m studie 'aagstuk Gevecht tegen George Foreman in Zaïre ALI'S LAATSTE DANS Toine van de Bunder winnaar in Wemeldinge Opnieuw twee records voor Axel Degheselle Max Euwe: „Ik juich dit toernooi toe" ¥©Ikskoers in Aardenburg ÏÏÏiï1"1'* Gadocha moet m Polen blijven Toernooi rwapens xs Vonck in nationale ploeg EI Espagnol in onderhandeling met Schoenmaker Hogeboom naar 19 r .i SK Lokeren Remise voor Roy Dieks \bor 'n krats liften met de trein. Ga voor dertig piek acht dagen op deNS tienertoer. ^terdag ,g 10 augustus 1974 ■j sport Dat kan slechts een k aantal jaren. Kerncnerefe'j1! stelt dr. De Boer milieuoogpunt beschouï worden als een gunstig Z! natief voor olie en steiLi, Kernenergie imArl^j komt verontreiniging plaatse door zwavel- Stothoudende dampen n I voorkomt het verhog"ng a koold.oitydegebajt v de lucht. Maar daar ,t,3( genover dat het opwekki" van elektriciteit door kernf sie een voldoende techrS voorbereiding wreist van de behandeling e, opslag van afvalstoffen nf verschillende problemen' di zich voordoen, zowel bi'i klassieke als bij de nuclea,' energieproduiktie, 2ijn lecha e problemen. ze kunne, alleen worden opgelost do» gelicht en planmatig onder- De mogelijkheid hierin, wordt echter ernstig in vaar gebracht door de sim van wantrouwen die door sommige tegenstanders wordt geschapen door de indruk t, wekken dat alleen Goto,, en Tamp!in (schrijvers een studie die uiterst nessi mistisch was over de gevol gen van de kernfusie voor het milieu) het vak kennen e» iedere andere deskundig, ons op onverantwoorde wijze probeert met zijn gevaarlijke hobby s in gevaar te bren gen. Er wordt hier een ver. vuiling van het communica- tiemilieu gepleegd die niet alleei voor de ontwikkeling van de kernenergie, maar in een later stadium ook voor iedere andere activiteit waarvoor men de proteste rende minderheid kan inzet ten, een groot gevaar ople- vert. De werkelijke serieuze discussie over de noodzake lijke beveiliging van milieu en bevolking tegen de risi- I co's alle risico's van onze industriële bedrijvig heid wordt doorkruist door acties van huisvrouwen, die andere huisvrouwen waar schuwen tegen als atoom bommen uit elkaar vliegende kerncentrales en mismaakte I kinderen, omdat men de ka rikatuur met de werkelijk heid gaan verwarren". Dr. De Boer stelt dat de werkelijke problemen slechts kunnen worden, opgelost als men de energieproduktie gaat zien als een kevestie van ruimtelijke ordening en als men de technische ontwikke ling planmatig gaat richten op de toekomstige structuur die wij onze energiewinning willen geven. Hij wijst er op dat de kernenergie grote perspectie ven biedt voor onze toekom stige energievoorziening. De vraag is daarbij of wij in staat zullen zijn de mogelijk heden technisch, economiscn en politiek te realiseren en te benutten. Dat vereist ant woord op vele vragen, onder andere die over de veilighe"! van de kerncentrale Dr. Dt Boer, dat blijkt uit deze stu die, gelooft dat dat antwoord positief kan zijn, mits wij komen tot een goede plan ning van het onderzoek en ons niet van de wijs laten brengen door acties van hen die het niet te doen is om milieuveiligheid, maar d'S veel verder reikende maat schappelijke doeleinden na streven. Waarbij een wtt- durende gedachtenwisseling met hen die oprecht vrezen voor ons milieu van eminent beIangis' j levii Dr A. A. de Boer Energie Ivandaag en morgen' tUit£- Kluwer, 119 pag., t 14,50). voor 11 dollar kan w"ri" aangeschaft. ,irn De kleinste revolver- Derringers die in de pa™ de hand verborgen ku worden gehouden en de 8 ste zijn .44 magnums met acht duims loop, waarme met een schot meerdere fanten tegelijkertijd BM den. Het duurste ui «fj1 L, News" aangeprezen pist een Zweeds 9 millimeter r dukt dat de groothandel dollar kost. ,nrts De import handvuui j, blijken aan grote oai kingskracht te hebben:! werden er bijna 440.000 M voerd em het vnrl?,,„ liet 900,700. De pogingen c. Amerikaans® volk te nen zijn tot dusver .gg gefaald. De »Natl°"i,njSati« Association", een ors met grote invloed in ie„|ijll gres, heeft met ^"'„et- succes de anti-vuilrwape ten de tanden weten trekken. i-lZEN beet van vlo (Van onze correspondent) WASHINGTON Daar was Vu dansend als een vlinder I'd de vreesaanjagende ge stalte van Sonny Liston. Son- „v Liston, die door de trou we volgeling van Allah ,die leliike bruin® beer" genoemd werd en die kon kijken met de „linstering van moord in zijn" ogen- Liston, van wie men zei dat bevreesde oppo nenten, van hem dromend, ontwaakten met een angst schreeuw in de nacht. naar was Ali, de zwarte volksheld, die in Atlanta te rugkeerde uit de balling schap die hem was opgelegd omdat hij de wapenrok niet Wilde dragen in Vietnam. Opnieuw danste hij als een vlinder, nu rond Jerry Quar- rv de Multatuli van de boks- ring Jerry Quarry, die zo veel geleden heeft, maar al tijd omringd wordt door wel riekende vrouwen met hoge blonde kapsels als van ge sponnen suiker. Daar was tli, die tweemaal Walmende joe' Frazicr ontmoette, de boksende stoommachine. En nu is er George Foreman, de nieuwe Joe Louis, wiens handen geladen zijn met dy namiet. In Kinshasa in de Afrikaanse staat Zaïre inhet recente koloniale tijdperk Leopold- ville in Belgisch Kongo) gaat Ali zijn laatste gevecht leve ren in de ring. De regerende wereldkampioen, George Fo reman, zal in het „Stadion van de 20e mei" dat 100.000 zetels bevat, Mohammed Ali bestrijden. De inzet is 5.000.000 dollar de man. Het gevecht is meer dan een bokswedstrijd en meer dan een zeldzame betaaldag. Ali en George gaan een pelgri mage maken naar het conti nent van hun herkomst. Zo is het althans beschreven door Manduga Bula, het op perhoofd van de pers in Zaï re, die kort geleden in Was hington verscheen om onder meer over de komende strijd te spreken. Manduga Bula sprak als volgt: „Het is een historisch gebeuren, de eer ste maal in vier eeuwen van scheiding dat onze zwarte gemeenschappen bijeen ko men. Wij in Afrika voelen ons nauw verbonden met on ze zwarte broeders AH en George". Het welkom van Ali en Ge orge zal overweldigend zijn. Er zal, zo verklaarde Mandu ga Bula, gedanst worden op het ritme van de tam-tam. Er komt een driedaags Afro- Amerikaans cultuurfestival met de dansers en zangers van Zaïre en met Aretha Franklin, Steve iWonder en James Brown. Manduga Bula, wiens naam moet in spireren tot een lied begeleid door elektrische guitaren, sprak en zeide: „Wij zien dit als een gelegenheid om de wereld te bewijzen dat wij een land van vrede zijn". De bewijslevering van die vrede is een gevecht in de boksring. Ali en George zul len in Zaïre trainen in het hoofdkwartier van de enige politieke partij, de Volksbe weging van de Revolutie. Het gevecht vindt op 24 sep tember plaats om drie uur in de ochtend, zodat Ameri kaanse liefhebbers het om 10 uur 's avonds kunnen zien via een gesloten tv-circuit. In het stadium zelf kosten de zetels om de ring rond 600 gulden en boven in de enge lenbak kan men het gevecht zien voor 25 gulden, maar veel meer dan twee dansen de muizen ziet men dan niet. Manduga Bula, die ook hoofd is van de „Commissie van Toezicht op het Gevecht" verklaarde dat 25 Afrikaanse staatshoofden Ali en George aan het werk zullen zien. De president van Zaïre, Mobutu Sese Seke, zal niet in hef stadium verschijnen, maar Aii en George op een recep tie de hand drukken en mo gelijk zelfs omhelzen. Na uitbetaling van 5 miljoen dollars aan Ali en 5 miljoen dollars aan George Foreman zullen de promotors rond 20 miljoen dollar overhouden. Mohammed Ali heeft enkele bittere opmerkingen over broeder George gemaakt, want George gelooft in de Amerikaanse vlag, even fer vent als Ali in Allah gelooft. Maar het is reeds waargeno men dat Ali op verdediging aan het trainen is, bouwend aan een strategie die moet voorkomen dat de bliksem van Foreman's grote vuist hem treft. Ali zal moeten dansen, als een vlinder, om zijn huid te kunnen redden. Ali is de dichter, de volks held, de revolutionair; Geor ge is het establishment, die de macht heeft en vrij onge voelig is voor revolutie. Op een bijeenkomst van de Ver eniging van V N. correspon denten in het glazen paleis van de vrede aan de East River te New Vork werd Fo reman gevraagd of boksen een bijdrage levert aan de vrede. „Welzeker" zei Geor ge Foreman, „als jongens als ik vechten geef ik de juiste klap en dan is het over en niemand gekwetst". „Wat heb je" zo vroeg een zwarte man, „voor de Afro- Amerikanen in de getto's ge daan?" GeOrge: „In de eerste plaats ben ik uit het getto gestapt. Ik zorg er voor dat ik in de juiste conditie blijf om er niet terug te moeten keren en aldus, als iemand het, getto wil verlaten, is er iemand die het voorbeeld gaf". Foreman gaat graag naar Zaïre. Hij is van plan Ali snel te vloeren, met een knock-out die Ali tijdelijk onder anesthesie zal brengen. Ali zal gaan dansen, als een vlinder in de ring en voor het laatst. Daarna zal hij zich volledig aan Allah onderwer pen en diens woord gaan prediken, zoals de Grote Mo- hamed, de Profeet. (Van onze sportmedewerker) WEMELDINGE De 25ste overwinning van Toine van de Bunder in dit seizoen is vrijdag in Wemeldinge een feit gewor den. De onbetwiste heerser in de Zeeuwse criteriums zegevierde ditmaal voor de variatie maar eens in de eindsprint. En hij deed dit overtuigend door vrijwel het compacte veld met enkele r fietslengten achter zich te laten. ven om het fel jagende pelo ton achter zich te houden dat hem dan ook in de rug bleef zien Met circa vijftig meter voorsprong ging Huizinga tenslotte over de streep. Daar voor was de Rotterdammer reeds weggeweest met Her man Frijters, Corné Kokke en Peter Heeren. Maar toen gaf het peloton geen krimp. Ook Johat van der Meer en Her man Frijters, die in de eerste koershelft zeer bedrijvig wa ren geweest, hadden-niet vol doende ruimte gekregen. De moed die Huizinga tenslotte toonde, werd uiteindelijk be loond. Uitslag amateurs: 1 Toino van de Bunder, IJzendijke, 60 kilometer in 1 uur, 28 min. en 45 sec., 2 Johnny Konings, Sprundel, 3 Krijn Sint Ni- eolaas, 's-Gravendeel, 4 Peter Godde, Koewacht, 5 Bert Broere, Oudenboseh, 6 Ger Sint Nicolaas, 's-Gravendeel, 7 M. Verboom, Ellewoutsdijk, 8 Gerard van 't Geloof, Ouden bosch, 9 M. Bussuim, Dor drecht, 10 Leo van der Wiel, Breda, 11 Wim Westdorp, Heinkenszand, 12 Toon van de Spiegel, Sint-Maartensdijk, 13 Bram Geense, Sint-Philips- land, 14 E. Petie, Halsteren, 15 F. Brand, Dordrecht, 16 Ad van Treijen, Lepelstraat, 17 J. Harinok, 's-Heer Abtskerke, 18 Toine Kraus, Oudenboseh, 19 Wim de Wilde, Goes, 20 j Tolhoek, Yerseke. Nieuwelingen: 1 M. Huizin ga, Rotterdam, 25 km in 35 min., 2 j. Hollemans. Bergen op Zoom, 3 J. van der Meer, Wouw, 4 C. Kokke, Sint-Wil lebrord, 5 Kees Kuijstermans, Bosschenhoofd. 6 P. Heeren, Sprundel, 7 S. Polak,- Hoogt: Zwaluwe, 8 A. Mannien, Roos endaal, 9 M Goossens, Hoog- erheide, 10 H. Freijtera, Moer dijk. Dit feit was eigenlijk het enige waarvoor de toeschou wers even opveerden, want daarvoor had men niets spec taculairs gezien. Dit kwam in hoofdzaak omdat de toch reeds tort geplande afstand die de renners moesten afleggen (80 kilometer) nog eens met 20 km werd ingekort doordat ju ryvoorzitter Jan Moerdijk door de vroeg invallende duisternis geen risico's wenste te nemen. Hoewel het tempo hoog lag tijdens de gehele wedstrijd kon ledereen gemakkelijk in de wielen blijven, doordat er praktisch geen demarrages werden geplaatst. Zelfs Toine van de Bunder hield zich koest, al bleef zijn vizier op scherp staan. In de slotfase Ktte de Zeeuwsch-Viaamse locomotief zich op kop van de groep, die even tevoren een zwakke poging van Bert Broe re en wat later van Ko Tol hoek in de kiem had ge smoord. Zes man gingen met 25 meter voorsprong aan de laatste ronde beginnen. Dat waren Peter Gödde, Toine van da Bunder, Kees Sint Nico las, Thijs Fase, Rinus Ver boom en Kees Spaans. Dit zes tal hield echter niet stand te- ?eri het peloton, waarin Ge rard van 't Geloof en Johnny Konings de anderen inspireer den tot een korte jacht, die j succesvol verliep. y°0v Toine van de Bunder I t allemaal niets om het Hij toonde zijn kunnen in F*- eindsprint. Als eerste ™am Van de Bunder uit de "vut op het laatste rechte j aar finish- (zo'n paar I "trevd meter) en sloeg daar- v ui.e aanvallen op zijn posi- tle gedecideerd af. De frêle ■nen uit IJzendijke continueer- ae hiermee zijn uitstekende vorm en bewees dat hij ook in J.Jpure snelheid zijn man Het dagelijks bestuur van de sportraad opent de sportweek, waarvan het jeugd schaaktoernooi een onderdeel vormt. (Van onze zwemmedewerker) SAS VAN GENT-VLISSIN- GEN Axel Deghesselle heeft donderdagavond in het zwem bad van Sas van Gent tijdens de plaatsingswedstrijden voor een finaleplaats van het Zeeuwse kampioenschap 890 meter vrije slag heren duide lijk bewezen dat de kracht explosie van maandag jongst leden op de 1500 meter vrije slag geen uitschieter geweest is. De wel zeer plotseling naar voren gekomen pupil van trai ner Piatsehorre van De Bruin vis, doorbrak zowel op de 400 meter (4.49.8) als op de 800 meter (9.50 2) de vijf-minuten- respectievelijk tien-minuten- grens, een barrière waarop tot nog toe alle Zeeuwen zich stink zwommen. De Zeeuytse records op deze afstanden stonden met 5.02.5 en 10.31.9 sedert twee jaar op naam van Sjaak van der Hooft uit Ter- neuzen. Axel Degheselle plaats te izch dus als grote favoriet voor de titel. Hij zal in de finale de Vlissingers Jaap Keymel en Ronnie de Nooyer, John de Lange uit Middelburg en de Goesenaar- Piet Schop ontmoeten. De tijd waarmee Jaap Key mel de wedstrijd in Vlissingen won (10.44.3) en waarmee hij het Zeeuwse ad'spirantenre- cord verbeterde, komt echter aoor de tijd van Degheselle volkomen in de schaduw te staan. Ook de daimes zwom men selectiewedstrijden en wei op de 1500 meter. Miriam Overdulve (Schelde) bleef in bas van Gent precies een se conde boven het Zeeuws re cord. Zij klopte Els van Ta- tenhove van De Braakman met een duidelijk verschil (22.45.9) tegen 22.58.4. Deze meisjes plaatsten zidh met Marjolein van de Neste en Ca- rin Clemminck van De Schel- ae eri Marlies Verctuysse van De Braakman voor de finale, m Vlissingen was Carla Wil- lems van De Stormvogel veel te sterk voor haar tegenstand sters. Zij won de 1500 meter fn 23.45.3 en plaatste zich eveneens voor de finale, die donderdag 15 augustus in het zwembad te Middelburg wordt gezwommen. staat De leverde (Van onze sportmedewerker). SAS VAN GENT Een doodse stilte heerste er in de zaal van het cultureel centrum De Speye te Sas van Gent. BILBAO (EFE) Lex Schoenmaker, de spits van landskampioen Feyenoord zal waarschijnlijk een contract te kenen bij de Spaanse club El Espanol. Schoenmaker heeft dat gisteren in Bilbao ver klaard. „Vertegenwoordigers van Espanol komen hierheen om Je laatste details te regelen. Wanneer zij hier niet verschij nen reis ikzelf naar Barcelona om de laatste zaken te rege len", zei Schoenmaker tegen een verslaggevers van het Spaanse persbureau EFE. nieuwelingenwedstrijd een zege op voor de „"«dammer Martin Huizin- timi zeven km rooi' het snrnÜ z'i'i eentje weg- 1' ,Dez® solo lukte, hoe- 1 "mzmga alles moest ge- (Van onze sportmedewerker b5LÏT - LOKEREN De SK i f eerste divisieclub «hJ; en l,cefl h'i het de 0, .van de transfermarkt geboom1"8' d"e'man Bob Ho- aZ°® van de Amsterdamse WARSCHAU (ANP) Poolse sportautoriteiten heb ben de international Robert Gadocha, de opvallende links buiten tijdens het toernooi om het wereldkampioenschap voetbal, geen toestemming ge geven het land te verlaten en voor een Westeuropese club uit te komen. Gadocha, 28, had daartoe een verzoek ingediend in juni. Hij wilde na het wereld kampioenschap zijn club Legia Warschau verlaten wegens een afnemende gezondheid en om zich op de hoogte te stellen van de moderne technieken in het Europese voetbal. Hij zou die kennis later als coach in Polen willen onderwijzen. Le gia liet hem vandaag weten dat zijn gezondheid nog goed genoeg is om in Polen te blij ven spelen en dat de regle menten niet toestaan dat een speler onder de dertig jaar het land verlaat, om in het buiten land te spelen. Voor Gadocha werd daarop geen uitzondering gemaakt. Begrijpelijk ook want dat is het eerste vereiste bij scha ken. Zestien sterke jeugdspe lers van verschillende nationa liteiten en achttien sterke re gionale jeugdspelers uit België en Nederland vulden het afge zette gedeelte van de wed strijdzaal. Geconcentreerde gziehten starend naar het schaakbord en ondersteund door een elle boog dat was de eerste indruk die gewekt werd bij het bin nentreden vn de wedstrijd ruimte. Maar als je iets lan ger vertroefde bij de schaak borden dan kon je constateren welke jeugdige talenten hier hun klasse tentoonspreidden. Voor de schaakliefhebber was het smullen in De Speye te Sas van Gent bij het internati onaal ECI-jeugdschaaktoernooi want daar voor hen zaten de schakers van de toekomst. De schaakvereniging Het Witte Paard uit Sas van Gent en de Belgische schaakvereni ging MSV uit Eeklo hebben door dit toernooi op poten ;te zetten een ware brok propa ganda voor de schaaksport ge leverd. Uiteraard zegt zo'n schaaktoernooi de leek in eer ste instantie niet veel. Maar als deze zich dan even reali seert dat er zelfs een jeugd speler uit Californië aanwezig is bij dit toernooi dan zal deze zich terdege realiseren dat de organisatie uiterst selectief te werk gegaan is met het uitno digen van de spelers. De heer Walter Cardon voorzitter van Het Witte Paard: „Uiteraard hebben wij veel te danken aan Europaeluip International, die dit toernooi sponsort en tal van andere bedrijven, die een bijdrage geleverd hebben. Wij zijn als vereniging zeer geluk kig dat we een evenement van deze omvang kunnen organise ren. Dit was iets wat al langer leefde onder ons". De heer Ronald van ae Berghe van de Belgische schaakvereniging MSV toonde zich uitermate tevreden over de aanwezigheid van de president van de fide. prof. dr. Max Euwe. „Kjrjk", zei de heer Van de Berghe, „dat was net wat wij misten. Op initia tief van ECI is (Euwe hier naar toe gekomen".) Dit w-as inderdaad een goede zet van ECI, want Euwe trok bijzon der veel belangstelling bij het aanwezige publiek in zijn si- multaan-seance tegen zes ge renommeerde spelers uit Ne derland en België. Prof. dr. Max Euwe zei over ent toernooi: „lk juich dit toernooi ten zeerste toe. Zuike toernooien zijn onontbeerlijk voor de doorbraak van de jeugd in de schaaksport. Ho pelijk zullen meer verenigin gen of bedrijven een voor beeld aan dit gebeuren ne- menh Om zeven uur gisteravond werd een begin gemaakt met de wedstrijden die zo'n drie tot vier uur duurden, zodat het niet mogelijk was de uit slagen te vermelden. MANILLA (Reuter) Roy Dieks, de Nederlandse verte genwoordiger bij het wereld kampioenschap schaken voor junioren dat in Manilla wordt gehouden, is gisteren in zijn zesde partij remise overeenge komen met de Amerikaan Pe ter Winston. Dieks 'bezet na zes partijen met vier punten een gedeelde derde plaats. De eerste plaats is met 4,5 punt in handen van de Engelsman Anthony John Miles cn de Zweed Lars-Ake Schneider. (Van onze sportmedewerker CLINGE De jeugdcom missie van de voetbalvereni ging Clinge houdt vandaag en 11 augustus haar jaarlijks CLI- TEX wisselbekerjeugdvoctbal- toernooi voor' pupillen en b- junioren dat gespeeld zal wor den op de terreinen van de voetbalvereniging Clinge. Vo rig jaar kon het CLITEX-toer- nooi wegens omstandigheden geen doorgang vinden. Vandaag komen als eerste de pupillen aan de beurt, de deelnemende teams zijn: SDO Cl (Lamswaarde), Hulsterloo Cl (Nieuw Namen), Clinge Cl, Terhole Cl, STEEN Cl, Clinge C2, Koewacht Cl en Graauw Cl. De eerste wed strijden beginnen om 12-45 uur, en duren 2 x 15 min. Na afloop oms,treeks 18.00 uur zal een directielid van Clitex BV in de kantine van W Clinge de prijzen uitreiken- Morgen komen de B-junioren aan de beurt, en ook nu beginnen de eerste wedstrijden die op twee' velden gespeeld worden om 12-45 uur- De deelnemende verenigingen zijn: STEEN BI, Clinge BI en B2, Graauw BI, SDO BI, Hulsterloo BI, Terho le bi en Koewacht bi- Net zoals bij de pupillen worden de -junioren in twee poules ingedeeld, en duren de wed strijden 2 x 15 min- Ook nu zullen na afloop in de kantine van VV Clinge de prijzen worden uitgereikt- De scheids rechters die de wedstrijden van beide toernooien zullen leiden zijn: L. Bommelijn, A- Pleunis, U. van Craenenbroeck en R- van Craenenbroeck- (Van onze sportmedewerker) SLUIS Het parkoers voor de morgen te rijden wegwed strijd voor voikskoersers is door het Aardenhurgse evene menten comité, met als spreekbuis de bekende wieier- organisator M. Hol bekend gemaakt- De ronde die in eer ste instantie 84 km lang was, is ingekort tot 65 km- Dit omdat geen toestemming werd verleend de weg Gent-Knokke te kruisen. Mocrfcerke kan hierdoor niet bereikt worden, en zodoende loopt de wed strijd nu 36 km over Neder lands grondgebied- Het parkoers bevat vele en vooral smalle slingerwegge tjes, en daarom worden de deelnemers aangeraden niet op te lichte wielen en tubes aan de start te komen- Ook omdat het parkoers zo'n acht kilome ter kasseien telt, en er zelfs nog ruim drie kilometer over onverharde weg gereden zal moeten worden. De start en finish van deze wedstrijd is in de. Oude Eedeweg in Aarden burg. De wedstrijd loopt door de volgende Nederlandse en Belgische gemeenten: start A.ardenburg NEede (N), De Biezen (B), St- Laurens (B), De Biezen (B, St- Kruis (B, Aardenburg (N), Heeren- weg (Nj,. St- Kruis (N), De Brakke (N, St- Margriette (B), St- Laurens (B)„ Maldeg- Sluis (N)„ Heille (N), Eede hem (B), Middelburg (B), (N en tebug naar Aarden- Sluis (N), Heille (N), Eede (N) en terug naar Aarden burg. Voor deze wedstrijd be staat van de zijde van de vdlkskoèrsers een zeer grote belangstelling- Niet alleen wat de Belgische voikskoersers aangaat, maar ook de Zeeuwsch-Viaamse voikskoer sers hebben in groten getalen ingeschreven. Als voornaamste Belgische voikskoersers heb ben ingeschreven: M- v- Rij- keghem uit Meulebeke, j- 3oerjan uit Knokke, O de Block uit Tem,se, E- Baert uit Snelleghem, J. Clauwaert uit Brugge, Fr- Meyaerd uit Knokke, W- Caboor uit Mal- deghem, R. Ongena uit St- An- dries, J. Pascal uit Jabbeke, A- Messelis uit Hooglede en M. v. d. Heide uit Izaghem. De voornaamste Zeeuwsch- Viaamse troeven zijn: G- Thuy uit St- Jansteen; W. van Poec- ke uit Koewacht, A- 't Gilde uit Hoek, A- Schelfhout uit Hengstdijk, F- de Valcke uit Aardenburg en Piet Everaert uit Hulst- (Van onze sportredactie) UTRECHT/HULST In de Nederlandse atletiekherenploeg die zondag op het nationale sportcentrum in Papendal in een drielandenwedstri.jd tegen België en West-Duitsland-B uitkomt is ook een Zeeuw op genomen. Piet Vonk die tijdens de na tionale kampioenschappen een voortreffelijke tien kilometer liep is in de selectie opgeno men. Vonck zal samen met de PSV-atleet Vriend de Neder landse kleuren op de 10.000 meter verdedigen. (ADVERTENTIE) Pak zo'n tienertoer van NS. Voor 30 piek 8 dagen onbeperkt reizen. En op alle interlokale bussen half geld. Schijntje of'niet? Dus inpakken die pukkel en wegwezen naar 't station. Wel pasfoto meebrengen. Eneenbewijsje dat je niet ouder dan 19 bent.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 19