb ik nooit ontdoken". (Vervolg op pagina 11). (Van onze redactie binnenland) UTRECHT De Utrechtse politie verwacht dat ongeveer 20.000 boeren en tuinders, die zaterdag eensgezind naar de demonstra tieve bijeenkomst in het Utrechtse stadion Galgenwaard zullen komen, dat zullen doen in rond 4000 auto's. Op het parkeerterrein van het stadion is daarvoor niet voldoende plaats zodat vele boeren hun vervoermiddelen zullen moeten parkeren op de wegen naar het nabijgelegen universiteitscentrum De Uithof en in de straten van de Stadi- onwijk. Om dit parkeren zo vlot mo gelijk te laten verlopen, wor den 20 politiemannen ingezet. Een ongeveer even grote groep agenten is in en om het stadi on aanwezig om alles in goede banen te leiden. Verder wordt in samenwer king met de algemene ver keersdienst van de rijkspolitie toezicht gehouden op de rijks wegen rondom Utrecht, om ook daar te zorgen dat de vloed naar het stadion van een leien dakje zal lopen. In het stadion fungeert een eigen ordedienst van de land bouworganisaties. Tot op het laatste moment heeft het er in gezeten dat landbouworganisaties en actie groepen verdeeld naar Utrecht zouden gaan. Maar gisteravond hebben een delegatie van de centrale landbouworganisaties en een tier man sterke dele gatie van de 28 actiegroepen van boeren en tuinders die de afgelopen dagen in het hele land hebben geopereerd, gister avond overeenstemming be reikt over de opzet van de door de landbouworganisaties georganiseerde demonstratieve bijeenkomst. De heer K. Olieman die het beraad tussen de actiegroepen onderling heeft voorgezeten en nu ook de delegatie leidt zal m de bijeenkomst in het stadi on het woord voeren direct na de openingsrede van drs. R. Zijlstra, voorzitter van het overlegorgaan der drie centra le landbouworganisaties. De delegatie van de actiegroepen die volgens de heer Olieman volledige volmacht had van haar achterban, heeft zich ge steld achter de eisen die za terdag voor de drie centrale landbouworganisaties naar vo ren zullen worden gebracht. De actiegroepen, en volgens de heer Zijlstra ook de landbouw organisaties, beschouwen de ze eisen als minmum eisen Op langere termijn hebberf de actiegroepen nog wel aanvul lende eisen- Zij houden ei vol gens de heer Olieman heel hard aan vast dat het inkomen van boeren en tuinders op een hoger niveau moet komen- De bijeenkomst waarin de sfeer goed werd genoemd, duurde van ongeveer twee uur tot twintig over zes vrijdag middag. Er waren twee onder brekingen voor afzonderlijk beraad van de beide delegaties en tegen het eind had drs. Zijlstra, voorzitter van het overlegorgaan der drie centra le landbouworganisaties, nog een gesprek onder vier ogen van enkele minuten met de Zeeuwse actieleider K. Nieu- wenhuyzen. Beraad van de de legatie der actiegroepen met haar achterban is er in de loop van de middag niet geweest, verklaarde de heer Olieman desgevraagd. (zie ook pag. 3) De nieuwe Amerikaanse president Gerald Ford legt de eed af ten overstaan van opperrechter Warren Bur ger. (Van onze redactie buitenland) DAMASCUS Een trans portvliegtuig van de Verenig de Naties is gisteren in Syrië bij de Libanese grens neerge stort. Alle negen inzittenden zijn omgekomen. Volgens een officiële bekendmaking in Da mascus verongelukte het toe stel toen het tijdens een duel tussen Syriseh luchtdoelge schut en Israëlische gevechts vliegtuigen werd getroffen. Het vliegtuig, van het type Caribou, was op weg van Is- mailia. aan het Suezkanaal, naar Damascus. Het kwam neer in de omgeving van het dorp Dimass. Een functionaris van het Sy rische bureau voor de burger luchtvaart achtte het mogelijk dat het VN-vliegtuig was ge troffen door een Syrische luchtdoelraket. Een VN-woordvoerder in Damascus zei de oorzaak niet te weten Israël heeft ontkend, dat Israëlische gevechtsvlieg tuigen in de lucht waren toen het VN-toestel neerstortte. De Syrische regering heeft gisteravond toegegeven het VN-vliegtuig „bij vergissing" te hebben neergehaald. LUIK De politie in Luik (België) heeft donderdag twee Nederlanders aangehouden, die 60 kilogram Gurkse hasj bij zich hadden in een auto. De hasj heeft volgens de poli tie een waarde van ruim f 400.000. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Gemeenschappelijk Administratie kantoor (GAK) heeft vorig jaqr ruim twee miljoen ziekte meldingen geregistreerd, zo blijkt uit het vandaag ver schenen jaarverslag. Dat is vijf procent hoger dan in 1972. Ook de gemiddel de ziekteduur steeg zij het gering. Het totaal aantal uitke- ringsdagen ging met ruim vijf procent omhoog tot 257 mil joen dagen. Het kostte alle maal bijna 13 miljard gulden. Er werden 1.9 miljoen contro les verricht. In het kader van de Wet Arbeidsongeschiktheidsver zekering werden 33.000 nieu we gevallen geregistreerd te gen het jaar daarvoor 31.000. Ongeveer 21.000 uitkeringen konden worden beëindigd (11.700 wegens het behalen van de 65-jarige leftijd, 4.400 wegens overlijden en ruim 4.500 wegens herstel). In to taal kregen vorig jaar 186.000 werknemers een uitkering. Dat vergde een bedrag van bijna 21 miljoen gulden tegen 17 miljoen gulden het jaar daar- Het aantal aanvragen om Werkloosheidsuitkering daalde in '73 aanzienlijk namelijk met 24 procent van 226.000 in '72 tot 171.000 vorig jaar. Het aantal uitkeringsdagen ging met 25 procent omlaag tot bij na 56 miljoen. Het uitkerings bedrag daalde minder: met 14 procent. In '72 werd nog voor 312 miljoen gulden uitgekeerd, vorig jaar slechts 267 miljoen gulden. (ADVERTENTIE) de vrouw die alles van bont weet TILBURG DEN BOSCH Heuvelstraat 44 Schaoenmarkt 17 Tel. 013 - 43 16 20 Tel. 073 -13 91 25 BREDA EINDHOVEN Eindstraat 14 Demer 18 Tel. 01600 - 3 10 86 Tel. 040 - 2 25 91 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBUKG-TERrvEU- ZEN Eurobrom B V. in Den Haag, een onderneming die zich toelegt op de fabricage van broomverbindingen die worden gebruikt in de land bouw-, de farmaceutische, de verftextiel-, en chemische in dustrie wil zich op een terrein ten zuiden van de verlengde Zevenaarhaven te Terneuzen gaan vestigen. De B-V- heeft het oog laten vallen op het terrein van vijf hectaren dat bij het Haven schap Terneuzen in beheer is Op wat langere termijn wil Eurobrom een aangrenzend terrein van ruim vier hectaren in eigendom verwerven- Reeds nu wil het bedrijf, om van uitbreidingsmogelijkheden verzekerd te zijn, een optie op dit tweede stuk grond- Het dagelijks bestuur van het Havenschap Terneuzen staat positief tegenover ae vestigingsplannen van dit be drijf in de kanaalzone Bij in formaties op het ministerie van Economische Zaken, bij de milieu-inspectie, bij de ge meente Terneuzen en de vei - schillende nutsbedrijven in Zeeland, is gebleken dat een gunstige beslissing op het ver zoek van Eurobrom verant woord is- (Zie verder pagina 11) (Van een onzer verslaggevers) BORN Met ingang van maandag 12 augustus zal bij Dai in Born, waar personenau to's worden gemaakt, een vier daagse werkweek worden in gevoerd. Sedert de tweede helft van december 1973 werd in Born nog maar drie dagen per week gewerkt. De werktijdverkorting was ingevoerd in verband met de enorme toename van de voor raden. Dit laatste was een rechtstreeks gevolg van de oliecriesis. Volgens een woordvoerder van Daf is de verhouding tus sen de verkopen en de voorra den inmiddels zodanig gewij zigd dat de invoering van een vierdaagse werkweek gerecht vaardigd is. HET WEEKBLAD Accent moet de op 20 juli gepubli ceerde kop „Hare Krisjna perst miljoenen af" rectifice ren- De president van de rechtbank te Amsterdam heeft vrijdag in een kort geding van de stichting international so ciety for krislina consciousness tn de 'hoofdstad tegen Accent beslist dat, in de eerstvolgen de uitgave na betekening van het vonnis, onder de rubriek „tekst en uitleg", een door de rechter opgestelde rectificatie moet worden geplaatst, op straffe van een dwangsom van 15 000 gulden. (ADVERTENTIES) ver; Sinds vorige week staan er steeds erpieegkundigen bij Sl.€lara Ziekenhuis op de sloep Nou ènf Onze afdeling personeelsza ken kan het wat dat betreft niet druk genoeg hebben. Welke verpleegkun dige belt of schrijft voorde volgende ronde. Olympiaweg 350 - Rotterdam iel, 010-320100 toestel 241/168/340

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1