„Textielindustrie heeft haar eigen arbeidsmarkt verknald" Staatssecretaris Brinkhorst: belangrijke doorbraak in relatie EEG-ontwikkelingslandcn Htinekon belang in Liwerij in Amsterdamse effectenbeurs 15 ^V°0r^ :i0 financiën |lN R»RT GEDING INDUSTRIEBOND NVV: Werksfeer FRANKRIJK BEREID TOT PRIJSSTOP EN OLIE RANTSOENEN Ex-minister Neiissen in raad bestuur Amro-bank I EEG vraagt VN waarnemerschap Portugal kondigt onderhandelingen met EEG aan Wat is uw gulden waard? VW-„Kever" blijft volop in produktie Griekenland wil betere handels relaties met Nederland 'IM anp-beurs overzicht Inter nationals vrij vast Donderdag 8 augustus 1974 S.55 i.00 9.25 *.45 9.15 1.35 1.50 1.15 1.25 ELGIë (Nederh. I 1.55 (K) De FabeltjJ, 1 (KJ Black BeSSI Gags bij de vleel Pje van Stan Li Oliver Hardy (K) Journaal <K) De reis naar duisternis, tele I (K) Kortweg ^,*1 actualiteiten ""fl (K) De reis naar d( duisternis, verve, I het televisiespel (l (K) Laatste nh„„ •23.35 (K) Yoga-ie", (herhaling) es2! lELGSë (Frans) 30 Ik! w 6rtje Co'at|o| (K) Wie van da a. .00 ;K, Lessatntt'^ tv-serie. .30 Uitgaanstips en i agenda. i.45 (K) Journaal :.50 (K> Nieuwe films m. 23.25 (K) J„urn^S' RANKRIJK (Rijssel), I 1.00-13.30 Journaal 1.10 Voor de kleuters I 145 JRoeut^eaCtUa,i^| '•15 Un cure de choc (Ui nOPortretvan,.,:,^ - -45 Laatste nieuws. iet. 20.02 (S) PostM S) Ses]um:Jaizz and BIuk 22.02 (S) De Hugö reldieren Show. 2211 :OS: 23.02 Jazz Festival Laren. TROS' 102 n rachtwa-cht. NOS: 5.02 De J tsaus-show. EO: (S) mï lichte gevar. muz. elgié (Vlaams) 15 Amusementsmuziek oeristisch magazine- reuws; 10.03 BRT-orkesten >listen; 11.00 Harmoni, infaremuzdek; 12.00 Niei ededeldngen en SOS L m; 12.08 Lichte muziek 1.00 Nieuws, weerbericht meelagenda); 13.55 gel chten; 14.00 Nieuws lusicalmuziek; I5.00 Ni, 5-03 Muzikaal klan 5-30 Lichte platen ieuws en beursberi, >.10 Licht klassieke miizi, -00 Nieuws en mededelii '10 Voor oudere luister; 1.55 Weegschaal; ieuws; 18.05 Voor c •n: 18.30 Wegwijs 45 Lichte orkestmiai !.55 Taailwenken; 18.57 Li„ •kestmuziek; 10.00 Nieuws dualiteiten: 19.30 Lichte ek; 20.00 Idem; (2) ieuws. 21.00 SDlinternieuw 1-00 Nieuws; 22.05 Jeugd; trading. (23.00 Nieuws); 23.0 .45 Nieuws. pfllMRKT 1 nr\ HAAG (ANP) - Dou- 1 tvherts heeft het super- UktfedAif Profimarkt, dat a* 1 augustus de D. k.- ?°f e onder de vastgestelde verkoopt, laten dagvaar- ,J" voor een kort geding, dat dinsdag 13 augustus in tLterdam sal dienen, rnmnve Egberts eist dat Pro- IK onmiddellijk haar ac- ,a, stopzetten tegen een rfangU f 250,- voor |T geconstateerde overtre- door Profimarkt van de DE. gehanteerde ieve- iinesvoonvaarden en vastge- Ljje verkoopprijzen Boven- P:.„ wil Douwe Egberts dat Kimarkt een boete van 1 Lm wordt opgelegd voor K keer dat het bedrijf nieu- Kertenties in de dagbla- 'L iaat plaateen met de ver- f..,de verkoopprijzen. Dou- lr Egberts heeft inmiddels, tMus mededelingen van Proft- farkt B. V. besloten de le- lering aan Profimarkt stop te jen' woordvoerder van Pro- imar'ri B V. deelde gisteren Ce dat Profi alles zal blijven Ven om Douwe Egberts en irineken ervan te overtuigen, lat zij net als de overige fa- Vikanten in de levensmidde- ensector hun verkoopprijzen hoeten loslaten. Besprekingen Hierover zijn volgens Profi- Earkt tussen alle partijen lande. AMSTERDAM (ANP) [Heineken en de Engelse brou- Lerij Whitbread (waarmee de Kederlaiiders ook samenwer ken; hebben beide een even root belang verworven in de Italiaanse brouwerij-groep jgirra Dreher. Percentages jkonden nog niet worden be kendgemaakt, maar de beide belangen vormen samen een Meerderheid, aldus Heine- pren. De Italianen hebben zes •ouwerijen, te weten in riest, Pedavena, Genua, Tu rijn, Tarranti en op Sardinië, jeze produceren alle onder iet merk Dreher. De groep is jp een na de grootste van [talie met een marktaandeel fan ongeveer 20 pet. UTRECHT (ANP) De heer J. Muller, sociaal-econo misch medewerker van de In dustriebond NVV, betwijfelt zeer, of een omscholingspro ject de animo om in de textiel industrie te gan werken noe menswaardig zal vergroten. Hij uitte deze twijfel in een commentaar op uitspraken van ir. E.A. Gelderman, voorzitter van de vereniging Katoen-, rayon-, linnen- en jute-indus- trie. Ir. Gelderman stelde in zijn (zie onze krant van giste ren) economisch overzicht - 1973, dat er een grote vraag naar Nederlandse werknemers is ter vervanging van de vele buitenlanders die nu in de KRL-industrie werken (20 procent van het personeel) en om het natuurlijk verloop op te vangen. Hij sprak in dit verband de hoop uit, dat de omscholingsplannen van mi nister Boersma niet beperkt zullen worden tot de metaalin dustrie maar zich ook Zullen gaan uitstrekken tot de KRL industrie. Volgens de heer Müller heeft de textielindustrie het aan zichzelf te wijten dat ze zo moeilijk aan personeel kan komen. „De textielindustrie in het algemeen heeft door de enorme massa-ontslagen in het verleden, het sociale klimaat en de werkomstandigheden lawaai en stof eigenlijk haar eigen arbeidsmarkt ver knald." Dit geldt zeker ook voor de KRL-sector, die in tien jaar de helft van zijn personeel heeft verloren, aldus de heer Müller. Hij heeft er een hard hoofd in of de werknemers door om scholing wel zover te krijgen zijn dat ze in deze bedrijfstak willen gaan werken. Hij meent dat er dan eerst het nodige moet worden verbeterd in de werksfeer en de arbeids voorwaarden. De mensen die bij de mas sa-ontslagen van enkele jaren geleden werkloos zijn gewor den, zijn inmiddels „wegge lekt" uit de statistieken. Velen zijn vervroegd gepensioneerd, enkele duizenden krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitke ring. De vakbonden hebben enige tijd geleden aan d'e werkge vers voorgesteld, een stichting te vormen die de verantwoor delijkheid op zich neemt voor herplaatsing en herscholing van werknemers die bij ont slagen in de textielindustrie op straat komen te staan. De heer Müller heeft de indruk, dat minister Boersma wel aan een dergelijk project zal wil len meewerken. Deskundigen van de bonden hebben het plan inmiddels uitge-werkt. PARIJS (ANP) De Fran se regering is bereid een prljsstop en olierantsoenering af te kondigen als blijkt dat dergelijke maatregelen nodig zijn om de inflatie terug te dringen en het tekort op de Franse handelsbalans uit te wissen. Dit staat in een offi ciële verklaring die het Franse kabinet heeft gepubliceerd. Minister van financiën Jean Pierre Fourcade zei in een vraaggesprek met het dagblad "Le Monde", dat de regering al het mogelijke zal doen-, om binnen een jaar tijd een hal vering van de inflatie (nu 15% per jaar) en een herstel van het evenwicht op de han delsbalans tegen eind 1975 te bewerkstelligen. De minister is het niet eens met een officiële voorspelling van de OESO (organisatie voor economische samenwer king en ontwikkeling) dat de inflatie in Frankrijk in de tweede helft van dit jaar zal toenemen. AMSTERDAM Mr. R.J Nelissen is per 1 september benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Amro bank. De heer Nelissen was sinds 1 september 1973 al ad viseur van deze raad. (ANP) De EEG heeft door bemiddeling van Frankrijk, dat het voorzitterschap van de EEG-miraisterraad bekleedt, een waarnemerszetel bij de al gemene vergadering van de Verenigde Naties gevraagd. Deze zetel zal de Europese Gemeenschap in staat stellen de bijeenkomsten van de as semblee bij te wonen zonder echter te kunnen deelnemen aan het stemmen. De EEG heeft al de status van waarnemer bij de econo mische en sociale raad van de Verenigde Naties en de VN organisatie voor handel en ontwikkeling. LISSABON (EFE) Portu gal zal nieuwe onderhandelin gen gaan voeren over het han delsverdrag dat het met de Europeese Gemeenschap heeft gesloten ten einde zijn betrek kingen met de EEG te verdie pen „wanneer de politieke hy potheek, die ons dwingt met de hoed in de hand aan de deur te wachten is weggeno men". Dit heeft de Portugese mi nister van buitenlandse zaken, Mario Soares, tegenover de „Dario de Noticias" .ver klaard. „Het opdoeken van ons ko loniale imperium zal leiden tot ingrijpende wijzigingen in ons bestaan, zowel sociaal als eeo nomisch. Maar de voortutzich ten zijn gunstig, omdat de honderden miljoenen escudos van de militaire begroting voortaan voor de belangen van de gemeenschap kunnen wor den gebruikt", aldus Soares. AMSTERDAM (ANP) De advieskoersen (aan- en ver koopprijzen) voor buitenlands bankpapier in Amsterdam luidden gisteren: Amerikaanse dollar 2-582-68, Engelse pond 6.176.47, Belgische frank (100) 6.556-85, Duitse Mark (100) 100-50—103-50, Ital. lire (10-000) 37-2540.75, Portuge se esc. (100 9,8011,00, Ca nadese dollar 2-64-2-74, DEN HAAG (ANP) De acht overige landen van de gemeenschappelijke markt hebben „veel begrip" voor het streven van Nederland, de EEG te laten uitspreken dat Suriname en de Nederlandse Antillen, indien zij dit willen, ook als onafhankelijke staten met de Europese gemeenschap geassocieerd kunnen blijven. Dit heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. Brinkhorst, in Den Haag verklaard na zijn terugkeer uit Willemstad, dat hij na af loop van de zgn. A.C.P.-confe- rentie heeft bezocht- Op deze conferentie, eind vorige maand in Kingston, de hoofdstad van Jamaica, gehou den, hebben zoals gemeld, ne gen landen van de gemeen schap hun toekomstige betrek kingen met 44 Afrikaanse, Ca- raïbisehe en Pacific-landen (ACP) besproken. Hoewel Nederland aanvan kelijk betrekkelijk sceptisch tegenover deze conferentie stond, gezien de impasse waarin de reeds bijna een jaar aan de gang zijnde besprekin gen in Brussel verkeerden en de moeilijkheden bij de voor bereidingen (gebrek aan over eenstemming tussen de negen onderling), is een politiek belangrijke doorbraak bereikt. Zowel de 44, voornamelijk vroegere Franse en Engelse koloniën, als de negen, hebben zich politiek vastgelegd op een akkoord, met als gevolg dat de onderhandelingen die volgende maand in Brussel zullen wor den hervat, veel positiever zul len verlopen. Bovendien kan deze conferentie ertoe bijdra gen dat de Europese Gemeen schap het probleem van de ontwikkelingslanden meer mondiaal, en minder regionaal, gaat benaderen, aldus dr. Brinkhorst. De staatssecretaris verheelde niet, dat de conferentie mede tot resultaten heeft geleid door „bijzondere grote druk" welke de 44 hadden uitgeoefend om concessies te doen- Een van de belangrijkste nog' resterende geschilpunten dat de komende maanden in Brussel zal moeten worden op gelost, is de omvang vgn de ontwikkelingshulp die de EEG zal verlenen- De ACP-landen hebben gevraagd om 8 miljard rekeneenheden (bijna 29 mil jard guldenjin vijf jaar, een bedrag dat de huidige EEG, aldus dr- Brinkhorst, niet kan opbrengen- De gemeenschap heeft zelf geen bedrag ge noemd, maar op grond van de criteria van de Europese com missie, het „dagelijks bestuur' van de gemeenschap, zou men kunnen afleiden dat men hulp araison van 2,5 a 5 miljaro r.e. (circa 9 tot 17 miljoen gulden) wil verlenen- scheepsbericht en Aalsum 6 520 ozo Cape Race n Rotterdam, Abel Tasman 6 200 raw Kaapstad n Fre-mantle, Abida 6 v Dervice n Augusta, Aciia 6 v Curacao n Shellha- ven, Amersfoort 6 te Barcelo na, Amstelland 6 230 zo Aca- pulco n Batboa, Antilla Cape 7 te Maracaibo, Archimedes 6 v Houston n Maracaibo, Ares 7 te Santotomas de Ca-stilla, Atys 6 v Chiba n Singapore. Bilderdijk 6 540 zo Cape Race n Savannah, Capiluna 7 te Se- ria, Capulonix 6 10 o Mashira n Mena, Castilla 6 15 110 Kp. Hatteras n Cristobal, Chevron Arnhem 6 180 nw St Maarten n Bajo Grande, Chevron Ma drid 6 v Kaapstad n Kharg, Chevron Rotterdam p 6 Kaap de Goede Hoop n Port Eliza beth, Coral Obelia 6 te Ham burg, Daphne 6 800 nno Wake eil n Singapore, Dione 6 215 nw Freetown n Mena, Esso Den Haag 6 600 wzw Lobito n Bahrein. Farmsum 6 v Phila delphia n Baltimore, Ganyme- des 7 te Ariea, Gardenia 7 te St Thomas, Gooiland 6 v Am sterdam n Santos, Graveland 6 v Rio Grande Itajaj, Ittersum 7 v Le Havre n Rotterdam, Walvisbaai, Katwijk 6" vBre- men n Antwerpen, Kopionella 6 190 n Darwin n Townsville, Kryptos 7 te Hamburg, Laar- derkerk 7 150 0 Beira n Rot terdam. Maaslloyd 6 100 z So- cotra n Damman, Macoma 6 400 o Trinidad n Point Fortin, Mainlloyd 6 100-3 nw Paaseil n Balboa, Marisa 6 v Khorala maya n Le Havre, Marnelloyd 7 te Apia, Mercurius 6 v Gre nadia n Trinidad, Metula 6 600 no Falkland eil n Quinterobay, Mississippilloyd 7 te Bahrein, Neder Weser 6 170 no L Mar ques n Dubai, Nedlloyd Nile 7 te Duinkerken verw- Nieuw Holland 7 te Risdon, Nijkerk 6 v Khoramshahr n Bahrein, Philine 6 115 w Kp Palmas n Foroados, Prinsendam 6 v Dja karta n Bali, Putten 6 250 ozo Soerabaja n Penang, Rotte 7 te Damman, Safocean Auckland 6 160 o Madagascar n Fremantle, Schelpwijk 7 te Karachi, Steenkerk 6 470 zzo Monrovia n Rotterdam, Straat Cumber land 6 160 0 Singapore n Bangkok. Toltec 6 40 w Co- lumbiarivier n Golfito. Trident Amsterdam 6 570 o Bermuda n Le Havre, Trident Rotter dam 6 te Hamburg. Vasum 6 v Pto Miranda n Pta 'Cardon, Vlieland 6 v Chelsea Mass n Curacao, Waardrecht 6 330 z Santos n Porte Alesre, VViel- drecht 6 560 ozo Ceylon n Durban, Wissekerk 6 40 zw Dover n Gothenburg. Wnnosriri 6 110 zw Nicaragua n Buena veratura. Wonosobo p 7 Pit- cairn eil. n Manilla. Zaria 5 v Seria n Kanokawa, Zuiderkerk 6 180 zw Guatamala n Ball"-- LEUSDEN (ANP) Volks wagen heeft als een van de eerste autofabrikanten het nieuws vrij gegeven voor het komende modeljaar 1975. Er werden over het algemeen vrij weinig wijzigingen doorge voerd. Het 412-type is nu uit de produktie genomen. Van dit type, dat in 1968 op de markt kwam, werden er in totaal 380.000 stuks verkocht. De 75- modellen zullen in Nederland eind augustus leverbaar zijn, aldus een mededeling van- de VW-importeur, Pon's automo bielhandel in Leusden. De Kever zal ook het ko mende jaar volop in produktie blijven. Er is keuze uit de typen 1200, 1300 en 1303. De produktie van de Kever in Wolfsburg is gestopt (de nieu we Golf wordt hier nu ge maakt), maar in Hannover, Emden en Brussel worden nu gezamenlijk per dag 2.000 eenheden afgeleverd en in de VW-vestigingen in Brazilië Mexico en Zuid-Afrika nog steeds in totaal 2.000 stuks. ATHENE (ANP) De Ne derlandse ambassadeur in Ath""». C. Barkman, heeft de zer 11 de Griekse minister van nu.ténlandse zaken, Geor ge Mavros, bezocht. De Griek se minister sprak tijdens dit bezoek de wens uit dat de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Griekenland in de toekomst geïntensiveerd zullen worden. Verwacht wordt dat liet as sociatieverdrag van Grieken land met de EEG, dat sinds de staatsgreep van 1967 was be vroren, begin september al nieuw leven ingeblazen zal worden, waardoor Griekenland weer zal kunnen profiteren van de kredieten van de EEG. IK S^WEaZ: AAZZt- =.T "Tt£ 3UVES, I PAST u WEL OP D<LT EWOSM niet I WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1974 Ie kolom slotkoersen vorige beurs 2e kolom koersen 2e tydvak beurs a laten b bieden e ss ex claim e =r ex dividend Actieve aandelen Handel en Industrie 57,30 58,50 244,00 243,00 61,60 62.50 239,00 100,00 109,20 97.80 98,70 94,50 147,00 149,50 154,00 160,00 75,00 73,00 AKZOtZP m t ïoo AmRo f H) A'daiL Rub f 750 Deii-Mlj t 75 Dordtscbe f 20 Dordtsche Pr. Heinekeo Hi 25 Heineken t 25 H.AJ. Hold t 100 Hoogov. t 2P HVA-Mijen UVA A plus Re©. KLM I 100 Koo.OUe f 20 KNSM t 100 KNSM eert, 100 Nat. Ned. 1 io Ommeren Cert Phllipa t 10 Robeco f 50 RoUnco 50 ScheepvmlJ f 50 Unilever 20 69,70 70,90 61,50 57,50 78,50 69,70 63,00 57,00 78,00 116,00 64,30 336,00 335,50 28,40 28,90 164,00 165,00 106,40 106.50 123.80 123,20 103,60 103,80 Actieve obligaties staatsleningen 83,10 8.00 Ned.69 8.U0 ld 70-95 8.00 ld 71-96 8.00 ld 701 8.00 ld 7011 8.00 ld 701II 8-01 ld 69-76 8.00 ld 70-77 '•'5 ld 71-06 W5 ld 73-08 lio td 70-78 T.50 ld 69-04 '.al ld 71-06 7.50 ld 72-97 7.50 ld 71-81 7-80 ld 72-97 'd 661-91 7.00 ld 6611 7.00 ld 68-04 8-50 ld 681-03 6.51' ld 6811 6 aÜ Id 68IH 6-5t ld 681V 6.25 ld 66-01 6-25 ld 67-92 6.00 ld 67-02 6-75 ld 65-00 5.75 IC 6511 5-2a ld 641-89 5-25 ld 6411 5.00 ld 64-04 4-50 ld 58-83 4-50 ld 50-89 4-50 ld 60±85 4-50 ld 6011 4,50 ld 63-93 4-25 ld 59-84 4.2j ld 60-90 4-2ó ld 61-01 4,25 ld 631 ^•25 Id 63U 4-0d ld 61-86 4-W ld 62-02 ^•75 ld 53-93 8.50 ld st.47 8.50 ld 51-76 7.50 ld 7i|| 8.50 ld 53.33 8.51 ld 56-86 3-25 td 4«.9g 3-25 ld 50-90 8-25 Id 54-U4 8-2.: W 55.95 8*25 ld 55.g5 M ürb. 83,30 81,00 91,80 86.80 86,50 99,50 96,20 80,00 79,20 94,30 80.10 78,80 78,00 89.30 76,00 80,20 79,70 77,20 75.10 74,80 74,30 74,30 79,10 74,00 73,30 76,70 77.50 74.90 75,70 70.80 81,10 73,00 78,00 70,30 68 70 78,30 69 90 69,00 67,00 66,50 74,40 66,60 65,70 62,70 73.60 58.20 64.00 63,00 62,30 75.90 83,30 83,60 82,10 91,80 86,70 86,50 99,40 96,90 80,10 79,30 94,30 80,10 78,90 78,10 89,10 76,00 80,30 79,70 77,20 75,10 74,80 74,30 74,30 79,10 74.00 73,30 76,70 77,50 75,10 75,80 70,80 81,10 73.00 78,20 70,50 68,70 78,60 70,00 69,20 67,00 66,60 74,50 66,80 65,50 62,90 96,0Ub 80,90 74,00 58.39 54,20 83,20 62,50 76.40 3.00 ld 37-81 3.0') ld Grb46 3.00 ld 47-46 3.00 N. Ind.37 11.00 BNG '74 9.50 BNü 74-82 10.50 pet. BNG 74 8.75 BNG 70 8.75 ld 70-95 8.5* ld 70-85 «.50 ld 70-95 8.50 ld 73-98 3.50 A'dam47 3.30 ld 48 5.75 K'dam 65 4J25 ld 52 8.25 Bng70-85 8.25 ld 70-96 8.00 ld 69-76 8.00 ld 69-94 8.00 td 71-96 8.01 ld 72-97 8.00 td 73-79 7.75 ld 70-79 7.75 ld 72-81 7.60 ld 73-98 7.50 ld 72-97 7.25 ld 71-79 7.25 ld 73-98 7.00 ld 661-91 7.00 ld 6611 7.00 Id 661V 7.00 ld 72-97 7.00 ld 73-83 6.75 ld 67-92 0.70 ld 68-93 6.75 ld 72-82 6.50 ld 67-92 6.25 id 67-92 6.00 td 57-82 6.00 id 651-90 6.00 id 6511 5.75 id 651-90 5.75 Id 6511 5.50 Id 65-90 5.25 Id 58-83 5.25 Id 64-89 5.25 Id 65-90 5.00 Id 58-88 5.0: id 64-89 4.75 Id 58-88 4.50 id 58-89 4.50 Id 59-84 4.50 Id 60-85 4.50 Id 62-92 4.5o Id 62-93 4.25 id 52-77 83,90 84,00 93,00b 93.00b 99,00 99,00 100,60 100,80 99,50 99.60 96,10 95,50 88,50 87,80 87,90 85,60 83,90 96,20 95,80 88,60 87,90 88,00 85,80 84,10 90,10 W,50 85,30 75,00 78,50b 86,50 83,10 97,10 82,30 81,00 80,80 88,20 90,80 90,00 77,40 77,30 88,30 74.60 81,50 79,10 78,70 73.90 84,70 77,00 75,00 84.30 75.30 73,70 86,40 76,70 77,30 75,90 76,80 75,40 82,40 74,80 73,80 74,90 74,00 73,10 72,50 80,20 76,80 68,10 68,20 93.10 76,00 79,00b 86,60 83,20 97,20 81,10 81,20 88,30 90,90 90,10 77,50 77,30 88,60 74,80 81.50 79,20 78,80 73,90 84,70 77,10 75,10 84,30 75,40 73,80 86,50 76,80 77,50 75,90 76,80 75,50 82,60 74,80 73,80 74,90 74,00 73,20 72,70 80,20 76,90 68,10 68,20 93,30 Obligaties banken 8.25 ABN 70 8.00 Id 70-76 8.00 Id 71-86 Ararc 73 8.51» Id 73 8.50 Id 69 8.75 Amro 73 8.00 id 69-76 8.00 Id 70-78 7.7. Id 71-76 7.75 Id 71-86 7.50 Id 73-88 7.00 Id 73-80 7.50 Mees P 7k BNG resp. 52 9.5,1 CRBoerl 7.50 Exp Hd 66 8.00 Lease PI 7.06 N.bk.Mid. 5.75 Id 65 9.75 N. Inv 74 7.00 N.lnv. 72 9.75 NMB 74 8.00 NMB 70 6.75 Id kap 72 7.25 NOB 73 100,20 100,20 96.70 97,00 96,70 84,80 81.80 86,60 87,80 98,80 94,90 91,80 95,70 83.90 79.30 87,00 80,00 89,00 86.70 83,50 99,20 94,30 77,00 74,50 7.00 Id 66 B.ÜU Id 64 8.00 Wat.sch. 8.50 RljnlJls 8.00 SivB 71 78,50 76,30 81,50 84,00 82,00 79,00b 76,50 81,50 83,00 82,20 livpoteekhaukHp 88,50b 90,00b 68,20 68,50 65,00 65,20 71,00 71,00 99,00 99,00 88,00 88.00 82,00 82,10 88,10 88,40 67,30 68,00b 94,50 94,50 100.00 100,00 91,50a 92,00 92,00b 92,00b 82,50 82,50 79,00 79,00 85,00 73,00 73,50 94,10 94,30 94,00 94,30 84,00 85,50 96,50 84,70 81,80 86,60 88,30 99,20 95,20 92,50 95,70 84,30 79,40 87,70 80,20 bk 244,60 244,50 90,00 90,50 89,50 36,70 93,50 99,20 94,15 77,50 00 PrUr.HB 7.0'! id 72 7.00 Id Q 6.00 ld DW 4.75 ld X-XA 4.50 td DU 11.00 Raiff 74 8.00 Kalft 71 7.5P td 72 8.00 Westl DZ 6.00 Id X 9.00 id pbr 8.50 W.Utr. 74 8.50 W.Utr. 74 8.50 Id 70 8.25 id 70 8.'J0 Id 71 7.75 Id 72 7.5C Id 71 I 7.51 id 7111 7.00 Id 72 6.00 Id pbr 10.00 Scb. B.N. 74 9.00 Sch.Ned 5.00 Scb.Ned - Handel. Industrie en div 4.00 Ahold 4.50 Akzo 4.50 Akzo-Pb 8.50 BOZ 8.25 Id 8.25 Bred.VG 8.00 ld VG 73 7.51 Id 8.25 Id VB 8.00 Br.Petr. 7.25 Id 66 7.25 Id 72 6.00 Id 65 8.50 Ceehorn 7.25 CMC 72 6.75 Id 67 8.00 Elsevier 9.0t. Gelder 71 7.00 Hein. Bier 8.00 Hoogov 71 8.00 td 72 6.50 id 66 5.50 Indola 6.00 Kon. Zout 4.75 Koudljs 5.50 KSH63-80 4.50 KSH63-78 9.50 Maas V.Ü.T. 9.50 Maasc. OT 5.00 Nederb 9.50 GV 15j 8.51 GasU 7j 8.50 td I5j 8.2o Id 70 8.00 Id 71 8.IK Id 72 7.7., id 72 7.50 Id 69 7.25 Id 66 7.25 dl 73 6.50 Id 66 6.50 id 68 5.75 id 65 6.50 Staatsm I 7.IMI living IIS 8.75 Pakh.70 7.75 Id 73 7.00 Id 68 7.00 Id 72 7.25 Id BlliW 6.50 Id 67 5.25 Id 64 94,00 88,00 88,00 83,60 83,60 78,50 78,00 80,00 80,00 76,00 75,50 77,10 84,20 84,00 89,10 89,00 79,10 79,10 85,40 85,40 88,00 88,00b 67,50b 82,00 79,00 79,30 83,50 86.30 86,00 83.50 83,50 83,50 83,50 84,20b 84,00b 91,00b 86,80 87,00 91,00 90,50 85,50 85,10b 91,10 91,20 88,10 7930 79,80 89.30 89.00 94,40 94,10 96,20 96,00 89,70 89,40 89,50 89,70 83,50 83,60 84,30 84.5Q 83,00 82,70 78,10 78,00 80,80 82 10 82,51) 82.50 81,90 82,00 74,70 74,70 89.00 88.80 75,00 75,10 75,00a 96,90 96.90 77,00 77.50 74,01' 75.00 70.50 71.50 82.80 83,50 73,90 74.00b 85,00b 85,00b 4.75 ld 61 85.00b 85.00b 7.75 Pechlney 75,00 75.10 8.00 Peck Cl 73,90 74,00 8.00 Philips 72 82,50 82,90 4.00 ld 51 85,00 85,50b 5.75 Pont B 84,00 84,00 8.00 Pegem 57 76,00 77,00b 5.5c ld 58 73,00 74,50 5.00 td 58 71,50 72,iH)b 6.00 PGEM 57 86,50 86,00 6.0") ld 64 73,50 75.00 4.50 ld 59 74,00 74,50 7.75 Kott.Ant 87.00b 87.10 6.5 R-K Pijp 76,00b 76,10 5.25 ld 58 93,80b 94,00 4.75 ld 62 78,25 78,75 7.0t KUnScb 66,00 66,00 6.00 Schiphol 71,00 71,10 8.25 Shell 71 85,60 85,50 7.75 td 72 76,00 76,00b 8.90 SHV 72 93,00 93,00 8.90 SHV 73 93,00 93.00 8.75 ld 70 90,40 90,40 6.00 SmftN65 78,10 78,20 7.75 i'HV 72 72,00 72,00 7.25 lotal 72 78,50 78,50b 8.00 Unllev70 99,00 99,00 8.00 td 66 75,00 75,30 7.00 VMP 69 65,00 64.50 6.50 ld 68 5.W ld 58 91,00 92.00 5.00 ld 62 82,80 82.80 i.2f> Wijers 66 77,90 77,80 7.00 Dorp 67 64,00 69,00 Lucbtvaart-Spoorwegen 7.00 KLM 68 5.00 Id 60 4.75 Id 59 8.50 N.S. 70 7.25 Id 72 4.75 Id 57 3.50 Id 55 75,40 96,00 87,80 88,50 75,70 81,50 94,70 75,40 96,00 87,50 88.50 76,00 81,70 94,80 Premie-obllgatles 2.50 Alkm. 56 57,60 57,95 2.50 A'dam 51 59,60 60,50 2.50 ld 561 59,90 59.00 2.5U id 5611 67,50 66,10 2.50 ld 56111 73,90 72,00 2.50 td 59 59,90 59,10 5.00 B.L.G. 95,95 95,90 2.50 Breda 54 60,00 60,45 2.5u üordr. 56 56,20 56,10 2.5C Elbv 54 62,05 62,05 2.50 Ensch. 54 58,00 59,40 2.50 Haag 521 68,55 68,55 2.50 ld 5211 68,05 69,00 R.Kruls 86,00 87,90 2.50 Rdam 521 67,60 67,70 2.50 lü 5211 66,20 67,50 2.50 ld 57 65,70 63,70 2.50 Utr. 52 84.60 86,90 2.50 Z.HoU.5? 66,45 66,05 2.50 ld 59 66,50 65,00 Buitenlandse obligaties 7.75 Eurlnv72 81,00 81,00 5.75 ld 64 79,00b 79.00b 5.75 ld 65 71,00b 70,50 8.00 lut.Am71 83,20b 84,00 7.00 td 88 74,00b 74,50 8.25 lntBk71 83,25 84,00b 4.50 ld 61 86,00 86,00 4.50 ld 62 75,50 75,50 3.50 ld 55 99,00 3.75 KSG 64 80,00 80,20 5.75 w 65 78,50 78,20 4.75 ld 62 81,90 82,00 7.50 Petrof57 7.00 All.Brew 78,50 78,70 3.5u Eng. W.L. 25,30 26,00 L1.25 Reeds l. 74 94,80 94,80 5.25 Rohtm. -- 5.IK) Co Franc 92,40 93,00 5.0v Plpe-L. 04,00 84,00 4.25 Noorw.55 96,00b 4.00 Nor.Hyd. Convert obligaties 1.75 Akzo 6.00 A.B.N. 72,25 72,40 87,00 85,00 6.75 AmRo?3 89,20 89.20 Bül rman-T 9.50 AmRo 144,00 144.75 ld eert 71.40 72,30 8-25 BallJSed. 83,00 83,00 CalvC-L eert 143.00 142,00 7.0» Bi KL 101,00a 99,00 ld 6 pci eert 1120,00 8.25 Buhr.T 85,50 85,50 Centr.SuLker 650.00b 650,00b 7.75 Elsevier ld oert 650,00b 650,00b 7J85 Furn. 73 88,00 87,50 Ceteco 160.80 161,70 4.75 Gelder 90,10 90,30 ld cert 160,80 161,10 5.75 Ulst-Br 97,50 98,00 Chamotte 52,20 53,20 6.50 Grinten 113,25 113,50 Clndn-Key 58,70 58,50 7225 H'meljer 86,50 85,50 Corn en Br. Trust 14,00 14,00 7.51 Holec Crane Ned 930.00 930,00 5.25 Hoogov. 90,50 Des sea ux 80,00 79,00 7.5- lHf HoU 132,00 135,00 Dikkere. 51,00 50,80 5.75 Indola 80,90 80,90 Dr. Ov. Houtb. 227,00 230,00b 7.25 Rappa 73 94,00 95,00 Dröge 1360,00 1360,00 6.50 KJ uwer 135.00 Duiker A pp 420.00 421,00 5.75 KLM 57,00 57.00b Econosto 42,60 43,50 7.75 K.N.Pap. 134,50 135,50 Elsevier 524,00 530,00 7J25 KSH 73 85,80 85,50 td cert 522,00 528,00 7.0" Lyons N 64,30 65,10 EMBA 267,00 250.00 7225 M'lntush 72,50 73,20 Enk es 62,00b 62,00b 9.00 Meneba 93,20 93,20 Fokker 34.90 34.90 7.00 NBM-B 108,00 108,00a Ford Auto 440.00a 435.00a 7225 Nederb. 67,00 Furaess 88,00 87,00 6.5(i NMB 208,75 209,00 Gamma H 48,10 49,10 7.75 Nntricla 99,60 85,00 In j pet PW 17,00b 8.00 Nijverd. 84,00 98.25 Gei.Delft o 128,00 132,00 6.50 Philips 98,00 90.90 Gelder cert 80.00 82,00 4.75 Philips 89,60 101,70 Gerofabr 64,00 63,50 10.00 Pont 101,70 87.50 Glessen 566.00 566,00 7.50 Proost.B 87,50 Gist Broc. 75,30 76,50 6.50 Rolinco 62,00 ld cert 75,30 76,50 6.50 ld 1000 62.00 99,50 Goudsmlt 106,00 106,00 8.00 Sanders 93,00 93,50 Grasso 122,00 122,00 7.00 Sbol Br. 77,50 78,30 Grinten 194,20 194,50 5.50 111b. Wat 97,40 97,50 Grofsmed. 135,00 130,00 6.00 Vlhamij 86,10 86.10 8.25 VLh-But. 86,80 87,20 7.00 W'sanen 83,00 83,00a Aandelen banken verzekeringen AMEV 82,20 53,00 Amfas 84,00 84,50b Ass.St.R'dam 101,70 102,00 Ennis 111,00 111,00 Mees Hope 115,50 115,00 Ned. Credietb 35,70 35,40 NMB 153,50 154,10 Slavenb. Bnk 2390,00 2410,00 ld Cert 239,00 241,00 Fr.Gr. Hyp. bk 88,50 90,00 TUb. Hyp. bk 128,00 128,00 We8tUtr. Hyp. 311,00 319,90 Scheepsbypb. 2690,00 2710,00 Handel en Industrie ACF 278,50 278,50 Kloos 122,00 120,00 AhogBOB 37,90 37,50 KI uwer 96,00 96,00 Ahold 61,20 61,80 AMAS 32,00 Asd. Droogd 134,00 140,00 Koh. Bijenkorf 72.40 72,30 Asd. Rijtuig 131,50 id cert 72.00 72,00 Aniem Nat 21,60 22,30 ld b cum 10,60 Arnb. Schbw. 144.00 143,50 Kon. Ned. Pap. 71,00 72,00 Asselberg 860,00 855,00 Krasnapolsky 111,00 112.00 AUDET 215,00 215,00 KSH 61,60 62,50 Aut.Screw W 37,50 173,00 KVT 66,50 67,00 Aut.Ind.Rt 1105,00 1100,00 Kwatta 25,40 24,80 Ballast-N 180,00 36,60 Landt Gl. 135,50 136,00 «AM 910,00 Leidsche Wol 176,50 176,50 Batava 72,60 950,00b Ltndet.Jacob 256,00 261,00 Batenburg 222,50 527,00 Macintosh 65,00 66,00 Beek, van 110,50 106,50 Meneba 103,00 103,00 Beers 66,80 66,00 Meti Verb 2200,00 2200,00 Begemann 91,00 90,00 Moluksche 85.00 85.00 Bcrgoss 271,00 275.00 MIJnb. W 1260,00 1260,00 Berke) P 146,00b 147,50 Naarden 55,50 55,90 Biydenst 630,00 635,00 NaeH 121,00 11,00 Boer Druk 219,00 219,00 Nat. Grondbe? 65,30 65,10 NMB-Houw 70.00 70,00 Bols 105,20 106,50 Nedap 380,00 380,00 Borsumlj v 76,30 76,70 Neder horst 2,00 27,00 Br» Kalis 92,50 93.70 Ned Bontw 321,00 322,00 BOZ 340.00 340,00 Ned Dagbl 182.00 Braai Bouw 357,00 365,00 NeUe 455.00 Bredero VG 1620,00 1650,00 ld cert 325,00 326,00 ld cert 1580,00 1500,00 Netam 95.00 95.1)0 Bredero VB 407,00 415,00 Nlaf 1360.00 1510,00 ld cert 404,00 410,00 NlerstrsM 2010,00 2000,00 Hagemeijer Hambro Int Hellingman Hero Cons. Heybroek Hoek's Mach Holec HoU. Bet. Holl. Bet. C ICU cert. 1HC Holland ind. Maatscb. IBL Kondor Lntertas InteruatioM lnventum Kappa Kempen en B Key Houth. Kiene S 99,20 100,20 65.00 65,00 35,00 34,50 152,00 150,00 244,00 243,50 85.50 86,00 229,00 228,00 46,00 47,00 45.50 45,40 73,00 72,00 32,00 33,00 180,00 182,00 56,10 57,80 143,20 144,00 57,90 58,50 860,00 842,00 212,00 215,00 91,00b 91,00b 2800,00a 2800 00a 252,00 255,00 Norit 95,00 96,50 Nutrlcla GB 78,90 86.00 Nntricla VB 78,90 30,0 Nyma 46,00 46,60 NijverdaJ 76,40 78,00 OGEM holding 25,50 26,20 Orensteln 233,00 233,00 Üvtng-D-S 215,00 214,00 Pakhoed H 138,00 145,00 ld cert 137.00 144,00 Palembang 80,00 80,00 Pal tbr 105,20 108,50 Philips gb Pont Hout 307,00 305,50 Porcel Fles 104,00 103,70 Proost&Br 196,00 198,50 Kademakers 435,00 440,00 Reesin k 126,00 125,50 Reeuwt jk 63,00 63,00 Rels&Co 83,60 Riva 205.00 201,00 ld cert 195,00 191,00a Kotbe&Jisk 60,00 60,00 Rommenböller 650,00 646,00 Rljn-Scbelde 247,50 250,00 Sanders 224.00 225,00 Schev. Exp 14,70 15,00 Scbokbeton 850,00 850,00 Sctmitema 103,50 103,20 Scbuppen 251,00 231,00 Schuttersveld 120.00 121,00 Sterin Gr 72,00 71,70 St-omsp. Tw 111,00 117,50 Tablnd. Phil. 132,00 131,00 Telegraaf 90,00 91,90 THV Intern 256,00 258,00 TUb. Waterl. 338,00 243,00 Tw. Kabelf. 350,00 355,00 Ubbink 192.00 194,00 Unlkap 275,00 274,50 UnlJ eert 103,50 104,00 ld 7 pet 70,20 70,00 ld 6 pet 50,50 60,00 V.d. VUet-W 124,00 Veneta 58,00 58,00 Ver. Glasf 134,00 135,00 Ver.Hand.Sch. 504,00 503,00 VMF 157,50 157,00 Ver.N. Ultgmij 88,10 87,50 Ver.Touwfabr ld vert 56,50 57,00 Vezelverw. 505,00 525,00 Vlhamij Butt 93,00 93,00 VRG Papier 747,00 750,00 Vulcaansoord 65,20 68,20 Wegener G ld vert. 67,50 67,20 Wessaneu 110,50 113,00 Wyers 131,00 131,00 Wijk en Her 823,50 815,00 Zaalberg 104,50 105,20 Münbouw/Petroleam Maxwell Petr Moeara Eniro id 1-10 Id 1-4 Sarakreek 93,00 94,00 165,00 165,00b 2100,00 2100,00 2160,00 2160.00 40.50 40,50 Diversen Oostzee Gelci.Tramweg Ant.Brouwerij Ant. Verffabr. ElMlj Aruba Sur. Brouwerij Hunter Dougl 740,00a 730,00 128,70 128,50 148,00 148,00 34,00 33,90 Participatiemijen Alg Fondsenb America frund Asd Belegg I» Gonverto GeldmtnM Holland f Id I 92,40 138.00 128,00 470,00 230,00 138.00 690,00 92,40 139,00 129,50 475.00 232,00 138.50 692,00 Interbonds Ned. Vastgoed Blnn Belf. VG Breevast Dutch Int. 482,00 483,00 545,00 545.00b 124,50 125,00 98,00b 98,00b 100,00 100,50 BelegglngsmijeD IKA Belegg Nefo Obam Rollnco Uni-lnvest Wereldhaven Leveraged Tokyo Pac H. Tokyo Pac. H. 134,50 136,00 56,00 57,50 68,00 68,30 54,00 65,50 66,00 88,20 89,50 16.50 16.50 18,50 18.25 25,50 25,60 Buitenland Concentrs Eurnpafonds UnJfonds 378,00 378,00 Eurunion 1020,00 1019,00 Flnance-Un 200,00 202,00 Valeurop 524,00 526,00 Chemical F 67,0 6,90 Col. Growth 3,35 3,40 Dryfus F 9,00 9,00 Fidelity F 10,50 10,70 Investors M 6,30 6,40 Japan Fund 5,80 5,80 Lehman Corp 10,40 10,60 Madison F 7,60 7,60 Manhattan 2,50 2,60 Massacbus 7,90 8,10 üppenheimer 5,26 5,20 Steadman 1,55 1,55 Technology F 4,25 4,35 Value Line 2,20 2,20 Vance Sanders - 4,60 Gevaert Photo 81,00 82,00 Petrofina Solvay 162,00 165,00 Un. Minière 830,00 840,00 Hoecbst 118,00 120,00 Hoescb 52,20 52,50 [Vlannesnianii 164,00 172,00 All.Breweries 294,00 294,00 Br. Petrol 214,00 217,00 Imp. (Them. 127,00 125,00b Pyc Hold 170,00 168,00 Dal-Ichi Bonk 285.00 285,00 Nippon Electr. 330,00 335.00 Pioneer El. 26,10 27,50 Sanyo Electr. 23,75 Sony Corp 12,90 13,25 Canada Alcan Bel. Telepb Boris Corp Can Brewer Can.Pacific Gult IHJ Husky OU Imperial Oi) Inald Nat.G Int. Nickel Shell Canada 30.25 31,25 40,25e 40.50 1,55 1,55 13,00 2,50 2,50 16,50 16,60 8.30 28,00 14,90 8,40 27,75 15,25 V.S. van Amerika Admiral Corp Akzona An. Cyannam Am Metal Am Motors Am Smelt c. A ni.Standard 4m leliie) Am pes Corp Amsted Ind Anaconda Apeco Corp Ark. Louis All Klchf Kelhl Steel Boeing Corp Burlington 17,20 19,25 38.80 6.10 17,70 20,00 38.00 6,30 12,25 12,25 41,70 42,90 3,60 40.75 3,65 42,00 23,50 24.20 2,40 2.45 19,20 19.50 30,00 31,00 17,75 17,75 Burroughs 90,00 92,00 Celanese 32,30 32,30 Chadhourn Chesepeake 47,00 Chrysler 15,50 15,25 Cities Serv 40,00 41,25 Colgate 23,50 24,75 Columbia Gas 18,75 19,00 Cons. Edison 8,80 9,00 Cont Can. Control D. 25,50 26,50 Curttss W. 9,25 9,10 Dow Chem. 63,80 65,50 Du Pont 155,50 157,00 Eastm. Kod. 89,50 91,50 Exxon Corp 76,50 78,00 First N.C. 32,20 34,60 Forti Motor 44,50 45,25 Gen. Cable 9,25 9,20 Gen. Clgar 12,40 13,00 Gen. Electric 45,50 46,00 Gen. Food 21.60 22,10 Gen. Motors 43,25 44,25 Gen. Tetepb 21,50 21,25 GUette 26,80 28,25 Goodrich 21,50 21,50 Goodyear 14,60 15,50 Greyhound 12,70 12,50 Gulf OU 20,00b HoneyweU 43,00 44,00 IBM 217,50 220,00 Int.Flavors 31,00 33,00 Int. Tel&T 19,25 19,90 Kennecott 34.75 34,80 Kroger 18,70 19,50 Leasco O 6,00 5,75 Llng-Temco 6,70 6,80 Litton Ind. 4,50 4,50 Litting Ind. 9,90 9,90 Marcor 24,25 Martin Mar 14,50 14,75 McDonnaU 68,25 13,00 Minnesota 12,25 69,00 National Can 12,50 8,30 Nat.Casb Reg 30,50 32,25 Nat.Dist.&C. 10,30 12,50 N.A. Philips 8,25 17,20 Occidental 2,30 10,40 Peur Centr 17,00 230,00 Pepsi Co 50,00 51,00 Philips P. 47,50 49,00 Polaroid 33,75 32,60 Procter&G 90.25 92,50 RCA Corp 14,00 14,25 Rep-Steel 24.00 24,25 Reynolds Ind Seart 65,50 66,50 Shell OU 42.60 42,50 Sontb Pac 30.00 29,50 Sperry Rand 34,10 35,00 Standard Br 49.75 50,00 Sterling Dr 21.50 22.25 Studebaker 23.75 25 00 Sun OU Corap 40.2(1 39,00 l'andv Corp 20.50 20,75 l'exaco 26,40 27,00 l'exas Instr. 88,50 87,95 Pransam.Corp 7.10 7,30 U Carbide 42,00 43,00 Union Pac 77.00 78.00 U.S Steel 45,10 45,25 Westinghouse 13.10 13."5 Woolwortb 13.75 14,00 Obligaties 10.50 ABN 74 100 40 100,45 10.50 Amrobb 74 100,00 Claims, Scrips, Stockdiv e.d.) AC* Hold. 13,92 13,91 AMEV 2,61 2,62 Hol> 3,50 3.53 Elsevier 21,12 21,20 Mirncss Hageinoijer 9.92 10,02 Kun ach.'V. 4,UU 4,10 3 AMSTERDAM 7 aug.» (ANP) - De beurs is bij gebrek aan bedrijfsnieuws de speelbal van de ont wikkelingen in de Water- gate-zaak en volgt daar- bij nauwgezet de gedra gingen van Wall Street. Hoewel president Nixon vooralsnog niet aan aftre-' den denkt was de Ameri-L kaanse beurs dinsdag zeer vast en onmiddellijk volg-* de Amsterdam althans wat de internationale aan- delen betreft. De stem-» ming voor deze groep was r bij opening aan de vaste kant waarbij Akzo en» Hoogovens de toon aanga ven. Akzo begon f 1,40 ho- ger op f 58,70 en Hoogo vens opende een daalder beter op f71,50. Philips^ was relatief ook vast met twee kwartjes vooruitgang' op f 28,90. Unilever deed het veel kalmer aan met slechts 40 cent winst op f 104 en Kon. Olie was 2 dubbeltjes hoger op' f 78,20. De beurs is be- nieuwd naar de resultaten over het eerste halfjaar' die donderdag voorbeurs bekend worden. Op de scheepvaartmarkt konden de meeste waar-^ den zich goed handhaven.' Cultures lagen licht aan-" geboden waarbij HVA }J gulden en Amsterdam, Rubber 2 gulden prijsgaf. De grote banken vertoon-' den een lichte reactie ter wijl Heineken twee gulden duurder werd op f 159. De staatsfondsen openden' prijshoudend tot fractio-. neel hoger. De handel in, de actieve fondsen stond, nog steeds op een laag pit- je. De resultaten over het eerste halfjaar van Pak hoed en de verwar' ng, dat de winst over het Ie jaar met 30 procent stijgen spraken de b; gers duidelijl. aan. Er stond flinke vraag na- stukken en om een deel te bemachtigen men 6 gulden mee tellen dan dinsdag, i gens bleef de lokale u. rustie met een goede ujg.' dertuuu, 1 :ai g- te n-, stz •e k».

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 17