Landbouw politiek mag niet geïsoleerd blijven oeren vallen telkens in gat an EEG-politieke onmacht RECHT Utrechtse universiteit verliest kort geding ontruiming kraakpand Bejaarden, verenigt u I Europees landbouwbeleid \wankelt (3 en slot) Steeds meer meningi-tis gevallen in Brazilië Onlwerp-grondwet in Ethiopië berooft keizer van macht Wiedraagt uw i levensrisico? I Nieuw-Dennendal wil met 80 pupillen beginnen binnenland buitenland Hollandse Doré'si Politie (2) (HA E&LEquityiLaw Schedel van 350.000 jaar oude man gevonden Komende jaren steeds minder schoolgaande kinderen Celstraf voor handel in opium Winter-bont voor zomer-prijs..? Te laat Donderdag 8 augustus 1974 xuimige aardappel kilo vlees, groente/fruit geldent/m rdag 10 augustus. Overige aanbieding voensdag 14 augustus. 74^ „Bianca euk model voor de'. hedendaagse wou* I 25 sbril in zeer moderne vorm d cello modieus herenmontuur verschillende kleuren ne overproduktie is een van I a. knellendste problemen in I landbouw. Als de produktie vlees op een bepaald mo ment stijgt met 2 of 3 procent K meteen de prijs voor de met 30 tot 40 procent. 1,7 anuari kreeg de varkens- Jne-ier in de EEG voor een tiin varkensvlees nog f 4,10. I \u niet meer dan f 2,60. Maar K kosten blijven hetzelfde, ot 1 1 zoals nu is gebeurd ■aanzienlijk gestegen door gro- I le veranderingen op de we- leldmarkt. voorzichtiger zijn geworden met hun geld. Er is ze een crisis aangepraat. En mensen gaan dan meteen op voedsel bezuinigen. Minder op indus triële luxe-artikelen. En die zijn als regel veel meer in prijs gestegen dan de voeding. De gemiddelde burger in de EEG-landen blijft zo'n 30 tot 35 procent van z'n inkomen aan eten uitgeven. Daar zit weinig stijging in. Neig een opmerking over die veel bekritiseerde overproduk tie van bepaalde landbouwgo®- Het aanbod regelen in de Izrarische sector blijft een ha telijke zaak. Want als de Ivoorraden de pakhuizen uit- nilen. door de voortdurende iduktieverhoging en een 8<>ed seizoen, kan men die produklie niet meteen regule ren De vraag binnen de EEG ifordi niet oi nauwelijks gro- I ter. Men gaat dan proberen die voorraden buiten de EEG kwijt te raken. Soms tegen iumpprijzen. Denkt u maar eens aan de boterberg. En nu jweer aan de vleesberg. De iovjet-Unie is steevast geinte- jesseerd Bovendien is verkoop bin- I nen de EEG niet aantrekke lijk Je vergroot er je afzet _nie: mee. Wat je voor die I EÉr-consumen en vóór uit die Ipakhuizeu weghaalt, komt er achter weer in. De produktie gaat immers door! Ook is het moeilijk bij be- .nadering de vraag voor agrari- Ische prndukten te voorspellen. Voorbeeld. Zoals gezegd is het verbruik van vlees binnen de EEG voortdurend gestegen. Maar liet laatste half jaar is er en daling. Waarschijnlijk, mdat de consumenten wat Voor wat de bejaarden be- itreft, wees de Hoge Raad in Ï970 1) een gunstig arrest- Hij besliste namelijk dat een bejaarde -hoe gezond van li- Ichaam en geest ook- een deel pan het bedrag dat hij als Jpmiongeld betaalt aan een 1 bejaardenoord waar de mo gelijkheid bestaat tot verzor ging en verpleging bij ziekte, als ziektekosten mag aan merken en c.q. van zijn in- Iomen mag aftrekken. Een deel van de pensionprijs >rdt zodoende als het ware premie voor ziekteverze- [kering beschouwd. IBij een in oktober van het afgelopen jaar gewezen ar rest 2) kwam de vraag aan je orde hoe groot dat aftrek bare deel van de pension- Prijs wel is. En ook dit arrest viel voor de bejaarden gunstig uit. Belastingplicht en inspecteur waren het over eens dat dit bedrag 20van de pensionprijs was indien géén rekening zou mogen worden gehouden met •wat men noemt- de indirec- - je kosten (algemene exploi- I tatrekosten zoals salarissen van directie en stafleden) en 3jr' indien zulks wèl het geval was. Zowel het ge- I rechtshof Den Haag als de hoge Raad waren van oor- teel dat niet 20% maar 30% jan de pensionprijs als ziek- ekosten mochten worden jangemerkt. ef nu reden voor applaus? dacht voorshands van jjle In de laatstgenoemde procedure had de bejaarde tevendien om aftrek ge- voor een bedrag van ond 450,- Dit bedrag be- P"ePen in de pensionprijs, erd in rekening gebracht 'tear waren partijen het eer over eens) voor de Spraak op huishoudelijke B zo daaraan behoefte be aat. En deze aftrek weiger- 1net .?°f We Hoge Raad omA** Z1^n 00rheel niet over) Vn.a! e.e" dergelijke uitgave J-h«uÉhoudeli|ke hulp niet v. r rP!f »he kosten welke Ippft jieman^ diezelfde I 1 .en "ehike fi-ancië- omstandigheden ook zon- ziekte tot de normale behoren"311 ^evensonderhoud Snt,?)eZ^aar tegen deze re" Hierbij het derde en laatste deel van een kleine reeks beschou wingen over de land bouwproblemen, waar mee de boeren in ons land en in de EEG te kampen hebben. De eer ste twee delen stonden deze week in de kranten van 6 en 7 augustus. deren. Toen de oliecrisis ons overviel, mikte onze regering zeer verstandig op een buffervoorraad olie die een maand gebruik kon dekken. De meeste „bergen" land- fa ouwprodukten zoals nu het vlees zijn juist hoog genoeg om een week te voor zien in de behoeften van de bevolking in de EEG-landen. Men kan zich afvragen, of het bezitten van zulke voedselvoor raden eigenlijk niet heel ge zond is. Of vinden we in dit opzicht olie belangrijker dan voedsel? Er is dus in de meeste land bouwsectoren binnen de EEG geen lonende aanzienlijke uit breiding van de produktie meer mogelijk. Ook niet, om dat het produktieprijspeil bin nen de Gemeenschap geme ten op wereldniveau hoog is. Export van landbouwpro- dukten naar derde landen maakt dus niet zoveel kans. Daarom ook ging het plan Mansholt (1968) uit van de noodzaak te komen tot een grondige hervorming van de landbouwstructuur in de EEG. Grotere produktieeenlieden die industrieel produceren met e is dat een gezonde denary wnrdfde niet vergeleken vn m een gezonde man le of middelbare *111 °'n w <4W de wet niet of nauwelijks rekening houdt met het feit dat het bejaard zijn op zichzelf een factor is die de dmagkracht in aan zienlijke mate aantast. Een jongeman springt op zijn fiets of wandelteen bejaar de is aangewezen op een taxi indien het weer iets tegen zit (en dat is nog al eens het geval in ons klimaat); een man van middelbare leeftijd doet de huishoudelijke klus jes zelf, een man op leeftijd wacht zich instinctief om op een ladder te klimmen of een zwaar voorwerp te til- len; een bejaarde is aange wezen op radio en televisie wil hij in de running blijven een man op jeugdige leeftijd verwijlt op straat en plein waar het nieuws hem tegen- stroomt. En ga zo maar door. De inkomstenbelasting die er zich op beroemt een draag krachtbelasting te zijn moet -wil zij haar naam eer aan doen- rekening houden met het feit dat hoe ouder men is des te meer de draagkracht vermindert. In beginsel doet zij dit wel maar naar mijn smaak in veel te geringe ma te. Per 1 juli 1974 is nl. de bejaarden-aftrek- voor ge huwde mannen opgetrokken tot f 2077,- en voor alleen staanden tot f 1455.-. Voor 65-jarigen kan men mogelijk hiermede vrede hebben- Niet zo echter voor 70-jarigen en ouderen. Waarom laat men de aftrek niet verder oplo pen? Het is toch duidelijk dat met het stijgen der jaren de last van de ouderdom zwaarder drukt. Indien een 65-jarige een aftrek geniet ter zaki van leeftijd rond f2000 - komt m.i. een 75-jari ge minstens het dubbele be drag toe. Er is op dit gebied no& een °n nu der te doen voor be iaarden-organisaties. dacht ik zo. D'OUWE. 7) TJR 24 juni 7970 BJVB '97' 9 21 HR 24 oktober 2973 FED 35 opril. 7974 en VSTN 24 november 7973 no. 73- veel minder mensen, vermin dering van het landbouware aal, inpassing van het land bouwbeleid in het veel grotere kader van het algemeen-eco nomisch en sociaal beleid. Zo'n 5000 boerenbedrijven hebben zich in ons land de afgelopen jaren tot agrarische ondernemingen ontwikkeld. Tot melkveehouderijen van 50 of meer hectaren met ieder 50 tot 80 koeien. Vele kleinere bedrijven passen niet in zo'n structuur. Het is duidelijk dat er met betrekking tot de sanering van de landbouw alleen op langere termijn spijkers met echte koppen geslagen kunnen wor den, indien er nationaal - maar vooral binnen de EEG op elkaar afgestemde maatre gelen worden genomen. Maat regelen die veel en veel ver der moeten gaan dan een ge meenschappelijk prijsbeleid en een marktordening voor land- bouwprodukten. Want dat be leid heeft, met het vele goede dat het bracht, de verstoring van het evenwicht op de land bouwmarkt niet kunnen voor komen. Het heeft ook de ver brokkeling van en binnen de EEG niet langer kunnen te genhouden. In feite is de EEG door de monetaire moeilijkheden, uit eengevallen in 5 deelmarkten. Deelmarkten die nog enigszins bijeengehouden worden door een stelsel van monetaire com penserende bedragen. Vol strekt in strijd met de EEG- principes. Het enige lichtpunt je is dat het handelsverkeer binnen de EEG nog goed loopt. Voor Nederland is dat een zaak van levensbelang (export!) De Gemeenschappelijke markt is bijna vastgelopen. Het Europese landbouwbeleid, een stevige poot van dat be leid, wankelt. Het functioneert nog wel. Maar hoe lang nog? Landbouwbeleid zal een niet te scheiden onderdeel moeten gaan worden van een veel breder beleid. Nationaal en in EEG-verband. „De landbouw- maatregelen moeten derhalve niet alleen onderling worden gecoördineerd, maar ook reke ning houden met de maatrege len die in het kader van ande re sectoren van de economi sche politiek worden getrof fen". Aldus in dat plan van de EEG-commissie van 1968. Landbouwpolitiek is geen zaak van landbouweconomie alleen. Het is een politiek die dient te passen in het geheel van op vattingen over sociale, alge meen economische, fiscale en politieke vraagstukken en hun oplossing. De werkelijke kern van wat we het landbouwvraagstuk noemen is dat er nimmer vol doende daadwerkelijke aan dacht en aanpak is geweest en nog niet is, voor een inpassing van het landbouwbeleid in het te voeren sociaal-economisch beleid. Er zijn grote sociale en economische problemen die om oplossingen vragen. De land bouw is een, heel gevoelige, deelsector van die veel grotere terreinen. Een deelsector die essentieel is voor het voortbe staan van onze gemeen schap. Een deelsector ook die uit haar aard een grote verschei denheid van mogelijkheden en problemen kent. Maar een deelsector. En als zodanig zit zij onverbrekelijk en absoluut vastgeklonken aan onze econo mie. Men kan die deelsector niet buitenspel zetten als er algemene sociale doeleinden worden nagestreefd. Beslissin gen op algemeen politiek ter rein hebben hun invloed op die landbouw. Dat geldt ook voor besluiten op sociaal, mo netair, fiscaal en regionaal ge bied. Een voorbeeld, weer uit Ne derland, om dat te verduidelij ken. De glastuinbouw zo'n 22.000 bedrijven moest door de oliecrisis een plotselinge kostenverhoging van 100 pro cent aanvaarden. De talloze tuinders met kassen die, om dat er enorme propagapda voor was gemaakt, met aard gas waren gaan verwarmen, ontsprongen die kostendans niet. Ook hun energieprijs ging sterk omhoog. Zij moeten dit jaar per hectare glas f 16.000 meer produktiekosten gaan betalen. En volgend jaar zal daarbij nog wel eens f 16.000 komen. In hun prijzen werd dat niet goedgemaakt. De verwachte prijsstijging voor hun produkten bleef vrij wel uit. Resultaat: hun inko mens daalden aanzienlijk. Nog een voorbeeld. Septem ber vorig jaar werd door de EEG-bazen in Brussel van de ene minuut op de andere be sloten onder de druk van de herwaardering van ver schillende muntsoorten (door EEG-regeringen doorgevoerd zonder behoorlijk overleg met de partners) die toen plaats had de prijzen voor land- bouwartikelen met 5 procent te verlagen. Met name voor de Europese graanboeren ze kwamen juist met hun pro dukten op de markt bete kende dat een enorm financi eel verlies. Ze stonden machte loos. Evenals de glastuinders tegenover de verhoging van de energieprijs. Die maatregelen zouden er heel anders voor hen hebben uitgezien, als er een algemene economisch en sociale visie aan tengrondsiag had gelegen. De kern van het landbouw probleem is het kan niet genoeg gezegd worden het ontbreken van een werkelijk Europese gemeenschap. Er is geen gemeenschappelijk econo misch, sociaal, monetair, fis caal en educatief Europees beleid. Laat staan een ge meenschappelijk politiek ide aal dat de 9 nastreven. Door dat enorme gat zijn de Euro pese agrariërs gevallen. Juist, omdat zij op een bepaald ge bied wel tot een grote mate van integratie waren gekomen. Dat gat wordt waarschijnlijk weer met noodmaatregelen ge stopt. Maar die vulling zal er telkens weer uitvallen, als men alleen de oppervlakte blijft dichtstoppen en de enor me ruimte eronder niet op vult. Dat opvullen eist heel wat meer dan een gemeen schappelijk landbouwbeleid. Ook in Nederland ontbreekt het aan een algemeen econo misch en sociaal beleid dat rekening houdt met de belan gen van onze steeds kleiner wordende groep boeren. In felle discussie die gerui me tijd geleden is gevoerd over een inkomensbeleid, zijn die belangen niet eens op het tapijt gebracht. Ondanks een rapport van een deskundige studiecommissie over het in komensbeleid voor de land- en tuinbouw, dat op tafel ligt. Er is in de tweespalt alleen maar wat geruzied over loontrek- kenden en beoefenaren van vrije beroepen. Misschien dat bij een wat zakelijker herle ving van die gedachtenwisse- ling ook aandacht kan worden besteed aan de zelfstandigen met eigen bedrijven. Want dat zijn de boeren ook. Bovendien verkeren de boeren in ons land fiscaal veelal in een veel ongunstiger positie dan hun buitenlandse EEG-coilega's. Ook daar ligt een probleem dat zeker voor de Nederlandse boeren heel nijpend is gewor den. JACQUES LEVIJ (Van onze redactie binnen land) RIO DE JANEIRO— De Me- ningitis-epidemie in Brazilië grijpt steeds verder om zich heen. De artsen registreren dagelijks in Sao Paulo, Rio de Janeiro en andere Braziliaanse steden nieuwe gevallen van hersenvliesontsteking. De ge zondheidsautoriteiten in de hoofdstad Brasilia zeggen dat de toestand onder controle is, maar de artsen noemen de si tuatie zeer ernstig. In Sao Paulo, met 9 miljoen inwoners de grootste stad van Zuid-Amerika, zouden volgens niet-bevestigde berichten meer dan 2000 meningitis-patiënten in ziekenhuizen liggen. Het aantal sterfgevallen zou de 350 overschreden hebben. Het to tale aantal doden wordt op zeker 500 geschat. De overheid geeft echter geen officiële cij fers om geen onrust onder de bevolking te zaaien. papier oor uw pen Brieven voor deze rubriek moeten met volledige naam en adres worden ondertekend. Bij publikatite zullen deze vermeld worden. Slechts bij hoge uit zondering zal van deze regel worden afgeweken. Naam en adres zijn dan bij de redactie bekend. Publikatie van brie ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactie het in alle qevallen eens is met inhoud, c.q. strekking. u (Van onze redactie buitenland) ADDIS ABEBA Een nieuwe onlwerp-grondwet ln Ethiopië die keizer Haile Se lassie berooft van zijn absolu te macht, zou verdeelde tegen stand in het leger kunnen op roepen, zo verklaarden woens dag diplomaten in Addis Abe ba. Premier Michael Imroe maakte dinsdag bekend dat Haile Selassies bevoegdheden worden overgenomen door een gekozen parlement en dat de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende takken van de regering geheel en al geschei den worden. De onitwerp-grondwet is wel iswaar goedgekeurd door het coördinatiecomité van de strijdkrachten, maar de diplo maten voorspellen een strijd tussen „radicalen en gematig den" over de uitvoering in de praktijk. De 83-jarige keizer Haile Selassie regeert al 43 jaar ab soluut. UTRECHT (ANP) De rijksuniversiteit Utrecht heeft woensdag een kort geding te gen Release om de ontruiming van een kantoorpand, dat 28 juni werd gekraakt, verloren. De president van de Utrechtse rechtbank, prof- mr- VJ-A. van Dijk, achtte het niet be wezen dat de hulpverlenings instantie Release was inge schakeld bij het kraken van het pand- Het kantoor aan de Kromme Nieuwe Gracht in Utrecht, waarin de universiteit een aantal bureau-afdelingen wil huisvesten, had voordat het gekraakt werd negen maanden leeggestaan. Vijf maanden ge leden werd het gebouw door de universiteit gehuurd. De twintig mensen die het op 26 juni kraakten, zijn allen onder de dertig jaar en komen in Utrecht nauwelijks in aanmer king voor woonruimte, naar zij in een pamflet verklaren. Met hun actie willen zij dit gebrek aan woonruimte voor jongeren nog eens onderstre pen- Ook willen de bewoners, van wie sommigen „chronisch dakloos" zouden zijn, dat het kantoorpand zijn oorspronke lijke bestemming herkrijgt. Het pand is als woonhuis ge bouwd, maar werd in 1942 als kantoor in gebruik genomen- De universiteit heeft het kort geding tegen Release aan gespannen, omdat medewer kers van deze instelling door functionarissen van de univer- ADVERTENTIE) C O I 4«> VJ. E&L doet dat. 'A En zij tilt er zeer zwaar aan. 7, Zodat u van t beste verzekerd kunt zijn. A g Elke goede verzekeringadviseur weet dat. Gelukkig. Levensverzekeringen helder als glas Korte Voorhout 20 Den Haag W Tol n7n.4Cooeo« VERLIJN (AFP) Oost- duitse oudheidkundigen heb ben onlangs ln de streek van Bilzingsleben bij Leipzig in Saksen de schedel gevonden van een man die 350 000 jaar geleden geleefd moet heb ben- De „Bilzingslebenman" zou als nomade hebben bestaan in de eerste en tweede ijstijd in Centraal Europa- Rondom het meer van Bil zingsleben, waar de primitieve mens de meeste tijd door- oraeht, zijn ook gebruiksvoor werpen en skeletdelen van waarschijnlijk door hem gedo de dieren gevonden- Hieronder was een mammoet. DEN HAAG Volgende week zullen er minder kinde ren naar de grote school gaan dan in augustus 1973- De laat ste jaren is de bevolkingstoe name ook geringer geworden en voor de komende tijd wordt gerekend ep steeds minder kleuters en leerlingen voor het basisonderwijs- Op het ministerie van On derwijs en Wetenschappen zijn berekeningen gemaakt, die laten zien dat er over drie jaar 60.000 kleuters minder op de kleuterscholen zitten dan nu het geval is. Blijft een gemiddelde van 23,7 kleuter per leidster gehandhaafd, dan zal er tegen die tijd voor zo-n 2-508 kleuterleidsters geen werk meer zijn. Om even bij het kleuteron derwijs te blijven: naar schat ting zitten er rond nieuwjaar 513-200 meer kleuters op de bijna 7000 scholen: 8 000 méél dan een jaar tevoren- Deze stijging tegen de ontwikkeling van de bevolking in, wordt veroorzaakt door een nieuwe maatregel: kleuters van 3 jaar en negen maanden mogen worden toegelaten bij de aan vang van het nieuwe school jaar- Voordien moest de kleu ter vier jaar zijn geweest- De ze maatregel levert ongeveer 10.000 kleuters extra op voor de scheden- siteit in het kraakpand wer den aangetroffen- Omdat de bewoners hun naam niet be kendmaken, konden zij niet worden gedagvaard- Tijdens het kort geding, dat vorige week diende, werd de verant woordelijkheid voor het kra ken van het pand door Release afgewezen- Wel was Release bereid geweest voor de belan gen van de krakers op te ko men en hun morele steun te verlenen- AMSTERDAM (ANP) „We moeten trachten de han del in heroïne, die praktisch geheel in handen van Chine zen is, zo krachtig mogelijk terug te drukken"- Dit zei de president van de rechtbank in Amsterdam, mr. W.S. da Cos ta, woensdagmorgen in de zaak tegen drie Chinezen, die op 14 mei in het Okurahotel in Amsterdam door de politie waren aangehouden met een zak met een kilo opium ter waarde van bijna honderddui zend gulden. Ze werden con form de eis veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek- (ADVERTENTIE) (Van onze redactie binnenland) UTRECHT De stichting leef- en werkgemeenschap „Nieuw Dennendaï" wil haar experimentele zwakzinnigen inrichting beginnen met on geveer 36 pupillen (drie groe pen van 12), om vervolgens zo spoedig mogelijk te komen tot een „organisatorische leefeen heid" van 72 pupillen. Van de vorderingen van het experi ment en de plaatsingsbehoefte zal daarna het tempo afhangen waarin het aantal bewoners wordt uitgebreid tot de voor genomen 150. Het stichtingsbestuur heeft in een brief aan minister Vor- rink en staatssecretaris Hen driks van Volksgezondheid meegedeeld, geen bezwaar te hebben tegen een eventueel apart in te stellen evaluatie commissie. Nu is er in onze speciale afdeling volop winterbont. De nieuwe bontkollektie isvlotenjorig en er zijn tientallen nieuwe bontsoorten in vele kleuren. Het is een feest in onze frisse zaak (de air-conditioning werkt uitstekend!) al het nieuws eens te bekijken en... te passen. Bovendien krijgt u nu nog 10%zomerkorting. Een veilig idee is ook dat u bij iedere bontmantel een officieel garantie-certificaat ontvangt. Prijzen? Vallen erg mee! Er zijn al gezellige korte jasjes vanaf f 495,- en lange mantels vanaf f625,-. Gaarne wil ik als vrouw van een politieman mijn dank overbrengen aan de heer R- v.d. Pol uit Breda, voor zijn schrijven in Dagblad de Stem van zaterdag 3 augustus „Pp" pier voor uw pen". Eindelijk eens iemand die ook achter de politie staat. Als vrouw van een politieman kan ik u zeg gen, hoe fijn het is om zoiets te lezen. Laat todh elke burger eens bedenken, dat een poli tieman ook op de eerste plaats een mens is. Maar één ding kan ik u wel met zekerheid zeggen, dat de politieman van deze tijd onder grote druk en spanningen moet werken. Nie mand kan dit beter weten dan de vrouw van een politieman zelf. TERNEUZEN MEVR. A. GELDERLAND- DE WAAL De beer is los! De getergde boeren pikken het niet langer meer en gaan de wegen op om ze te blokkeren om daarmee den volke kond te doen van hun grote noden. Begrijpelijk? Zeer zeker? Verstandig..... Hangt af van aard en manier van uitvoering der acties. Eén ding is onmiskenbaar reeds bereikt, namelijk: aandacht in pers, radio en t.v. Zó doodge zwegen onze nood was vóór de acties, zoveel wordt er nu over geschreven, gepraat en ge toond. Aan wie hebben we dat te danken? Aan onze georgani seerde landbouw?...Geenszins! Veeleer aan enige heetgeba kerde boeren, bij wie de maat nu wel vol was en die geen uitkomst meer zagen. Dat deze betrekkelijk kleine acties zo vlug oversloegen naar andere streken en landen bewijst wei dat de maat in heel Europa vol was bij de boeren. Deden onze landbouworga nisaties het dan niet goed? ja en nee! Ja, omdat ze al jaren bezig zijn om met gefundeerd cijfermateriaal en kracht van argumentatie aan te tonen, dat het vast moest lopen met de boereninkomens. Aan de hand van studies en rapporten stel den zij, ieder jaar, gematigde eisen aan de prijsvaststellende landbouw-ministers in Brussel. Nee, omdat, als deze minimum eisen dan toch nog gehalveerd (of erger) uit de bus kwamen, dit alleen maar aanleiding gaf tot het uitspreken van teleur stelling. Een vlammend protest of opzegging van bereidheid tot verder overleg bleef uit. Wat is de hoofdoorzaak van de groeiende ontevredenheid onder de boeren? Ik dacht, het niet mee kunnen profiteren van de weelde in de ons om ringende welvaartstaat. Het meten met twee maten, door onze linkse regering. Het ver- sohil tussen de waardering van de arbeid van loon en salaristrekkenden met die van de zeker even hard werkende groepen van kleine onderne mers en zelfstandigen is sinds jaren, veel te groot. De boeren hebben nu duide- lijkt laten weten dat ze het niet langer nemen, dat sommi ge groepen in ons land wel tegen de inflatie beschermd worden en andere (waaronder de boeren) niet. Dat deze me dedeling aan het Nederlandse volk, via spontane acties werd gedaan moet de kopmensen uit de georganiseerde landbouw tot nadenken stemmen. Wan neer zij het ledental hunner organisaties niet danig willen, zien slingen zullen ze dras tisch bij moeten sturen! Blijk baar hebben enkelen dit reeds begrepen, gezien het feit dat sommigen van de blokkadeac ties reeds georganiseerd waren door kringbesturen der organi saties terwijl hun hoofdbe stuur dit afgeraden had. Zij hebben begrepen dat ze.„bijna te laat waren! Afgelopen week kenmerkte zich door emotie en gevoelsexplosies der boe ren, die alleszins begrijpelijk waren. Hopelijk echter zal het verstand deze week de over hand krijgen en zullen ze nu afwachten wat h-un organisa ties a.s. zaterdag in Utrecht kunnen bereiken. Deze zijn nu wei voldoende geruggesteund en gewaarschuwd voor een on herroepelijk.„te laat! BERGEN OP ZOOM C VAN - GORSEL WOENSDAGMORGEN heeft de Haagse politie de 36-jarige mevrouw J. M. L. van der A. uit Voorburg vrijgelaten. Zij was gearresteerd in het gezel schap van haar vriend, de 42- iarige aannemer van schilder werken J. v. d. Z. beiden wer den verdacht van het verbor gen houden van Aage M. de op 18 april uit de strafgevan genis in Leeuwarden ontsnap te brandkastkraker.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 13