ia Is ROECK weer laad Aardenburg [akkoord met her beplanting |St.-Pietersdijk BOUW ZONDER VERGUNNING ACHTERAF GELEGALISEERD SPORTWEEK SAS LAAT MEERKAMP VALLEN De Stem De Vriie Zeeuw TEM VISMIJN BRESKENS Algemeen bestuur Braakman vergadert Kantongerecht Diploma's brandwacht uitgereikt stad [vust, mevrouw? 10,98 TANDEAU 7,98 PEN 7,98 T 10,98 pLETTEN 8,38 pONADEN 7,28 (stuk) 2,78 7,98 9,48 N 9,68 11,98 EN 9,48 adres p Zaamslag en jraakman AANRIJDING MET VEEL MATERIëLE SCHADE PTT vernieuwt telefoonkabels INBRAAK OPGELOST MAJORETTEN NAAR LEIDEN mderdag 8 augustus 1974 CIER es kwaliteit, ïuis te hebben. ger TERNEUZEN it kwaliteit kwaliteit fEEL, MEVROUW UITEITÜ! 4,731 4,73 6,48 4,73 1.78 6,48 am0,79 0,98 ELKE 6e GRATIS 1,11 199 1,35 vorst DONDERDAG Nasidag 99 500 gram 1,50 kwaliteitsslagerij EL. 01140-2573 .00 tot 17.00 uur. galerij euwtjes rders in EUGD- EEST (Van onze correspondent) ZAAMSLAG Gisteren kon de jeugd zich vermaken in het Vmbad te Zaamslag, met zwemwedstrijden en voor met- Emmers met allerlei spelen. Deze werden gehouden in het Jervaa'de tweede week van de Speulerieë '74. Aan do zwemwedstrijden namén veertig kinderen deel. -Als nummer een eindigde Co- rinne Sehuitvlot. 2 Martien Roodzand. 3 Peter Walraven. Ook bij de spelen konden prijzen worden gewonnen. Hier luidde de'ultstaig: 1 Ro bert van Heel. 2- -Maro van Heel. 3 Corrie Verpoorte. Gisteren werden ook in het zwembad van de Braakman allerlei zwem- en spelwed- «trijd-en gehouden. Bovendien konden de kinderen deelne men aan een excursie in hel natuurgebied. Vandaag (donderdag) kun nen de kinderen in de Pereplu te Biervliet zich met allerlei spelen en handvaardigheden vermaken. In Terneuzen wor den er vanaf tien uur op de kinderboerderij films over dieren vertoond en worden er rondleidingen gehouden. Voorts wordt er om 14.00 uur een huisdierenshow gehou den. 5t. Jansteen papieractie De stichting OTs Carnaval zal in samen- -erür.g met de jeugdcommis- Lje van de voetbalvereniging ■een op' zaterdag '10 augustus jderom- huis-aan-huis oud Hper ophalen. De inwoners Iran Sint-Jansteen worden ver- Eh! het oud papier vanal |00 uur op de stoep gereed te (tie:;. t Voetbal Het eerste elftai de voetbalvereniging (teen speelt vandaag (donder- W) om 20.00 uur een oefen- jedstrijd tegen het eerste elf- jal van FC Stekene (B.). Op Sterdag 10 augustus speelt Steen 1 en 2 op eigen terrein wedstrijd tegen resp. jjinge 1 en Clinge 2. Steen 3 in Clinge een wedstrijd 1 deze datum tegen Clinge 3. Peen 4 speelt een uitwed- trijd op 10 augustus in Éetiw-Namen tegen Hulster- 0 Vakantie (water) spel in Zaamslag. (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG Met algemene stemmen heeft de gemeen teraad van Aardenburg besloten de St. Pietersdijk langs de rij- wet tussen Aardenburg en St.-Kruis te beplanten met populie- Sa Hiervoor werd een krediet van f 20.467,56 beschikbaar ge- «teld. Het rijk verleent een subsidie van f 6.612, (Van onze correspondent) TERNEUZEN Op de ver bindingsweg tussen de Axelse dam en de Oost Sluis te Ter- neuzen had dinsdagnamiddag een aanrijding plaats, waarbij veel materiële schade ont stond. Een personenauto bestuurd door R. de B. uit Antwerpen en een trekker met twee aan hangwagens bestuurd door M. D. uit Hoek reden in de rich ting Terneuzen. Toen de Belg een paar keer kort na elkaar plotseling remde, werd hij door de achteropkomende trekker aangereden. De perso nenauto werd aan de achter zijde geheel ingedrukt. Er wa ren geen persoonlijke ongeluk ken. Met de herbeplanting zal dit "«Jaar een begin worden ge laakt. Nader zal bekeken Forden cd tussen de populie ren ook struiken en heesters Tplant zullen worden. De heer H.J.M. Goossens van JJaatsbosbeheer êat een toe lichting op het advies om voor! I dfi herbeplanting populieren j jan het soort Populus Robusta Wand te gebruiken. Hij ont- 8dae uit landschappelijke Bwegingen een struikbe- Pianting tussen de bomen. Ook met het oog op de Warde van het populieren- hout adviseerde hij deze baoort te gebruiken. De heer Paridaen vond het ammer dat er geen bomen ™n een meer duurzame soort TOant zulleti worden. Hij Fas voorstandervan een ma- lebruik van struiken als Wssenbeplantimg. Op een van de heer De Clercq er het planten van o.a. iepen i eeg de heer Goossens op het lTaa,r Van de iepziekte. Voor Iri'v en van linden zou het fni t ^een subsidie verlenen. |0 eer Van Iwaarden wees *|ok nog op het feit dat struik- vJtatS .ngs we8 sneeuw- i stuivingen kan veroor v3} gladde wegen en Jsbelemmering tot ge- Vo'S kan hebben, i mo, >,raad stemde voorts in Iviif voifatel van B. en W. in de erfpachts- te verkopen aan de res- get xlla e'gena?rs te*en de prijs. Toen de bur6emeester Loc- l'weerH0(°r- J1® mogelijkheid Gei Gedeputeerde Staten eens niet akkoord zouden een bezoek zal gevaar bestaat dat, ook in Aardenburg, een achteruit gaande boerenstand de werkge legenheid kan schaden. De heer Ferket vroeg B. en W dit aspect goed in het oog te hou den. Wethouder Van de Bliek en andere radsleden betuigden hun adhesie met de heer Fer ket. Deze informeerde verder naar de beloofde komst van een afvalhok voor slagerijen, Wethouder Bonte gaf als re den de vertraagde aflevering. Ook vroeg de heer Ferket het college de mogelijkheid te on derzoeken voor landbouwbe drijven in onrendabele gebie den, en of deze aangesloten kunnen worden op het aard- gasnet. Burgemeester Loeke- feer zegde zulks toe. De heer Van Helden uitte zijn waardering voor het suc ces van de smokkelroute. De voorzitter prees eveneens dit initiatief en het werk van de organisators. De heer De Clercq tenslotte drong aan op de aanleg van een pad aan de Wandeldreef, het maaien van het gras op het Molenpaadje en de bouw van een abri bij de bushalte. (Van een onzer verslaggevers) BRESKENS Aan de vis mijn te Breskens werd aange voerd: 9815 kg exportgarnalen 1,864,16, 871 kg pellerij gar nalen 2,594,11, 7589 kg bot 0,400,53, 1089 kg schar 0,54—2,08, 8507 kg schol I,15—2,26, 4627 kg tong 6,83— II,80, 769 kg tarbot 3,17—9,10, 164 kg griet 1,80—4,82, 230 kg kabeljauw 1,792,88, 11 kg wijting 1,06, 25 kg rqg 3,12, 145 kg makreel 1,47, 982 kg poon 0,411,60, 88 kg haai 0,402,24, 10 kg baars en her der 1,486,83, 70 kg tongschar 3,39—3,01, 73 kg inktvis 0,77— 3,70, 94 kg steenbolk 0,82- 1.05- (Van onze oorrespondent) TERNEUZEN Maandag is de PTT in de Nieuwstraat be gonnen met het vernieuwen van de telefoonkabels. Deze werkzaamheden zullen een week in beslag nemen. Het ligt in de bedoeling de volgen de week de oude telefoonka bels in de Grenulaan te ver nieuwen. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, teneinde de abonnees, die ge durende enige tijd geen ge bruik van hun telefoon kun nen maken, zoveel mogelijk terwille te zijn. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het alge meen bestuur van het recrea tieschap Braakman komt op vrijdag 9 augustus in openbare vergadering bijeen. Op de agenda staan onder meer het verlenen van toestemming tot overdracht van het recht van na- erfpacht, het uitgeven van gronden in na- erfpacht en het nemen van een principebesluit inzake de aanbesteding van de bouw van een toiletgebouw op het nieuwe camplnggedeelte. Verder komt aan de orde de aanbieding van de ontwerp begroting 1975. (Van onze correspondent) BRESKENS Door de rijkspolitie te Breskens is pen inbraak bij garage Bliek die vorige week gepleegd werd. opgelost. Er werden toen twee elektronische doormeetappnr- ten ter waarde van circa 100 gulden ontvreemd. De rijks- oolitie trof de apoaraten aan in een auto van ,T. J. v.d. M. uit Eindhoven, die op een camping in Bre9kens verblijft. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het majo- rettenpeloton van de harmonie de Vliegende Hollander uit Terneuzen zal op 4 október in Leiden de feesten opluisteren ter gelegenheid van de her denking van Leidens ontzet. De Terneuzense meisjes neemt deel aan een majoret- tenconcours waarvoor een Ne derland-se en buitenlandse groepen geselecteerd zijn. Het maj orettenpeloton treedt op met begeleiding van de eigen harmonie en drumband. In september kunnen weer meisjes' opgeleid worden tot majorette. Meisjes vanaf 13 jaar kunnen zich daarvoor op geven bij L. Geene, Oranje straat 20, L. A. de Doelder, Magnoliaplein 4 of iedere vrij dagavond in de gymzaal bij het instructiebad de Honte. 1 (Van onze correspondent) TERNEUZEN Tijdens de zitting van het kantongerecht dinsdag voldeed de kanton rechter, mr. C. J. M. van H®es, aan liet verzoek van de ver dachte, A. I., arbeidsanalist te Graauw, om zijn zaak, het verbouwen zonder vergunning, voor onbepaalde tijd aan te houden. I. had in de periode augus tus - oktober 1973 een verbou wing aan zijn werkplaats uit gevoerd, zonder daarvoor machtiging te hebben van B. en W. van Hulst. Tot zijn verdediging voerde I. aan dat de moeilijkheden waren ont staan omdat de aanvrage liep in de tijd van de samenvoe-1 ging der gemeenten. „Het ge- meentebestuur van Graauw j was destijds in principe ak- koord, maar in een grotere gemeente gaat dat allemaal wat moeilijker", aldus I. Hij betoogde dat er alle kans was: dat hij binnen een paar maan den de vergunning wel zou krijgen. Reden waarom de kantonrechter aan zijn verzoek i voldeed. J. de R., melkslijter te Huist had aan zijn woning in de Zoutestraat een bergplaats voor zijn melkbussen „ge- BERGEN OP ZOOM Luxor 20.00 u.: Vrolijke ontucht in Tirol 18 j. Roxy 20.00 u.: Papilion 14 j. Tweede hal stadhuis, Grote Markt, kunstwerk van de maand (t.m. 31 aug.). Open ma. t.m. vrijd. van 8.30-12.30 u. en van 13.30-17.30 u. BIERVLIET Speulerieë 10.00 u.: spel- dag (pèraplu). BURGH Oud Schoolgebouw, Kerk straat 3, expositie werken van diverse kunstenaars (t.m. 25 aug.). Open dag. van 10.00- 19.00 u. Op zondag gesloten. GOES Kasporgo Internationale feestweek Kasporgo, met tal van buitenlandse volksdans groepen (t.m. 10 aug.). Mu seum voor N. en Z. Beveland. expositie „Met vlag en wim pel" (t.m. 15 sept.). Open di. t.m. zat. van 10.00-12.00 u. en van 13.30-17.00 u. groede Franse kerk, expositie kunstgroep Sincfala (t.m. 11 aug.). HEILLE (BIJ SLUIS) Streeklandbouwcentrum, overzicht landbouwgeschiede- nis van de streek met gewas sen- en kruidentuin, bijenkot, kinderboerderij, paardestal. dorsvloer, koestallen en café restaurant in een driehonderd jaar oude schaapskooi. Open ma. t.m. vrijd. van 10.00-12.00 u. en van 13.00-17.00 u. Zater dag en zondag van 10.00-12.00 u. en van 13.00-19.00 u. (tot 1 okt.). HULST Boekhandel Van Geyt, Steenstraat 2, expositie oude kaarten, etsen, gravures en keramiek (t-m. 31 aug.). boel goed maken door het to nen van de inmiddels verkre gen vergunningen, omdat hij examen had gedaan. Niettemin eiste de officier van justitie, mr. Gelderman een boete van tweemaal honderd vijftig gul den. Hij werd conform de eis veroordeeld, maar de kanton- reenter bepaalde er wel bij dat hij het destijijds imbeslag- genomene terugkrijgt. De te Zaamslag wonende Duitser J. K. had op 12 maart in zijn woonplaats, in de Wil- helminastraat, met zijn auto een paar betonpaaltjes omge- ïeden. Bovendien bleek hij niet in het bezit te zijn van geldige verzekeringspapieren. Verdachte was niet versche nen, Wel verscheen een amb tenaar van de gemeente Ter neuzen als beledigde partij, omdat de gemeente een scha devergoeding van f 130 eiste. Deze werd het gemeentebe stuur toegewezen en boven dien kreeg verdachte, ingevol ge de eis van de officier van justitie, mr. E. Gelderman. een boete van tweemaal honderd vijftig gulden. C. R., zonder beroep te Aar denburg, reed op 22 april met zijn auto over de middenweg te Biervliet, met een snelheid! van 104 kilometer, in plaats van de voorgeschreven 80 ki- bouwd". Het bouwsel bestondlometer. Als verontschuldiging lilt tfnlfrvlntesn aan nnrlo nlünlrnti unnwlo V» 14 oom rlof V-ii-i mot -ziin uit golfplaten en oude planken en ook hij had daarvoor geen vergunning. Verdachte betoog de dat niet hij, maar zijn zoon i de melkslijterij al zeven jaar, exploiteert, De kantonrechter wees hem er echter op dat in het proces-verbaal sprake was van de R. senior, hetgeen hij niet kon ontkennen. De offi cier van justitie, mr. E. Gel derman, eiste een boete van tweehonderd gulden. De kan tonrechter halveerde de eis. Sedert 13 april 1974 exploi teerde G. A. te Axel een café zonder daarvoor de vereiste papieren te bezitten. Ook stond hij terecht wegens over treding van de wet op de kansspelen. De situatie was ontstaan, door het feit dat zijn compagnon, die wel de nodige bevoegdheden had, vertrokken was. Verdachte kon een hele- voerde hij aan dat hij met zijn vrouw van het ziekenhuis kwam, waar zij een oogopera tie had-ondergaan. De kanton-! reenter had er begrip voor dat verdachte zo snel mogelijk tnuis wilde zijn. Ook de offi cier dacht er zo over en eiste in plaats van de daarvoor ge stelde tachtig gulden, slechts vijftig gulden boete. Uitspraak conform. Honderd gulden boete hoor de de uit Koewacht afkomsti ge chauffeur, T. R. tegen zich eisen wegens het veroorzaken van een aanrijding op 7 maart op het kruispunt Blikstraat - Provinciale weg. De bestuur der van de andere auto en hijzelf moesten in het zieken huis worden opgenomen. Zijn verweer: „Ik had de andere niet gezien", sneed geen hout. Uitspraak conform de eis. IN OOSTBURG (Van onze correspondent) OOSTBURG In de bur gerzaal van het Oostburgse ge meentehuis heeft burgemees ter A. Schipper drie diploma's hoofdbrandwacht en achttien diploma's brandwacht 2e klas uitgedeeld. Dit geschiedde in het bijzijn van de drie Oostburgse brand weercommandanten en de re gionaal commandant A. Vas- seur. Burgemeester Schipper sprak zijn waardering uit voor de bereidwilligheid van de vrijwilligers, om deze oplei ding te volgen, terwijl er niet veel dank tegenover staat. Binnen niet al te lange tijd verwacht de heer Schipper een regionalisatie van de brandweer. Tenslotte werd nog afscheid genomen van de heer A. de Munck, die namens het gemeentebestuur de con tacten onderhield en naar een bureau van de gemeente is overgeplaatst namelijk sport zaken. MIDDELBURG City 20.00 u.: De vreem deling zonder naam 14 j. Abdijgebouwen 20.30 en 21.00 u.: klank- en lichtspel „Schrijn van zwaard en kruis". Stadhuis, Vleeshal, expositie werken van de graficus M.O. Escher (t.m. 11 aug.). Open dag. van 10.00-17.00 u.; zond. van 14.00-17.00 u. Zeeuws Mu seum, Abdij plein, expositie te keningen van Bantzinger over de inundatie en droogmaking van Walcheren (t.m. 31 aug.). Geopend ma. t.m. vrijd. van 10.00-12.30 u. en van 13.30- 17.00 u„ zat. en zond. van 14.00-17.00 u., bovendien iede re maandag tot en met vrijdag om 15.00 u. filmvoorstelling van Broken Dykes van Turn hout en Terug naar het eiland van Charles van der Linden. Rijksarchief, St.-Pieterstraat 38 expositie Hugenoten in Zeeland. Van 9.00-12.30 u. en van 1 3.30-17.00 u., zaterdag aug.). SLUIS Raadskelder Stadhuis, expo sitie schilderijen van Maurice Debaille, België (t.m. 16 aug.). Open dagelijks van 10.00-12.00 u. en van 14.00-18.00 u. ST.-ANNA TER MUIDEN Voorm. raadhuisje, expositie schilderijen en beeldhouw werk van Jos But en Ray mond de Meester de Betzen- brouek (t.m. 15 sept.). Open dagelijks van 10.00-12.00 u. en van 14.00-17.00 u, TERNEUZEN Speulerieë 10.00 u.: kind en dierdag o.a. huisdierenshow (kinderboerderij Gemeentemuseum, Burg. Geillstraat, expositie Poppen spel (tm. 31 aug.). Open di. t.m. zat. van 14.00-17.00 u. VLISSINGEN Alhambra 20.00 u.: De jacht op Dillinger 18 j, IJZENDIJKE Streekmuseum, expositie Cadzandse kamer, landbouw heemkunde en archeologie (t.m. 15 sept.). Geopend werk dagen van 10.00-17.00 u., zond. van 14.00-17.00 u. De Molen, expositie werken van Neder landse en Belgische kunste naars en van een Oostenrijkse kunstenaar (t.m. 17 sept.). ZIERIKZEE 't Lange Uus, expositie „Droomwereld in water- en olieverven", van de Kloetingse kunstenaar Gerard Menke (t.m. 30 aug.). Open van 9.00- 12.00 u. en van 13.30-18.00 u. Op do. bovendien van 19.00- 21.00 u. Op zond. en ma. ge sloten. ANTWERPEN Middelheimpark, expositie Belgische beeldhouwkunst met ca. 150 beelden van de voor naamste Belgische kunste naars. Geopend alle dagen tot 6 okt. Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan, expositie De Mens, waarin het verschijnsel mens in zijn totaliteit wordt voorgesteld (tot 31 aug.). Mu seum Vleeshuis, Vleeshouwer- straat B-2000, expositie Ruc- kers dokumenten en instru menten. Geopend dag. van 10.00-17.00 u. Op ma. gesloten (tot 1 okt.). BRUGGE St.-Annakerk Uitvoering van Bach-cantaten door het Süddeutscher Madrigatchor uit Stuttgart en het Orcheeter Festspiele Ludwigsburg. Groeninghemuseum, exposi tie schilderijen uit Vlaanderen en Holland van tussen 1450 en 1750 afkomstig uit de Nationa le Galerij in Praag (t.m. 20 okt.). Imeikto !Pa? met deze P"izen Ida' hij dan6er Cler-cq op- Jrensen ler IalbUrg om verhaai te ha- 0P:, heer Ferket wees op de gronden die aan de iden\"Pi.Van de erfPachtsgron- IPa li en zÜn' De heer 1 he ri S zei dat de mogelij k- 'eiw.IL ls "insloten dat de ertionVen Sronderr straks aan I koci't1 n ZUJlen wP'"den ver- merlL Van B"!1eghem Prijzen LP de Setaxeerde I laan, ,HLlu oo1c waer "iet zo I k" percelen0' betrekkeliik h<£J FerketndVraag haakte de ontevrM? op de huid'?e ierl-i-a^ f onder de Ne- "dse landbouwers. Het (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Het reeds geplande programma voor de sportweek van Sas van Gent heeft op het laatste moment nog een wijziging on dergaan. Voor de laatste sport dag van deze sportweek, die gehouden wordt van 9 tot en met 18 augustus, heeft de sportraad besloten om de reeds geplande meerkamp af te gelasten- Deze afgelasting werd een feit door de druk die de vere nigingen Com. Boys, Ria, Sa- vok en Thor op de sportraad uitoefenden, op de onlangs gehouden vergadering ter be spreking van het programma voor de sportweek. Als voor naamste argument voerden de ze verenigingen aan dat de subsidie die deze meerkamp zou ondersteunen beter ver deeld kon worden onder de deelnemende verenigingen aan sportweek- Door het opdoeken van de meerkamp is wel een grote leemte ontstaan op de slotdag- Ook rest de sportraad nu de taak om een nieuwe begroting samen te stellen- Het programma voor de sportweek ziet er nu als volgt uit: Vrijdag 9 augustus om 16.00 u- opening i n de Speye door de secretaris van de sportraad de heer J. de Block; 16 uur tevens opening internationaal schaaktoernooi; 18 uur voor- wedstrijden tennisclub Drive; 18-30 u- eerste schaakwedstrij den- Zaterdag 10 augustus: 9 uur voorweastnjden tennis; 9-15 X-. jeugdvoetbaltoernooi Corn- Boys op sportpark De Valcke; 13-00 u-: volleybaltoernooi jeugd Savok in de Roselaer; 13.30 u-: schaken in de Speye; 14.00 u-: voetbalwedstrijd te Philippine tussen Philippine 2 en Boekhoute 2: 14-30 u-: gaai boiling in café Het Oude Raedhuys te Westdorpe; 15-00 u-. schieting café Emans te Westdorpe; 16.00 u-: voetbal Philippine 1 - Hoek 1 te Phi lippine; 17.30 u-: achtkamp ta feltennis voor de jeugd in de Roselaer: zondag 11 augustus 9 uui voorwedstrijden tennis; 10 00 u-: ponytrektocht naar de Braakman van de brug Rui tertjes; 1100 u-: jeugdvoetbal- toernooi Corn- Boys: 1100 U-: waterpolo toernooi heren in het zwembad te Sas van Gent; 13 00 u.: schaken- 12 Augustus: 14.00 u-: scha ken; 15-00 u-: schieting Sint- Sebastiaan op de staande wip te Westdorpe; 1800 u-: voet balwedstrijd tussen Ria Al en Terneuzense Boys Al; 18.30 u-: schaken. 13 Augustus: 1400 u-: ten nis; 18 00 u-: schaken- 14 Augustus: 1400 u-: ten nis; 1830 u.: turndemonstra- ties op het voetbalveld van klia te Westdorpe door gym nastiekvereniging Thor; 18-30 u-; schaken; 18.30 u-: ponyrij den kinderen in buitenmanege van de Br-ugruitertjes; 19-00 u-: Westdorpe: voetbal Ria 1 - Racing White 1; 1.900 u.: Phi lippine eerste dag wielerdrie- daagse voor trimmers. 15 Augustus: 1400 u ten nis; 18-30 u-: schaken; 18-30 u-: turndemonstmtie Markt Phi lippine door gymnastiekvere niging Thor ;19 00 u-; tweede dag wielerdriedaagse trim mers. 16 Augustus: 1400 u-: ten nis; 15-00 u.: schieting in de Vlaanderen op de liggende wip te Sas van Gent: 18-30 u-: biljarten finale bandstoten rn -.aal Reseda te Sas van Gent; '8-45 u.: voetbal Philippine 1 - Axel 1 te Philippine: 19 00 u.: slot wielerdriedaagse; 19-30 u-: schieting karabijnclub Sint-Al- bert in het verenigingsgebouw Sint-Albert te Sas van Gent; 20-00 u-: sluiting internationaal schaaktoernooi- 17 augustus: 9-00 u-: tennis; 14-00 u.: achtkamp tafeltennis dames en heren senioren in de Roselaer; 14-00 u-: Westdorpe voetbal Ria 1 - Oostburg 1; '4.00 u-: Sas van Gent voetbal Racing White 1 - Dow 1, te vens opening van het nieuwe sportpark van Racing White; 15-45 u-: demonstratie gymnas- tiekvez-eniging Thor op het voetbalterrein van Racing White; 16.00 U-: Westdorpe voetbal Ria 2 - Oostburg 4: 16.00 u Sas van Gent: voetbal Racing White 2 - Sluiskil 2: 19 00 u-: topbiljarttoernooi in het Oude Raedhuys te West dorpe; 19 00 u-: Karting Kla vertje Vier, hotel Rotterdam te Sas van Gent- Zondag 18 augustus: 10-00 u-: ponytrektocht van de rui- tervereniging De Brugruitert- jes naar de Braakman. De meerkamp voor deze dag is vervallen- Uitgave Uitgeversmaatschappij De Stem B V. Editie Zeeland RAYONKANTOREN TERNEUZEN Nieuwstraat 9. tel 01150-7920 (4 lijnen): HULST: Steenstraat 14. tel. 01140-3751 (3 lijnen): GOES: Klokstraat 1, tel. 01100-8030 (3 lijnen). KANTOORUREN Maandag t.m vrijdag 8.15 12.30 en 13.30 - 17.00 uur.f BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Breda Maandag t.m vrijdag van 19.00 - 20 00 uur, tel 01600-22341, zaterdag van 10 00 - 11,00 uur. tel 01600 49900, zondag van 20 00 - 22 00 uur. tel 01600- 22341. BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch-V laanderen tel. 01140 3751 of 01150 - 6297, Midden- Zeeland 01100 - 4944, HUIS AANSLUITINGEN REDACTIE Chef Zeeuwse redactie' S C Augustijn, kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen. tel 01150 - 7920. privé tel. 01150-5745. algemeer re dacteur Zeeland A. F Koopman kantoor Kromme Weele 4, Middelburg, tel 01180-7764, privé tel 01180- 7438: redacteur Midden-Zeeland' drs J Bouwmans kantoor Klokstraat I, Goes, tel 01100 - 8030 privé Zuirtvlietstraat 53, Goes, te) 01100- 8138; redacteur te Terneuzen er Kanaalzone' G van Berkel, kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen tel (11150-7920. privé tel 01150- 1866: redacteur W Z.-Vlaanderen: R van der Helm. Melkweg 40, Oostburg, tel 01170 - 3370; sportredactie Zeeland: T. Koomen, tel. 01155 2594 FOTOJOURNALIST ZEELAND C. J. de Boer, Trumanlaan 10. Axel, tel. 01155-2237 ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland: P. Knnings, tel. 01150 - 6297. ADVERTENTIE-EXPLOli ATIE Inspecteur Zeeland: C. Menu, tel. 01100 - 4316.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5