Aanleg van woonwagenkamp Westerterp Rapport niet eenzijdig Gemeente koopt misschien ndagschool zo MZ VRA nvZAKE Ivwat aan van avensc er gadei EERSTE STAANPLAATSEN NOG DIT JAAR KLAAR Gemeente ook op Expo Volksunie ontvangt boeren InleriiatioiJ staking van boerctl Duif van Van Hijfte vloog een half uur „los' I chemische fabriek van Hercu- ECORD AA IN BOUWSE Zeeuwse boeren vragen minder borgstelling lerdag 8 augustus 1974 Oosterschelde Sluiskil Huist Koewacht Kruiningen Kaart- competitie Waterballet in Zandberg Kapellebrug I Veranderlijk 0pde Donderdag 8 augustus 1974 stad streek r (Van een onzer verslaggevers) HULST De gemeente Hulst is begonnen met de eerste voor bereidende werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het nieuwe drie hectare metende woonwagenkamp aan de Liniedijk. Volgens coördinator R. Eeman van de stichting woonwagen- centrum Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen de vierentwintig staan plaatsen in het nieuwe kamp reeds in het komende najaar (in elk geval nog voor de winter) worden ingenomen. 0 Verbeteringswerkzaamheden in woonwagenkamp. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Bij het op stellen van het rapport door de coinmissie-Klaasesz over het al dan niet geheel afslui ten van de Oosterschelde- is wel degelijk rekening gehou den met de opvattingen van actiegroepen, die tegen volle dige afsluiting zijn. Dat zegt minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) in antwoord op vragen van het Kamerlid Ter louw (D'66). Het is ook beslist onjuist, zo vervolgt de bewindsman, dat het advies van de rijksplano logische dienst over de afslui tingsplannen niet objectief zou zijn. Het Kamerlid suggereert namelijk dat de minister de RPD zou hebben verzocht bij zondere aandacht te schenken aan punten, die voor totale afsluiting van de Oosterschel de pleiten Volgens Westerterp heeft hij de KPD inderdaad verzocht aan een aantal specifieke pun ten extra aandacht te beste den. Maar, zo schrijft hij de Kamer, het is bepaald niet zo dat de RPD niet helemaal vrij was te adviseren zoals deze dienst goeddunkte. De be windsman heeft de RPD wat dat betreft volkomen vrijgela ten. De ministei gaat niet in op het verzoek van D'66-fractie- leider Terlouw om alsnog het advies over het rapport van de commissie Klaasesz te vragen aan actiegroepen, die voor het openhouden van de Ooster schelde pleiten. De diverse be langengroepen zijn destijds door de commissie zelf in staat gesteld h/un argumenten en studies over afsluiting van deze zeearm ter kennis van de commissie te brengen. De commissie heeft die studies ook in haar rapport verwerkt. Bij de afweging in de rijks planologische commissie is het rapport van de commissie Oosterschelde ook terdege m de beschouwing betrokken. Daarom acht de bewindsman het niet nodig al die belangen groepen weer opnieuw te gaan horen. Sociale school Het NKV start begin september weer met een sociale school, nadat gebleken is dat voor deze school toch nog veel interesse is. e laatste twee jaar heeft de sociale school in Terneuzen bezoek gehad van ongeveer 50 leerlingen. In het lesrooster zijn opgenomen gesprekken over democratisering, milieu bescherming en ontwikke lingshulp. Werken met discus sietechnieken, onderhandelings- spartners, creatief spelen ge sprekken met politieke groe peringen, ontwikkelingswer kers en actiegroepen. Dc school loopt slechts één avond per week en wel op donderdag avond. Belangstellenden kun nen contact opnemen met Eric Colsen, Prinsenkade 6a te Sas van Gent. Tennistoernooi Zaterdag middag om 14 uur begint op de tennisbanen van de t.c, Hulster Ambacht in Hulst een vriendschappelijk tennistoer nooi tussen de Hulsterse ten nisvereniging en de Wase ten nisclub uit St.-Niklaas. Aan dit toernooi nemen 53 speel' sters en spelers deel. Er wor den 9 heren-dubbels en 6 da mes-dubbels gespeeld. V.V.C. vergadert De Hul ster bedrijfsvolleybalvereni- ging WC houdt zaterdaga vond om 20.00 uur in het uub lokaal bij Ron de Vilder te Hulst haar algemene jaarver gadering. Trimtocht Zestien leden van de Koewachtse trimclub. maakten afgelopen zondag een driehonderd kilometer lange fietstocht naar Namen en te rug. In de stromende regen vertrokken de dapperen 's och tends oim zeven uur vanuit Koewacht- De rit ging gepaard met veel pech- Tijdens de tocht moest vierendertig maal gestopt worden voor een lekke band en vijf maal voor een in elkaar gereden wiel- De heer A van Damrne en de begelei ders in de volgwagen haddein handenvol werk om de opgelo pen schade te herstellen- On danks het vele oponthoud bleef de stemming er in- De trimmers arriveerden zondaga vond om half acht weer im Koewacht, waar zij met ge juich en bloemen door het pu bliek werden verwelkomd- Wielerkoers De suppor tersclub EMM uit Koewacht organiseert op zondag 25 au gustus een wielerkoers voor amateurs (nieuwelingen) over een afstand van honderd kilo meters. Voor deze koers wer den een palm, bekers en vele premies beschikbaar gesteld De koers begint om 15-00 uur- Inschrijving tot 15 augustus, Nieuwstraat 11, Koewacht. Rugnummers kunnen worden afgehaald, Nieuwstraat 30. Op laatstgenoemd adres wordt te vens dei prijsuitreiking' gehou den- Bejaardenschieting Aan de dinsdag gehouden bejaar denschieting in café J. de Guchteneire namen eenenvijf tig schutters deel. De uitslag was als volgt: hoogvogel werd geschoten door Jos Louwers uit Terhole. Eerste zij vogel J. Vermeire, Koewacht. Tweede zijvogel J. der Weduwe, Kloosterzande. De meeste vo gels, vijf stuks, werden in de wacht gesleept door G. van Damme. Koewacht. De volgen de bejaardenschieting bij J. de Guchteneire is op dinsdag 20 augustus om 13.30 uur. Programma schietingen - Op zaterdag 10 augustus houdt de schutterssociëteit „Thuis Weg" een schieting op de lig gende wip in café G. van Rumste. Op zondag 11 augus tus wordt er een schieting ge houden in café Willem Teil bij P. v. d. Steen. Maandag 12 augustus is de dag van de palingschieting bij G. van Rumste in Koewacht (Belg"?). Al deze schietingen beginnen om 15.00 U'Uk Veilig Verkeersrit Zater dag a-s- wordt in Kruiningen een veilig verkeersrit voor au to's en bromfietsen georgani seerd door de afd- Kruinin.gen- Hansweert van VVN- Tot 13-30 uur kunnen deelnemers zich laten inschrijven bij De Korenbeurs aan de Markt te Kruiningen- De rit heeft een lengte van. 35 km Gemidde'de snelheid voor auto's 24 km u. Voor brommers 18 lom- u. Er wordt in twee klassen gere den A- voor gevorderden en B- voor beginners. Alle deel nemers krijgen een prijs. (Van een onzer verslaggevers) AXEL De commissie gemeentebedrijven, maandag 12 augus tus bijeen, bespreekt liet pre-advies van het college van burge meester en wethouders van Axel om over te gaan tot de aan koop van het zondagschoolgebouw aan de Julianastraat, beho rende aan de Nederlands hervormde zondagsschoolvereniging. Het gemeentebestuur acht de aankoop noodzakelijk in verband met de uitvoering van het saneringsplan oude wijk en omgeving. B. en w. melden de commi'ssiê dat met het be stuur van de vereniging over eenstemming is bereikt ovei de aankoopsom, die zevenen twintig mille zal bedragen. De commissie voor gemeen tebedrijven bespreekt voorts het voorstel tot aankoop van het oude kantoor van de regio nale woningbouwvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen, aan de Willem de Zwijgerstraat. Hel ls de bedoeling van de ge meente om het gebouw voor het grootste gedeelte te verhu ren aan het bestuur van „Uk kepuk", die er een peuter speelplaats in wil vestigen. De (Van onze pari redacteur) DEN HAAG Uit het jaar verslag 1973 van de stichting borgstellingsfonds voor de landbouw blijkt, dat het aantal aanvragen in Zeeland vorig jaar belangrijk is gedaald- Er kwamen in totaal 20 aan vragen voor financiële steun binnen, 8 minder dan het jaar daarvoor. Daarvan zijn 16 aan vragen gehonoreerd (in '72 18), 4 werden afgewezen (10 in '72) In Zeeland werden in de sector landbouw voor 685-000 gulden borgstellingen verleend. In 1972 was dat nog ruim een miljoen gulden- In de sector tuinbouw daarente gen steeg het bedrag dat met borgstellingen gemoeid was van 123.000 gulden naar 452.000 gulden, aldus het jaar verslag- (Van een onzer verslaggevers) NIEUW-NAMEN-LAMS- WAARDE De bejaarden- bonden van Nieuw-Namen en Lamswaarde zijn voor de der de maal begonnen met een beker kaartcompetitie. De door Lamswaarde beschikbaar gestelde beker, werd tot nog toe steeds gewonnen door Nieuw-Namen. De competitie bestaat uit zes wedstrijden. De ploeg die de meeste punten weet te verza melen krijgt automatisch de beker. Volgende weck din^daa zal de beslissing vallen. Nieuw-Namen staat op het ogenblik aan de leiding van zesentwintig punten De twee deelnemende ploegen bestaan elk uit vierentwintig wed strijd-spelers. Men speelt het bekende ,.bie-e zond°r roem", een variant van het klaverjas spel. vereniging is reeds lange tijd zoekende naar een behoorlijke huisvesting voor de peuter speelplaats. De gemeente heeft hel gebouw aan de Willem de Zwijgerstraat samen het be stuur bekeken en vast is ko men te staan dat het pand uitermate geschikt is voer de nieuwe bestemming. De gemeente meldt dat een deel van het gebouw kan wor' den verhuurd aan een naar huisvesting zoekende ambtelij ke instantie. De commissie voor onderwijs, culturele en jeugd zaken, bespreekt op maandag 12 augustus het voorstel tot aankoop van de een-klassige Jarmo-kleuterschool aan d' Karei Doormanlaan. De school maakt deel uit van de vereni ging tot bevordering van gere lormeerd schoolonderwijs (in Zeeuwsch-Vlaanderen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad haar medewerking toegezegd aan de vereniging voor wat betreft het stichten van een bijzondere school voor kleuter onderwijs. De Jarino-senool functioneert reeds vanaf 1 no vember 1972. De medewerking van de gemeente bestaat hier in, dat „wordt voorzien in de nulsvesting van de 9chool". Daarom wordt voorgesteld het gebouw te kopen voor de som van f. 104.350,—. Het gebouw zal daarna in bruikleen wor den afgestaan aan de verem ging De gemeenteraad van Hulst voteerde in de laatste raads vergadering 'definitief het be stemmingsplan woonwagen kamp. Toestemming van Ge deputeerde Staten wordt thans afgewacht. Men denkt dat ook dat binnen een maand rond zal zijn. Het nieuwe kamp, de eerste uit een serie van vier in Zeeuwsch-Vlaanderen, is ver geleken bij het oude, zeker riant te noemen. De vieren twintig plaatsen zijn elk zeven eneenhalf bij zeventieneneen- halve meter groot. Elke plaats krijgt en eigen „berging" (geprefabriceerd), waarin toi let en douche kan worden aangelegd. Op het terrein, dat ruim van groen wordt voor zien, komt een speelweide voor de kinderen en er wordt, afgescheiden van het woonge deelte, een apart sloopterrein aangelegd. Het sloopterrein wordt eveneens in vakken verdeeld, zodat de bewoners op „eigen" terrein werkzaam heden kunnen verrichten. De stichting denkt over de aanstelling van een mobiele beheerder, die regelmatig het kamp bezoekt en ter plaatse bereikbaar is in een daartoe te- bouwen kantoortje. Deze be heerder zal in de toekomst ook belast zijn, met het be heer van de kampen Sas van Gent (zestien plaatsen), Ter- neuzen bij Sluiskil (tien plaat sen) en Oostburg bij Sehoon- dijke (tien plaatsen). Het oude kamp van Hulst (dat door de stichting vergele ken w'ordt met een schroot hoop), telt op het ogenblik tussen de vijfendertig en vijf tig wagens. De meeste bewo ners zijn er tijdelijk, velen trekken binnenkort naar el ders, aldus de stichting. De vaste kern bestaat uit achttien tot twintig gezinnen. Deze kern huist al jaren in Hulst. De stichting verwacht dat het nieuwe kamp voldoende plaats biedt aan de vaste kern bewo ners. Er wordt nog gefiloso feerd over de aanleg van een zogenaamd overloopkamp, ex gens centraal in Zeeuwsch- Vlaanderen, waar met name de trekkende woonwagenbe woners indien nodig gehuis vest kunnen worden. „De grote trek is wat afge nomen", aldus de heer Eeman- Men heeft geconstateerd, dat voornamelijk wordt gezworven met een kleine caravan. Meest al is men in het bezit van een grote sta-caravan, die op een vaste plaats wordt achtergela ten. De bewoners van het meu we kamp in Hulst, zullen de geboden faciliteiten niet voor niets krijgen, hoewel men nog niet precies de hoogte van net staangeld heeft bepaald, (dat zal afhankelijk zijn van de stichtingskosten), wordt ge dacht aan een bedrag dat in de buurt ligt van de hu-ur voor woningwetwoningen. In elk geval, aldus de stichting, staat het ministerie er op dat de bewoners een redelijke ver goeding betalen. Afgelopen zaterdag heeft öe werkgroep woonwagenwerk Hulst bestaande uit acht per sonen, een enquête gehouden onder de vaste kern van be woners. De enquête beoogde inzicht te krijgen in de speci fieke interesses van de onder vraagden. De vragen werden gesteld aan de mannen, de vrouwen, kinderen boven en kinderen beneden veertien jaar. Aan jongeren werd onder meer gevraagd of zij belang stelling hebben voor het even tueel lid worden van een voet balvereniging. Aan de dames werd gevraagd in hoeverre be langstelling bestaat voor deel name aan een huishoudcursus. De uitslag van de enquête is nog niet bekend. Volgens de werkgroep zijn de bewoners thans bijzondei tevreden met het vooruitzicht dat in het najaar verhuisd kan worden. Dat enthousiasme kwam echter pas nadat bleek dat de gemeente inderdaad be gonnen was met de eerste voorbereidende werkzaamhe den. (Van een onzer verslaggevers) AXEL De gemeente Axel zal dit jaar voor het eerst, zij het wat sobertjes, deelnemen aan de Axelse streekbeurs Ex po '74. De gemeente heeft zich daartoe een stand laten toebe delen. In de stand zullen naar men meedeelt enkele fotopa nelen worden geëxposeerd. De foto's geven een beeld van het oude, het tegenwoordige en het toekomstige Axel. De toe komstvisie van de gemeente komt o.m. tot uiting middels een tekening van het nieuwe zwembad. Verder wordt ge dacht aan de publieksvoorlich ting over bijvoorbeeld de ver deling van inkomsten en uit gaven van de gemeente. helste l|l sexshopI beroof (Van onze correspondent) HULST Gisternacht werd opnieuw ingebroken ij de talrijke sexshops. Ditmaal brachten de op lectuur beluste ongewenste gasten een nachtelijk bezoek aan» Miranda, in de Lange Bellingstraat. Volgens de eigenaar was de buit van de indringers niet gering (ongeveer f 4000, Uit de winkel en daarnaast gelegen cinema werden onder meer drie camera's, een pick up, een bandrecorder, een scheerapparaat, veel films en een duizendtal boekjes meege nomen. Eveneens volgens de eige naar zou het om de achtste inbraak in twee jaar tijd gaan in dezelfde sexshop en nog geen van deze inbraken zou zijn opgelost. Volgens omwonenden werd rond halfdrie ingebroken. Een ooggetuige die het gebeurde vain op vrij korte afstand heeft zien gebeuren, zei dat de on bekenden ongeveer een nalt- uur bezig zijn geweest met de gestolen artikelen m een grij ze bestelwagen te laden De ooggetuige heeft onmld- delijk de politie in Hulst ge beid. Van de antwoordgever die op het bureau in Hulst is aangesloten op de telefoon hoorde dat hij de meldkamer van de rijkspolitie in Middel burg moest bellen. Hij zou dit herhaaldelijk ge probeerd hebben maar kreeg op de meldkamer niemand aan de telefoon. Pas gistermorgen om halfacht zol hij de meld kamer hebben kunnen berei ken. Volgens de meldkamer In Middelburg kwam inderdaad om halfacht een telefoontje binnen dat was ingebroken in Hulst. Over datgene wat vol gens de bewuste omwonende 's nachts had plaatsgehad, wilde de meldkamer geen commentaar geven. (Van een onzer verslaggevers) ZANDBERG Het perma nent buurtcomité in Zandberg (Graauw) heeft voor de ker mis op zaterdag 31 augustus, zondag 1 en maandag 2 sep tember een uitgebreid pro gramma samengesteld. Op za terdag organiseert het comité een zeskamp, bestaande uit acht spectaculaire spelen. Een van de hoogtepunten is daarbij het traditionele waterballet. Voor deelname aan deze strijd kunnen ploegen van minimaal tien personen (vier dames en zes heren) zich aanmelden bij de heer G. Weemacs, Zand- bergsestraat 47 in Graauw. Men dient zich in te schrijven voor 11 augustus. Tijdens de driedaagse kermis zal er volop gelegenheid zijn tot dansen. Ook de schutters worden niet vergeten. Elke dag zijn er schietingen op twee wippen. Op maandagochtend houdt het buurtcomité tenslotte nog een prijskaa-rting. (Van een onzer verslaggevers) SINT-NIKLAAS De af deling Sint-Niklaas van de Belgische volksunie houdt vanavond (donderdag) een vergadering voor Wase land bouwers. Tijdens de vergade ring, die om 20.00 uur begint in zaal „Stad Nantes" zal het woord worden gevoerd door senator Willy Persijn, en volksvertegenwoordiger Ludo Seis. Beide sprekers zijn lid van de landbouwcommissie van respectievelijk senaat en j kamer. Behalve de twee ge- j noemde sprekers, zullen - ook aanwezig zijn: senator Coppieters en volksvertegen woordigster Nelly Maes. Onderwerp is vanavond ui teraard de ernstige situatie in de landbouw. De Wase boeren hebben net als hun Nederland se collega's besloten eerst af te wachten wat door eventueel overleg nog kan worden be reikt. Naar verluidt zijn de Wase boeren ook van plan te rug te keren op de weg van harde acties als het overleg tussen regering en landbouw- top op niets uitdraait. (Van onze eorrespn EEKLO Tijden) «I testvergadering van itJ bouwers dinsdagavond lo, die ingericht werd a Belgische Land- en Tdhi front, is een samtM over de grenzen Noordfranse, Belgische J derlandse boeren in fel uitzicht gesteld voor «I treft de stakingsacties ijl dag. Sinds eind juli woi4| België op die dag landbouwers gestaak dat cr niets op of van 1 mag gaan om v den» Volg-ens vmm van net Land- en TnJ front kent d -■ ces. In de week var, IS f tus wordt de actie etn geschort. De week da! zij met dubbelt I coörclineerd met NedsT en Noordfranse boeren W voortgezet, aldus spreke:, I Zaterdag 10 augustus! dertussen in het M '-T een grote landbouwers™ gepland door de Big boerenbond. Vanuit de verschild! pen, waaronder er vd| zen aan de graj Zeeuwsch-Vlaanderen vi| ken de boeren naar I waar een karevaan WW wacht van acht kil omstel gevormd door meer lel auto's. Men neemt ooll dat grensovergang landbouwers geb!oktari| len worden. Kermisschieting - fel genheid van de kenjf buurtschap de een schieting plaats in M fé bij Edm. Thuije. Eri door 49 schutters nsj men. De uitslag was ajlj wip een: hoge vogel J Vetter, Kapellebrug. j zij vogel, C. Mahu, Tweede zijvogel. F- Klooster, Kloosti Grootste aantal kleine i vier stuks, Em. Boussea| pellebruig. Wip twee n gel, Fr. v. d. KruijssenJ terzande. Eerste zijvojf Rombout, Koewacht. J zij vogel, J. de Vetter. K brug. Het grootste aanti ne vogels werd geschoten G. de Letter, Koewacht (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De con- coursbond Zuid-Beveland nam met 1649 jonge duiven deel aan een wedvlucht vanuit Dourdan. Winnaar van de kringvlucht werd een duif van de heer F. van Hijfte uit Yer- seke, die een half uur los vloog en een snelheid noteerde van 1500,66 meter per mi nuut. Tweede werd J. Hartman Goes, 3 P. Butler Biezelinge, 4 Steenhardt-Princen Goes, 5 F. Fransse Kwadendamme, 6 K. Tjarks, 7 E. van Hijfte, beiden uit Yerseke, 8 P. Willeboer, Kruiningen, 9 mevrouw Bijl Krabbcndiijke, 10 E. Vermast Yerseke, 11 J. van Hekken Goes, 12 M. van Schaick 's- Heer Arendskerke, 13 J. Stroosnijder Kruiningen, 14 L. Paauwe Krabbendijke, 15 G. Steenbakker Lewedorp. Met een deelname van 762 oude duiven hoogste snelheid 1314,68 mpm, 1 W, Raas 's- Heerenhoek, 2 J. Balvers Goes, 3 J. Claessens, Hoede- kenskerke, 4 W. Hunders- narek, Kapelle, 5 A, Sorber 3oes, 6 W. van Stel Wemel- linge, 7 J. Poelman 's-Heer Arendskerke, 8 M. Pieterse Wemeldinge, 9 H van Es Yer seke, 10 J. Hartman Goes, 11 P. van *t Westeinde Lewedorp, 12 en 15 H. Jansse 's-Heeren- hoek. 13 C. Hermes Lewedorp, 14 C Goossens Goes. De postduivenvereniging Hoop te Biervliet hield met een deelname van 170 jonge duiven een wedvlucht vanuit Dourdan, hoogste snelheid 1282,85 mpm. 1 en 2 comb, van de Linde-du Puy, 3 en 10 P. de Winne, 4 B. Provoost, 5 A. Naeye, 6 J. de Vos, 7 B. Doens, 8 H. ten Hoor, 9 Dinge- manse en zoon. Met 69 oude duiven 1 J- van Ee (1251,21 mpm), 2 en 9 H. de Dobbelae- re, 3 6 en 8 J. Lecluijze, 4 M. Lecluijze, 5 A. du Puy, 7 A. de Putter, 10 D. Engels. PV Zeelandia te Middelburg met 109 jonge duiven, 1 J. Valkeniers, 2 C. de Graaf, 3 en 6 M. Jaspers, 4 en 10 J. van Belzen, 5 en 8 E. Reyn- houdt. 7 J. van Maaren. 9 A. van Riel en zoon. Met 105 oude duiven, 1 en 4 G, de Waardt, 2 M. Poortvliet. 3 en 7 A. van Riel en zoon, 5 6 en 8 M. Jaspers, 9 J. Reynhoudt, 10 F. Landmeter. PV de Luchtbode te Sou burg met 170 jonge duiven 1 en 2 A. van Peenen en zoon, 3 A. Sponselee, 4 Riesen-Strijd, 5 en 9 J. Sponselet, 6 L. Neumann, 7 F. Radings, 8 C. Boogaard, 10 R. Velthuizen, Met 86 oude duiven 1 5 6 8 9 en 10 J. Broeke en zoon. 2 Ch. de Poorter. 3 en 4 M. de Ruijter, 7 J. Boss-chaart. Wedvluchten vanuit Door nik: De Bonte Duif te Aarden burg in samenwerking met de postduivenvereniging De Grensvliegers te Eede met 205 jonge duiven, hoogste snelheid 1572,3 mpm, 1 M. de Jaeger, 2 P. Blaeke, 3 J. de Vreeze, 4 en 10 M. Verwulst, 5 O. de Vriend, 6 *P. Staelens, 7 R. Galle, 8 H. Lampo, 9 A, De- zutter. Met 44 oude duiven 1 Ed Standaert (1552,2 mpm), 2 I. Duininck, 3 W. Standaert en zoon, 4 en 6 P. Staelens, 5 L. de Clerck, 7 en 10 H. Cocquit, 8 A, Dezutter, 9 E. Rijc- kaert. PV Hoop te Biervliet met 258 jonge duiven. 1 en 7 Din- geimanse en zoon, (1552,7 mpm), 2 B. Provoost, 3 W. de Jonge, 4 Van de Linde-du Puy, 5 A. Naeye, 6 J. Moens, 8 J. van de Broecke, 9 D. En gels, 10 H. de Dobbelaere. Met 133 oude duiven -1 en 8 A. Simonse (1556.72 mp 2 J. Magnus, 3 M, Deveneijns, 4 H. de Krijger, 5 H. de Dobbelae re, 6 Chr. de Graaf, 7 M. Lecluijze, 9 en 10 A. du Puy. PV Zeelandia:te Middelburg met 134 jonge duiven 1 J. Nijssen, 2 M. Poortvliet, 3 M. Jaspers, 4 J. de Bel, 5 en 7 E. Reynhoudt, 6 en 8 R. van Her cules, 9 J. Valkenier, 10 P Veenstra, PV De Luchtbode te Souburg met 134 jonge duiven 1 J. Braet, 2 en 6 C. de Poorter, 3 en 5 M. Hibels, 4 en 8 Gebrs. Korff. 7 en 10 A. Dijkstra. 9 J. Broeksma. Steeds Sneller te IJzendijkc met 167 jonge duiven. 1 O. de Mul (1518 mpm). 2 7 9 en 10 Putter en zoon, 3 M. van Waes, 4 P. Zeegers, 5 en 8 J. de Guytenaere, 6 B. Tanghe. Met 158 oude duiven, 1 Put- ter-De Boevere (1541 mpm), 2 en 3 Th. Cruson, 4 A. Mus- sche, 5 G. Claeys, 6 en 9 Fr. Dielarnan, 7 H. Deprez, 8 I. de Cocq, 10 J. de Guytenaere. Nog Sneller te Breskens met 242 jonge duiven hoogste snel heid 1490 mpm. 1 L. Ras-, 2 B. Neve, 3 en 8 I. de Jonge M„ 4 J. Quaars-v. 5 en 6 W. Daansen, 7 I. den Decker, 9 M. Quaars, 10 J. van Gijs. Met 93 oude duiven 1 R. de Smit (1530 mp 2 G. van Drie, 3 B. Neve, 4 J-. Blaakman, 5 J. Wisse, 6 Jan de Meester, 7 en 9 Ch. de Looze, 8 A. Boek hout, 10 H. Mookhoek. Eerste de Beste te Schoon- dijke met 83 jonge duiven i P. Postma snelheid eerstaan- komende duif 1470 mpm, 2 J. Temmerman 3 5 en 10 C. Jan sen. 4 S. Huigh, 6 P. de Hullu, 7 P. Cornelis, 8 J. de Zwart. 9 M. Verherbrugge, met 58 oude duiven 1 S. Taillie 1509 mpm, 2 3 en 6 J. Toernoois, 4 en 5 Klaassen-Tallie, 7 S. Huigh, 8 en 9 A. Hamelink. 10 J. Tem merman, C.C. Walcheren met 268 jonge duiven 1 J. Braet Souburg, 2 J, Nijssen. 3 M Poortvliet beiden te Middel burg. 4 en 11 Ch. de Poorter Souburg, 5 M Jaspers Middel burg, 6 en 9 M. Hibels Sou burg, 7 J. de Bel Middelburg. 8 Gebrs. Korff Souburg 10 E. Reynhoudt Middelburg. Nederlandse Bond van Za terdagvliegers, afdeling Zee land, wedvluchten vanuit Noy- on: PV De Voorwaarts te Zaamslag-Veer met 240 jonge duiven, hoogste snelheid 1046 Ln een onzer verslaggevers) Vere- Milieuhygiëne Zeeland fefnet college van G.S. ver- I heft om aanvullende yoor- I f0t Ln te stellen met betrek- I waar dei uitbrejding van de K te Middelburg. I IeSDe fabriek zal worden uit- 1 (Van een onzer v MIDDELBURG De raad van Terneuzen krijgt in zijn vergader jVlissingen in het stadhuis wordt 1975 voorgelegd. 'Deze begroting geeft een I eindbedrag van ruim vier mil- Ijoen gulden aan. waarvan on- Igeveer de helft (aan de kant Ivan de uitgaven) wordt ge- I vormd door nadelige saldi op de boekwaarde van nog niet ■uitgegeven gronden en door rente op de boekwaarde van nog in uitvoering zijnde wer ken. Aan havengelden hoopt lien in 1975 een bedrag van ruim een miljoen gulden te Junnen incasseren. Ter finan- I ciering van de investerings- k mpm, 1 2 4 5 8 en 'H natie Visser-Lensen - 3 J. Smallegange. 6J- '1 7 Fr. Scheele. 9 ifl Wieland-de Zwart "-l Met 78 oude duiver' I Somers (1052 mpm) - T P. Koopman 4 C. mevrouw Wielaud-te Axel. 6 H de Feijter w H. Scheele, 9 C. Axel, ,,..j Eendracht Maakt *JL Terneuzen met 200 ven 989 mpm), 1 I man. 2 J. Riemeos. J'J Deurwaarder. 5 Pei.jl., 6 F. Verhels Meeuwsen. 9 M. de fj Gebrs. Zegers. Met® i duiven: 1 F. Verte J mpm). 2 en 10 D- i dei 3 6 en 9 Gebrs- -jl A. Scheele, 5 7 en 81.".I De Reisduif te Bre> 194 jonge duiven snelheid 1030.8 mP- J Klaasse, 2 en 8 H t, .1 3 8 en 10 J. de Siw«|l 4 A van de Bekke. I saevel, 7 A. de I Simpelaer. -f Wedvlucht vanuit7 df concours Bon» e- land met 184 oude (..J Stroosnijder uit W A. Eijke uit Hans«*Tl Traas uit 's-Heerenj J 8 ,M. Pieterse uil- 5 P. de Boe uit Kat' 1 D Rijk uit Heinkens» I Schriiver uit 's""e5|,1i|l Kerke, 9 gpbrs Schorë, 10 P- Ker I Goes. Vooruitzichten voor vrijdag en zaterdag, opgestelid doori het KNMI op woensdag om1 118.00 uur: I Veranderlijk met gematigde .emperaturen. Veersvooruitzichten in cijfers |gemiddeld over Nederland. Voor vrijdag: [kantai uren zon: 0-8. 4in. temp.: omstreeks 14 gra- pen jax.temp. omstreeks 19 gra- |den. Sans op een droge periode Pan minstens 12 uur: 80 pro lcent. Hkans op een geheel droog et- maal 50 procent. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0-8. j Min temp.: omstreeks 14 gra den. dax.temp.: omstreeks 20 gra den. tans op een droge periode met minstens 12 uur: 70 pro Tien'. tans op een geheel droog et- baal 40 procent. .Konstan* 435 min 1, Rhemfel- I den 269 min 8, Straatsburg 260 lTeN Phttersdorf 424 min I 'f, Maxau 479 min 7, Plochin- |een 128 min 5, Mannheim 299 Tju? 13, Steinbach 122 plus 3, inz 286 min 6, Bingen 158 ■Win 8, Kaub 196 min 11, Trier 156 min 23, Koblenz 188 min geulen 161 min 16, Ruhr- J®1' a,26 min 16. Lobith 960 lm U.' Paunerden,se Kop 928 fP i°. Nijmegen 757 min 11. ïsselkop 859 min 1, Eefde ■Jssel 388 min 2. Deventer 268 Iw' MlI,sln 5442 plus 2, Borg- Il097n 381,6 P'us Belfield 1 sln'i, ano" Grave beneden de 'Wis o06 min 3. I B,"l°l®en' vriidaS 9 aug. 19.24 °P Z°°m 712 en tHansweert 6.29 en 18.32 eineuzen 5.58 en 18.02 I langen 5.23 en 17.31 ■Wemeldinge 7.02 en 19.14

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2