ers )l 2950.- 'RESIDENT TREEDT SNEL AF IEMONSTRATIE IN STADION LIT VREES VOOR KNOKPARTIJEN ulp aan boeren kost instens half miljard .Halfvolle koffiemelk nu Motor-acrobaten vallen van staalkabel in de Beekse Bergen Richard Nixon wacht eenzaam op het einde Vandaag Aantal werklozen in één maand gestegen met 12.560 Jeugdloon werkgevers af OPTIEK meinhardt nbedrijf b.v. eda folgens twee Amerikaanse dagbladen hWn idee DRIE DUITSERS GEWOND Toeriste in Breda verkracht fles 1000 gram WSW-lonen omhoog met 5 procent ZWIJGENDE MENSEN VOOR HET WITTE HUIS Goldwater Boedelverdeling Onweerswolk Vogeltje met drie poten in Clinge Schoolverlaters probleem ZEELAND ZEELAND semde imheden worden in aagse werkweek (nipf eekend) in 1 endienst verricht. kunnen wij nog jersonen plaatsen] erse functies in st. i van deze banen u -urige werkweek, 20 3dagen, goed salaris, ikantietoeslag, gratificatie en iring van :tiviteiten)? Schrijf de heer J.A. Mol, Personeelszaken', enbedrijf B.V., baan 10, Breda, of en afspraak voor een )ud, telefoon 24231 ïhfc ?n Luycks Diamsrr, de bare ITS: mi- üdt! DI. W. A. J. M. Harkx [ofdredacteur: U Leijendekker pn administratie-adres: F fÜoot 9 Terneuzen, tel. (01150)-79 20 euwstraa 18'35 per maand- fcfnSmers ^Seversmaatóchappij De Stem B V, t 16. Breda DE VRUE ZEEUW DONDEilpAG 8 AUGUSTUS 1974 j^erstraat 27e jaargang No. 7420 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze correspondent) I WASHINGTON Volgens The Providence Journal-Bul- een dagblad in de staat ode-Island, heeft Nixon de Klissing genomen af te tre- u,„ als president van de Vere nde Staten. Het blad gaf ttn datum. Het won vorig Har een Pulitzer-prijs met de tablikatie van de belastingaan- 1e van Nixon, waardoor de iresident zich tenslotte ge dongen zag een groot bedrag achterstallige belasting te alen. (folgens het blad is de bron ran dit bericht een fervent ihanger van d<- president. De bron is bbijn liruch Korf) t oofd- wartier in de sl. j j iden- ce heeft en die dinsdag met president Nixon heeft gespro- ken.De beslissing van de pre sident zou „onherroepelijk" zijn. Het blad identificeerde zijn bron niet. Ook de Phoenix Gazette meld de woensdag het aftreden van Nixon. Het blad, dat in Barry Goldwaters staat Arizona ver schijnt, berichtte dat Nixon woensdag nog zou heengaan. Gerald Warren, een der woordvoerders van Nixon, weigerde de berichten te ont kennen. Hij bleef bij zijn ver klaring van dinsdag: „De pre sident is niet van plan om af te treden", maar hij wilde die verklaring woensdag niet her halen. Hij zei: „Er zijn geen wijzigingen in de eerder aan gekondigde plannen om de Im- peaehment-weg te volgen". Volgens senator Mike Mans- field, de leider van de demo cratische meerderheid in de Senaat, dient het impeach- ment-proces door te gaan, zelfs indien Nixon zou aftre den Gerald Warren gaf woensdag toe, dat hij gisteren niet met de president heeft gesproken, en hem ook niet heeft gezien. Hij reageerde op berichten dat Nixon, hoewel sereen, niet meer in contact met de werke lijkheid zou zijn met de ver klaring: „Iedereen die tegen verslaggevers zegt dat de pre sident zich niet bewust is van- zijn situatie heeft zelf zijn werkelijkheidszin verloren". Warren ontkende ook dat ge neraal Alexander Haig, Nixons chef-staf, nu het land regeert, hij zei dat de president zich met staatszaken bezighoudt en zijn bekwaamheid om het land te regeren niet heeft verloren. Een aantal senatoren en afge vaardigden, die anoniem wil den blijven, verklaarden giste ren dat zij het aftreden van Nixon „ieder moment" ver wachtten. De hoofdredacteur van „The Providence Journal- Bulletin" zei aan het bericht van zijn correspondent in Washington niet te twijfelen. Hij verklaarde: „Doug Wilson (de reporter) is een zeer erva ren man. Hij is chef van ons bureau in Washington en hij zegt dat zijn bron absoluut onberispelijk is". Rabbijn Korff was onbereikbaar voor commentaar. De speculaties rond het aftre den van Nixon werden woens dag in de hand gewerkt door een gesprek tussen vice-presi dent Ford en Alexander Haig. Dat gesprek vond in de och tend plaats en duurde onge veer een uur. Enkele uren la ter ging Ford naar het Capi- tool, waar hij met John Rhode sprak, de leider van de repu blikeinse minderheid in het Huls van Afgevaardigden. Rhode verklaarde later dat hij met Ford had deelgenomen aan een gebedsbijeenkomst, die al vier jaar lang op iedere woensdagmiddag wordt gehou den. Er werd gebeden en niet omtrent Nixons aftreden ge sproken, aldus Rhode. (Van onze parlementaire redactie) LEN HAAG Hulp aan de noodlijdende boeren en binders, zoals de drie centrale landbouworganisaties dit nsen, kost minstens 500 miljoen gulden. BTW-compensatie vergt minstens 200 a 250 miljoen gul len en andere fiscale maatregelen kosten enkele honder- Heii miljoenen. I Deze berekeningen hebben peren de boeren- en tuin- ksbonden gemaakt. Zij we- fn nog niet welke steunmaat- ■gelen de regering zal nemen, indaag neemt het kabinet geen besluit over hulp. ten beslissing daarover valt bogstwaarsehijnlijk dinsdag U Vandaag staat alleen de Trust onder de boeren en tinders centraal in de verga- kring van de niet-voltallige Ministerraad. Woensdag a.s. Itbt minister Van der Stee jandbouw), gisteren vroeg- jdig van vakantie terugge- wrd, de landbouwspecialis- pen van de Tweede Kamer |De volgende mogelijke patregelen, die o.a. tegemoet pien aan de eisen van de leren, kan het kabinet ne- len: BTW-compensaitie. B Uitstel van belastmgbeta- Geen hogere of minder ho- irdgasprijs voor tuinders. B Compensatie voor tuinders, stookolie gebruiken. V _M.aa'regelen voor jongere ^rarters, die kampen met ho- I rente. Boten met gisteren hadden boerenbonden nog geen uormeel) contact gehad met J regering. Wel heeft voorzit- toiottnerus van het Land- TUwschap z;jn waardering bn hV.°°ir !*et sneHe optreden et kabinet. Op dit reac- P '-mogen baseert ir. Knott- ■Lui j vo°rzitter van het I™ 'ands Landlbouwcomité renbond) zijn optimisme, EL.E 1 e termijn doeltref i™ae hulp wordt geboden. 'ADVERTENTIE) 29 Sinds gisteravond zijn de leiders van de drie boerenor- ganisaties druk bezig met po gingen de verschillende actie comités van de boeren zoveel mogelijk te overtuigen, dat het beleid van de centrale bonden juist is en niet afwijkt van hun ideeën. Deze comités hebben vorige en deze week met of zonder overleg met de gewestelijke organisaties van de bonden de straatacties op touw gezet. Ook probeert de top van de landbouworganisa ties te voorkomen, dat deze actiecomités een eigen eisen pakket samenstellen, dat af wijkt van het „officiële". Mor genavond komen deze actieco mités uit het hele land in Utrecht bijeen om hun ei sen op te stellen. Overigens zijn de boerenbonden optimis tisch over de kans, dat zij en de comités elkaar zullen vin den. De top van de landbouw organisaties verwacht geen scheuring in de gelederen. Andere belangrijke gebeurte nissen aan hat „groene front" zijn: Uit vrees voor opstootjes is de demonstratie van de boeren zaterdag in Utrecht verplaatst van de veilinggebouwen naar het stadion „Galgewaard". Daar worden 20 a 30.000 man verwacht, onder wie minister Van der Stee en enkele ka merleden. De Utrechtse vei linghallen bieden slechts plaats voor 15.000 man. De voetbaltempel van FC Utrecht kan 20.000 „toeschouwers" bergen, maar op de groene (Vervolg op pagina 11) DEN HAAG De lonen van alle werknemers ln de sociale werkvoorziening in ons land zullen met 5 procent worden verhoogd- Minister Boersma (Sociale Zaken) zal proberen deze verhoging met ingang van 1 september a-s- te realiseren De verhoging een afsluiting van vorig jaar doorgevoerde integratiemaatregelen van hand-hoofdarbeiders wordt be rekend over de lonen, zoals zij op 1 juli van dit jaar zijn vastgesteld- De samenwerken de bonden van overheidsperso nee 1 (ABVA, KABO en N'CBOhebben dit woensdag middag bekendgemaakt na af loop van besprekingen met minister Boersma en zijn staatssecretaris Mertens- (Van een onzer verslaggevers) HILVARRNBEEK Drie Duitse acrobaten zijn woensdag middag in het recreatieoord de Beekse Bergen gevallen, doordat een mast met kabel waaraan zij optrtaden, het heeft begeven. De gebroeders Traber, de 19-jarige Charlie, de 22-jarige Schang en de 16-jarige Maxi, zijn zwaar gewond in een ziekenhuis te Tilburg opgenomen. de kabel blijven hangen, voor dat hij in veiligheid gebracht kon worden. De gebroeders Traber ko men oorspronkelijk uit Brei saeh aan de Rijn- Over de gehele wereld brengen zij htm repertoire, waartoe ook stunt rijden met motoren op een staalkabel behoort. Zij waren gecontracteerd in verband met het tienjarig bestaan van het recreatiepark. Het ongeluk ge- oeurde voor de ogen van en kele duizenden toeschouwers Onder het publiek is geen pa niek uitgebroken- De toe schouwers hebben geen gevaar gelopen, omdat het gebied waai de gebroeders Traber optraden, was afgezet. De rijkspolitie en de arbeidsin spectie stellen een onderzoek in naar de juiste oorzaak van het ongeluk 0 De omgevallen mast, die de staalkabel in de Beekse Bergen gespannen moest houden. Charlie en Schang zouden elkaar halverwege de 200 me ter lange staalkabel, die van de grond af liep naar een mast, passeren. In deze mast die 52 meter hoog is, zat op een hoiogte van 40 meter de 16-jarige Maxi- Toen Charlie en Schang ongeveer halverwe ge de kabel elkaar tot op tien meter waren genaderd, begon de kabel te slingeren- De twee vielen van een hoogte van 20 meter in het zand van het strandpark De 16-jarige Maxi zag het gevaar aankomen en klom snel naar beneden, doch hij was maar een klein stukje gevor derd toen de mast ging vallen- Dinsdagmiddag was Charlie ook al bij een bijna-ongeluk betrokken. Hij gleed toen uit op de staalkabel en moest 35 minuten met zijn handen aan (Van een onzer verslaggevers) BREDA De politie speurt naar twee Bredanaars, die gis ternacht samen met drie vrienden een 18-jarige Zwit- berse toeriste onder bedreiging en in vereniging verkracht hebben- In het pand waar dit gebeurde trof de politie direct na de melding de drie andere mannen aan- Ze zijn ingeslo ten en zullen worden voorge leid aan de officier van justi tie. Het meisje was samen met een landgenote, die al enige tijd in Breda woont, uitgegaan in de binnenstad- In de bar De Snuiver aan de Havermarkt ontmoetten ze de vijf jongens- Tegen drie uur werd de meis- |es gevraagd het contact voort te zetten in de pensionkamer «an een van- de vijf- De meis jes gaven daaraan gevolg. In het pension vergTepen de vijf zich om beurten in totaal negen keer aan het ene meis- 1e, terwijl het andere in een andere kamer werd gevangen gehouden- Na ongeveer een uur werden de twee meisjes vrijgelaten- (Van onze correspondent) WASHINGTON Voor de hekken van het Witte Huis staan honderden zwij gende mensen. Ook aan de overkant van 1600 Pennsylva nia Avenue in Lafayette Park, staan groepen mensen. Zij staren naar de witte voorge vel van het huis waarin zij president Richard Nixon we ten. Het is alsof zij een do denwacht houden voor een politiek sterfhuis. De presi dent zat daar woensdag al leen, te wachten op morgen, op het overwaaien van de storm. Republikeinse senators spreken over het zenden van een delegatie naar het Witte Huis. Over het zenden van een of meer politieke dood gravers, die Nixon ervan moeten overtuigen dat hij geen overlevingskansen meer heeft. Senator Norris Cotton van New Hampshire ver klaarde woensdag dat de president moet worden me degedeeld dat hij de keus heeft tussen aftreden of een veroordeling door de Senaat en zijn verbanning uit liet Witte Huis. Volgens senator Edward Brooke, de enige zwarte senator, is er al een anonieme „doodgraver" bij de president geweest.Was dat Barry Goldwater? De repu blikeinse senators denken dat Nixons wereld is inge krompen tot zichzelf, dat hij niet langer in de werkelijk heid leeft, dat hij de ernst van zijn toestand gefilterd krijgt opgediend door zijn getrouwen. Weet Nixon van de massale desertie onder zijn eigen partijgenoten die hem niet langer als een leider be- schouwen?Luistert hij naar een tot een orkaan aanwak kerende storm van eisen om zijn aftreden? Het Witte Huis houdt nog steeds staan de dat Nixon tot het bittere einde de door de grondwet aangewezen weg zal volgen en zich zal blootstellen aan het oordeel en de genade van zijn rechters in de Senaat. De rigor mortis is nog niet ingetreden in het politieke lichaam van president Nixon, maar de verdeling van de boedel is al begonnen. De zelfde republikeinse macht hebbers die Nixon Gerald Ford als vice-president aan bevalen mannen als Mei- vin Laird zeggen nu dat Ford, die naar zijn eigen zeggen geen Caddillac is, Nelson Rockefeller dient te kiezen als zijn eigen vice- president. Zij denken dat de combinatie Ford-Rockefeller in 1976 een uitnemende kans heeft om het Witte Huis in republikeinse handen te hou den. Ford heeft vrienden in het Huis van Afgevaardig den, waar hij een kwart eeuw heeft uitgeblonken in middelmatigheid; Rockefeller zou de progressieve en intel lectuele balans zijn. Er hangt een dreigende on weerswolk boven het Witte Huis. De Washington Post meldde woensdag dat twee bronnen in het Witte Huis hadden verklaard dat er nog meer aardbevingen te ver wachten zijn als gevolg van het bekend worden van ver dere gesprekken die de pre sident op de stille maar nu o zo welsprekende getuigen van geluidsbanden heeft ge- voerd.„Er zijn recentelijk verbazingwekkende dingen in het Witte Huis gebeurd", zeggen die bronnen. (Vervolg op pagina 11) KANS OP REGEN- EN ONWEERSBUIEN Maximumtemperatuur: 22 graden- STAD EN STREEK Malaise in de bouw. Pagina 3. BINNEN- EN BUITENLAND Miljoenenclaim op CPC Sas van Gent. Pagina li. Boeren vallen steeds in gat van de EEG-polifiek. Pagina 13. RADIO EN TELEVISIE Tachtig procent van de scholen heeft televisie. Pagina 16. FINANCIëN ECONOMIE Textiel heeft personeels tekort aan zichzelf te wijten. Pagina 17. (Van onze correspondent) CLINGE „Gedurende de vijftien jaar, dat ik mij bezig- hhoud met het kweken van vogeltjes, heb ik nog nooit een vogeltje gekweekt met drie poten. Dit jaar is mij dit ech ter gelukt en het vogeltje vliegt rond in mijn volière. Het ziet er naar uit dat het goed ge zond is- Waarschijnlijk zal het in het najaar op de vogelten- (oonsteliing te zien zijn", al dus vogelliefhebber Alfons Naessens uit Clinge, trotse be zitter van vier volières achter /.ijn woning, met een totaal van ongeveer honderdvijfent- twintig gepluimde bewoners. De merkwaardige speling van de natuur, kwam, zo ver telt Naessens pas tot uiting bij het ringen. De driepotige jon ge vogel is een kruising va-n een Chinese groenling met een inlandse groenling- Het kwam voort uit een nest van vier- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In juli is het aantal werkloze mannen en vrouwen toegenomen met 12.560. Onder hen bevinden zich veel schoolverlaters. Vergeleken met juli verleden jaar ligt het aantal werkloze mannen 23% hoger en bij de vrouwen zelfs 30%, Zeer ongunstig is de ont wikkeling van de arbeids marktpositie van bouwvakar beiders. In de eerste helft van dit jaar is die positie geleide lijk verslechterd. Het aantal werkloze bouwvakkers steeg in juli met 26 personen, waar van 800 schoolverlaters. Ook het aantal werkloze vrouwen steeg in bijna alle provincies. Uitschieters zijn Drente, Groningen, Limburg en de oostelijke provincies. Limburg spant de kroon. In deze provincie is 5,5 procent van Me vrouwelijke afhanke lijke beroepsbevolking werk loos. De vraag naar arbeid- krachten veranderd in de maand juli weinig. Het aantal vacatures daalde zelfs nog in de provincies Drenthe, Utrecht, Zeeland en Lim burg. Regionaal gespreid steeg het aantal werkloze mannen in Zeeland van 1579 naar 1887 in Noord-Brabant van 16.873 naar 18.900. Bij de vrouwen is de stijging in Zeeland van 485 naar 565, in Noord-Brabant van 3615 naar 4151. Tegenover deze stijgingen staat overal een lichte daling in de vraag naar arbeidskrachfen. Een zeer ongunstige ontwik keling is te constateren bij de schoolverlaters. Mannelijke schoolverlaters maken thans 22,4% uit van de reserve aan mannelijke arbeidskrachten, in juli van verleden jaar was dit nog 20%. Het aandeel van de vrouwelijke schoolverlaters is gestegen tot 43,1% tegen 36-7% een jaar geleden. (Van een enzer verslaggevers) MIDDELBURG Het dis trictsbureau voor de arbeids voorziening Zeeland zal op korte termijn een onderzoek instellen naar de oorzaken van een plotselinge verandering in de arbeidsmarkt voor jongeren beneden de 19 jaar. Volgens de directeur van het D.B.A., de heer J. van der Gijp, vertonen de statistieken betreffende de jeugdwerkloos heid over de maand juli vreemde schommelingen, die niet verklaard kunnen worden uit het enkele feit, dat er opeens veel schoolverlaters een beroep op de arbeids markt gaan doen. Opmerkelijk is vooral, dat de vraag naar jongeren beneden de 19 jaar. zowel meisjes als jongens, in vergelijking met de maand ju ni, maar vooral met de over eenkomstige periode van het vórig jaar, scherp is gedaald. Het is mogelijk, aldus het D.B.A., da' de invoering van het wettelijk verplichte mini mum jeugdloon een aantal werkgevers ervan weerhoudt om jeugdig personeel aan te nemen. (zie ook pagina 3) (ADVERTENTIE) TERNEUZEN NOORDSTRAAT32 TEL.2215 AXEL NOORDSTRAAT 13TEL.2772 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT 23TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1