Meer schooltelevisie in de avonduren HARRÏ THOMAS WIL IN KERKRADE NIEUW SCHLAGER-FESTIVAL I Fsr s ZOEK DE FOUTEN Swingend Haags duo in Laren IN KOMENDE SCHOOLJAAR 250 PROGRAMMA'S Sport heeft reclame op tv noclig DIIIJWE DAGVAARD 1 PROFIMARKT j KORF geding Hcineken belang in brouwerij in Italië Amsterdam televisie Reclamemensen: ARMOE Contract LULKY LUKE: De zwarte heuvels Donderdag 8 augustus 1974 Doi nderdag 8 augustus 1974 DEN 1IAAG (ANP) Het komende schooljaar worden 250 schooltelcvisieprogranuna's uitgezonden, dertig meer dan het afgelopen jaar- Negentig zijn nieuw- Door het toene mend gebruik van videorecor ders kan een aantal herha lingsuitzendingen vervallen- Daardoor is er ruimte geko«- men voor uitrbeiding en voor het uitzenden van meer schooltelevisieprogramma's in avonduren voor leerkrachten en ouders- Meer dan taahtig proeent van de basisscholen heeft een of meer televisietoestellen. In vier van de vijf gevallen wor den deze toestellen min of meer gebruikt voor de school televisie- Van de scholen voor beroepsonderwijs beschikt on geveer eenderde over een t.v,- toestel en negen procent over een video-(cassette)-recorder. Bij het algemeen voortgezet onderwijs en het voorberei dend wetenschappelijk onder wijs heeft bijna de helft van de scholen een tv-ontvaziger en beschikt 29 procent over een video-recorder. Van de 250 programma's zijn er 150 bestemd voor het basisonderwijs en de overige voor het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs ligt het accent het komende schooljaar op: rekenen en wis kunde, wereldoriëntatie, reli gieuze oriëntatie, beeldende vorming, seksuele opvoeding, biologie-natuurkunde en op aardrijkskunde- Voor de twee de en derde klassen is een project om de kinderen en thousiast te maken voor spel activiteiten. Voor de vijfde- en zesdeklassers is er een reeks uitzendingen die tot doel heeft da: de kinderen een eigen probleem onderkennen en dat. ze er. zelf een oplossing voor vinden- Voor het voortgezet onder wijs zijn er het komende schooljaar projecten voor bio logie, Engels, Duits, beroepen- voorlichting en vooral maat schappelijke en culturele oriëntatie, waarbij onderwer pen aan de orde komen als: ontwikkelingshulp, milieupro blematiek, drugs, bevolkings vraagstuk het Midden-Oosten, wereldgodsdiensten, Europese havens en „Hitlerj-ugend"- 11 ii DEN HAAG (ANP) De Kontaktgroep Buitenreklame (van reclamebureaus en ate liers die reclame in de open lucht verzorgen) vindt dat het rapport van de commissie „sluikreclame in televisie uit zendingen" weer eens bewijst dat het woord reclame in Ne derland besmet schijnt te zijn. De Kontaktgroep schrijft dit in een open brief aan alle commissies in Nederland die zich bezig houden met de toe laatbaarheid van reclame. In het vorige week uitge brachte rapport „sluikreclame in televisie-uitzendingen", dat over enkele weken door het NOS-bestuur zal worden be sproken, staat dat in tal van gevallen de toenemende recla mepenetratie moet worden af geremd. De Kontaktgroep ziet met in wat er tegen het plaatsen van reclameborden bij sportevene menten is. „De organisators van het sportevenement heb ben meestal de grootste moeite de financiële eindjes aan el kaar te knopen. Juist de re clame maakt het evenement mogelijk. Niemand heeft na deel en vele mensen hebben geldelijk voordeel van de re clame, dïe op gepaste wijze onder de aandacht van het Ne derlandse publiek wordt ge bracht", aldus de Kontakt groep Buitenreklame., Volgens de groep kan de sport niet meer zonder de steun van sponsors, „door de gebrekkige wijze waarop ta lenten in de sport in Neder land financieel worden opge vangen. 9 Erskine Caldwell: Tobacco Road (Uitg. eMulenhof). To bacco Road van de Amerikaan Erskine Cadwell is een her druk van het levensverhaal van het gezin Lester, dat in grote armoe langs de in vroe ger glorietijden veelgebruikte Tabaksweg woont. Zelden werd zoveel armoe met zoveel humor beschreven: het is nau welijks denkbaar, dat Cad well aan dit boek zijn op het omslag gemelde populariteit dankt. Geen topper! Fr. B Ed Hund met altsaxofoon en Kees Denie met gitaar van het Haagse Swing Duo, op het inmid dels begonnen Internationaal Jazz-festival te Laren. (Van een onzer verslaggevers) GEULLE Alhoewel de di rectie van de Rodahal in Kerk- rade zegt nog van niets te weten heeft schlagerfestival- producent Harry Thomas gis teren laten weten dat daar binnen drie maanden een re prise van het (mislukte) festi val van Geulle zal plaatsvin den- Van deze hernieuwde uit gave van het festival waar voor naar zeggen van Thomas de artiesten hun medewerking hebben toegezegd zal de AVRO dan alsnog opnamen kunnen maken- Donderdag zal de raadsman van Harry Thomas, mr. M- Tripels uit Maastricht, daaro ver besprekingen voeren met de AVRO-directie. Intussen heeft Harry Thomas ook laten weten, dat het geding tegen het Comité Zomerfeesten Fan fare St- Martinus op 22 augus tus voor de rechtbank in Maastricht zal dienen. „Daar het comité lontractueel ver plicht was een zitaccommoda- tie te verzorgen voor 4500 mensen- In werkelijkheid was er een accommodatie voor slechts 3500 mensen", aldus Thomas- Zoals wij gisteren reeds be richtten zeggen zowel het co mité als zijn advocaat mr. M. Moszkowicz dat er zich zelfs meer dan 4500 zitplaatsen in het feestpaviljoen bevonden- Het comité had gisteren nog geen dagvaarding ontvangen- Eurohal te Maastricht, omdat daar de bewaking beter in de hand gehouden kon worden- AVRO-producer Jacques van de Voorn en AVRO-perschef Frans van Houtert waren hier niet mee akkoord en organi seerden besprekingen met het comité in Geulle en dwongen mij daarin terug te keren- Dit tot ongenoegen van de Euro hal, die vervolgens een aantal kwesties voortvloeiende uit het Franse festival naar de spits dreef'- lm Poptelescoop echter noemt Thomas de Eurohal „kil" en het personeel „weinig bezie lend, in scherp contrast met de mensen in Geulle, die zich zeer persoonlijk inzetten voor het welslagen". De directie van de Eurohal beticht hij van oplichterij- Met betrekking tot de televisie-opname zaterdag merkl Thomas tenslotte op, dat de NOS-cameraimensen weigerden hun werk te her vatten, nadat de AVRO-regis- seur hen dat had verzocht- Thomas: „De NOS is voor mij geen partij- Zowel het comité als de AVRO hebben con tractbreuk gepleegd. Het is samen een schade van vele honderdduizenden guldens"- Li de serie „De man achter de film1' zendt de VPRO vana vond een programma uit over de legendarische Hollywood- regisseur Howard Hawks. - Ekseption-nieuwe-samenstel- ling zal eind deze maand z'n opwachting maken bij tv-kij- kend Nederland. Op 28 augus tus zendt VARA's „Nederpop- zien" een special rond de groep uit. Voor die tijd ver schijnt de eerste lp, „Bingo" getiteld, en staan nog concer ten in de Scandinavische lan den en Duitsland op het pro gramma. Volgende maand volgt een uitgebreid tournee door Canada. - De Franse zanger Jacques Dutronc maakt, met Romy Schneider als tegenspeelster, een speelfilm, „L'Orage" geti teld. Het is het verhaal van een dromer die met een actri ce-zonder-succes is getrouwd en zelfmoord pleegt. - Op 8 oktober start de Au- straliseh-Amerikaanse zange res Helen Reddy een Europees tournee. Ze geeft concerten in Engeland. Frankrijk, Duitsland en Nederland en zal vermoe delijk ook in al deze landen t.v.-opna-men maken. Voor ons land staat in elk geval op 19 oktober een concert in Am sterdam op het programma. In het enige cintract dat er rond dit festival bestaat tussen Harry Thomas em het comité in Geulle verplicht het comité zich deze accommodatie te le veren, alsmede een aantal mensen ter beschikking te stellen- De algehele verant woordelijkheid, alle rechten en plichten, berusten volgens dit contract bij Harry Tho mas. De bewering van Harry Thomas, dat het comité ver antwoordelijk is voor de chaos omdat er te weinig bewaking zou zijn, neemt men in Geulle dan ook niet hoog- „Wij heb ben mensen beschikbaar ge steld. Wanneer men er ons zo dat zou zijn niet vol doende vraagt, is dat niet onze schuld- Wij verhuren alleen, maar organiseren met betrek king tot dit festival niet", is de mening in Geulle- Met betrekking tot de kaart verkoop merkte Harry Thomas op. dat ter plaatse aan onge veer 500 mensen geld is terug- oetaald- „Dit om de rust te kunnen herkrijgen- De kosten hiervan zullen op het comité worden verhaald"- Het comité in Geulle daarover: „Wij heb ben geen kaarten verkocht Wij zijn daar contractueel niet verantwoordelijk voor en wij ontvangen ook geen rooie cent voor de kaarten Waarom zouden wij ze dan moeten te rugbetalen? Dat is een lacher tje". In een verklaring gisteren zegt Harry Thomas overigens met betrekking tot de financiële problemen met de Eurohal in Maastricht, dat deze door de AVRO ziin veroorzaakt. „In november 1973 besloot ik het festival te doen opnemen in de NEDERLAND I: 18.45 (K) De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 (K) Nieuws (NOS) EO 19.05 (K) Vakantiekrant, pro gramma voor de kinde ren 20.00 (K) Journaal en weero- verzicht (NOS) 20.21 Kinderen langs de spoorlijn, Engelse speel film VPRO 22.00 (K) De man achter de film in het derde, te vens laatste portret uit de Amerikaanse serie wordt aandacht besteed aan Howard Hawks. 23.05-23.10 (K) Laatste Nieuws (NOS) NEDERLAND II 18.45 (K) De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 (K) Nieuws (NOS) TROS 19.05 (K) Motormuis, vrolijk tekenfilmprogramma. 19.20 (K) De mens en de zee, aflevering uit de serie natuurfilms 19.30 (K) Wat een familie, af levering uit de Ameri kaanse serie. 20.06 (K) Journaal en weero- verzicht (NOS) 20.21 (K) Koelewijn behoeft geen krans, programma rond de zanger Peter Koelewijn 21.00 (K) Een nacht vol ver schrikking, televisiefilm 22.10 (K) Het nationale zee- zeilsehip de „Een dracht", film over de wedstrijden met het schip de „Eendracht" 22.50 (K) TROS sport extra, samenvatting 23.15-23.20 (K) Laatste Nieuws (NOS) DUITSLAND I: 16.15 (K) Journaal 16.20 (K) Liefde op het werk, documentaire 17.05 (K) Wat zeg je ervan? Kinderen kijken samen naar een film en praten er vervolgens over 17.55 (K) Journaal 18.00 (K) Nieuws uit Noord- rijniand-Westfalen 18.05 (K) Voor de-kleintjes: 20.00 20.15 21.00 21.45 22.30-: De Woefs en de La- maars (K) Marcus Welby: De tweelingzusters (1) (K) Hier unu Iieute (K) Marcus Welby: De tweelingzusters (2) (K) Journaal en weero- verzicht. (K) Titel, Thesen, Tem- peramente (HR), cultu reel magazine (K) Cannon. (K) De Televisiediscus sie (BR) 22.50 (K) Journaal, commentaar cn weerbe richt DUITSLAND II 16.30 (K) Testcoureurs, repor- 17.00 (K) Journaal 17.10 (K) Wickie en de sterke mannen, tekenfilmserie 17.35 (K) De draaischijf 18.25 (K) Hier kookt de chef 19.00 (K) Journaal 19.30 (K) Manege frei, we- reldcircusipro-gramma 20.30 (K) Sandwich met schorpioen, deze mu ziekfilm is opgenomen in Israël. 21.00 (K) Journaal 21.15 iK) Controversen, dis cussie over een omstre den onderwerp 22.00 (K) Impulsen, wat Hansje niet leert, leert Hans des te sneller 22.30-22.35 (K) Journaal. BELGIë (Nederl 18.55 (K) De Fabeltk 19.00 (K) Black Beam, 1 19.25 Gags bij de v| Pje van Stan5. Oliver Hardy 19.45 (K) Journaal 20.15 (K) DereiSnajt.L duisternis, tek 'I 21.35 (K) Kortweg, actualiteiten 21.50 <K) De reisnet duisternis, ver-, het televisiespel 23.15 (K) Laatst L 23.25-23.35 (K) V f (herhaling, BELGIë (Frans)- 18.10 (K) Beertje tol 18.30 <K) Wie vand al 19.00 (K) Les saint, 1 tv-serie. 19.30 Uitgaanstipsi agenda. 19.45 !K) Journaal 20.15 (K) Tips voori»,, bruikers. ®l 20.20 In harms way, M|J film van Oit, i.T 22.50 (K) Nieuwe fiW] plm. 23.25 (K) I FRANKRIJK (RijJ 13.00-13.30 Journaal 19.10 Voor de kleuters 19.20 Regionale actualij 19.45 Journaal. l 20.15 Un cure de choe lij 20.30 Portret van Flautol 22.25-22.45 Laatste nieutril HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Och- tendgymn. 7.20 (S) Dag met een plaatje. (8.00 Nws. 8.11 Ra diojournaal.) 8.50 Morgenwij ding. 9.00 Toppers van toen. (9.35 Waterst.) 10.00 (S) V.d. kleuters. 10.10 Arbeidsvitami nen. (11.00 Nws. 11.03 Radio journaal.) 11.30 (S) Rondom twaalf: gevar. progr. (11.55 Beursber.) 12.30 (S) Sportre- vue. 13.00 Nws. 13.11 Radio journaal. 13.21 (S) Symf. Ork. met sol.: klass.muz. 14.00 (S) Russische romantische opera- muz. 15.00 (S) Aspecten: kunst rubriek. 16.00 Nws. 16.03 Ra diojournaal. 16.05 (S) Jumbo Set: muz. en inf. 17.00 (S) Mo biel: een beweeglijk progr. voor beweeglijke mensen. 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojour naal. 18.20 (S) Lichte orgel- muz. IKOR: 18.30 Kleur: inf. over kerk en samenleving. NCRV: 19.00 (S) Leger des Heilskwartier. 19.15 De kerk vandaag: nws en comm. 19.30 (S) Veel gevraagde gewijde muz. 20.00 (S) Zomaar zo mers: licht muz.progr. 21.55 (S) Kerkorgelconc.: oude muz. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nws. 22.40 (S) Hier en Nu. 22.50 Om die veiligheid van het bestaan, serie lezingen. 23.05 (S) Rott. Filh. Ork.: klass. muz. 23.55 Nws. - HILVERSUM II NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.08 (S) Prelu dium: klass.muz. 7.30 Nws. 7.41 (S) Hier en Nu. 8.55 Progr. overz. 8.00 (S) Te Deum Laudamus: gewijde muz. 8.24 Op de man af, praat je. 8.30 Nws. 8.30 Gymn, v.d. vrouw. 8.45 (S) Podium v.d. vrouw: maatschappij-inf. 9.20 (S) Onder de hoogtezon. 10.00 (S) Radio Kamerork.: mod. muz. 10.30 Nws. 10.33 (S) Ra- dïophilh. Ork.: klass.muz. 11.30 Hier en nu - extra. 11.55 Med. 12.00 (S) Zingen met Cecilia: volksmuz. 12.15 (S) Kinder koor. 12.26 Med. t.b.v. land- en tuiinb. 12.30 Nws. 12.41 (S) Hier en Nu. 12.53 (S) Middag- pa uzed'ienst. 13.14 (S) Draai schijf. (14.00 Schoolradio.) 15.00 (S) Kanorecital: werken uit de Romantiek. 15.30 Nws. 15.33 (S) Gewijde muz. 16.00 Een uur natuur, mag. (16.30 (S) Hier en Nu) 17.00 Kinder- visie. 17.30 Nws. 17.32 (S) Hier en Nu. 18.00 (S) Tijid vrij voor muz. in vrije tijd. 18.30 Nws. 18.41 Wereldpanorama. 18.53 Zojuist verschenen: nieuwe boeken. AVRO: 20.05 Radiojournaal. 20.10 (S) Osterfestspiele Salz burg 1974: Die Meistersinger von Nurnberig, opera van Wag ner. (Akt I en II) 22.40 Zes hoog houdt de lift weer tegen, muzikale strip. 23.00 Cabaret profiel. 23.20 (S) Essay: progr. over kunst. 23.50 Radiojour naal. 23.55 Nws. HILVERSUM III Ieder heel uur 2 min. Nws. TROS: 7.02 Drie op je boter ham: Vaak 's ochtends, met verkeersinf. KRO: 9.03 Pep op drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek. 12.03 (S) Drie tussen de middag met Van twaalf tot twee en om 13.03 Raden maar. 14.03 Pop Kontakt: De Theo Stokking Show. NOS: 16.03 Hitmeesters: De daverende dertig op Drie. Joost mag niet eten.:Dr( S) 18.02 Joost mag niet eten. 19.02 TROS: (S) Drie loopt achter met: U spreekt met Piet. 20.02 (S) P0,„ j (S) Sesjurn:Jazz and ve. 22.02 (S) De I Gelder en Show. 2'ïfl NOS: 23.02 Jazz PesV".l te Laren. TROS: Nachtwacht. NOS: ö.oij tesaus-show. EO: (Si"> ta: lichte gevar. muz, België (Vlaams) 9.15 Amusementsmuziek' Toeristisch magazine; i Nieuws; 10.03 BRT-ortes, solisten; 11.00 HarmojJ fanfaremuziek; 12.00 mededelingen en S0S)< ten; 12.08 Lichte muziekL 13.00 Nieuws, weerbeüj] toneelagenda); 13.55 Bn richten; 14.00 Nieum: Musicalmuziek; 15.00 J, 15.03 Muzikaal kl; 15.30 Lichte platen: Nieuws en beursbeni 16.10 Licht klassieke t 17.00 Nieuws en medede:, 17.10 Voor oudere luiste 17.55 Weegschaal: Nieuws: 18.05 Voor ten; 18.30 Wegwijs j 18.45 Lichte orkesten 18.55 Taal wenken 18.5; L orkestmuziek: 19.00 Xe,r| actualiteiten; 19 3(1 Licht, ziek; 20.00 Idem; Nieuws. 21.00 Solintera... 22.00 Nieuws; 22.05 Jen:: zending. (23.00 Nieuws);a 23.45 Nieuws. 's}qpaj afduieej qi tstqaai ueui upj 6 'toojid sap g lauiep .teeq i ;japuo sjqaaj (aojs 9 :)oojid laoA g luaAoq sjiuq aCjjataui isjqua.i ueui naoq. g taraap snau z Uoojid jaj j f M \G (ANP) - D°«- D ..vherts heeft het super- *e Hriit Frofimarkt, dat "f'7 auUtus de D E - 1 ,der de vastgestelde r''everkoopt. '"ten dagvaar D"rM o»ellijk haar ac- #.ma„, stopzetten tegen een tic, zal St F f 250)_ voor Constateerde overtre- e!kc <tnor Profimarkt van de &ng DE gehanteerde ieve- door Zibaarden en vastge- ^fp^-erkoopprijzen. Boven- fl wil Douwe Egberts dat Efimarkt een boete van f ProfunarKi OD£releffd voor ^rl0keerWda? hetPbedi?jf meu- K advertenties m de dagbla- xL laat plaatsen met de ver- I ia au de verkoopprijzen. Dou- fc Egberts heeft inmiddels, fldus mededelingen van Pioa- Til B V besloten de le ering aan Profimarkt stop te teEen' woordvoerder van Pro- gJ!?kt B V. deelde gisteren ETe dat Profi alles zal blijven fe om Douwe Egberts en Stóneken ervan te overtuigen, dat zij net als de overige fa- frikanten in de levensmidde- Inscctor hun verkoopprijzen Cten loslaten. Besprekingen nerover zijn volgens Profi- narkt tussen alle partijen jaande. AMSTERDAM (ANP) ileinekeri en de Engelse brou werij Whitbread (waarmee de Nederlanders ook samenwer ken) hebben beide een even eroot belang verworven in de Italiaanse brouwerij-gro p Birr;. Dreher. Percentages louden nog niet worden be- ;endgemaakt, maar de beide pel an gen vormen samen een meerderheid, aldus Heine- ;en. De Italianen hebben zes brouwerijen, te weten in Triest, Pedavena, Genua, Tu rijn, Tarranti en op Sardinië. Deze produceren alle onder het merk Dreher. De groep is op een na de grootste van Italië met een marktaandeel van ongeveer 20 pet. 1 he< mi! du? zee je< int me I cor ir. vai raj trit ziji rei 191 na; is bu KI pr< om te ve on nis zu du ga he a a zo ko he en ve en laN ha knl WOENSDAG le kolom slotkoersen vorige a c s es claii la Actieve aandelen Handel en industrie AKZO f 2P 57.30 58,50 AiJ> t 100 244,00 243,00 AmRo t 20 61,60 62,50 A dan. Rub 750 239,00 Deü-Mij 1 75 100,00 109,20 Dordtscbe t 20 97,80 98,70 Dordtscbe Pr. 94,50 He ui eken HJ 25 147,00 149,50 Heiaeken 25 154,00 160,00 H.AJL Hold f 100 75,00 73,00 Hoogov. T 2P 69,70 70,90 HVA-Mijen HVè A plus Ree. 63,00 61,50 KLM f 100 57.00 57,50 KoilOUc t 20 78,00 78,50 KNSM f 100 KNSM eert. 100 116,00 Nat. Ned. 1 10 64,30 69.70 Ommeren Gert 336,00 335,50 Philips t 10 28,40 28,90 Robeco t 50 164,00 165,00 Rotinco t 50 106,40 106.50 ScheepvmU f 50 123,80 123.20 Unilever 1 20 103,60 103,80 b: pc Actieve obligaties staatsleningen 8.00 Ned.69 8.00 ld 70-95 8.00 ld 71-96 8.00 ld 701 8.00 Id 7011 8 00 ld 701II 8.0t |d 69-76 8.00 ld 70-77 *7.75 ld 71-96 7.75 ld 73-98 7.75 ld 70-78 7.50 ld 69-94 7.51 ld 71-96 7.50 ld 72-97 7.50 ld 71-81 7.20 ld 72-97 7.0(, ld 661-91 7.00 ld 6611 7.00 ld 68-94 6.50 ld 681-93 6.51 ld 6811 6.50 id 68111 6.51 ld 681V 6.25 ld 66-91 6.25 ld 67-92 6.00 ld 67-92 5.75 id 65-90 5.75 ld 6511 5.25 ld 641-89 5 25 ld 6411 5.00 ld 64-94 4.50 ld 58-83 4.50 ld 59-89 4.50 ld 60±85 4.50 ld 6011 4.50 ld 63-93 4-25 ld 59-84 4.25 ld 60-90 4.25 ld 61-91 4.25 ld 631 4.25 ld 6311 4.0,1 ld 61-86 4.00 ld 62-92 3-75 ld 53-93 3.50 ld st.47 3 50 ld 51-76 7.50 ld 7111 3.50 ld 53-83 3.51, ld 56-86 3.25 ld 48-98 3-25 ld 50-90 3.25 ld 54.94 3.2. ld 55-95 3-25 in 55.85 1.00 ld Urb. 3.00 td 3.0'» ld 3.00 ld 3.00 N 11.00 9.50 UN 10.50 8.75 BN 8.75 ld 8.5* ld K.50 ld 8.50 ld 3.51 A'( 3.50 ld 5.75 J 4.25 ld 8.25 Bn 8.25 td 8.00 ld 8.00 ld 8.00 1 8.01 ld 8.00 ld 7.75 ld 7.75 ld 7.60 ld 7.50 td 7.25 ld 7.25 td 83,10 83,30 7 83,30 83,60 7 81,90 82,10 7 91,80 91,80 7 86,80 86,70 7 86,50 86,50 99,50 99.40 96,20 96,90 6 80.00 80.10 6 79,20 79,30 b 94.30 94.30 80,10 80,10 78,80 78.90 78,00 78,10 89.30 89,10 76,00 76,00 80,20 80,30 79,70 79,70 77,20 77,20 75,10 75,10 74,80 74,80 74,30 74,30 74,30 74,30 79,10 79,10 74.00 74,00 73,30 73,30 76,70 76,70 77.50 77,50 74,90 75,10 75,70 75,80 70.80 70,80 81,10 81,10 73,00 73,00 78,00 78,20 70,30 70,50 68 70 68,70 78,30 78,60 69 90 70,00 69,00 69,20 67,00 67,00 66,50 66,60 74.40 74,50 66,60 66,80 65,70 65,50 62,70 62,90 96,00b 80.60 80,90 73.60 74,00 58,20 58,37 64,00 54,20 63,00 83,20 62,30 62,50 75.90 76.40 85,50 85,30 5.00 li ic 4.75 t< 4.50 K 4.50 l< 4.50 i< 4.50 Ic 4.5u Ic 4.25 Ic i 8.25 A 8.00 It 8.00 I Ararc 8.5'1 8.50 I 8.75 A 8.00 I 8.00 I 7.7. I 7.75 I 7.50 I 7 .(N> I 7.50 r BNG 9.5»! 7.50 8.00 7.00 5.75 9.75 1 7.00 9.75 I 8.00 I 6.75 7.25

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 16