9 bank oi*#e gaat boerenblokkade breken Vandaag 1 ulenomwikkelinss- Nixon: Ik hield gegevens achter Van der Stee in Rennes: Brussel moet 't doen BOEREN BLAZEN AFTOCHT NA DREIGEMENTEN CHAUFFEURS lederfabriek in Tilburg sluit: ontslag voor 135 man werken? Gebeimzinnig geborrel in Weslerschelde Wraakactie Yersekse vissers: koeien los Kind gewond door plof-fles WEGTRANSPORT EN VERKEERSVEILIGHEID IN HET GEDING ictiecomite Groningen ontslaat alle kleuterhelpsters rs CJ confrontatie Jsspecialiste oma A en B e (pedicure) rentink I Psv- Pagina 9. 1 -festival de mist 'n-Pagina 10. Bijstandseenheid in Breda OVERLEG TERUG Mededeling aan onze abonnees GEMEENTE: WE KUNNEN MINIMUMLOON NIET BETALEN DINSDAG 6 AUGUSTUS 1874 een - per maand, or onregel- middeld and bedraagt, sief 7J toeslag, eeftijd, edraagt. sn bij goede 3 2 jaar vaste dienst. eden door ande coupon igs- en ïpstations- a, waarna u vangen voor irlichtings- er: 3-0591/0057 de functie van t lg. de wtettelijke vestigingseisen v/h september. sluit geheel adn as dat voor ht wordt. telefoon 01600 55832 ichte opleidingen toeeld POB, MBA of aard zijn de studie van de bank. Het zou ser u al een van sussen gevolgd hebt jim een jaar in best een interessante ooral omdat we slingen hebben skend profiteert u van eet arbeids- jdt in naast een akantietoeslag, ra uitkering van is, premievrij i vakantie. tension arbeidsvoorwaarden e tegemoetkoming mede gratis lunch jstaurant Ook uw orden vergoed, ruim een iaar in ;erd te worden, dan sollicitatie nchten deling Personeel- isterslaan 410, tere informaties G Bosma enbedriit •teiir: Dr. W. A. J. M. Harkx fHredacteur: L. Leijendekker ,o en administratie-adres: ^'straat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 f 8,35 per maand, nummers 45 cent. rnmer 11141H ronmoeversmaatschappü De Stem B V, 16, Breda VRUE ZEEUW 27e jaargang No. 7418 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V L, een onzer verslaggevers) TEKNEt'ZEN - De rijkspo- te water en een deskun- jj£e van DOW Chemical te Trneuzen zijn maandagmid- Idae uitgerukt naar een plaats IJL Westerschelde, waar vol- „ns de melding een witte Substantie omhoog borrelde. Men dacht direct aan een lireuk in een pijpleiding die 1 tor in het water ligt, maar al buw bleek dat er geen lei- was gesprongen. Maar toch zagen de politiemannen een borrelende massa, waar van zij monsters namen om te laten onderzoeken welke stof het Scheldewater aan het ver ontreinigen was. De oplossing van het ge heimzinnige geborrel werd ge vonden door de deskundige van DOW Chemical. Het lo zingsproces van deze chemische fabriek was buiten werking gesteld geweest om het eens na te kijken. Toen de pompen weer gingen werken om het gebruikte koelwater (afkom stig uit de Schelde) en het vele regenwajer dat zich in de dratneerbulzdn weer naar de Westerschelde te pompen, liet men de machines extra hard draaien. Normaal wordt 5.000 kubieke meter per uur ge loosd, nu 7.000 kubieke meter per uur. Hierbij werd ook veel „valse lucht" meegezogen en toen die lucht in de Schelde was gekomen, wilde die er ook weer uit. Dat gebeurde borrelende. (Van een onzer verslaggevers) YERSEKE Verontwaardigde vissers uit Yerseke heb ben zaterdag- en zondagnacht een wraakactie uitgevoerd tegen de boeren, die door hun wegblokkades de „Ooster- scheldedag" in Yerseke nadeel hadden berokkend. Van de weilanden van enkele boeren op het grondgebied van Yerseke werden door onbekenden 's nachts de hekken opengezet, waarna de koeien van de ene boer naar het land van de andere boer werden gedreven. De veehouders ston den tegen melkenstijd vreemd te kijken omdat zij soms volkomen onbekende koeien op hun melkplaatsen aantrof fen. Het heeft enkele uren geduurd, eer ieder zijn eigen beesten weer terug had. (Van een onjc.v verslaggevers) DEN HAAG-BREDA De eenjarige Richard Sombroek uit Den Haag is zondag ge wond geraakt door een ont ploffende fles met frisdrank- (De gezinsfles bevatte sinas van Hero)- Het kind was bij zijn grootouders in de Logger- straat te Scheveningen- De fles stond in de keuken op de vloer, waar Richard rond kroop- Op een gegeven Ogen blik knalde de fles uit elkaar. Richard liep door een scherf een slagaderlijke bloeding aan een pols op- Hij moest in een ziekenhuis worden opgenomen- De recherche heeft foto's van de plaats waar de fles stond gemaakt- De restanten van de fles zullen in het politielabora- torium wo>rden onderzocht- De ouders van Richard overwegen een klacht tegen de fabriek in te dienen- Mr- J- Janssen, directeur van de Hero, plaatst enkele kanttekeningen bij dit bericht- Hij vraagt zich met name af, hoe een kind van een jaar op de grond, en dan van de aan recht af, een fles kan laten ontploffen. De Hero heeft overigens onmiddellijk maat regelen genomen, om ter plaatse de zaak te controleren- Een van de directieleden is onmiddellijk naar Den Haag gereisd, tfm ter zake de situa tie op te nemen. Hangende het onderzoek wil de Hero geen nader commentaar leveren- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De politie gaat harder optreden tegen de leren, die met landbouwwagens en tractoren verkeers- mooppimten blokkeren. De departementen van Binnenlandse Zaken en van Justitie lebben sist eren hiervoor instructies uitgewerkt. „De maatrege len hebben een preventief karakter", aldus een woordvoerder jan minister Van Agt van Justitie. Met eigen materieel moet de politie gaan verhinderen, dat de boeren nog belangrijke vorkeersoircuits in de grote wegen en in de steden afslui ten. JlYan een onzer rrslaggevers) Hl'LST Vijftien Neder- Idst- landbouwers en tuin- i lieuueu gisieren een lan- elijis actiecomité gevormd, lat aanstaande zaterdag tij- pis de nationale protestver- dering in Utrecht (georganl- ïerd door de drie overkoepe lde landbouworganisaties), aanval zal doen op de aorzitter Knottnerus van het ioninklijk Nederlands Land luwcomité (KNLC), De CO [A en het Landbouwschap. De %>r Knottnerus voorgestelde rijsverhoging van vier pro pt voor landbouwprodukten, Tordt door het comité als kliandalig" omschreven. Aldus is gisteren bekend ge laakt door twee leden van comité, de Zeeuwsch- lamse Landbouwers F. rngnus en G. de Waal uit Iraauv». Volgens de neer s en de heer De Waal 1 zaterdag een „tegeneisen- J~et". aan de vergadering prden voorgelegd. Dat zal, pr men verklaart, gebeuren leer. rechstreekse confronta- ■tknr' dc voorzitter van bet |®1C. In het eisenpakket Jbrdt uitgegaan van een: ■Gewenste verhoging van de ijerïentieprijzen met 33 pro- B?en verhoging van de rich-t- ^njzen met 33 procent (aange- J»t aan een index), ■fklastingvnje reserve op tn- TËer;n?en 4 jstellmg van bedrijfsver- Jbfensbelasting. lik van belastingbeta- DROOG EN ZONNIG Maximumtemperatuur: 12' graden. "AD EN STREEK NCB stelt oud-voorzitter ™is eisen. Pagina 3. BINNEN- EN 6U|TENLAND Nno-fascisten claimen i ^aanslag op trein. Pagina 7. SPORT py!U*QuaarS: knecht bij I ?AkDI° EN TELEVISIE «NANCIëN EN f?n°mie De rijkspolitie denkt wel over voldoende manschappen en middelen te beschikken om de acties van de boeren tege moet te kunnen treden. Voor het district Breda bijvoorbeeld is een speciale bijstandseen heid van vijftig man beschik baar- Htt wachten was gistera vond op de instructies uit Den Haag in welke gevallen vel en in welke niet moet worden opgetreden. Men verwachtte deze instructies, die uiteraard geheim zijn, no-g in de afgelo pen nacht- De dirigerend offi cier van de rijkspolitie in Zee land, kolonel W- Lanting, hoopte dat van alle kanten het verstand zou zegevieren, en dat de boeren deze duidelijke waarschuwing van de regering zouden begrijpen. Bij de rijks politie in Breda was men van de goede wil van de boeren veel minder overtuigd- Van verschillende kanten is gisteren op de regering druk uitgeoefend geëigende maatre gelen te treffen. Niet alleen de politieke partijen veroordelen de acties, ook de vervoersbon- den hebben in telegrammen geprotesteerd tegen de demon straties van de boeren. De vervoersbonden vrezen tegen acties van chauffeurs. Ook hebben de vervoersbonden ge wezen op de grote vertragin gen in het nationale en inter nationale wegvervoer als ge volg van de acties. Bovendien vinden de organisaties dat de verkeersveiligheid ernstig in gevaar wordt gebracht door de boeren. De Christen-democratische fracties van KVP, ARP en CHU die begrip hebben voor de onrust in de land- en tuin bouw zijn niettemin van me ning, dat in een democratische lechtsstaat een oplossing van de problemen moet worden gezocht langs de weg van op argumenten gebaseerd overleg tussen overheid en bedrijfsle ven. In een gisteren uitgege ven verklaring rekenen de christen-democratische fracties erop, dat dit overleg tot aan vaardbare resultaten zal lei den. Het overleg ln de regering vindt donderdag plaats. Minis ter Van der Stee van Land bouw en Visserij, die van va kantie is teruggeroepen keert morgen woensdag in ons land terug om de kabinetszitting van donderdag te kunnen bij wonen. Morgen vergadert ook het bestuur van het landbouw schap. Deze vergadering dient mede ter voorbereiding van de grote „georganiseerde" pro testbijeenkomst van de boeren en tuinders zaterdag in de vei- linighallen te Utrecht. (Zie ook pag. 3 en pag. 8) (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON President Nixon heeft gisteren erkend dat hij in zijn verklaringen over de Watergate-zaak niet de volledige waarheid heeft gezegd- In een verklaring zei de president dat hij onopzettelijk gegevens betreffende het in de doofpot stoppen van het schandaal had achtergehouden- Met name had hij de Federale Recherche (FBI) en de Cen trale Inlichtingendienst (CIA) instructies gegeven bepaalde aspecten van het onderzoek naar dc inbraak in het Water- gategebouw te verdoezelen- in tegenstelling tot wat hij vroe ger had gezegd, dat hij hier mee de nationale veiligheid op het oog had gehad, gaf hij nu toe dat hij in een gesprek met zijn voormalige stafchef in het Witte Huis, Bob Haldeman, zich er ook bewust van was geweest dat deze gang van zaken er tevens toe zou bij dragen, dat leden van het co mité voor zijn herverkiezing buiten schot zouden blijven. RENNES Landoouw minister mr- A- P. J M- M- van der Stee heeft tijdeus een vanuit de Bretonse hoofdstad Rennes gevoerd gesprek voor Avro's Televizier verklaard dat hij niet verwacht dat de regering voor volgende week dinsdag maatregelen bekend kan maken- Dan is het kabinet weer na de vakantieperiode voltallig- Minister Van der Stee hand haafde zijn mening dat het markt- en prijsbeleid een zaak van de Europese Commissie is Daarover wordt druk overleg gepleegd. Tijdens zijn vakan tie heeft minister Van der Stee een gesprek gehad met zijn Franse collega Bonnet- Van de Nederlandse situatie was hij overigens niet in de tails op de hoogte- Een uitvoe ring van de motie-Kruisinga, aangenomen tijdens de begro tingsdebatten van verleden jaar, waarnaar de christelijk- historische fractieleider giste ren had gevraagd, achtte mr Van der Stee overbodig. „Die motie was in feite niets anders dan een verwijzing naar het programma van de christen democraten en dat wordt uit gevoerd", aldus een laconieke mr- Van der Stee. (Van een onzer verslaggevers) WILLEMSTAD/MOERDIJK Dreigementen van woedende beroepschauffeurs hebben de boeren, die gistermorgen versper ringen hadden opgeworpen op de belangrijkste verkeersaders van West-Brabant naar de randstad gedwongen hun acties eer der te beëindigen dan de bedoeling was. De chauffeurs wilden de boeren met zware slagvoor- werpen zoals autocricks te lijf gaan. Bij het Hellegatsplein riepen de boeren zelfs de be scherming van de politie in. De politie weigerde als scheidsrechter op te treden. Voor de boerenbetogers reden om voortijdig te stoppen. On dertussen hadden ze echter enorme opstoppingen veroor zaakt. Ook op het klaverblad Hoe velaken. vitaal knooppunt van de weg naar Amsterdam, Zwolle. Utrecht en Apeldoorn, dreigden chauffeurs met de boeren op de vuist te gaan. Andere boerenblokkades de den zich voor op de weg tus sen Rijswijk (Z.-H.) en het ver keersplein Leidsehendam, op de weg Amsterdam-Weesp- Bussum ter hoogte van Weesp, op alle doorgaande wegen IN de nacht van zondag op maandag is op de Coppensdijk in het Brabantse Nuland de 19-jarige C.H.A. Nistelrooy uit Nuland bij een verkeersonge luk om het teven gekomen. van Eindhoven en de weg Üss-Venlo. Andere boze Poe ren bezetten bij Grave de Maasbrug. Stremming ontstond op het kruispunt Nieuw-Mil- lingen. Een langgerekte colon ne boze boeren trok gisteren door de Haagse binnenstad. (Zie ook pag. 3) 0 Het schelde niet veel of er waren flinke klappen gevallen op het Hellegatsplein. Door boerenblokkades is gisteren een van onze bestelwagens vastgelopen in een file. Daardoor werd in een aantal plaatsen de bezorging van onze krant aanzienlijk vertraagd. Omdat de auto ook kranlen, die op het postkantoor afgegeven moesten worden meevoerde, ontvingen de betrokken post- abonnees hun krant wellicht een hele dag te laat Hoewel wij al het mogelijke zullen doen om de bezorging van de krant steeds op tijd te doen geschieden, kunnen wij dit onder de huidige omstandigheden niet garanderen. Wij vertrouwen, dat U daarvoor begrip zult hebben. DE DIRECTIE (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De lederfa briek Willem Vos BV in Til burg heeft conform de ver wachtingen waarvan wij vori ge week op onze financiële pagina melding maakten, maan dagmorgen aan alle 135 werk nemers ontslag aangezegd en het voltallige personeel onmid dellijk naar huis gestuurd- Het bedrijf wordt gesloten en het faillissement van de vennoot schap is aangevraagd, aldus een mededeling van het be drijf. Nadat de rechtbank te Breda op 23 juli aan de onder neming voorlopige surseance van betaling had verleend hebben nog besprekingen plaatsgevonden met overheid en financiers om voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken- (Van een onzer verslaggevers) GRONINGEN De gemeente Groningen heeft massaal haar dertig kieuterhelpsters ontsla gen. Een al meer dan tien jaar bestaande serv.ce-verlenmg aan het kleuteronderwijs is daarmee met één slag de grond in geboord. Ofschoon in de brief aan de hoofdleidsters wordt gezegd dat de gemeente naar een goed alternatief zoekt, lijkt dit een niet snel in te lossen belofte. De heer S. Broekema, raadslid voor het CDA en directeur van de Stichting Groningse Culturele Gemeenschap, zal in de eerstvolgende gemeente raadsvergadering een interpel latie indienen. Volgens hem is het ontslag gekomen als een donderslag. „Niemand was op de hoogte. Er is geen overleg geweest, noch met de mensen zelf, noch met het kleuteron derwijs, noch met de vakbon den", aldus Broekema giste ren. „Toch geeft de gemeente toe dat het een nodig instituut is en wel om twee redenen' het bestaat hier al zeer lang en ten tweede wordt een al ternatief beloofd". Ook hoofd onderwijszaken van de gemeente Groningen, de heer Faber, geeft onomwonden toe dat de enige renen eeri financiële is. „Het kost de ge meente een paar ton extra per jaar". De kleuterhelpsters wordt „de nek omgedraaid", omdat de gemeente wettelijk verplicht is het minimumjeugdloon te betalen. Tot nu toe ontvingen leze meisjes „slechts" de helft van het m n mumloon. Omdat dit „instituut" een gemeente lijke service is die niet onder onderwijs valt moet de ge meente deze „ambtenaressen" betalen. In nog enkele plaat sen in Nederland, onder ande re Hilversum, bestaat een der gelijke voorziening. De ontslagprocedure is door dit progressieve gemeentebe stuur nogal boud gehanteerd. Er is geen enkele vorm van afvloeiing in het vooruitzicht gesteld. De meisjes is via een brief gezegd dat ze zich voor een uitkering tot de gemeente kunnen wenden of dat ze in aanmerking kunnen komen voor een zogenaamde werk loosheidsuitkering. Ze krij gen nog tot 1 september a.«. uitbetaald. t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1