nemen 10.000 jonge duiven deel aan eerste lustrumvlucht Eoelofs-Sclieldesport wederom kandidaat vooi kampioenschap m IVANDEWEEKJ „De Nees" speelt nu kwart eeuw bij AZYY ill! n in O EiBnllst esn machtig koppel "z^hcepn dijfchaf iiandslraij. Lu VOLLEYBALVERENIGING BESLOOT OM NIET TE PROMOVEREN DESIREE 0ZEEUWSE DERBYVLUCHT ORLEANS Wm lip mMIfm GESCHENKEN De Vos Eggermont B.V. GERRIT HAMELINK UIT TERNEUZEN iSsSia ipflllllIllISllïSISlilè s man Jeugd Genoeg successen erdag 8 augustus poon of toerist, die <je kje in België wil gaan contact" wat ideetjes pgen. Itburg" heeft de Pr0vin Irovmcie tot eind aueut 1st.-Truiden, Spouwen ■egwijzerde route is een ■stellingen voert ln aE, ■n bezienswaardigheden It.-Truiden worden oud» Ikerk van het Begijnhof ■de verzameling van de liaals Gallisch-Romeins hg ,,Oude Biesen, verle handerij Oude Biesenen ■stelling „Oude Kust van [tuur van Brabant. Lom- |s van verzamelaars een B onder de naam „Tin ie tentoongestelde voor- ■ht. Geopend tot 14 sep- lalve zondags. .kunstambachten, het 129 september de foto- Paradijs" gehouden, van fotografie werd in opdracht van het lonstelling is geopend ag, zondag en feestda- avond van 9 tot 21,30 la de tweede zondag van I de organisatie van vele |ustus, worden er weerin door een aantal gedi- ïidsen beurs, hebben er worden er voorstellin- pinkhjk Jeugdtheater en verplaatsbare beiaard [concerten te geven Hel |e Kermisweek" kan be ne, Suikerrui 19, B-2000 1-32.22.84 [DEREN ugge. Mechelen, Brussel Jevoerd in het kader van pra, ballet als toneel ko- diverse concerten met gen ter gelegenheid van nermuziek, recitals voor leen aantal ochtend- en lieewerken de violist Ar- I Jean-Frarujois Pillard fepittelzaal van de abdij. In men in de zeer fraaie raten met de musici De [RPEN ntwerpen een reeks mu aardconcerten. wandel J e.d. Op 13-17 augustus |aal Jazzfestival, een co Inluchtmuseum Middel' in tuinen of prieeltjes, zal de pracht van het [ompetten, dansgroepen, [zullen met muziek, dans er vroegere eeuwen uit- lelnemers Deuitvoenn en 24 augustus van 21 tot hal van Lochristi. op 10 encomposities ('s avonds [n het centrum van het phter het gemeentehuis dans, mime en muziek 7 tot 24 uur, zondag 25 gustus van 9 tot 24 uur KFESTIVAL te Knokke-Heus het 6e useerd. waaraan wordt dié en België Het wordt e) 's avonds om 9 uur nde 19e oktoberfeesten riehoek Brussel-Gent en en 2 Belgische show en heeft zich verzekerd Ie volksdansgroepen uit n het folklorejaar 1.974 zaterdags van 15 tot 01 SEUM IN BOLEL- ugustus ui oude luister ele stad te zien is. zal de schitterende entourage ot 31 augustus geopend het leven en welzijn w ten zijn in de collectie 'an interieurs uit de 16e Daarnaasl bezit het te met de geschiedenis ingen staat het Muntplein w ■activiteiten Dewerk- ulturee) Animatiecen- attoneel en visueel to- ichtslieden die de oude HULST HET ADRES voor een goede BRIL Leverancier voor alle ziekenfondsen TERNEUZEN - Vrijwel iedereen in Zeeland heeft, en toch zeker, in Zeeuwseh-Vlaanderen, met uitzondering dan van hij die woont in één der grotere plaatsen in de nieuwbouw wijken, een duivenhouder in zijn straat of naaste omge ving ivonen. Mogelijk zelfs als buurman. U weet het zo'n man die V al heel vroeg in de morgen, terwijl U nog maar net wakker wordend nog wat nadoezelt tussen de witte la kens, al druk in de weer hoort bij en met zijn duiven. Dagelijks, want zijn eerste gang is naar zijn gevleugelde vrien den. Bij de meesten het gehele jaar door. Dat de duivensport in deze streek „in" is weet ook vrijwel iedereen. Toch zich vol trekt het grootste gedeelte - ei genlijk het belangrijkste - van deze sport buitenom veler waarneming. Logisch overigens, want elk ander sportevenement, bijvoorbeeld voetbal-, wieier- of zwemwedstrijden, wordt in een omlijnd gebied gehouden, al of niet met veel toeschouwers. In deze tak van sport (de dui vensport) ligt dat "heel anders. Hierin is het strijdtoneel het grote luchtruim zich uitstrek kend van Doornik in België tot Barcelona in Spanje en al wat daartussen ligt Het gehele vliegseizoen lang van begin april tot eind september. Vrijwel ieder weekend in deze periode zien we de talrijke dui venmelkers met kleine mandjes, waarin een aantal van hun renpaardjes-van-het-luchtruim, op weg gaan naar de diverse lo kaliteiten van hun verenigingen, inkorven heet dat, voor het in zetten voor een bepaalde wed vlucht. Iedere week opnieuw op gezette tijden met daaraan ver bonden steeds weer dezelfde formaliteiten en dezelfde span ning. Of toch niet? Mogelijk wel. maar vanavond lijkt het toch iets anders! Dan gaan namelijk de jpnge duiven - ter verduidelijk mg voor een leek: duiven geboren eerder in dit jaar - de manden in voor de jaarlijkse wedvlucht vanuit Or leans in Frankrijk.Het is de Zeeuwse ^Derby-vlucht die overmorgen (zaterdag) dan voor de vijfde keer in successie wordt gehouden Een wedvlucht die in provinciaal verband wordt ge vlogen en geweldig populair is en een magische klank heeft in de Zeeuwse duivensport. Waarom? Ja, waarom, „kijk", aldus enkele liefhebbers, die we hierover ondervroegen, „één van de mooiste successen die een liefhebber kan behalen is het winnen van een provinciale wedvlucht Maai voor de meeste van deze rondvluchten moet je speciale duiven hebben Het gros van de liefhebbers heeft die niet De meesten van ons zijn vi- tessespelers Maar voor Orleans, dat in feite weliswaar geeen vi- tessevlucht is, wil iedereen wel wat duiven en toch zeker jonge duiven inzetten En iedereen kan, als hij natuurlijk wat geluk heeft en zijn duif die dag in vorm is, deze vlucht winnen". Werd ervongjaargedachtdat toen met een deelname van 9694 jonge duiven de absolute top was bereikt, nu worden ruim 10 000 jonge duiven in concours verwacht Er zijn eerder in dit jaar door de Zeeuwse liefheb bers in totaal 6 108 zogenaamde Derby-ringen aangekocht, ruim 600 meer dan in 1973 De verlie zen, aan jonge duiven zijn dit jaar meegevallen, zeker niet meer dan in de voorgaande ja ren Weliswaar heerste er enige tijd geleden hier en daar een ziekte onder de duiven (pokken) maar die heeft toch geen slach ting veroorzaakt en vele zijn weer genezen Bovendien heeft de ervaring geleerd dat van de verkochte Derby's ongeveer tweederde aan de start versch ijnt. Enkele meningen van insi ders Provinciaal rekenmeester A. Vasseur uit Cadzand: „Af gaande op het aantal jonge dui ven dat in de wedvlucht vanuit Dourdan (28 juli) in concours was zou ik geneigd zijn te zeggen dat er voor Orleans zo'n pak weg. ruim 8000 zouden zijn. Ylaar ik geloot dal heel wat dui ven worden gehouden Veel lief hebbers willen geen risico's ne men en hebben niel op Dourdan gespeeld. Als ik zie dal op die zelfde dag (28 juli) bij ons in Cadzand 188 jonge duiven in de wedvlucht vanuil Doornik wa ren. waarvan er zeker 100 naar Orleans gaan. dan hou ik het toch op zo'n 10.000 duiven in de Derby-Orleans, wat overigens niel wil zeggen dal wanneer hel er 9.000 zullen zijn, het mij tegenvalt". Optimistisch is het Axelse be stuurslid P de Bakker die er 11.000 verwacht, dit in tegen stelling tot zijn Breskense col lega A Cornells, die rekent opt 8 500, maar daarmee zit hij ver beneden de verwachtingen van de meeste door ons gepeilde liefhebbers die voor zaterdag een record- deelname verwach ten. Het grootste evenement op duivensportgebeid in Zeeland staat dus voor de deur. Als alles naar wens verloopt zullen we overmorgen weten wiens (gou den) duif deze gigantische wed- MULST Korte Nieuw straat 21 Tei. 3558. o.g g 2209 vlucht heeft gewonnen Want dat de winnende duif voor zijn eigenaar geen windeieren zal leggen staat als een paal boven water, mits de jonge vogel een zogenaamde derbynng draagt en voor de hoofdprijs vliegt. Als zaterdagmorgen het ko lossale luchtlager in Orleans wordt gelost en de zon - want daar hoopt men op - als het ware voor enkele ogenblikken wordt verduisterd, kan met recht ge steld worden dat er letterlijk en figuurlijk voor duizenden gul dens de lucht in gaat. De lijst van winnaars van vorige Derby Orleans vluchten: 1970 L Taal man uit Philippine, 1971 P. Hengsdijk uit Kapelle- Biezelinge, 1972 J van de Bran den uit Clinge, 1973 H. Jansse uit 's-Heerenhoek. Isa mm êmmmmm s: T;- «bhns m ■T:. r, iwilppif 3**- V vjUmflMfuP 'V?Sw».v.vy®»: ihSiisi, C 1 \,W, Het kampioensteam van v.v. Roelofs-Scheldesport (Van onze verslaggever MARNIX KREYNS) TERNEUZEN - De Ter- neuzense volleybalvereni ging Roelofs-Scheldesport sampt met een probleem, waar zoveel Zeeuwse sport verenigingen mee zitten Hoe beter men gaat spelen, hoe 1 boger men qua afdeling komt. Met als gevolg, dat er vreselijk veel gereisd moet worden, om alle wedstrijden van een competitie af te wer- i ken. f°?n Hoelofs-SeheWlesport enkele jaren geleden prnmo- ye.rae naar de landelijke derde 'Visie was het goed raak: voor J j Cn van negen uitwed strijden werden 25011 kilometers ..Die kilometers op zlJn nog niet eens zo erg. als 's avonds om acht m. feen wedstrijd in Gouda spelen, en zo'n wedslrijd twee en hall uur, dan J* luc h elf uur geweest eer je kin. Dan hen je niet voor t »aro twee in Terncuzen. hm,. 'e s ndddags om vijf uur ter AW|g|erjd<i", ïcgl vo"rz,t- L fredenksen. tear! mannen van het eerste S Van Roelofs-Scheldesport in u ercdan ()0k «fen zin meer den a'?elopen seizoen wer- h,m Z11 "pmeuw kampioen in dja- atc'ehng en verwierven rS"?0 Wederom het recht op derril' ïf naar de landelijke h v dlvisie Maar zo bleven de eW .lef ,'n Zeeland spelen in Srhfur klasse Daar zullen de veel ,SP0r,e,'s nu «><>t de zo- kam feedingen naai het "ipioenschap. dat zij de alge- lopen jaren al meer dan eens be haalden tn feite eindigde het Roelofs-team nooit lager dan de tweede plaats. Ze En dat mag toch wel een op merkelijke prestatie heten, want de volleybalvereniging bestaat al meer dan tien jaar ln 1964 wilde de heer Fredenksen wel weer eens wat volleyen Samen met een vriend van hem ging hij in een gvmzaaltje eens in de week een uurtje trainen „We dachten als we nou maar flink wal licht aansteken, dan zien ze ons wel. en dan komen d'r nog wel een paar bij zo vertelt hij Dat bleek ook juist, want in de loop van enkele maanden meldde zich nog een drietal lief hebbers Maai hel vinden van een zesde speler had nogal wat voeten in aarde En toch had men die nodig om een team te kunnen formeren De zesde man werd gevonden, en men schreef zich in vooi de eerst vólgende competitie Enkele maanden la ter werd dooi dn minimale teain hel eerste kampioenschap be reikt Er zouden et nog meerdere volgen en de vollevbal-afdeling van Scheidspor! groeide ge staag .Nu heeft men iels meer dan negentig mannelijke en vrouwelijke leden Drie heren en twee damesteams spelen competitie Twintig leden tonen hun kunnen in de bedrijfsvollevbal-i umpet it if. en de rest wordt gevormd door een aantal jeugdleden gevolge van die vervoerspro blemen, hebben we hier in Zee land geen jeugdcompetitie Er is al veel over gesproken, maar voorlopig zit het er nog niet in. Van de ene kant ïsdat natuurlijk jammer, van de andere kant zou ik ook niet weten, hoe wij de jeugd zouden moeten opvangen Met een klein bestuur als het onze (drie man) is dat nauwe lijks te doen Maar afgezien daarvan is het natuurlijk wel zo. dat de meeste jongens nog altijd het meest geïnteresseerd zijn in voetballen Pas als ze wat ouder worden gaan ze zich ook voor andere sporten interesseren En wanneer je ze dan een beetje hebt opgeleid dan verdwijnen ze weer Want iedereen, die na de middelbare school nog wat wil studeren moet weg hier uit Zeeuwseh-Vlaanderen Daarom kun je hier ook moeilijk werken aan een eigen kader van jonge spelers De gemiddelde leeftijd ligt bij ons dan ook vrij hoog Maar een volleyballer bereikt zijn top pasopz n tweeëndertig ste Mede met die gegeven sover de jeugd in het achterhoofd, is het te begrijpen dat de heer Frede nksen best tevreden is met het aantal van dik negentig spelers uit Terneu/en Daarover zegt hij „Misschien dat het op zich genomen niet zoveel i>> maai voor ons is het genoeg Niet dat er niet nog wat mensen b.j /.ou den kunnen m^er ik wijs e/ nogmaals op -dat vu rri.uii een klein bestuurt je hebben I )e heer Moens is voomtu i en traint mijn vrouw en ik /ijn respectie velijk penningmeesteres.se en secretaris Kn wc hebben er n«»g best wat werk aan mei ri dri eën Eigenlijk zou je een niet- De elegante eerfoimgsr/t/g JUWELIER - HORLOGER lange meistraat 26 hulst g^portmanjg {Van onze sportmedewerker Peter Snelders) TERNEUZEN-Een kwart eeuw voetbal, op zich zegt dat niets. Maaf" als je 25 jaar voetbalt bij dezelfde vereni ging, vanaf de oprichting van deze vereniging, dan is dat iets wat met alledaags meer is. Met Gerrit Hamelink, lid van de voetbalvereniging AZVV uit Axel is dat het geval. Vijfein- twintig jaar lang worden de schouders van Gerrit Hamelink iedere competitiezaterdag ge sierd door de AZVV-kleuren. Iets waar hij maar wat trots op is. Toch zag hel er zo'n tien jaar geleden naar uit dat Gerrit Ha mel ink de kleuren van AZVV niet meer zou gaan vertegen woordigen. Want toen leefde bij hem sterk de gedachte om er maar mee te stoppen. Gerrit Hamelink: „Ja. dat kwam zo: Zo stilletjes aan zag ik de ene na de andere makker van mij het strijdperk voorgoed de rug toe keren Toen ben ik gaan piekeren, ik dacht bij mezeli moet je dat nu zien. je loopt allemaal tussen knapen die je nauwelijks kent. Maar niettemin heb ik toen de wilskracht op kunnen brengen om door te gaan, achteraf gezien ben ik daar blij om. Hoe Gerrit Hamelink tot voetballen gekomen is weet hij nog precies te vertellen: „Net na de tweede wereldoorlog, was er m Axel nogal veel sprake van wild voetbal. Zo had iedere wijk of straat zijn eigen voetbalelftal. Ik speelde toen in het elftal van de Julianastraat. Mijn streven was toen om in een vereniging te spelen, waar het er wat serieuzer naar toe ging De voetbalvereni ging Axel bestond toen al, maar om principiële redenen mocht ik mij daar bij niet aansluiten Toen werd er een vereniging op gericht. waaruit later AZVV zou groeien, „Nesia" genaamd Ik als de kippen erbij om mij daar bij aan te sluiten Mijn buurtspe- lers van de Julianastraat waren hier zo verbolgen over. dat zij mij een naam gaven, die momen teel wereldberoemd is. Ze noemden mij „de Nees". toen ongetwijfeld een voortvloeisel uit de naam Nesia Na een korte periode daar gevoetbald te heb ben waren er enkele bestuursle den die koste wat kost in compe titieverband wilden spelen Zo doende ontstond AZVV, waar ik mij zo snel mogelijk bij aan sloot." Dat was toen het begin van Gerrit Hamelink zijn 25-jarig durende voetbalperiode bij AZVV Een periode waarin hij ongetwijfeld enkele successen meegemaakt heeft. Gerrit Ha melink: „Driemaal het ik de zoete smaak van een kampioen schap mogen proeven Dat was: In 1955 met het eerste team, in 1964 ook met het eerste team en nog maar twee jaar geleden in 1972 met het 3e team waar ik momenteel nog in voetbal Mo menteel heb ik weer veel plezier gekregen in voetballen. Trainen, nee dat doe tk met tedere week meer, éen keer in de 14 dagen breng ik nog een bezoek aan de trai ingen Niettemin, tracht ik mijn conditie op zo'n goed moge lijk niveau te houden Zo ga ik vaak fietsen en trap ik tussen door nog regelmatig tegen een balletje Jammer vindt Gerrit Hame link het dat de speelse techniek grotendeels uit het huidige voetbal is verdwenen Hij zegt hierover „Wij hebben zo'n jaar of acht een trainer gehad die voornamelijk hei accent legde op techniek, balbehandeling dus Je kon dat toen aan het ge hele elftal mprken, er werd toen echt speels gevoetbald Tegen woordig kom je daar niet mee, hoofdzaak in het huidige voet bal is inzet, dat levert meer ren dement op dan techniek." Gerrit Hamelink speelde zo'n tien jaar als vaste speler in het 1 e elftal van AZVV. voornamelijk als voorhoedespeler Langza merhand is Gerrit Hamelink - die nu 39 jaar is-van het le naar het 2e verhuisd en van het 2e naar het 3e In het laatstge noemde team is hij vaste speler, maar zijn spitspositie heeft hij ook moeten prijsgeven voor een meer teruggetrokken positie, in de achterste linie Gerrit Hame link „Ach. dat brengt je leeftijd mee. je bent niet zo snel meer als vroeger en uiteraard is de condi tie ook niet meer wat hij geweest is. zodat verdedigen een betere taak voor mij is Op 1 septem ber bestaat AZVV '25 jaar; op 23 augustus zal dit gevierd worden en op 17 augustus is er een sportdag Maar 16 augustus zal bij AZVV in het teken staan van Gerrit Hamelink Want dan wordt er voor Gerrit Hamelink een hennnenngswedstrijd ge houden. Waarvoor hij zelf spe lers uitzoekt, voornamelijk, en dat is begrijpelijk, uit zijn pe riode. Op 16 augustus zal er dus een stukje hulde gebracht wor den. voor de kwart eeuw dien sten die Gerrit Hamelink AZVV bewezen heeft. w v. w....v spelend bestuurslid moeten hebben. Iemand van een jaar of veertig, die niet meer aktief sporter is, maar die nog wel een bestuursfunctie zou willen be kleden Maar vind zo iemand maar eens" De financiële situatie van Roelofs-Scheldesport is redelijk goed te noemen De leden beta len contributie, de Terneuzense makelaar sponsort, en een ge houden feestavond vult de rest aan Toch kun je met het budget van de volleybalvereniging geen al te gekke bokkesprongen ma ken, want bijvoorbeeld -het ma teriaal is duur Ook de huur van de sporthal is niet mis De heer Fredenksen. ,,De gemeente zegt, dal het niet duur is. en van hun standpunt uit gezien zal dat misschien niet zo zijn Maar voor ons is het niet te betalen om er te trainen Alleen de wed strijden worden ei gespeeld, en dat kost al een heleboel geld Voor de training hebben we ge lukkig de beschikking over de sportzaal van de nieuwe huis houdschool „De Leeuwtjes" Dal is voor ons een uitstekende accommodatie.en wezijnei aan ook erg blq mee" In die sportzaal begint men volgende week weer met de trainingen om zich voor le be reiden op hel nieuwe seizoen I >r competitie stare waarschijntiik eind september Over de kansen in hel nieuwe seizoen zcgi de heer I rederiksen. levens speler van hel eersle leao» .11, weel oog niel precies hm- ons eersii team er hel komend seizoen zal uitzien, \la.ir als we dez.ellde spelers van de atgeiiipeii compe titie houden, dan zie ik nielw u ons van de Hiel ai zou inovten fioudt.il Vlissv hien Matador uil Vlisslngen. Je weel hel niet" impoitom vooi Nodpilancl Nooraweegseweg 15 's Heer Arendskerke Tel. 01106-1502/1592 - (.errit Hamelink k

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9