tas Hallegraeff drummer-gitarist (jrenslangn..? BAKKERSDOCHTER IS DIK TEVREDEN MET HAAR BAAN DAILY COUNTRY MUSIC BAND SLOEG NIET AAN ÖP SPEULERIEE SPRAAK INGESPREb (Mi Uf tip CORRIE OTTO GERDIPREGER 5 Donderdag 8 augustus iji. Frits Eycke interviewde voor Popspraak Frans Hallegraeff. die twee avonden aan de Speule- rieë meewerkte Frans is een achttien-jarige Terneuzense havo-scholier, die regelmatig het podium beklimt Niet alleen met zijn gitaar maar ook met de drums kan hij erg goed overweg Als drummer is hij actief in de Porgy Band en in België is hij regelmatig te vinden met zijn gi taar Hij beperkt zich niet alleen tot het instrumentale maar ook vocaal kan hij bijzonder goed uit de voeten. Frans is bezig met het oprichten van een eigen forma tie. alleen de basgitanst ont breekt op dit moment nog. een nieuwe Zeeuws-Vlaamse forma tie is dus bezig geboren te wor den. De perfëkte uitspraak van de Engelse taal heeft Frans van geen vreemde, zijn vader is na melijk tot voor kort leraar En gels jgeweest Tijdens zijn optre den van woensdag op de Speule- neë maakte hij het publiek wild enthousiast met zijn minuten durende drumsolo Tweehon derd man verdrong zich toen rondom het podium, ook op de eerste avond toen hij alleen op het podium stond kreeg hij van het jeugdige publiek een wel verdiend applaus, met een toe gift die. met wild geroep werd afgedwongen besloot hijzijn op treden die avond We zijn ervan overtuigd dat we van Frans nog heel veel zullen horen, voorlopig gaat. zoals hij ons zei. zijn studie nog voor. maar tijd voor muziek maken zal er hopelijk nog wel overblijven FRITS EYCKE Eri dan alvast een tip voor de komende weken, in Westdorpe komt eind deze maand de forma tie Catapult, in een volgende Popspraak meer aandacht voor deze nieuwe Nederlandse groep ZEEUWS-VLAAMSE l'UP- VIER I The Night Chicago died- Paper Lace. 2 O K Chicago Re sonance, 3 Suger Baby Love- The Rubettes. 4 Love of Life- Earth and Fire Zeeuwsviaamse lip Gigi l'Amoroso-Dalida SAMENSTELLING Henk van Pelt mm KOEWACHT Viermaal in de week komt er 's morgens tussen elf uur en halftwaalf een meisje bij mij aan de deur. Haar gezicht staat al tijd even vriendelijk, hoewel de regendruppels soms var haar blonde haren afdrui pen, die nèt van onder de blauwe capuchon naar bui ten piepen, haar kniekousjes aan haar benen plakken en haar handen 's winters stijf van de kou zijn. Corrie Oto uit Koewacht be zorgt het brood bij de klanten, dat haar vader 's nachts bakt Hoewel het haar niet is aan te zien, zou ze zo weggelopen kun nen zijn uit een populaire streekroman. De titel zou dan „Moeders oudste" of vaders bes te hulp" kunnen zijn. want Cor rie is de oudste uit een gezin met maar liefst 12 kinderen Gaat u er eens bij zitten en probeert u zich dat eens serieus voor te stel len! Corrie vindt het allemaal natuurlijk heel gewoon en is dik tevreden met het leventje dat ze leidt. Op een morgen loods ik haar een halfuurtje mee naar binnen om eens wat met haar te babbelen. Ze maakt een beetje een bedeesde indruk en ze ziet er met haar tengere, meisjes achtige figuur beslist niet uit als de 18 jaren die ze telt Van die 18 jaren heeft ze trouwens pas de laatste vijf daarvan in Koe wacht doorgebracht. Daarvoor woonde ze in Ter Aar, een plaatsje in de buurt van Leiden en Alphen, waar Corrie ook is geboren. Hoe ze met de rest van het 14 leden tellende gezin in Koewacht terecht is gekomen, is een verhaal apart. „Mijn vader werkte in een schildersbedrijf", vertelt Corrie, als ze haar mandje met kadetjes, koffie- broodjes, een rol beschuit en een halfje volkoren even heeft weg gezet. haar jas heeft uitgetrok ken en naast me op de bank komt zitten, „maar hij voelde meer voor het bakkersvak en is toen in de avonduren voor bak ker gaan leren Dat lag hem be ter dan schilderen. Nou, en toen is hij bakker geworden", zegt ze laconiek. „Toen hij op zoek ging naar een bakkerszaak, kwam hij in Koewacht terecht Met vracht wagens vol zijn we overver- huisd We kenden deze streek hier helemaal niet Sommige kinderen zeiden zelfs We gaan in België wonen. We zijn vlug gewend, hoor, ook al was het een hele overgang. Maar sommige bekenden mis je toch wel Het leven hier is veel vrijer Als ik weer terug zou moeten, zou dat waarschijnlijk minder gemak kelijk gaan. Toen ik hier kwam, was ik ongeveer op de helft van de eerste klas van de huishoud school", vertelt Corrie, „maar na m'n tweede jaar ben ik van school afgegaan, omdat er thuis hulp nodig was De jongste is namelijk hier nog geboren. Alle andere kinderen moesten nog naar school. Ik was er alleen om thuis te helpen. Maar ik vond het niet erg hoor", zegt ze vergoe lijkend, „ik wilde toch niet ver der leren. Ik was de school al lang beu. Maar ik heb nog een zusje, die voor verpleegster ver der leert", voegt ze er trots aan toe" „De meeste tijd ga ik met m'n vader de baan op Het is afwisse lend, je komt onder de mensen en je bent buiten Dat vind ik fijn. 's Winters heb ik wel eens zin om thuis te blijven", bekent ze eerlijk, „want dan krijg ik al tijd zulke koude handen, omdat je in verband met geld wisselen geen handschoenen aan kunt hebben Hoe mijn dagelijks pro gramma er uitziet?" Ze denkt even na „Mijn varier werkt tot 3 a 4 uur 's nachts Om een uur of acht. halfnegen ga ik de auto la den en om een uur of negen ver trekken we naar Axel 's Mid dags zijn we in Koewacht, Zuid- dorpe en Overslag en om 5 uur zijn we weer thuis 's Avonds en tussen de middag help ik thuis en op woensdagmiddag en vrijdag ga ik ook niet de baan op. want we hebben ook nog een bakkers-kruidenierszaak, waar mijn moeder in staat. Daar help ik ook wel, als het zo uitkomt We hebben gelukkig een groot huis met een grote kamer Het is er best gezellig met zoveel kin deren. maar het is ook wel eens een beetje druk Er blijft niet zo veel van je vrijheid over hë", merkt ze op. Ze schudt haar hoofd eens „Nee. ik zou nooit bakker willen zijn en als ik ooit trouw, wil ik toch ook niet zo n groot gezin hebben" Corrie vertelt blijmoedig, dat ze een vriend heeft in Koewacht „Voor hem schooier ik buitenlandse mun ten bij elkaar bij de klanten", vertelt ze. „die spaart hij". In eens schiet ze in de lach „Ik heb toch eens zo iets geks meege maakt bij een klant", grinnikt ze. „ik ging eens bij een me vrouw achterom om brood .te brengen. Ik zou net de hoek om gaan. toen ik een emmer met wa ter in mijn gezicht gesmeten kreeg. Die mevrouw had me he lemaal niet aan zien komen We hebben vreselijk gelachen" Directe plannen voor de toe komst heelt Corrie niet. Voorlo pig is ze druk bezig te proberen haar rijbewijs te halen. „Ik ben al twee keer voor het examen op geweest, maar ik ben ook al twee keer gezakt", bekent ze ruiter lijk. „aan andere hobby's kom ik gewoon niet toe". Ze springt overeind. „Daar is m'n vader weer om me op te halen", roept ze. Ze pakt haar mandje en haar jas en neemt haar plaatsje voor in de auto weer in. Op naar de volgende klant. Corrie Otto '"'contact Ten behoeve van iedereen, autochtoon of toerist, diede komende vakantieweken nog een kijkje in België wil gaar nemen, geven we in deze „Grenslandcontact" wat ideetjes allereerst een handvol tentoonstellingen. LIMBURG Met als them „Kunst en Antiek in Limburg" heeft de ProvB. ciale Federatie voor Toerisme van deze provincie tot eind augaj. tus vier tentoonstellingen opgezet in St.-Truiden, Spouwen Tongeren en [kern Langs een niet-bewegwijzerde route is tocht uitgezet die langs de vier tentoonstellingen voert In a|)f vier plaatsen is wel een beschrijving van bezienswaardigheid onderwegen reisroute verkrijgbaar In St.-Truiden wordenoi© muurschilderingen tentoongesteld in de kerk van het Begijnhof In Tongeren kan men oude kunst uit de verzameling van de Begijnhof bewonderen m het provinciaals Gallisch-Rom®; meuseum In Spouwen de tentoonstelling „Oude Biesen. verle den, heden en toekomst" in de landcommanderij Oude Biesene in het Kerkmuseum van Ikem de tentoonstelling „Oude Kust vat de Belgisch Limburgse Maasvallei". PORSELEIN In de spiegelzaal van het Provinciaal Bestuur van Brabant. Lom. bardstraat 69 Brussel, is uit de collecties van verzamelaars ett overzichtstentoonstelling georganiseerd onder de naam „Tffi porselein en faience uit het verleden". De tentoongestelde voor werpen zijn voor het eerst samengebracht. Geopend tot 14 sep tember dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve zondags. FOTO'S In het Provinciaal Museum voor Kunstambachten, hel Sterckshof te Antwerpen, wordt tot 29 september de foto tentoonstelling „Op zoek naar het Paradijs" gehouden. Deze derde Wereldtentoonstelling van fotografie werd samengesteld door dr. Karl Pawek, in opdracht van hel Sternconcern te Hamburg. De tentoonstelling is geopend dagelijks van 10 tot 7 uur. Op zaterdag, zondag en feestda gen tot 18 uur; tevens elke dinsdagavond van 9 tot 21,30 uur. ANTWERPSE KERMIS De Antwerpse kermisweek (de week na de tweede zondag van augustus) geeft ieder jaar aanleiding tot de organisatie van vele manifestaties Dit jaar, van 12 tot8 augustus, worden er weenn de musea gratis rondleidingen verzorgd door een aantal gedi plomeerde gidsen van de Antwerpse Gidsenbeurs. hebben er volksspelen plaats op openbare pleinen, worden er voorstellin gen gegeven in open lucht door het Koninklijk Jeugdtheater en rijdt stadsbeiaardier Jo Aazen met een verplaatsbare beiaard door de stad om er op diverse plaatsen concerten te geven Hel volledige programma van de „Antwerpse Kermisweek' kan be komen worden bij de Dienst voor toerisme, Suikerrui 19, B-2000 Antwerpen, (58), tel. 31-31 01.03 en 031-32.22.84 MUZIEK FESTIVAL VAN VLAANDEREN Tot 23 september worden in Gent, Brugge. Mechelen. Brussel en Leuven een reeks manifestaties uitgevoerd in het kader van het Festival van Vlaanderen. Zowel opera, ballet als toneel ko men aan de orde. Hoogtepunten zijn de diverse concerten mei orkest en koor, passiemuziek, uitvoeringen ter gelegenheid van de Dufay-herdenking, barokmuziek, kamermuziek, recitalsvooi clavecimbel, plano, orgel. FESTIVAL VAN STAVELOT Tot 24 augustus worden in Stavelot een aantal ochtend- en avondconcerten gegeven waaraan o.a. meewerken de violist Ar thur Grumiaux en het kamerorkest o.v. Jean-Frangois Pillard De concerten worden gehouden in de kapittelzaal van de abdij, die in 651 werd gesticht. Na afloop kan men in de zeer fraaie keldergewelven nog wat natoeven en praten met de musici De abdij is bovendien 's avonds verlicht. MUZIKALE ZOMER IN ANTWERPEN Tot 2 september organiseert men in Antwerpen een reeks mu zikale evenementen Orgelrecitals, beiaardconcerten. wandel concerten met fanfares, volksconcerten e.d. Op 13-17 augustus modern hoogtepunt met het Internationaal Jazzfestival, een co- produktie van BRT en NOS in het Openluchtmuseum Middel- heim. FEESTEN EN FESTIVALS REIEFEESTEN TE BRUGGE In historische huizen en monumenten, in tuinen of prieeltjes op torens en langs schilderachtige reien zal de pracht van hel oude Brugge herleven Kenéthebaanse trompetten, dansgroepen muziekensembles, wachters en figuratie zullen met muziek, dam en zang in een schitterend belicht kader vroegere eeuwen uit beelden Meer dan 20 taferelen en 500 deelnemers De uitvoerin gen worden gegeven op 14,15,17,18,23 en 24 augustus van 21 tol 24 uur LOCHRISTI-Begonia Festival 6e INTERNATIONAAL VUURWERKFESTIVAL Op 12, 14, 16, 17 en 19 augustus wordt te Knokke-Heus het 6s Internationaal Vuurwerkfestival georganiseerd, waaraan wordl deelgenomen door Spanje. Nederland. Italië en België Het wordl gehouden aan het Zegemeer (La Reserve) 's avonds om 9 uur 19e OKTOBERFEESTEN TE WIEZE Van 28 september tot 13 oktober wordende 19e oktoberfeesten gehouden te Wieze. gelegen in de driehoek Brussel-Gent- Antwerpen Er spelen drie Beierse kapellen en 2 Belgische show orkesten Hel Comité Wieze Oktoberfeesten heeft zich verzekerd van de medewerking van de meest bekende volksdansgroepen uit binnen- en buitenland, dit in het teken van het folklorejaar 1974 Open iedere werkdag van 19 tot 0.30 uur, zaterdags van 15 tot 01 uur, zondags van 13 tot 24 uur EVENEMENTEN KASTEEL EN HERTOGELIJK MUSEUM IN BOUIL LON Het kasteel van Bouillon wordt op 1 augustus in oude luister hersteld Feestverlichting, die vanuit de hele stad te zien is. zal de torens en ruines van het Kasteel in een schitterende entourage brengen In he]_Hertogelijk Museum dat tot 31 augustus geopend is. kan men een goed beeld krijgen van het leven en welzijn m vervlogen tijden Verschillende ambachten zijn in de collectie vertegenwoordigd terwijl reconstructies van interieurs uit de '°e en 19e eeuw zeet de moeite waard zijn Daarnaast bezit het museum een groot aantal voorwerpen die met de geschiedenis van het kasteel en de bewoners samenhangen STRAATTONEEL IN BRUSSEL In de maanden augusTus en september staal net Muntplein in Brussel in het teken van Vlaams-culturele activiteiten De werk groep „Muntpleinanimatie" van het „Cultureel Animatiecen trum Beursschouwburg" zorgt voor straattoneel en visueel to taaltheater Bovendien vindt men er ambachtslieden diedeouu ambachten laten herleven 24, 25 en 26 augustus: Begonia-Festival van Lochnsti. op 1' kilometer van Gent Schitterende bloemencomposities ('s avonds feeëriek belicht) met diverse thema's, in het centrum van hel dorp. in twee tuinen rond de kerk en achter het gemeentehuis Optreden van kleine kunstgroepen met dans. mime en muziek Toegankelijk zaterdag 24 augustus van 7 tot 24 uur. zondag25 augustus van 9 tot 24 uur, maandag 26 augustus van 9 tot 24 uur - „Love of life" van Earth and Fire is momenteel een van de best verkopende platen in Zeeuwsch-Vlaanderen - De Porgyband zorgde voor de drukst bezochte avond van de Speulerieë Drie avonden lang is de sporthal in Terneuzen het do mein geweest van de jongeren tussen de twaalf en zestien jaar Verleden week hebben we wat kritiek gespuid op die leeftijdsgrens, maar succes hadden de avonden dit jaar wel: per avond waren er ge middeld 150 jongeren in de Speulerieë-ruimten te vinden De maandagavond was gevuld met een optreden van de Daily Country Music Band, een groep die beslist geen slechte muziek brengt, alleen voor de leeftijdsgrens waar ze maan dag voor optraden hadden ze geen muziek in petto Country is geen muziek die jongeren in die leeftijd aanspreekt. Jam mer voor de jongens van de groep die fecht wel hun best nebben gedaan. De dinsdag avond was gevuld met een disc-jockey wedstrijd, een wedstrijd met weinig deelne mers maar met een deskundige jury. Het verslag hiervan heb ben we overgenomen uit de Speuleriekrant die dagelijks door de kinderen zelf gemaakt mocht worden. Gisteravond is een disk- jockey-wedstrijd geweest. Ella van Klooster en ik hadden ons opgegeven. Maar toen we bijna an de beurt waren zei Ella ik ga maar weer terug om mijn eigen er af te laten schrijven Ik zei dat doe ik niet. Toen was Ella aan de beurt Ella had 36 punten Levien van Broekho ven had 43 punten En ik had 40 punten. En was het negen uur, maar we moesten om half tien thuis zijn. Toen vroeg ik aan mijn zusje of ze even tegen mijn moeder wou zeggen of we tot tien uur mochten blijven Dat mocht Toen de prijsui treiking was, was Levien van Broekhoven als eerste geëin digd Ronald van Kouteren was als derde geëindigd. En ik was net iets beter als de derde. Dus ik was tweede. Verder be dankt voor alle medewerking van de jury's en de disk- jockeys Fits Eycke en Henk van Pelt" Deze korte bijdrage in op spraak was van Roselinde Vanhijfte uit Terneuzen En dan de laatste avond. Een waardige afsluiting vormde het optreden van de Ogy Band, een groep die er bij het publiek goed in ging Al met al een suc ces deze avonden en met de goede raad die we vorige week gegeven hebben aan de organi sators willen we ze voor deze avonden bedanken en we ho pen op iets meer het volgend jaar

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 8