GERALD FORD NIEUWE MAN IN WITTE HUIS Na chaotische en spannende dag in Washington: Iden EXTER lont Nieuws! Vandaag HULP AAN BOEREN: Weer neer schoof StuurgroepNog dit jaar moet aanleg kunstmatige mosselverwaterplaats in Zeeland van start gaan Uitstel belasting betaling Aardgasprijs later omhoog Wijziging omzetbelasting Politieagente hielp meesterkraker Aage M. Dollar vast Den Uyl: onrust begrijpelijk Ook twee Zeeuwen gepakt in Antwerpen ELTINK ■I (Van onze correspondent in Washington) [WASHINGTON - Vandaag, vrijdag 9 augustus 1974, heeft merika een nieuwe president: Gerald Ford. Premier Den Uyl: Stroomversnelling in Amerikaanse bnfidfcfcehng DE ZWITSERSE douane heelt Rn jonge Oostenrijker aange- aouden nadat in de auto waar- site hij met drie vrienden ïelsde. 367 doses lsd waren ponden. De jongeman he- ftnde tijdens een ondervra- dat hij de lsd in Neder- 1 buiten medeweten van Kn vrienden had gekocht ■hor doorverkoop. jBREDA Onze geheel jtrnieuwde bontafdeling pdt u een weelde aan bont mantels (meer dan 300 mo- ff n) tegen zeer populaire Pjzen. En zelfs nu krijgt u '"g 10% extra zomerkorting servering tot het najaar ihcort tot onze service. s advies voor verant woorde bor koop: kom n en pas- Lr°'zie Modehuis EXTt, 'atharma- ?aat 11, Breda. Tel. 36476 GESPREK buiig met ACHTER OOSTERSCHELDEDAM VIER JAAR Baby-hausse in Engeland door energiecrisis Containerdiefstal vakantie- voordeel-prijzen bijEltinken reduktie-coupons vocrattrakties kado MEUBELEN or W A. J. M. Harkx Redacteur: L. Leijendekker pn admlmstratie-adres: l^v traat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 S 8.35 per maand. nummers 45 cent. t ffitóewrsmaatschappü De Stem B V, tóS 16. Breda VRUE ZEEUW VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1974 N 27e jaargang No. 7421 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V bramatisch besluit Nixon DEN HAAG (ANP) Vol- minister-president Den pyl is er thans sprake van een stroomversnelling in de ont- Ifckeliiigen" rondom de Ame- aanse president Nixon. Ka afloop van het wekelijks ibinetsberaad deelde hij don- ïrdagavond mee, dat die ont wikkelingen mede onderwerp lan beraad zijn geweest.„Wij faditen af wat de avond en nacht zal brengen", aldus »fr«mier. (ADVERTENTIES) Alle tekenen wezen erop (lat Nixon, bij liet afslui ten van (leze editie, in een televisierede zijn aftreden bekend zou maken. Die rede begon om twee uur in de ochtend Nederlandse tijd. - Ronald Ziegler, de presiden tiële woordvoerder, kondigde donderdagmiddag aan dat de president zich met zijn beslis sing via de televisie tot het Amerikaanse volk zou wen den. Hij deed dat met een gebroken stem en met tranen ln de ogen. - Woensdagavond sprak R1 chard Nixon tot twee maal toe met Henry Kissinger. Donder dag ontmoette Kissinger Ri chard Nixon opnieuw. Een al tredende president dient zijn beslissing op schrift aan de minister van buitenlandse za ken mede te delen. - Om vier uur gistermiddag voerde Nixon een gesprek van ruim een uur met Gerald Ford, die hij sedert zijn zelf beschuldiging van afgelopen maandag niet meer had ge sproken. John Rhodes, de leider van de republikeinse minderheid in het Huis van Afgevaardig den. verklaarde donderdag zonder meer dat de president later op de dag zou aftreden. Later zei Rhodes dat men hem verkeerd begrepen had. Een medewerker van het Witte Huis deelde een verslaggever van het Amerikaanse persbu reau Associated Press mee, dat Nixon Ford verteld zou hebben, dat de laatste de 37ste presi dent van de VS zou worden. Uit andere bron verluidde, dat Ford om 23.00 uur vanavond (onze tijd) beëdigd zou worden. - De inhoud van Nixons tele visierede werd niet van tevo ren onthuld. Nixon begon na zijn gesprek met Gerald Ford de leden van het Congres van zijn beslissing op de hoogte te stellen. Ook het Russische persbureau Tass en de Russische radio heb ben gisteren melding gemaakt van het op handen zijnde aftre den van Nixon. Dat waren de duidelijke aan. wijzingen. Eerder op de dag werd ge meld dat Nixon zijn keuze had beperkt tot tijdelijk aftre den of voorgoed heen te gaan. Zijn keus leek gisteravond duidelijk, maar de zekerheid hierover kon pas komen in de e r z ef,' U U (V) O 2 1? o— "u :5 B - (j) O verklaring van de president zelf. Aldus bereikte de crisis van president Nixon, die Washing ton vanaf maandag in een bij na ondraaglijke spanning heeft gehouden, een climax. De pre sident kwam tot zijn beslis sing nadat hem door drie par tijgenoten Hugh Scott, de leider van de republikeinen in de Senaat, John Rhodes, de republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden en senator Barry Goldwater was duidelijk gemaakt, dat hij een veroordeling door de Se naat niet meer kon ontlopen. Van Goldwater vernam Nixon dat er van de 100 senatoren nog maar tien, hooguit vijftien waren die voor zijn vrijspraak wilden stemmen. (Vervolg op pagina 11) (Zie voor uitvoerige por tretten van Nixon en Ford pagina 11). (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Op toene mende geruchten dat president Nixon op zeer korte termijn het veld zou ruimen, is de dollar in Amsterdam, evenals op andere wisselmarkten, don derdag flink gestegen. In de vroege ochtenduren was reeds een winst van bijna 2 cent geboekt. De handel was wat verward. Uiteindelijk sloot de dollar in Amsterdam op onge veer f 2.6625 tegen een vorig slot van f 2,6400-f 2,6420. OPKLARINGEN Maximumtemperatuur: Negentien graden. STAD EN STREEK Boeren bang voor uit droging grond. Pagina 5. BINNEN- EN BUITENLAND Aardgas pas op 1 januari duurder. Pagina 9. SPORT Spanjaarden ontevreden over Neeskens. Pagina 12. FINANCIëN EN ECONOMIE Shell verdubbelt winst. Pagina 15. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Stuurgroep Projekt Kunstmatige Mossclver- waterplaatsen heeft het kabinet-Den Uyl geadviseerd op zo kort mogelijke termijn geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstmatige mosselverwaterplaats op de Roggeplaat in de Oosterschelde, het zogenaamde plan-Zeeland. Richard Nixon De kosten worden geraamd op ruim 132 miljoen gulden. Het rijk zou dat op tatei moe ten leggen in het kader van de Deltaschadewet. Ook enkele aanpassingen in Yerseke zou den door de overheid (rijk en provincie) moeten worden be taald. De werkgelegenheid van 400 personen in de mosselteelt zou dan waarborg zijn, aldus de stuurgroep. In een begeleidende brie! aan de Tweede Kamer schrij ven de ministers Van der Stee 'Landbouw en Visserij) en Westerterp (Verkeer en Wa terstaat) dat het rapport van de Stuurgroep geen enkele di recte consequentie heeft voor een regeringsstandpunt over het treffen van een in het rapport behandelde voorzie ning. Aangezien de Stuurgroep bij haar plannen uitgaat van de oorspronkelijke plannen ten aanzien van de afsluiting van de Oosterschelde, moeten de werken voor 1978 zijn vol tooid, tegelijkertijd met het afsluiten van de Oosterschel de. De aanleg van zo'n kunst matige verwaterplaats vergt minstens vier jaar. Dit jaar zou er dus al mee begonnen moeten worden wil men op lijd klaar zijn. Nu het kabinet echter heeft besloten de Oos terschelde via een open dam af te sluiten (voor 1 oktober moet bekend zijn- of dat tech nisch kan) zal de datum van definitieve afsluiting minstens drie jaar later vallen. Ver wacht wordt dan ook dat het kabinet voorlopig geen besluit zal nemen over het advies van de commissie, vooral ook niet nu door het handhaven van een zekere eb-vloedbeweging in de Oosterschelde de plan nen voor een kunstmatige ver waterplaats veel eenvoudiger (en goedkoper) zouden kun nen worden uitgevoerd. (Vervolg op pag. 3) Gerald Ford (ADVERTENTIE) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering heeft gisteren een aantal maat regelen genomen er verbetering van de inkomenspositie van de boeren en tuinders die morgen een massale protestvergade ring houden in Utrecht. Na afloop van de kabinetszitting deelde de minister-president Den Uyl mee, dat besloten is: De 'omzetbelasting op agra rische produkten zodanig bij te stellen via het ingewikkeld btw-forfait, dat daaruit op korte termijn een verlichting voor het agrarisch inkomen zal voortvloeien. De boeren en tuinders uit stel van betaling van in 1974 opgelegde aanslagen inkom stenbelasting over 1973 te ver lenen gedurende een beperkte periode. De ingangsdatum van 1 oktober van de aardgasprijs- verhoging voor de glastuin bouw met enkele maanden op te schuiven. De olievoorschotregeling voor de olie in tuinbouw en visserij gedurende enige tijd te verlengen. Deze maatregelen maken onderdeel uit van een heel pakket, waarin de inkomen- positie voor de boeren en tuinders op langere termijn (Vervolg op pagina 9.) LONDEN (UPI) In Engelse ziekenhuizen zijn zoveel kraambedplaatsen besproken dat de directies later in het Jaar de hausse in baby's ver wachten die het gevolg is van de energiecrisis en het uitval len van de televisie in de afgelopen winter. Een woordvoerder van ae Vereniging voor Gezinsplan ning zei: „De mensen kunnen zichzelf niet meer vermaken. Als daarom het confectieamu- sement uitvalt, nemen ze hun toevlucht tot de oudste vorm van vermaak die er be staat". Dan zo'n fijne Vespa fluisterbrommer. CiAO 635.-* BRAVO 745.-* BOXER 845.-(incl. BTW) Ga er gauw voor naar uw bromfietsman of vraag adres aan Nedespa, Roermond tel. 04750 -1 57 57 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een 26-jarl- ge agente van de Rijswijkse recherche is eergisteren gear resteerd. Zij wordt er van verdacht, dc voortvluchtige Haagse kraker Aage M. gedu rende een of meer dagen ln haar woning te Rijswijk vei- borgen te hebben gehouden voor de politie. Zij werd door de rijksrecherche aangehouden op hetzelfde moment, waarop Aage iVl. weer door de Haagse politie werd gearresteerd. Dc agente, die sinds septem her 1971 bij de Rijswijkse re cherche in dienst was, is in verzekerde bewaring gesteld Er wordt nagegaan, of zij zich wellicht ook heeft schuldig ge maakt aan het doorgeven van inlichtingen aan Aage M. over de opsporingspogingen van de politie, en of zij daarvoor eventueel ook betalingen van de meesterkraker heeft aange nomen. Enige tijd geleden werd een Zoetermeerse rechercheur, die voordien hij de Haagse politie had gewerkt, op beschuldiging van dezelfde feiten gearres leerd. Het is niet uitgesloten, dat de arrestatie van de Rijs wijkse agente een gevolg is geweest van hei afluisteren van de telefoongesprekken van Aage M. door de Haagse politie. (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN In het Belgische Turnhout zijn giste ren twee Nederlanders gear resteerd in verband met de containerdiefstal in Schiedam, waarbij 144 kleuren-t.v.'s ver dwenen. De negentienjarige Paul van V. afkomstig uit Goes en de tweeëntwintigja- rige Piet B. uit Kloetinge wa ren een maand of vier geleden naar het Belgische Turnhout getogen, waar zij een café ex ploiteerden. Twee maanden geleden wer den zij uit de bevolkingsregis ters van de gemeente Goes overgeschreven naar Turnhout. Ze zijn in België aangehouden verdacht van heling en tevens zouden zij het vervoer vanaf Schiedam voor hun rekening hebben genomen. Gisteren werd eveneens de 42-jarige Jean D. uit Prinsenbeek aan gehouden, zaakvoerder van een groot Rotterdams be drijf. (ADVERTENTIE) Vrij en blij rondlopen in al die gezellige woonwinkels onder één dak. Lekker sfeertje, kop koffie, tosti. Reduktie-coupons voor attrakties krijgt élke bezoeker. En als u koopt, een gratis etentje om uw voordeel te vieren. Welkom! Wychen (bij Nijmegen) tel. (08894) 21 22. Aan de rijksweg Nijmegen - Den Bosch. J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1