ER OP OFDl MZ VRAAGT STRENGE EISEN INZAKE KOBALT-UITSTOOT in bouwsector [(wade voortekenen aan horizon an arbeidsmarkt [avenschappen ergaderen jrlgenk vr«dag 9 »ug. zeeuws Waaéceé Realist/ fantast Maurice Debaille Flnorschade bij rundvee in kanaalzone en Sloegebied Beroep tegen plan Pauwlioek International) staking van boeren Los [ECORD aantal werklozen Plattelandsvrouwen Zeeland stuurden minister telegram Jazzavond: Whisper Not in De Veste TENTOONSTELLING IN STADHUISKELDER SLUIS stad streek i Kapeilebrug 99 [Veranderlijk Vrijdag eerste steen voor laboratorium- school Zeeland VVD betuigt bijval aan boereneisen Hoogste punt gebouw waterstaat Si tan •on uerl in De Beuk ic/erd^gf 8 augustus 1974 respondent) Iinieuw ingebroken u, e.„ lichten de op lectuur en i! nachtelijk bezoek aan (Van onze eorrespon^JI EEKLO Tijdens I testvergadering van de k I bouwers dinsdagavond in t lo, die ingericht werd dwrl I Belgische Land- en Tuint,, I front, is een samenwttf over de grenzen heen ta. Xoordfranse, Belgische en S derlandse boeren in het I uitzicht gesteld voor wat L treft de stakingsacties op J I dag. Sinds eirid juli wordt ei I I België or die dag door f landbouwers gestaakt, ij dat er niets op of van hel j mag gaan om verkocht te den, Volgens woordvoerij van net Land- en Tuinbo front kent die actie veel j ces. In de week van 15 aoj tus wordt de actie echter geschort. De week zij met dubbele ijver en j coörclineerd met Neder!» en Noordfranse boeren won voortgezet, aldus spreker. Zaterdag 10 augustus is 1 dertussen in het Meetjesla een grote landbouwersbetogj gepland door de boerenbond. Vanuit de verschillende 4 pen, waaronder er veel j zen aan de grens Zeeuwsch-Vlaanderen verin ken de boeren naar waar een karevaan wordt» wacht van acht kilometer li gevormd door meer auto's. Mei. neemt ook dat grensovergangen landbouwers geblokkeerd i len worden. Kermisschieting Ter g genheid van de kermis J buurtschap de Roskam een schieting plaats in het! fé bij Edm. Thuije. Er door 49 schutters deelgaj men. De uitslag was als wf wip een: hoge vogel I.J Vetter, Kapeilebrug. «4 zijvogel, C. Mahu, Hul Tweede zij vogel, F. Klooster, Kloosters Grootste aantal kleine vogj vier stuks, Em. Boussen, 1 pellebrug. Wip twee: gel, Fr. v. d. Kruijssen, terzande. Eerste zijvog Rombout, Koewacht. Twi zijvogel. J. de Vetter. Kap# brug. Het grootste aantal n ne vogels werd geschoten» G. de Letter, Koewacht. l 99 mpm, 1 2 4 5 8 en 10 natie Visser-Lensen uit 3 J. Smallegange. 6 J. B3-' 7 Fr. Scheele, 9 Wieland-de Zwart uit Met 78 oude duiver 1 f '1 Somers (1052 mpm). 3 1 P. Koopman, 4 C Barem mevrouw Wieland-de Axel, 6 H. de Feijter A» H. Scheele, 9 C. van Eendracht Maakt M«4J x'erneuzen met 200 ion? ven 989 mpm), 1 8I man, 2 J. Riemens. o J Deurwaarder. 5 P- s Peijl., 6 F. Verhelst, Meeuwsen, 9 M. de V j Gebrs. Zegers. Met .jjj duiven: 1 F. VerheWjfl mpm). 2 en 10 D. üZe,t^k der 3 6 en 9 Gebrs. -,|{J A. Scheele, 5 7 en 8 P De Reisduif te Breskeh% 194 jonge duiven j snelheid 1030,8 Klaasse, 2 en 6 H S' 3 I' en 10 J. de Snudt en n 4 A van de Bekkc. j J saevei. 7 A. de P°° Simpelaer. nae i Wedvlucht vanuit de concours Bond 4 D[J land met 184 oude 2Eil Stroosnijder uit Kn t" 31 A. Eiike uit HansweeTm, Traas uit 's-Heerenh-&- 8 ,M. P:eterse uit w -m 5 P. de Boe uit K3"*,, D Rijk uit Hcinkenszan 1 Schriiver uit n?e kerke, 9 gebrs. Man°e Schore, 10 P. Kerlch Goes, l,Van een onzer verslaggevers) S net college van G.S. ver- 1*7 L,i aanvullende voor- Warden te stellen met betrek- f" ,ot de uitbreiding van de Si* fabriek van Hcrcu- L te Middelburg. rDe fabriek zal worden Uit gebreid met een installatie, waar o.a. koolwaterstofharsen worden gemaakt. B. en W. van Middelburg hebben eveneens bij G.S. om aanvullende en scherpere voorwaarden voor deze fabriek gevraagd. De VMZ sluit zich daarbij aan. Het lawaai dat de fabriek teweegbrengt, mag door de uitbreiding niet toenemen,, vindt de VMZ. Er wordt speciaal gewezen j op het feit, dat de nieuwe! installatie 250 tot 650 gram kobalt pet uur zal gaan uitsto ten. Kobalt is. aldus VMZ, bij zonder giftig metaal. Men zal moeten nagaan of er in de schoorstenen filters kunnen worden aangebracht, waardoor de kobalt-uitstoot sterk wordt verminderd. In het Rijnmond gebied gelden voor bedrijven, die kobalt in de buitenlucht lozen, strengere eisen dan hier, aldus de VMZ. De vere niging wil ook een zeer stren ge, driemaandelijkse bemon stering van het weiland in de omgeving van de fabrieken van Hercules. (Van een onzer verslaggevers) I MIDDELBURG De raad van bestuur van het Havenschap Tremeuzen krijgt in zijn vergadering van 14 augustus, die te isingen in liet stadhuis wordt gehouden, de begroting over [1915 voorgelegd. )eze begroting geeft een .jdbedrag van ruim vier mil ten gulden aan. waarvan on- Jeveer de helft (aan de kant (van ie uitgaven) wordt ge- ■orrad door nadelige saldi op 'de boekwaarde van nog niet itgegeven gronden en door arte op de boekwaarde van iog in uitvoering zijnde wer pen. Aan havengelden hoopt Inen in 1975 een bedrag van tim een miljoen gulden te linnen incasseren. Ter finan- perin» van de investerings- I Vooruitzichten voor vrijdag len, zaterdag, opgesteld door Jhet KNMI op woensdag om ■8,00 uur feranderlijik met gematigde wmperaturen. Weersvooruitzichten in cijfers gemiddeld over Nederland. Voor vrijdag: jantal uren zon: 0-8. fin. temp.: omstreeks 14 gra den. x.temp. omstreeks 19 gra ven. fans op een droge periode fan minstens 12 uur: 80 pro- cer.4 Kans op een geheel droog et maal 50 procent. I Voor zaterdag: [Aantal uren zon: 0-8. Juin. temp.: omstreeks 14 gra ven. pax,temp.: omstreeks 20 gra- flen. pans op een droge periode jfiat minstens 12 uur: 70 pro- J op een geheel droog et- paal 40 procent. Konstaiiz 435 min 1, Rheinfel- p» -59 min 8, Straatsburg 260 J®ln 18, Plittersdorf 424 min E:; ,ÏJau ^79 min 7, Plochm- fi,, 128 min 5, Mannheim 299 13, Steinbach 122 plus 3, pamz 286 min 6, Bingen 158 ff 8 Ka"b 196 min 11, Trier I, ?ln, 23' Koblenz 188 min L,i „"]en 161 min 16, Ruhr- E" 326 m«i 16, Lobith 960 mit r,annerdense Kop 928 j,T0egen.757 min 11 top 859 min 1, Eefde lo™ min 2Deventer 268 K én 38,'fi 54,42 P»us 2. te m' ic Slus n' Belfield SLn 15- Grave beneden de pis d06 min 3. 119.24 P Z°0m 7'12 en Efnsweert 6,29 en 18.32 ■Vliv UZ6n 5 ''3 en 18 02 Ir f»! cn 17.31 ■öneldmge 7.02 en 19.14 kosten voor havenwerken en rentebijschrijving op handels- en industrieterreinen, zal een bedrag van ongeveer vijf mil joen gulden moeten worden geleend, zo deelt het dagelijks bestuur mee. Bovendien moet er nog een gelijk bedrag aan z.g. „kort geld" worden opge nomen. De raad van bestuur van het Havenschap Vlissingen, even eens op 14 augustus rond de vergadertafel bijeen, heeft de mededeling ontvangen dat „Alleghany-warehouse" aan de Sloehaven in de verdere toe komst een derde loods voor de oplsag van tabak wil bijbou wen. De scheepvaartbewegin gen in de Sloehaven wijzen op een gestadige groei. Het dage lijks bestuur heeft de Raad van Bestuur voorgesteld geld beschikbaa'f te stellen voor het omleggen van de spoorlijn naai Hoechst en voor de bouw van een nieuw transformator station in het Sloeigebied. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Of minister Boersma's beang stigende voorspelling, dat Nederland in de komende winter 200.000 werklozen zal tellen, bewaarheid wordt, kan op dit moment niet worden bewezen. Wel doemen er, ook op de Zeeuwse arbeidsmarkt, donkere wolken aan de horizon op. In de maand juli, de periode waarin normaal de bouw-activi- teiten een hoogtepunt bereiken, noteerde het districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening in Zeeland te Middelburg, een triest record betreffende het aantal werklozen in de bouwsector. (Van onze correspondente) ZAAMSLAG De agrarische commisie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, verontrust door de huidige si tuatie in de land- en tuinbouw, heeft dinsdagmorgen om 11 uur een telegram gestuurd naar de ministerraad. Vanuit de leden van de bond zelf kwam het ge voel op de één of andere ma nier te moeten reageren op de laatste ontwikkelingen. De leden van de agrarische oommissie van de bond ston den positief tegenover het voorstel het telegram aan de ministerraad te sturen, terwijl het provinciaal bestuur onmid dellijk zijn toestemming gaf. De voorzitster van de agra rische commissie, mevrouw Es ther Maris-Koster uit Zaam- slag, verstuurde een telegram met de volgende tekst: „Aan de ministerraad. Plein 1813 nr. 4 in Den Haag: De agrarische commissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Zeeland, vertegen woordigende alle agrarische leden van de Bond in Zeeland, is ernstig verontrust over de zeer slechte inkomenssituatie in land- en tuinbouw, die, ge zien de massale demonstraties, aanleiding geeft tot veel on rust, De agrarische commissie ondersteunt ten volle de eisen die naar voren gebracht zpn door het Landbouwschap en door de drie centrale land bouworganisaties. De agrari sche commissie is van mening, dat de huidige situatie in de land- en tuinbouw vereist, dat u aan de eisen van de centrale landbouworganisaties tege moetkomt. Namens de agrari sche commissie, E. Koster-Ma- ris, voorzitster van de agrari sche commissie". Zeeland heeft een arbeidsre serve in de bouwvakken van 538 personen. Ook in beroeps groepen d,ie het van de bouw moeten hebben, is de werk loosheid gestegen. Over de he le linie genomen ligt het werk loosheidsniveau in juli 1974 beduidend hoger dan in juli van het vorige jaar. Zealand's mannelijke ar beidsreserve bedraagt (per 31 juli) 3,3% van de mannelijke beroepsbevolking. Het lande- lij k gemiddelde percentage beloopt 3,4%. Voor de vrou wen (in Zeeland een aanbod van 800, inclusief part-time werkstersl komt het percenta ge op ruim 4 uit. Ter beroepsgroep en ijper rayon zijn de cijfers nogal uit eenlopend, hoewel men tot in de kleinste plaatsen toe de invloed merkt, die de school verlaters op de arbeidsmarkt uitoefenen. Aan de kant van de vraag naar personeel bespeurt men (zo schijnt het althans) de ne gatieve invloed, die de invoe ring van het jeugdloon op de personeelschefs heeft. Naar de preeiese reden wordt, zoals el ders reeds gemeid, een onder zoek ingesteld. In de bouwsector ligt het aantal ingeschreven werkzoe kenden hoger dan lange tijd het geval is geweest. De waag is (althans in de B. en U.- sector) tegelijkertijd gedaald. De metaaibedrijvigheid daar entegen lijkt in Zeeland ge zond te zijn. Deze bedrijfstak vraagt 802 mensen, waaronder b.v. 150 constructie- en machi nebankwerkers, terwijl het beschikbare aanbod 210 be draagt. De vraag is 475 hoger dan een jaar geleden. In de beroepsgroep handels- personeel zit weinig bewe ging. Er is nauwelijks vraag (20) en veel aanbod (92). Bij het kantoorpersoneel zien we een vi-aa-g van 76 en een aan bod van 163. hetgeen ongeveer dezelfde verhoudingen ople vert als de maand juli 1973 te zien bood. Het gewest Zeeuwscti- Vlaanderen beeft, wat de mannelijke arbeidsreserve be treft. een percentage van 3,3 Gewest Midd-elbung komt tot drie procent en het gewest Goes tot vier. De rayons Vlis singen en Terneuzen hebben relatief de kleinste arbeidsre serve (respectievelijk 2 en 2,4%) en Oostburg de grootste met 4,5%. Sinds 1 november 1.1. zijn ook in Zeeland nieuwe maatregelen genomen, die de plaatsbaarheid van ouder per soneel moeten bevorderen. De maatregelen bestaan uit subsi diestelsels ten behoeve van werkgevers, die oudere men sen in dienst nemen. De kort geleden geproduceerde cijfers tonen aan, dat 147 werkne mers op grond van de plaat- singsbevorderende maatrege len een baan hebben gevon den, Tot dusverre profiteerden 285 Zeeuwen van de studie kostenregeling van Sociale Za ken (Van een onzer verslaggevers) GOES De Goese Jazzclub ■loudt op vrijdag 9 augustus weer een jazzavond in het ontmoetingscentrum De Ueste aan de Keizersdijk in Goes. De jazzavond begint om 20.00 uur. De avond zal wor den verzorgd door het huisor kest "Whisper Not". Eventuele gasten, die kunnen spelen, zal daartoe de gelegenheid wor den geboden. (Van een onzer verslaggevers) GOES Op vrijdag 9 au gustus zal in Goes de eerste steen worden gelegd van de nieuw te bouwen laboratori umschool Zeeland- De plechtigheid zal plaats vinden tijdens een bijeen- komst op het terrein, gelegen tussen de Soheldestraat en de Schengestraat, omstreeks vier uur in de middag. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het dage lijks bestuur van de kamer centrale voor de Partij voor Vrijheid en Democratie, als mede de fractie van de WD in Provinciale Staten van Zee land hebben gisteren een ver klaring uitgegeven inzake de landbouwcrisis. In de verkla ring zeggen de beide organen het dringend gewenst te vin den, dat op zo kort mogelijke termijn door de regering maatregelen worden getroffen, teneinde de economische situa tie in de land- en tuinbouw te •erbeteren. „Wij ondersteuner uolledig de eisen welke door het Landbouwschap en de drie •entrale landbouworganisaties onlangs zijn gesteld en verheu gen ons erover, dat de fractie, vam de Tweede Kamer van de WD in dezelfde geest heeft gereageerd", aldus de verkla ring Maurice Debaille, de Vlaamse schilder met de Franse naam, keert nu al enkele jaren graag terug naar Sluis om er in de Stadhuiskelder de nieuwe produktie van een jaar te tonen aan de internationaal getinte zomerbevolking van de stad van Jantje. Debailles leven werd getekend door zijn jarenlang verblijf in Laos en andere lan den van het Verre Oosten en als in droom keren beelden van mannen, vrouwen en landschappen uit die streken op zijn doeken terug, gedom peld in een vage mystieke atmosfeer. Toch leeft deze schilder, die inmiddels de leeftijd der sterken heeft be reikt, allerminst alleen van uit het verleden, ook de da gelijkse werkelijkheid van de Belgische kust, in de na bijheid waarvan hij nu reeds enkele jaren woont, inspi reert hem- Men ziet het hier aan een groot en breed ge borsteld doek als „De Vis sers" dat zijn ontstaan dankt aan de haven van Oostende, maar ook het wijde polder landschap met eenzame hui zen en boerderijen oefenen op hem dezelfde aantrek kingskracht uit die ook een Emile Verhaeren, een Emma nuel Looten tot hun poëzie van het Vlaamse landschap bracht. Daarmee zijn De- baille's motieven echter bij lange na niet uitgeput, want ook de grote stad, met name Brussel, dat hi.jop zijn duim kent, heeft hem steeds weer iets te zeggen en wij danken er in dit nieuwe ensemble enkele uitstekende en ver rassende doeken aan. In al deze werken toont Maurice Debaille zich een dromerige realist, wiens schilderij en visie ergens tussen het om en het expressionisme te si tueren is. Maar hij toont zich hier slechts van een kant. Zijn andere kant is een levenswijze, ietwat iro nische filosoof die zijn be schouwingen over het koddig en vreemd gedrag van zijn medemensen uitspreekt in stillevens met vazen en krui ken- De laatste worden licht vertekend zodat men gemak kelijk mensen en typen her kent en deze fantastische doeken vol milde humor zijn met minder kenmerkend voor deze veelzijdige schil der, die zich graag in donke re gedempte kleuren uit, maar in dit nieuwe werk toch ook van blijer en lichter kleuren gebruik maakt- Doordat in Debailles werk een dichterlijke ervaring en weergave van de realiteit ên een ironische bizarre fantasie organisch samengaan is hier sprake van een boeiende en gevarieerde expositie, die te bezichtigen is tot 16 augus tus- WILLEM ENZINCK- Eindredactie Bas Augustijn 0 Maurice Debaille (voorgrond) bij zijn tentoongestelde werk. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Met het hijsen van de driekleur heelt gistermiddag gedeputeerde J. Stenvert net feit bekrachtigd, dat het nieuwe gebouw van provinciale waterstaat in Zee land op zijn hoogste punt is gekomen. Tientallen meters boven het wegdek applaudiseerden de genodigden en de bouwvak kers, toer de vlag eenmaal in de wind wapperde. Het perso neel krdeg geen pannebier, maar wel een bonus. De heer Stenvert overhandigde aan vertegenwoordigers van de verschillende aannemers en onder-aannemers een envelop pe met inhoud. Het nieuwe gebouw, dat zo zei de heer Stenvert voor een architec tonische afsluiting van een markant deel van Middelburg zorgt, zal in de loop van het jaar door provinciale watei- «itaat worden betrokken Het staat op een terrein van 6000 m2 aan ae Pottenbakkerssm- gel. De bouw. inclusief de Zrond, vergt een bedrag van acht miljoen gulden. Het grootste deel van het karwei wordt geklaard door Korte- wags Bouwmaatschappij b.v. te Breda. Precies een jaar en een dag geleden werd met het werk begonnen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De veehouders in dc directe omgeving van de fluoruilstotende fabrieken in de Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen en in het Sloegebied zijn hijzonder te spreken over de activiteiten van een nog vrij jonge werkgroep, geleid door dr. J. Tesink, directeui van de Stichting „Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland". Volgens een een dezer da gen verschenen rapport van de werkgroep over schade aan het vee in met fluor besmette gebieden, merkt dr. Tesink op, dat bij dt door fluor-schade gedupeerde veehouders veel wrevel 'eu onrust over trage afhandeling van klachten is opgeneven. De werkgroep heeft trentatlen bedrijven be zocht en daarbij soms schok kende ontdekkingen geaaan. Een veehouder, die dichtbij Zuidchemie te Sas van Gent zijn bedrijl uitoefent, fokt grotendeels vooi de noodslach- ter. Een groot aantal van zijn runderen lijdt aan chronische fluor-vergiftiging. Weliswaar wordt de schade onverwijld door de industrie vergoed (de industrie betaalt overigens ook de kosten die de werkgroep maakt), maar er is geen enke le veehouder, die het aange naam vindi om i;en veestapel te exploiteren, die aan fluoro- se tenondergaat In het Sloe vond de werkgroep op een probleembedri.ji in de huurt van Nieuwdorp zo zegt het rapport .beduidende fluoiose bij het rundvee In veel geval len bleek het mogelijk om door bijzondere ntaatregelen, zoals het voeren van fluor- bindende koekjes, het geven van onbesmet voei, het ver vroegd opstallen e.d., de mate van fluor-bes-mettinig binnen veilige grenzen te houden. Kwaad is dr. Tesink op een veehouder m het Sloegebied, die voor de tv kwam vertei len, dat zijn dieren langzaam door de industrie werden ver giftigd. terwijl nauwkeurig onderzoek mets van déze aard had uitgtwezen. „Een fraai staaltje va: ïnttiimatic bevui ling", zegt dr Tesink boos (Van -ei- onzei verslaggevers) MIDDELBURG Zaterdag avond, aanvang 22.00 uur. treedt in het Middelburgs Jpen Jongeren», entrum „De Beuk" de Indiase sitai grootmeester iamai 'JdcL. Bnartiya op. Hij vö. d1 n Neder-iand be geleid door S. B. Nayak (ta bla) en D Kumari (tanibou -a; Jamal Bhartiya werd in 1932 geboren. Zoals alle si a - 'respeler? begon hij met zijn ■pleiiing op zeer „priile leef tijd Totr hij tien jaar oud «vas. gaf ni.i zijn eerste con cert Jp 18 jarige leeftijd trok hij naar Delhi om als wiste medewerker van All India Ra dio te gaan meewerken. Ja- nails verschijning in Middel burg mag als zeer uniek wor den aangemerkt. Na zijn ont slagname bij All India Radio is dit zijn eerste wereldomvat tende tournee. J (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het Zeeuws Coördinatie Orgaan voor Natuur-Landschaps- en Milieubescherming is bij het college van G.S. in Zeeland in beroep gegaan tegen het be stemmingsplan ,'Tauwhoek" in de kern Meliskerke, gemeente Mariekerke. Onlangs heelt de gemeenteraad van Mariekerke ue ingediende bezwaren onge grond verklaard. Bij het bestemmingsplan Pauwhoek gaat het om een uitbre.diug met 70 woningen. Het college van B. en W. had het plan laten ontwerpen om aan de voortdurende vraag naar bouwgrond' in Meliskerke te kunnen voldoen. Het Zeeuws Coördinatie-orgaan vreest nu dat de uitbreiding vooral ak- forensen-project zal gaan fungeren, qen ongewens te ontwikkeling, naar de me ning van het Coördinatie-or gaan. Dezelfde organisatie heeft pij G S. een bezwaar in gediend tegen een vergun- nings-aanvi age van de polder Moerbeke (België) voor het ontgraven van een gedeelte van het Peren boomsgat". Het Coördinatie-orgaan wijst erop, dat het hier om een onge schonden, gaaf natuurterrein gaat van grote ornitologische betekenis In dit gebied wor den o.v de ijsvogel en de bruine kikker-dief broedend aangetroffen Volgens het Coördinatie-orgaan zou de ont gronding het tegendeel bete kenen van een verrijking van de natuurwetenschappelijke waarden van het gebied. Zulks wordt n, door degenen» die het gebied willen ontgronden, aangevoerd als argument om er de schop in te zetten. 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3